Seçimi Daraltın

 • Akreditif

  Akreditif

 • Akreditif
  Akreditif
  9.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  büyük bir orana sahip olan bu ödeme yöntemini önemi nedeniyle çalışmamıza konu olarak seçtik. Bu kitap, konunun teknik özelliklerinin yanı sıra taraflar arasındaki ilişkiler ve hukukî niteliğin incelenmesine hizmet etmeye çalışmaktadır.(Sunuş'tan).

  Kitabın konularından bazıları:

  • Dış ticarette ödeme yöntemleri
  • Akreditifin fonksiyonları ve taraflara sağladığı faydalar; ödeme, teminat ve kredi fonksiyonu
  • Akreditif kavramı, özellikleri ve türleri, hukuki niteliği ve kaynakları
  • Özel akreditif türleri
  • Akreditif ilişkisinin kurulması ve hükümleri; şartı, sözleşmesi, ihbarı
  • Akreditif işleminin ifası; ifa şekilleri, vade ve ibraz yeri
  • Akreditifin devredilmesi; devrin tanımı, hukuki niteliği, taraflar arası ilişkinin niteliği ve akreditif alacağının temliki
  • Akreditifin değiştirilmesi ve sona ermesi
 • Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB - 100 Örneği

  Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB - 100 Örneği

 • Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB - 100 Örneği
  Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı İMKB - 100 Örneği
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ayrıca, ülkemizde İMKB-100 endeksinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren en yüksek piyasa değerine sahip halka açık 100 şirket yöneticisinin, iç ve dış grupların taleplerine olan bakış açısı ve bu gruplara karşı  geliştirdikleri politika ve stratejiler tespit edilmektedir. Bu şirketlerin kurumsal yönetim performansının belirlenmesi, sermaye piyasalarında yatırım yapacak olan yerli-yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından büyük önem taşımaktadır. Literatürde konuyu bu kapsamda, İMKB-100 şirketlerine yönelik derinlemesine inceleyen fazla çalışmaya rastlanamadığından, kitabın akademik açıdan önemli bir boşluğu doldurduğuna ve bu konuda çalışan uygulamacı ile akademisyenlere yol göstereceğine inanıyorum. (Sunuş'tan).
  Kitabın bölümlerinden:

  • Yönetişim ve kurumsal yönetim
   Yönetişim kavramının gelişimi
   İyi yönetişim kavramı ve unsurları
   Kurumsal yönetim (şirket yönetişimi) kavramı
   Kurumsal yönetim ilkeleri
   Türkiye ve OECD'de yönetişim uygulamaları
   Kurumsal yönetişim modelleri
  • Bir kurumsal yönetim modeli olarak paydaş yaklaşımı
   Paydaş kavramının gelişimi
   Paydaş yönetimin ayırt edici özellikleri
   Şirket yönetiminde paydaş yaklaşımı süreci
   Şirket yöneticileri ve paydaş analizi
  • İMKB 100 şirketlerinin kurumsal yönetim anlayışının belirlemeye yönelik uygulama
   İstatistiksel analiz
   Örneklemdeki firmaların ve katılımcıların özellikleri ile değerlendirmeler
   Anket sorularına verilen yanıtların yüzde dağılımları ve değerlendirmeler
 • Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankacılığı

  Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankacılığı

 • Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankacılığı
  Türkiye Kalkınma Bankası ve Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankacılığı
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Türkiye Kalkınma Bankası'nın mevcut durumu nedir?
  • Türkiye'de, kalkınma bankacılığı ile hangi kalkınma fonksiyonlarına katkı sağlayabilir ve ne gibi hizmetlere ihtiyaç vardır.?
  • Türkiye Kalkınma Bankası'nın gerçekleştirebileceği hizmetler ve faaliyetler nelerdir?
  • Türkiye Kalkınma Bankası, bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için nasıl yapılanmalı, daha etkin ve verimli çalışan modem bir işletme olması için bankada neler yapılmalıdır?

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Türkiye Kalkınma Bankası’nın Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi
  • Türkiye Kalkınma Bankası’nın Yeniden Yapılandırılması
  • Küreselleşme ve Bilgi Toplumu
  • TKB’nin Türkiye’nin Kalkınma Sürecine Katkı Sağlamak Amacıyla Gerçekleştirebileceği Kalkınma Odaklı Fonksiyon ve Faaliyetler
  • Türkiye Kalkınma Bankasının Örgütsel Yeniden Yapılandırılması
 • Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı

  Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı

 • Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı
  Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmamızın temel amacı ve çıkış noktası bu düşüncemizdir. Bu çalışmamız ile kalkınma ve kalkınma bankacılığı bağlamında Dünyadaki ve Türkiye’deki örnek kalkınma bankalarının faaliyetleri ve fonksiyonları incelenerek ülkemiz açısından kıyaslama yapabileceğimiz sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır.

  Çalışmamızın özgün sonucu Dünya’daki ulusal kalkınma bankalarının fonksiyon ve faaliyetlerinin irdelenmesi çerçevesinde kalkınma bankalarını “Finansman-Odaklı Kalkınma Bankaları” ve “Kalkınma Odaklı Kalkınma Bankaları” olarak sınıflandırmamız  olmuştur.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Kalkınma ve Büyüme Teorileri
  • Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı
  • Kalkınma Bankacılığının Tarihçesi
  • Kalkınma Bankaları
  • Türkiye’deki Kalkınma ve Yatırım Bankaları
  • Kalkınma Bankalarının Özellikleri
  • Kalkınma Bankalarının Kaynakları
  • Kalkınma Bankalarının Fonksiyonları
  • Kalkınma Bankalarının Faaliyet Alanları
  • Kalkınma Bankalarının Finansman Odaklı ve Kalkınma Odaklı Olarak Sınıflandırılması
 • Bankacılık Kanunu Gazi Yorumu ve İlgili Yönetmelikler

  Bankacılık Kanunu Gazi Yorumu ve İlgili Yönetmelikler

 • Bankacılık Kanunu Gazi Yorumu ve İlgili Yönetmelikler
  Bankacılık Kanunu Gazi Yorumu ve İlgili Yönetmelikler
  58.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın başlığında kullandığım "GAZİ" kelimesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak hukuk alanında yaratmak istediğimiz "Gazi Hukuk Mektebi" teşkiline yönelikti. Kitabım bu amaçla yayınlanan üçüncü kitaptır. Hedefimizi gerçekleş-tirirsek bu bizler için büyük bir iftihar kaynağı olacaktır. Ayrıca bu hareket ül­kemizde gerçekleşen ilk "Hukuk Mektebinin" doğmasına vesile olacaktır.

  5411 sayılı Bankacılık Kanunu muhtevası bakımından kanaatımızca bir tepki kanunu olarak görülmektedir. Bu sebepten de bir çok maddesinin yürür­lükteki Anayasa'mızla bağdaştığını savunmak oldukça zordur. Kanun, mevcut muhtevasını koruduğu sürece kanaatımızca Türk Sermayadarları açısından ban­kacılık yapmak oldukça zor olacaktır. Diğer taraftan kanunun var olan bazı maddeleri yalnız Türk Sermayadarlarına uygulanma imkanına haizdir. Aynı maddelerin, bankaların "yabancı sermaye ortaklarına" uygulanmasının imkansız olduğu görüşünü taşımaktayız. Tüm bu hususları ilgi maddeleri yorumlarken açık olarak belirtmeyi görev kabul ettik. Bu davranışımız kötü niyetle olmayan uyarı mahiyetinde bir davranıştır. Ülkemizde bankaların tamamen yabancılaşma tehlikesinin dikkaten uzak tutulmaması gerektiği görüşündeyiz.

  Şüphesiz, ülkemiz bankalarının yabancılaşması, yani yabancı sermayenin kontrolünde olması, milli ekonomi için faydalı olacağını savunmanın, gerçek­lerle fazla bağdaşmadığı görüşündeyiz. (Önsöz).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          İzne Tâbi İşlemler, Kurumsal Yönetim

  ·          Koruyucu Hükümler

  ·          Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler

  ·          Denetim ve Alınacak Önlemler

  ·          Kanunî Yükümlülükler

  ·          Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketi

  ·          Kuruluş Birlikleri

  ·          Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İlişkin Hükümler

  ·          Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler

  ·          Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler

  ·          Diğer Hükümler

  ·          Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri

  ·          Son Hükümler

 • Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar

  Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar

 • Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar
  Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bankaların yabancıların eline geçmesi ve sektördeki yabancı bankaların payının kısa sürede yükselme­si, yabancı banka girişini kamuoyunun en çok tartışılan konuları arasına sokmuştur.

  Yabancı banka girişine yönelik olumlu ve olumsuz birçok görüşün dile getirildiği bu ortamda, Türk bankacılık sektörün­deki yabancı bankalara ilişkin bilgileri doğru bir biçimde ortaya koymak amacıyla bu kitap yazılmıştır. Kitapta, yabancı banka­lara ilişkin teorik çerçeve çizilmiş ve Türk bankacılık sektörüne son dönemde giren yabancı bankalara ait bilgiler ile bu bankala­rın sektördeki payları ve gelişimleri, banka verileri kullanılarak teknik açıdan incelenmiştir. (Önsöz’den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Yabancı Bankalara Genel Bakış

  ·          Bankacılık Sektöründe Yabancı Banka Girişi

  ·          Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar

  ·          Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Payları

  ·          Türk Bankacılık Sektöründe Yabancılara Satılan Bankaların Gelişimleri

  ·          Türk Bankacılık Sektörüne Yabancı Banka Girişine Yönelik Değerlendirmeler

  Ekler:

  ·          Türkiye’de Faaliyette Bulunan Yabancı Sermayeli Bankalar (Haziran 2007)

  ·          Türkiye’de Faaliyetleri Sona Eren Yabancı Sermayeli Bankalar (Haziran 2007)

 • Ekonomi Hukuku Yaklaşımı İle Banka Hukuku 2. Bası

  Ekonomi Hukuku Yaklaşımı İle Banka Hukuku 2. Bası

 • Ekonomi Hukuku Yaklaşımı İle Banka Hukuku 2. Bası
  Ekonomi Hukuku Yaklaşımı İle Banka Hukuku 2. Bası
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu direnişe rağmen ekonomi ve hukuk ilminin ihtiyaçlarının giderilmesi kaçınılmaz hale gelince artık beklememek lazımdır. "Ekonomi Hukuku Yaklaşımı ile Banka Hukuku" incelememizin bu ihtiyaçları tam olarak karşılamak iddiasında olmamakla birlikte, ekonomist ve hukukçunun birlikte hareket ederek çözümleyeceği çok önemli konular olduğu­nu vurgulayarak, hatta bu iki bilim dalının tek bir kişinin dağarcığında toplan­masını sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesi çabalarına katkıda bulu­nacağını düşünmekteyiz. Böylelikle ekonomi ve hukuk formasyonlu hakim, savcı, avukat ve yöneticiler önlerine gelen uyuşmazlıkları daha kısa sürede sonuçlandırabileceklerdir.

  Diğer taraftan yerli ve yabancı hukuk doktrininde sıkça görüldüğü üzere, daha çok ekonomik özellikler arzeden olayların hukuki açıklamalarının bunların sui generis özelliklerine bağlanması, uyuşmazlıkları çözümsüz, hatta çoğu za­man içinden çıkılamaz hale getirmiş bulunmaktadır. İncelemede bunlarla ilgili örnekler verilmiş bunların sui generis özellikleri yerine ekonomi hukukunun getirdiği çözümler önerilmiş, karar vericilere yardımcı olmaya çalışılmıştır. Bu görüşümüz meslektaşlarımız tarafından yadırganabilir, eleştirilerini bekliyoruz. Belirtmek gerekir ki, her hukuk normu bir sorunu, özellikle de bir ekonomik sorunu çözmek amacı ve inancı ile tercih edilmiştir.(Önsöz'den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Tarihçe ve Girişim

  ·          Ekonomi Hukuku ve Banka Hukuku

  ·          Mevduat ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

  ·          Kredi Düzeni

  ·          Denetim ve Alınacak Önlemler

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır