Seçimi Daraltın

 • Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik

  Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik

 • Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik
  Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • BİR CEZA MUHAKEMESİ MAKAMI OLARAK SAVCILIK
  • İSLAM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
  • OSMANLI MUHAKEME HUKUKUNDA MÜDDE-İ UMUMİLİK
 • Mali Tutsaklığa Giden Yol Osmanlı Borçları 1854-1914

  Mali Tutsaklığa Giden Yol Osmanlı Borçları 1854-1914

 • Mali Tutsaklığa Giden Yol Osmanlı Borçları 1854-1914
  Mali Tutsaklığa Giden Yol Osmanlı Borçları 1854-1914
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  devleti borç batağına soktu ve Düyun-u Umumiye gerçeğini ortaya çıkardı.Düyun-u Umumiye kapitalist batı karşısında Osmanlının bocalayışının hikayesi, belkide Avrupalıların 16. yüzyılda Osmanlılara ödedikleri Türkensteuer'in (Türk vergisi) üçyüz yıl sonra tahsili idi. Muharrem kararnamesi ile kurulan Düyun-u Umumiye idaresinden Osmanlıların beklentisi borçlarını ödeyerek itibarını, alacaklı Avrupalıların beklentisi ise paralarını kurtarmak olmuştur. Daha basit bir ifadeyle batı parasını, doğu itibarını kurtarmaya çalışmıştır.(Önsöz'den).

   

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Giriş: Göçlenen Batı ve Osmanlı Devleti
  • İlk Dönem (1854-1874) İstikrazları
  • Ara dönem
  • Muharrem Kararnamesi ve Düyun-u Umumiye İdaresi
  • Borçların Teminatı
  • İkinci Dönem (1886-1914) İstikrazları
  • Borçlara Genel Bir Bakış
 • Türkiye'de Sosyalist Ermeniler'in Silâhlanma Faaliyetleri ve Millî Mücadele'de Ermeniler (1890-1923) Büyük Devletlerin Ermeni Meselesi'ni Çözümleme Gayretleri

  Türkiye'de Sosyalist Ermeniler'in Silâhlanma Faaliyetleri ve Millî Mücadele'de Ermeniler (1890-1923) Büyük Devletlerin Ermeni Meselesi'ni Çözümleme Gayretleri

 • Türkiye'de Sosyalist Ermeniler'in Silâhlanma Faaliyetleri ve Millî Mücadele'de Ermeniler (1890-1923) Büyük Devletlerin Ermeni Meselesi'ni Çözümleme Gayretleri
  Türkiye'de Sosyalist Ermeniler'in Silâhlanma Faaliyetleri ve Millî Mücadele'de Ermeniler (1890-1923) Büyük Devletlerin Ermeni Meselesi'ni Çözümleme Gayretleri
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Osmanlı Develeti'nin hoşgörüsüne mazhar olan Ermeniler'in devlete karşı nasıl ve hangiamaçlarla yabancılar ile işbirliği yaptıklarını incelemeye çalıştık. (Önsöz'den)

  Birinci Bölüm

  • Ermeni Komiteleri'nin Doğuşu ve  Silâhlanma Faaliyetleri (1890-1908)
  • Ermeni Komiteleri'nde İhtilâlcilik Ruhunun Canlanması (1908-1913)
  • Ermeni Meselesi'nin Alevlenmesi (1914-1918)

  İkinci Bölüm

  • Mondros Mütâkeresi (30 Ekim 1918) ve Güney Vilâyetlerinin İşgali
  • Mondros'tan Ankara Antlaşması'na (20 Ekim 1921)
  • Azınlıklar Meselesi'nin Halli
 • Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler Kurtuluştan Tazminat'a Kadar Sosyal, Eknomik ve Hukuki Durumları

  Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler Kurtuluştan Tazminat'a Kadar Sosyal, Eknomik ve Hukuki Durumları

 • Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler Kurtuluştan Tazminat'a Kadar Sosyal, Eknomik ve Hukuki Durumları
  Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler Kurtuluştan Tazminat'a Kadar Sosyal, Eknomik ve Hukuki Durumları
  45.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  göz önüne alınarak başlandı.Uzun yıllar süren arşiv çalışmalarından sonra tamamlandı. Ancak tamamlandıktan sonra, yayınlandığı bugüne kadar da oldukça uzun zaman geçti. Bunun temel nedeni her yıl çıkan yeni belgeler ve araştırmaları da kullanarak çalışmayı mükemmel yapmaktı. Tarih biliminde böyle bir şeyin mümkün olmadığı oldukça geç anlaşıldı. Bunun üzerine, bu araştırmanın okuyucunun eline geçmesini daha fazla geciktirmenin, okuyucuya haksızlık olacağı inancıyla yayınlanmasına karar verildi. Elinizdeki kitabı okurken özellikle bibliyografyada bazı yayınların olmadığı görülebilir; bunun asıl nedeni budur. Kitabın kapsadığı konu göz önüne alındığında aynı nitelikte Türkiye'de ikinci bir yayının bulunmadığı görülecektir. Gerçi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz "Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Teb'anın Yönetimi" adlı bir kitap yazmıştır ama yazarın kendisinin de önsözde belirttiği gibi, Osmanlıca bilmemesi nedeniyle, arşiv belgeleri kullanılmamıştır. Bu araştırma 1990'da ilk baskısını yapmış, 1996 yılında genişletilerek ikinci kez basılmıştır. Fakat kitabın içeriğine bakıldığında elinizdeki kitaptan çok farklı olduğu görülecektir.

    Benzer bir çalışma Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt tarafından yapılmıştır. Dr.Bozkurt'un kitabının adı "Alman ve İngiliz Belgelerinin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukukî Durumu (1839-1914)"dur. Görüldüğü gibi bu araştırma da azınlıkların son yüzyıldaki durumunu ve sadece hukukî bakımdan ele almıştır. Gerek sözü edilen iki kitapta, gerekse konuyla ilgili diğer araştırmalarda bütün Gayrimüslimleri hukuksal, sosyal ve ekonomik bakımdan topluca ele alıp inceleyeni yoktur. Araştırmalarda ya belli bir Gayrimüslim topluluk veya belli bir bölgedeki Gayrimüslim topluluk incelenmiştir. Konuyu bütün olarak ele alanlar ise ya Osmanlı İmparatorluğu tarihi içinde bir kısım olarak ele almış veya bir makale çerçevesini geçmemiştir. Kısaca, elinizdeki kitap Türkiye'de azınlık sorununun kökenini bütün yönleriyle ele alan ve Tanzimat'a kadar olan dönemi kapsayan halâ tek kitaptır. Araştırmanın yayınlanmasını daha fazla bekletmeme kararında bu da önemli bir etken oldu. Daha önceki dönemlerde yapılan araştırmalarda da durum farklı değildir. Mesela, Avedis Kirkor Sanjian Osmanlı yönetimi altında Suriyedeki Ermeni toplumunu, Steven Runciman Osmanlı yönetimindeki Rum kilisesini, Belin İstanbul'daki Latinleri, Pierre Dib Marunî kilisesi tarihini, Süreyya Şahin Fener Patrikhanesini, Mehmet Çelik Süryani kilisesi tarihini ele alıp incelemiştir1. Konuyla ilgili olarak batılı tarihçiler on dokuzuncu yüzyılın başından itibaren araştırmalar yapıp eserler vermeye başladı. Bu durumda batıda yazılan eserler, Türkiye'de yazılanlardan daha çok oldu. Ancak şu noktayı da belirtmek gerekir ki batılı tarihçiler, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Gayrimüslimler konusunda çoğunlukla objektif olamadılar. Bu konuda Türkiye'deki araştırmaların da pek sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü araştırmalar önceden belirlenmiş bir plân ve program içinde değil, gelişen olaylara bağlı olarak yapıldı. Mesela, Kıbrıs, Batı Trakya Türkleri, Ege kıta sahanlığı, FIR hattı gibi sorunlar ortaya çıktığında Türk-Yunan ve Türk-Rum ilişkileri araştırma gündemini doldurdu. Ermeni teröristler Türk diplomatlarını öldürmeye başlayınca Türk-Ermeni ilişkileri araştırmaların ana konusu oldu. Bulgaristan'daki Türkler asimile edilmeye başlanınca Türk-Bulgar ilişkileri üzerinde araştırmalar yoğunlaştı.

   Elbette Türkiye bir takım sorunlarla karşılaştığı zaman, gündemini onunla ilgili konuların doldurması doğaldır. Ancak, böyle sorunlarla karşılaşıldığı zaman hiç hazırlık yapmamış olmak da sağlıklı bir yol değildir. Türkiye'de azınlıklarla ilgili çalışmalar genellikle böyle bir anlayış içinde yapılmıştır. Son on yılda Türkiye'de tarih araştırmalarının bu konuda daha sağlıklı bir yola doğru gittiği görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Müslüman olmayanlarla ilgili arşiv belgesi çok fazladır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Topkapı Sarayı Arşivi'ndeki belgelerle önemli bir kısmı Milli Kütüphane'de toplanan şer'iyye sicilleri bu belgelerin başında gelmektedir. Sevinilecek nokta arşivlerde azınlıklarla ilgili belgelerin hızla tasnif edilip kataloglarının yapılmaya başlanmış olmasıdır. Şer'iyye sicillerinin de toplu katalogları yapılmakta, bu belgelerin bir kısmı ise yayınlanmaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi'ndeki tapu tahrir defterlerinin büyük bir kısmı yayına hazırlanmış durumdadır. Oldukça geç kalınmış olan bu işler tamamlandığında daha çok sayıda araştırmacı, daha kolay ve kısa sürede, daha çok belgeye ulaşılabilecek ve araştırmalar daha sağlıklı ve hızlı olabilecektir, Türk Tarih Kurumu'nun Türkiye dışındaki arşiv belgeleri üzerinde başlattığı çalışma başka bir sevindirici durumdur. Özellikle Balkan ülkelerindeki belgelerin önemli bir kısmının envanteri yapılmış, diğer ülkelerde de benzer çalışmaların yapılması çalışma plânı içine alınmıştır. Bu araştırma yapılırken Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki Mühimme defterlerinin, Tapu Tahrir defterlerinin bir kısmı ile Piskopos Mukataası defterlerinin en eski tarihli olanları ve Gayrimüslim cemaatlere ait defterler özellikle taranmış, şer'iyye sicillerinden Ankara, Konya ve Adana'ya ait en eski defterler gözden geçirilmiştir. Arşiv belgeleri içinde, özellikle klâsik dönem için, Önemli bir yeri olan Evâmir-i Maliye Kalemine Tabi Piskopos Mukataası Kalemi Defterleri'nin Azınlıklar konusu üzerindeki önemi kitap içinde "Devletin Kilise, Havra ve Müslüman Olmayan Topluluklarla İlişkisi" bölümünde ayrıca açıklanmıştır. Bu defterdeki fermanlar, başka fermanlarla birlikte kitap olarak yayınlanmıştır. Arşiv belgeleriyle ilgili olarak belirtilmesi gereken bir nokta da yayınlanmış belgelerdir. Bu tür belgelerin sayısı oldukça çoktur ve kimi Genelkurmay ATAŞE Başkanlığının Belgeler Dergisi'nde, kimi Türk Tarih Kurumunun Belgeler Dergisinde, kimi ise özel yayınevlerinin dergilerinde yayınlanmıştır. Kitap olarak yayınlananların başında ise Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan'ın kısaca "Osmanlı Kanunnameleri" diye bilinen "XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Mali Esasları" adlı eseri gelmektedir. Aynı nitelikte bir çalışma son yıllarda Prof. Dr. Ahmet Akgündüz tarafından yapılmış ve "Osmanlı Kanunnameleri" adıyla dokuz cilt halinde yayınlanmıştır. Ayrıca, yayınlanmış şer'iyye sicilleri, Mühimme defterleri, Tahrir defterleri ve diğer tür belgelerin sayısı da az değildir. Özellikle Klaus Schwarz'ın "Osmanische Sultansurkunden des Sinai-Klosters in Türkischer Sprache" adlı eseri konuyla ilgili değerli belgeler içermektedir. Batıda da gerek arşiv belgeleri yayını, gerekse araştırma eseri olarak yapılan yayınlar son yıllarda giderek artış göstermektedir. Bu tür çalışmalara Duda ve Galabov'un yayınladığı Sofya Şer'iyye Sicilleri, İsrail'de yayına hazırlanan Kudüs Şer'iyye Sicilleri ve Justin McCarty'nin Osmanlı Devleti'nde Müslümanlar ve Azınlıklar adlı araştırması örnek gösterilebilir. Bugün konuyla ilgili olarak yapılan arşiv belgesi yayınları ve araştırma eserlerinin sayısı birkaç ciltlik bir bibliyografya oluşturacak boyuta ulaşmıştır.

  Türkiye'de ve Türkiye dışında çeşitli ülkelerde, yakın geçmişte yaşanmış veya bugün yaşamakta olduğumuz sorunlar üzerinde araştırmalar ve tartışmalar sürmektedir. Bu kitap, Türkiye'de azınlık sorununun kökenini bütün yönleriyle ele alan, büyük ölçüde arşiv belgelerine dayandırılmış, kimi zaman ansiklopedik bilgi veren, kimi zaman ayrıntılara inen bir çalışmadır. Bu yönüyle, yakın geçmişte yaşanan bazı olayları saptırarak günümüze taşımaya çalışanlara karşı temel bilgiler veren bir özellik taşımaktadır. Tarihsel olayların bir zincirin halkaları gibi birbiriyle bağlantılı olduğu göz Önüne alınırsa, geçen yüzyılda yaşanan olayları anlamanın, ancak ondan önceki dönemi anlamakla mümkün olacağı kolayca görülecektir. Bugüne kadar henüz yanlışsız ve eksiksiz bir tarih kitabı yazılmamıştır. Tarih konularının çağdan çağa, bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye, devletten devlete, ideolojiden ideolojiye, inançtan inanca, doktrinden doktrine, toplumdan topluma hatta bireyden bireye farklı değerlendirilebildiği, dolayısıyla yanlılığın çok kolay, yansızlığın ise çok zor olduğu göz önüne alınırsa, tarih araştırmalarının bu özelliğinin doğal karşılanması gerekir. (Kitabın Önsöz bölümünden)

   Kitabın konularından bazıları: • Gayrimüslümlerin hukuki durumlarının ortaya çıkışı ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan önceki durum • Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslüman olmayan halkın din ve mezhep, "millet" ve cemaat bakımından coğrafî dağılışı; Din ve mezhep bakımından coğrafi dağılış, "millet" ve cemaat bakımından coğrafi dağılış • Cemaat örgütlerinin kuruluşu; patrikhanelerin kuruluşu, patrikhane ve kiliselerin iç yapısı, hahambaşlığın kuruluşu, hahamhane ve havraların iç yapısı • Devşirme yöntemi ve devşirme'nin Anadolu ve Balkanlardaki Türkleşme ve İslamlaşmaya etkisi • Osmanlı İmparatorluğu'nda zimmilik durumunun hukukî esasları; kişisel hukuk, aile hukuku, ekonomik hukuk, ibadethaneler ve ruhban sınıfının hukukî durumu, zimmilerin hukuk işleri ve hukuksal yetkileri • Zimmîlerin ödediği vergiler ve bu vergilerin doğurduğu toplumsal sonuçlar; cizye, haraç, Zimmilerin özediği vergiler, Müslüman olmayan halkın maktu'a bağlanması ve doğurduğu sonuçlar • Farklı Zimmî toplulukları; yönetim biçimi bakımından (merkeze bağlı bölgeler, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı devletler), jeopolitik durum bakımından (Derbent Zimmîleri Daru'l-harp Zimmîleri), din ve mezlep bakımından (Yahudiler, Hıristiyanlar), Toplumsal durum bakımından (Zimmî ve feodalite, Zimmî ve servaj, ortakçı kullar), diğer Zimmî gruplar • Müslim ve Garimüslüm, toplum arasındaki kültür alış verişi (dil, edebiyat, müzik, gelenek-görenek, giyim, yiyecek ve içecek) • Osmanlı İmparatorluğunun Müslüman olmayan halk üzerindeki yönetiminin olumlu ve olumsuz sonuçları

 • Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler-1 2.Bası

  Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler-1 2.Bası

 • Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler-1 2.Bası
  Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler-1 2.Bası
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Orta Anadolu vilayetlerini toplumsal ekonomik durumu üzerine, 18. yüzyılda ilmiyye sınıfının toplumsal durumu üzerine bazı notlar, Osmanlı bürokrasisinin özelliklerine karşılaştırmalı bir yaklaşım denemesi, Osmanlı toplumunda yönetici sınıf hakkında kamuoyunun oluşumuna bir örnek; Menakıb-ı Mahmud Paşa-i Veli, Osmanlı toplumunda aile

  • Osmanlı şehir ve ulaşım sistemi; eski Türk şehirlerinde yapı işlerinin fonksiyonel düzenlenişi ve yapı örgütü, 16. yüzyılda rodosçuk (Via Aegnetia'nın Marmara uzantısı), devenin taşıma maliyeti eğrisi üzerine bir denem, 19. yüzyılda Kastamonu vilayetindeki yapısal değişim üzerine, 19. yüzyıl Ankara'sında gelişi ve bölgedeki üretim eylemlerinin değişimi, 19. yüzyılda Trabzon vilayeti ve Giresun üzerine gözlemler, kent tarihinde kaynak sorunları, 19. yüzyıl sonunda Suriye ve Lübnan üzerine bazı notlar, Yanya vilayeti'nin limanı olarak 19. asrın ikinci yarısında, 19. yüzyılda bir Mezopotamya limanı: Basra
  • II. Abdülhamid döneminde Osmanlı İmparatorluğu; Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri reformlar ve Polonya'lı mülteci subaylar, II. Abdülhamid devrinde taşra bürokrasisinde gayrimüslümler, II. Abdülhamid döneminde anayasal rejim sorunu, ilk Osmanlı parlamentosu ve Osmanlı milletlerinin temsili, Osmanlı İmparatorluğu'nda idari modernleşme ve mahalli idare alanındaki gelişmeler, ilk Osmanlı parlamentosunun yapısında eyalet idare meclislerinin etkisi, Mithad Paşa'nın vilayet yönetimindeki kadroları ve politikası, 19. yüzyılda Panislamizm ve Osmanlı hilafeti, hilafet ve Türkiye: İslam devletinde hilafet
  • Osmanlı yönetiminde dini gruplar; Ortodoks kilisesi, Tanzimat döneminde Balakanlarda ulusal kiliseler ve Rum Ortodoks kilisesi, Ukrayna Ortodoks kilisesindeki gelişmeler, son devirde Osmanlı Musevileri, Tanzimat döneminde tanassur ve din değiştirme olayları, Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan okulları üzerine bazı gözlemler, Osmanlı Yahıdileri ve Türk dili, 19. yüzyılda Heterodox dini gruplar ve Osmanlı idaresi, tarikatler ve Tanzimat dönemi Osmnalı yönetimi, Tanzimat döneminde Yunanistan ve Osmanlı İmparatorluğu
  • Rus-Türk ilişkileri; Kırım Hanlığı'nın Ocak 1711 tarihli bir üniversali, Süleyman ve İvan; Doğu Avrupa XVI. yüzyılın iki hükümdarı, 18. yüzyıl Türk-Rus ilişkileri, Türkoloji ve Slavistik: Türkiye Türkolojisi ve Rusya ve Sovyet Türk aydınlarının Türkolojisi üzerine, Osmanlı arşivlerinde, Slav dillerindeki dilekçelerin bazı özellikleri, Çarlık Rusyası yönetiminde Kars
  • Avusturya ve Osmanlı; 1727 Osmanlı-Avusturya Seyr-i Sefâin sözleşmesi, Osmanlı-Habsburg ilişkileri (1740-1770) ve Osmanlı dış ilişkilerinde yapısal değişmeler, Tanzimat bürokratları ve Metternich, mübadele
  • Modernleşmenin yeni düşünce dünyası; Osmalılarda ilk telif iktisat elyazması, Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayileşme anlayışına bir örnek:"Islah-ı Sanayi Komisyonu" olayı, Tiyatro'da tarihi oyunlar üzerine bir analiz denemesi, Cevdet Paşa ve Avrupa tarihi, Osmanlı Bulgar basını üzerine notlar, Tanzimat devri basını üzerine notlar, Osmanlı kançılaryasında reform: Tanzimat devri Osmanlı diplomatikasının bazı yönleri
 • Osmanlı Ticaretinde Gayri Müslimler Kapitülasyonlar Avrupa tüccarları Beratlı tüccarlar Hayriye tüccarları (1750-1839) 2.Bası

  Osmanlı Ticaretinde Gayri Müslimler Kapitülasyonlar Avrupa tüccarları Beratlı tüccarlar Hayriye tüccarları (1750-1839) 2.Bası

 • Osmanlı Ticaretinde Gayri Müslimler Kapitülasyonlar Avrupa tüccarları Beratlı tüccarlar Hayriye tüccarları (1750-1839) 2.Bası
  Osmanlı Ticaretinde Gayri Müslimler Kapitülasyonlar Avrupa tüccarları Beratlı tüccarlar Hayriye tüccarları (1750-1839) 2.Bası
  9.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Avrupa tüccarlığı karşısında Batı Devletleri ve Rusya'nın davranışları
  • II. Mahmut ve Avrupa tüccarları
  • II. Mahmud ve Hayriye tüccarları
 • The Times Gazetesi'ne Göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler-Rumlar-Yahudiler (1908-1918)

  The Times Gazetesi'ne Göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler-Rumlar-Yahudiler (1908-1918)

 • The Times Gazetesi'ne Göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler-Rumlar-Yahudiler (1908-1918)
  The Times Gazetesi'ne Göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler-Rumlar-Yahudiler (1908-1918)
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

   Bu araştırmada 1908-1918 yılları arasında yayınlanan haberlerden hemen hemen tümü ele alınmış fakat ek olarak sadece otuz üç tanesi kitabın sonuna konulmuştur.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Avrupa Ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Azınlıklara Bakış Açısı ve Tutumu

  ·          Azınlıkların Yabancı Ülkelerle İlişkileri ve İşbirliği

  ·          Azınlıklar Arasındaki Çatışmalar ve Azınlık Ayaklanmaları

 • Toplu Eserler: III Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi Yazıları

  Toplu Eserler: III Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi Yazıları

 • Toplu Eserler: III Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi Yazıları
  Toplu Eserler: III Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi Yazıları
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Devrişme Sorunu, Devrişmenin Anadolu ve Balkanlardaki Türkleşme ve İslamlaşmaya Etkisi
  • Napolyon İstilası Sırasında Bir Türk Diplomatının Gözü ile Viyana Kenti

  ·          Seyit Mehmet Emin Vahit Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi

  ·          Osmanlı Devleti’nde Kültürel Yaşam

  ·          Musul Sorunu ve Atatürk Döneminde Türk-İngiliz İlişkileri

  ·          Cumhuriyetten Önce Kullanılan Ay-Yıldız Bayrak Hakkında

  ·          Kuva-yı Milliye’nin Yapısı ve Niteliği Üzerinde Bir Deneme

  ·          Atatürk’ü Anarken

  ·          Kurtuluş Savaşı, Savaşta Atatürk, Savaşın Sonuçları

  ·          Atatürk’ün Liderlik Özellikleri ve Laiklik Konusunda Son Durum

  ·          Türkiye’de Tarih Anlayışının Gelişmesi ve Tarih Tartışmaları

 • Toplu Eserler: II Rumlar ve Diğer Müslüman Olmayan Topluluklar

  Toplu Eserler: II Rumlar ve Diğer Müslüman Olmayan Topluluklar

 • Toplu Eserler: II Rumlar ve Diğer Müslüman Olmayan Topluluklar
  Toplu Eserler: II Rumlar ve Diğer Müslüman Olmayan Topluluklar
  20.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Fener ve Türk Ortodoks Patrikhanesi
  • Türk-Yunan İlişkilerinde Rum Patrikhanesinin Rolü

  ·          Otoman Rule Over Non-Turkish and Non-Muslim Communities

  ·          Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman Olamayan Topluluklar (Millet Sistemi)

  ·          Fatih’in Kilise Politikası

  ·          Hıristiyanlığın İlk Yüzyılları, Ekümenizm ve Osmanlı Devleti’nde Durum

  ·          Ondokuzuncu Yüzyılda Balkanlar’da Kilise

  ·          Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman Olmayan Toplulukların Ödenekleri Vergiler ve Bu Vergilerin Toplumsal Sonuçları

  ·          The Religious And Ethnic Groups of Jerusalem at the Beginning of the Sixteenth Century

  ·          On Beş ve On Altıncı Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman Olmayan Toplulukların Sosyal, Hukuksal ve Ekonomik Durumu

  ·          Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman Olmayan Toplulukların Giyim, Konut ve Davranış Hukuku

  ·          Türkiye’de Katolik Propagandası

  ·          Çeşitli Hıristiyan Mezhepleri Hakkında Kısa Bilgiler

  ·          Tarihimizde Rumlar, Patrikhane ve Yunancılık

  ·          Balkan Türkleri ve Bulgarlar

  ·          Voynuklarla İlgili Kaynaklar ve Araştırmalar

  ·          Osmanlı Yönetiminde Bulgaristan ve Voynuklar

  ·          Voynuk Örgütü’nün Kuruluşu ve Voynukluk

  ·          Voynuk Örgütü

  ·          Voynuklarla İlgili Vergiler ve Toprak Tasarrufu

  ·          Voynuk Örgütü’nün Kaldırılışı

 • Prof. Dr. Yavuz Ercan'a Armağan

  Prof. Dr. Yavuz Ercan'a Armağan

 • Prof. Dr. Yavuz Ercan'a Armağan
  Prof. Dr. Yavuz Ercan'a Armağan
  60.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          L. ARMAĞAN, H. BABACAN – S. AVŞAR, M. AYDIN,

  ·          M.AYDIN, Ü. BULDUK, S. CAN, Z.ÇAKMAK,

  ·          M. ÇAPA, H. ÇAPRAZ, E.S. DEĞERLİ, M. DELİLBAŞI - H. ORUÇ

  ·          Y. DEMİRAĞ, B. DEMİRTAŞ, Y. KILIÇ - H.H. DUYMUŞ,

  ·          M. DÜNDAR, İ. ERDEM, M. A. ERDOĞRU, H. EROĞLU,

  ·          T. F. ERTAN, M. BAYRAK FERLİBAŞ, A.E. GÖKDEMİR, S. GÖMEÇ,

  ·          A. GÜNDOĞDU, İ. GÜNEŞ, M. V. GÜRBÜZ, M. SARI GÜVEN,

  ·          Ş. HALICI, C. L. HİDÁN, İ. İLERİ, E.İLTER,

  ·          Y. KALAFAT, A.. KARA, C.KARA, C. KARASU,

  ·          M. KESKİN, E. KESKİNKILIÇ, S. KAYA KILIÇ, S. KOCA,

  ·          T. KODAL, S. H. KORTEL, Y. KURT, İ. KURTCEPHE,

  ·          H. ÖKSÜZ, S. ÖZÇELİK, N. ÖZDEN, A. SARIKOYUNCU,

  ·          S. SERTÇELİK, G. ŞAHİN, İ. ŞAHİN, N. ŞAHİN,

  ·          İ. TELLİOĞLU, Ö. TOK, S. TOPRAK, Ö. TURAN,

  ·          Z. TÜRKMEN, N. ÜLKER, M. A. YALÇINKAYA, H. YÜKSEL

 • Toplu Eserler - 1 Ermenilerle İlgili Araştırmalar

  Toplu Eserler - 1 Ermenilerle İlgili Araştırmalar

 • Toplu Eserler - 1 Ermenilerle İlgili Araştırmalar
  Toplu Eserler - 1 Ermenilerle İlgili Araştırmalar
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitapta, Charles Norman’ın raporunun tamamı yayınlanmış oluyor, kitaba hem raporun aslının fotokopisi hem de daktilo edilmiş İngilizce metni konuldu. Bununla, orijinal metni okumakta zorluk çekenlerin, daktilolu metni kolayca okuyabilecekleri düşünüldü. Böylece aynı zamanda orijinali ile kontrol etme imkanı da sağlanmış oldu. Raporun aslı İngilizce olduğundan, dünyada İngilizce bilen herkes okuyup anlayabilecekti. Fakat Türklerin bir kısmının İngilizce bilmediği göz önüne alınıp Türkçe’ye çevrildi. Kitabın bir bölü raporun Türkçe çevirisidir. Raporu tanıtmak içinde anlatılan olaylar hakkında biraz daha bilgi vermek için de bu Sunuş bölümü konuldu. Bu durumda kitap iki dilde hazırlanmış oldu. Böylece çok daha geniş bir kitlenin okuması sağlandı.(Sunuş’tan)

 • Başlangıçtan Günümüze Türkiye'de Azınlık Sorunu - İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Kalan Sorunlar

  Başlangıçtan Günümüze Türkiye'de Azınlık Sorunu - İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Kalan Sorunlar

 • Başlangıçtan Günümüze Türkiye'de Azınlık Sorunu - İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Kalan Sorunlar
  Başlangıçtan Günümüze Türkiye'de Azınlık Sorunu - İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Kalan Sorunlar
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·         Hıristiyanlığın Ortaya Çıkışı, Kurumlaşması, Bölünmeler Ve Kiliselerarası Çatışmalar

  ·         Hıristiyanlıkta Ekümenizm Ve Ekümenik Patriklikler İle Fener Rum Patrikhanesi’ne Verilen Ödünler

  ·         Osmanlı  İmparatorluğu’ndan Önceki  Durum

  ·         İslam Hukuku Ve Müslüman Olmayan Topluluklar

  ·         Müslüman Türklerin Musevi Ve Hıristiyan Topluluklarla Karşılaşmaları Ve Osmanlı Öncesi Genel Durum

  ·         Tanzimat’a Kadar Olan Dönemde Müslüman Olmayan Topluluklar

  ·         Müslüman Olmayan Toplulukların Din Ve Mezhep Bakımından Coğrafi Dağılışı

  ·         Etnik Bakımdan Coğrafi Dağılış

  ·         Dinsel Örgütler; Patrikhaneler Ve Hahambaşılıklar 

  ·         Müslüman Olmayan Topluluklarla İlgili Devlet Politikasının Ortaya Çıkışı Ve Dayandığı Temel İlkeler

  ·         Tanzimat’la Başlayan Değişiklikler

  ·         Yenilik Hareketleri İçinde Iı. Mahmut Döneminin Önemi

  ·         Azınlıklara Verilen Temel Ayrıcalıklar

  ·         Yeni Bir Uygulama; Nizamnameler Dönemi

  ·         Meşrutiyet Yönetimi Ve Azınlıklar

  ·         Azınlık Ayaklanmaları Ve  Devletin  Aldığı  Önlemler

  ·         On Dokuzuncu Yüzyıl Ayaklanmalarının Niteliği 

  ·         Sırp Ayaklanmaları

  ·         Rum-Yunan İşbirliği Ve Fener Ortodoks Patrikhanesi

  ·         Ermeni Ayaklanmaları Ve Zorunlu Göç

  ·         Süryaniler, Nesturiler Ve Keldaniler’in Ayaklanmaları İle Misyonerlerin Yıkıcı Ve Bölücü Eylemleri 

  ·         Geçiş  Dönemi

  ·         Osmanlı Devleti’nden Devralınan Miras

  ·         Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Azınlıklar

  ·         Cumhuriyet Döneminde  Azınlık  Kavramı,    Atatürk Ve  Kurtuluş  Savaşı

  ·         Tarihsel Süreç İçinde Azınlık Kavramının Ortaya Çıkışı

  ·         Türkiye Cumhuriyeti’nde Azınlık Kavramı Ve Uygulaması

  ·         Atatürk’ün Genel Olarak Din Ve Özel Olarak Azınlıklarla İlgili Görüş Ve Düşünceleri

  ·         Kurtuluş Savaşı Sırasında Azınlıklar

  ·         Lozan’da  Belirlenen  Durum Ve Atatürk  Dönemi

  ·         Lozan’da Belirlenen Durum

  ·         Atatürk Dönemi

  ·         Atatürk’ten  Sonraki  İç  Ve  Dış  Gelişmeler

  ·         Fener Rum Patrikhanesi’nin Ekümeniklik İddiası

  ·         Diğer Bazı Olaylar Ve Değişiklikler:  Varlık Vergisi Ve Azınlıklar Atatürk’ün Doğduğu Evin Bombalanması Ve İstanbul’da 6-7 Eylül Olayları Patriklerin Türk Vatandaşı Olma Zorunluluğu Ve Seçilen Patriklerin Türk Hükümeti Tarafından Onaylanması Konusu. Ruhban Okulu Sorunu. Azınlık Vakıfları Sorunu.Ermeni Sorunu

 • Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası

  Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası

 • Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası
  Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik 3. Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Her bilimin olduğu gibi tarih biliminin de -her ne kadar çok dar çevrelerde ve dar bir anlayış içinde tarihin bilim olup olmadığı tartışılıyor olsa bile- bir araştırma yöntemi ve tekniği olmak zorundadır. Bu gerçek kabul edilmediği takdirde, işte o zaman tarih bir bilim olmaktan ve araştırmalar da bilimsel olmaktan çıkacaktır. Günümüzde bile tarih için “dört kitap okunur, beşincisi yazılır” gibi ilkel bir görüşün zaman zaman söyleniyor olması, tarih araştırmalarındaki yöntem ve teknik konusunun önemini ve ciddiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Elbette bu konuya herkesten önce tarih araştırması yapan profesyonel ve amatör kişilerin sahip çıkması gerekir. Unutmamak gerekir ki tarih araştırma yöntemi herhangi bir bilim dalı ile kıyaslanamayacak ölçüde karmaşıktır ve burada pek sorun iç içedir.

  Bu gerçeklerin ışığında; Giriş bölümünde genel anlamda bilim nedir, bilimsel araştırma nedir konusu kısaca anlatılmıştır. Çünkü bilimsel araştırmanın genel kuralları ile tarih araştırma yönteminin kuralları önemli ölçüde çakışmaktadır.

  Birinci bölümde ele alınan “Tarihin Temel Nitelikleri” konusu ile İkinci bölümde anlatılan “Tarihin Toplumsal Bilimlerle İlişkisi” konusu, tarih araştırmaları sırasında yaşamsal önem taşımaktadır. Özellikle tarihin yardımcı bilimlerinden paleografya kronoloji, arşiv ve arşivcilik konuları yeterince bilinmeden yapılan bir araştırma eksik ve yanlışlarla dolu olacaktır. Tarihin diğer yardımcı bilimleri de araştırma konusunun özelliğine göre birinci derecede önem taşıyabilir.

  Bu bilgiler verildikten sonra sıra tarih felsefesi konusuna gelecektir. Üçüncü bölümde bu konu ele alınmıştır. Bugün dünyada geçerli olan tarih araştırma yöntemleri nasıl bir felsefe içinde uygulanmaktadır? Bunu anlayabilmek, eskiçağdan günümüze kadar gelen tarihçiler, felsefeciler ve diğer düşünürlerin tarihi, tarihsel olayları ve tarih yazımını nasıl anladıklarını ve yorumladıklarını bilmekle olanaklıdır. Eskiçağdan bugüne tarihsel olayların ve tarih yazımının nasıl olması gerektiği konusunda çok değişik görüş ve anlayış ortaya çıkmıştır.

  Tarih araştırmalarında kullanılacak malzemenin eleştirisini yapmak da bir tarihsel olayı yeniden kurarken son derece önemlidir. Çünkü belgeyi bize bırakanlar hangi koşullar altında bulunuyordu ve olayı ne ölçüde doğru gözlemlediler konusunda hem güvenilir olması hem de olmaması için pek çok neden vardır. Dolayısıyla eldeki belgenin güvenilir olduğundan emin olmak için iç ve dış eleştirisinin yapılması gerekir. Dördüncü bölümde bu konu üzerinde durulmuştur.

  Bir tarihin araştırması sırasında izlenecek yol ve uyulması gereken kurallar vardır. Bu nokta tarihin teknik yanıdır. Kitabın Beşinci bölümünde tarih araştırmalarında teknik ve hazırlanan metninin fiziksel yapısı ve görünümü konusu ele alınmıştır. Bu konu yapılan araştırmanın içeriğini fazla etkilememekle birlikte, okuyucuya kolaylık sağlaması bakımından önemlidir. Özellikle araştıracak konunun seçimi ayrı bir önem taşımaktadır. Eğer doğru bir konu seçilmemişse, daha baştan araştırma iyi sonuçlanmayacak demektir. Seçilen konunun sınırlarının araştırmacının koşullarına uygun olarak çizilmesi ve doğru bir geçici plan yapılması da tarih araştırmalarının teknik yanını oluşturmaktadır.

  Adı ne olursa olsun, ister tarih metodolojisi, ister tarihte usul, ister tarih araştırma yöntemi, isterse tarih araştırmalarında yöntem ve teknik, bu başlıkların içerdiği belli-başlı konular bu kitapta toplanmıştır. Kullanılan eserlerin referans olarak verilmesine özen gösterilmekle birlikte bu çalışmanın tamamlanması çok uzun bir zaman aldığından, kimi referansların gözden kaçma olasılığı göz önüne alınıp burada, kaynak ve araştırmalar bölümünde ve zaman zaman sayfa altlarında yeniden belirtme gereği duyulmuştur.

  Konuyla ilgili olarak daha geniş bilgi edinmek isteyenler, kitabın sonundaki geniş bibliyografyadan yararlanabilirler. Kitapta her şeye karşın gözden kaçmış kimi yanlışların bulunma olasılığı elbette vardır. Okuyucuların bunları yayınevi yazara bildirmesi, sonraki baskıların daha doğru çıkmasını sağlayacaktır. Bunun için yayınevi ve yazar şimdiden teşekkür eder.ÖNSÖZ'den

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Tarihin Temel Nitelikleri

  ·          Tarihin Toplumsal Bilimlerle İlişkisi

  ·          Tarih Felsefesi (Eskiçağdan Günümüze Tarih ve Tarihçilik Anlayışları)

  ·          Eleştiri (Analiz ve Sentez)

  ·          Araştırma Sırasında İzlenecek Yol ve Uyulması Gereken Kurallar

  ·          Sonuç, Ekler

  ·          Kaynaklar ve Araştırmalar

  ·          Alfabenin Ortaya Çıkışı İle İlgili Örnekler

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır