Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti

  Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti

 • Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti
  Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Uluslararası Hukukta Halefiyet Türleri

  • Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti Meselesine Klâsik Yaklaşım: Adem-i Halefiyet

  • Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti Meselesine Modern Yaklaşım: Hukuk Genel İlkeleri Üzerine Kurulu Halefiyet

 • İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu

  İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu

 • İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu
  İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu
  40.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  • Uluslararası Hukukun Eskimeyen Tartışması: İnsani Müdahale

  • Koruma Sorumluluğunun Doğuşu ve Gelişimi

  • Koruma Sorumluluğu Bir Uluslararası Hukuk

 • Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları

  Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları

 • Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları
  Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

 • Devletler Hukuku Sistematik Dizini (Nomenclature)

  Devletler Hukuku Sistematik Dizini (Nomenclature)

 • Devletler Hukuku Sistematik Dizini (Nomenclature)
  Devletler Hukuku Sistematik Dizini (Nomenclature)
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitap Hakkında;

   

  Bilgi nasıl elde edilir? Menşei nedir?

  Bilim nedir? Hukuk bilimi var mıdır ve nasıldır?

  O halde, Sistem nedir?

  Hukuk ve Sistem

 • Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası

  Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası

 • Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası
  Uluslararası Hukuk - Gözden Geçirilmiş 15. Bası
  60.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

   

  ·          Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk; uluslararası toplum ilişkileri ve hukuk, uluslararası hukukun temel özellikleri; tanım ve terim sorunu, hukuk niteliği ve öteki hukuk düzenlerinden farkları, iç hukuk ve AB hukuku düzenleri ile ilişkileri; uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri, uluslararası hukuk ve AB hukuku ilişkileri, uluslararası hukuk kurallarının taraflara göre bağlayıcılığı sorunu

  ·          Uluslararası hukuk kurallarının oluşturulması, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukta hukuksal işlemler

  ·          Andlaşmalar (Treaties, Traités, Vertrage); andlaşmalarla iligili genel bilgiler, andlaşmaların yapılışı, andlaşmaların hukuksal geçerliliği, andlaşmaların hukuksal etkileri ve yorumlanması, andlaşmaların sona ermesi uygulanmalarının durdurulması ya da hükümlerinin değiştirilmesi

  ·          Yapılageliş (Teamül ya da örf ve adet); yapılageliş kurallarının öğeleri,  yapılageliş kurallarının oluşumu ve uluslararası hukuktaki yeri,  yapılageliş kurallarının kodifikasyonu sorunu

  ·          Tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri; temel özellikleri, geleneksel tek-taraflı uluslararası hukuk işlemleri, uluslararası örgüt kararları

  ·          Yardımcı kaynaklar; yargı ya da hakemlik organları kararları (içtihat), öğreti (doktrin)

  ·          Uluslararası hukukun kişileri; uluslararası kişilik kavramı,  uluslararası hukukta  devletin kurucu  öğeleri, uluslararası hukukta devletin yetkisi, devlet türleri ve uluslararası hukuktaki etkileri

  ·          Devletler dışındaki birimler; devlet niteliği kazanmamış insan toplulukları, uluslararası örgütler, özel hukuk kişileri

  ·          Uluslararası hukukun mekansal kuralları; kara ülkesine ilişkin uluslararası hukuk kuralları, uluslararası deniz hukuku, uluslararası hava hukuku, uzay hukuku, çevrenin uluslararası düzeyde korunması

  ·          Uluslararası hukukun uluslararası düzeydeki ekonomik ilişkilere yönelik kuralları; uluslararası ekonomik ilişkileri düzenleyen başlıca ekonomik uluslararası örgütler; Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Malların ve hizmetlerin serbest dolaşımına yönelik ve bunlarla bağlantılı konulara yönelik kurallar, para ve ödemeler dengesine yönelik kurallar, uluslararası yatırımlara yönelik kurallar

  ·          Uluslararası hukuk düzeninde yer alma; Uluslararası hukukta tanıma, devletlerin ardıl olması (halefiyeti) 

  ·          Uluslararası ilişkilerin ve faaliyetlerin yürütülmesi; devletlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri, devlet niteliği kazanamamış birimlerin uluslararası ilişkileri ve faaliyetleri

  ·          Uluslararası hukuka uyulmasının sağlanması; uluslararası sorumluluk, uluslararası önlemler ve zorlama yolları

  ·          Uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap - Gözden Geçirilmiş 10. Bası

  Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap - Gözden Geçirilmiş 10. Bası

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap - Gözden Geçirilmiş 10. Bası
  Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap - Gözden Geçirilmiş 10. Bası
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

   

  • Uluslararası kişilik kavramı; devletler; uluslararası hukukta devletin kurucu öğeleri, ülke, başka bir otoriteye bağımlı olmayan siyasal yönetim, uluslararası hukukta devletin yetkisi; devletin ülkesel yetkisi,devletin ülke-dışı yetkileri; devletin kişisel yetkisi, devletin ulusal yetkisi ve öteki devletlerle paylaştığı yetkileri sorunu, devlet türleri ve uluslararası hukuktaki etkileri
  • Devletler dışındaki birimler; devlet niteliği kazanamamış insan toplulukları, uluslararası örgütler; genel veriler, yapısı, organları, somut uluslararası örgüt örneklei; Birleşmiş Milletler, Avrupa Topluluğu, özel hukuk kişileri; gerçek kişileri; bireylerin uluslararası suçlar nedeniyle cezai sorumlulukları; deniz haydutluğu, köle ticareti, savaş suçluları, soykırım, uçaklara saldırı ve kaçırma, terörizm (tedhişçilik), ırk ayrımı (apartheid), kimi birey kategorilerinin korunması; azınlıklar, uyruksuzlar (tabiiyetsizler), insan haklarının korunması, uluslararası hukukta tüzel kişiler; ticaret ortaklıkları, hükümetler-dışı uluslararası örgütler 
  • Uluslararası hukukun mekansal kuralları; kara ülkesine ilişkin uluslararası hukuk kuralları; ülke kazanılması; devletin doğuşu ile bir ülkeye sahip olması, sınırlar; genel olarak kara sınırları, Türkiye kara sınırları, akarsular, göller, kanallar
  • Uluslararası deniz hukuku; genel sorunlar ve deniz hukukunun gelişimi; denizlerden yararlanmanın ana kuralları, devletin ülkesinin bir parçasını oluşturan deniz alanları; iç sular, karasuları, takımada suları, boğazlar; boğazlar genel rejimi, Türk Boğazları;  Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve uygulanması, devletin belirli egemen hakalara sahip olduğu uluslararası deniz alanları; bitişik bölgesi, balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı; hukuksal rejimi, Türk kıta sahanlığı ve Ege kıta sahanlığı uyuşmazlığı, münhasır ekonomik bölge, açık deniz ve uluslararası deniz yatağı
  • Uluslararası hava hukuku; havacılıkla ilgili kurallar;  havacılıkla ilgili kuralların gelişimi, hava sahasının hukuksal rejimi, telekomünikasyon ile iligili kurallar
  • Uzay hukuku; uzay sahasının hukuksal rejimi, uzaya gönderilen kişilerin ve araç-gereçlerin bağlı olduğu hukuksal rejim, uzay faaliyetlerinin hukuksal rejimi
  • Çevrenin uluslararası düzeyde korunması; çevrenin değişik öğelerine ilişkin uygulanan uluslararası hukuk kuralları; kirlenme konusunda, doğal güzellikler ve kültürel varlıkların  ve anıtların korunması konusunda
  • Uluslararası yargı ya da hakemlik kararları ve danışma görüşleri dizini 
 • Uluslararası Örgütler

  Uluslararası Örgütler

 • Uluslararası Örgütler
  Uluslararası Örgütler
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Uluslararası Örgütlerin Mahiyeti Ve Temel Özellikler           

  ·          Uluslararası Örgütler Ve Uluslararası Sistem

  ·          Diğer Uluslararası Kuruluşlar        

  ·          Uluslararası Örgütlerin Ortaya Çıkışı Ve Tarihi Gelişimi

  ·          Vestfalya Öncesi Dönem 

  ·          Vestfalya Sonrası Dönem               

  ·          Uluslararası Örgütlere Genel Bir Bakış Ve Sınıflandırma

  ·          Sınıflandırmanın Anlamı Ve Değişik Sınıflandırmalar              

  ·          Coğrafi Açıdan Uluslararası Örgütler

  ·          Faaliyet Konularına Göre Uluslararası Örgütler

  ·          Yetkilerine Göre Uluslararası Örgütler         

  ·          Uluslararası Örgütlerin Kuruluşu

  ·          Kuruluş Süreci Ve Usulleri             

  ·          Kurucu Andlaşma             

  ·          Uluslararası Örgütlere Katılım

  ·          Uluslararası Örgütlere Üyelik

  ·          Diğer Katılım Yolları          

  ·          Uluslararası Örgütlerin Hukuki Şahsiyeti

  ·          Şahsiyetin Mahiyeti           

  ·          Şahsiyetin Sonuçları        

  ·          Uluslararası Örgütlerin İç Hukuk Düzenlerindeki Yeri              

  ·          Uluslararası Örgütlerin Sona Ermesi          

  ·          Kurumsal Yapı Ve Karar Alma Süreci

  ·          Yetkiler 

  ·          Teşkilat Ve Organlar

  ·          Karar Alma Ve Uygulama Süreci   

  ·          İdari Ve Mali Düzen

  ·          İdari Düzen

  ·          Mali Düzen 

 • Savaşın ve Barışın Hukuku

  Savaşın ve Barışın Hukuku

 • Savaşın ve Barışın Hukuku
  Savaşın ve Barışın Hukuku
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  BÖLÜM BAŞLIKLARI

  I-  ETİK SORUNSALIN TESPİTİ

  II- SAVAŞ VE BARIŞIN TARİH KURGUSU

  III- MODERN ULUSLARARASI HUKUKTA
       GÜÇ KULLANMA YASAĞI VE MEŞRU SAVUNMA

  IV- ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

 • Terörle Mücadele Bağlamında Türkiye'nin Kuzey Irak Operasyonu (2007-2008 Yılları) BM Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme

  Terörle Mücadele Bağlamında Türkiye'nin Kuzey Irak Operasyonu (2007-2008 Yılları) BM Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme

 • Terörle Mücadele Bağlamında Türkiye'nin Kuzey Irak Operasyonu (2007-2008 Yılları) BM Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme
  Terörle Mücadele Bağlamında Türkiye'nin Kuzey Irak Operasyonu (2007-2008 Yılları) BM Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Terörle Mücadele Yöntemleri

  ·          Terörle Mücadelenin Askeri Boyutu ve 2007 Ve 2008 Yılları Kuzey Irak Operasyonu

  ·          Operasyon Öncesi

  ·          Hava Operasyonu

  ·          Kara Operasyonu

  ·          Operasyonlara İlişkin Genel Bir Değerlendirme

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 4. Kitap Gözden Geçirilmiş 3. Bası

  Uluslararası Hukuk Dersleri 4. Kitap Gözden Geçirilmiş 3. Bası

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 4. Kitap Gözden Geçirilmiş 3. Bası
  Uluslararası Hukuk Dersleri 4. Kitap Gözden Geçirilmiş 3. Bası
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu Kitabımızda da konuların sonuna bir kaynakça eklemeyi ve Uluslararası hukuk kavramlarının, olanaklarımız ölçüsünde, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak kullanılan karşılıklarını vermeyi sürdürdük.(Sunuş'tan).

  Kitabın konuları:

  • Uluslararası toplumda uyuşmazlıkların çözümü; uluslararası hukuk kişileri arasında uyuşmazlıkların çözüm yolları, yargısal çözüm yolları, uluslararası örgütler ve işbirliği çerçevesinde çözüm yolları, Genel Kurulun görev ve yetkileri, AGİT örneği; Valetta mekanizması, Cenevre Uzlaştırma ve Hakemlik Sözleşmesi Komisyonu Mekanizması, Seçimlik Uzlaştırma Komisyonu Mekanizması, değişik AGİT mekanizmalarının birbiriyle ilişkisi
  • Uluslararası hukuk kişileri ve yabancı özel hukuk kişileri arasında uyuşmazlıkların çözümü; devletler ile yabancı özel hukuk kişileri arasında ulus-ötesi hakemlikler; ulus-ötesi hakemlik organlarının yapısı; Ad Hoc hakemlik, kurumlaşmış hakemlik, öze uygulanacak kurallar, kararlar,  
  • Uluslararası örgütler ile görevlileri arasında uluslararası yönetim mahkemeleri ve başvuru komisyonları;başvuru komisyonları, ulus üstü örgütlerde özel hukuk kişilerine de açık ulus üstü mahkemeler, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, AB ilk derece mahkemesi
  • Kuvvet kullanılması ve silahlı çatışmalar
  • Silahlı çatışmalar uluslararası hukuku, tanımı, kaynakları, kılavuz ilkeleri, türleri, uluslararası hukukta silahlı çatışma türleri
  • Silahlı çatışmaların başlaması ve hukuksal durum; uluslararası silahlı çatışmalarda durum
  • Uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda durum, silahlı çatışmaların yürütülmesi; çatışma araçları ve yöntemleri, temel ilkeler, kimi  silahların yasaklanması, yasaklanan yöntemler, çatışmalarda kişilerin, malların ve çevrenin korunması, kara deniz ve havada uluslararası silahlı çatışmaların yürütülmesine ilişkin özel kurallar, BM ve öteki örgütlerin katıldığı silahlı çatışmaların yürütülmesi 
  • Silahlı çatışmaların durdurulması, sona erdirilmesi ve hukuksal durum, ateş-kes, silah bırakılışı, teslim, silahlı çatışmaları sona ermesi
  • Silahlı çatışmalar nedeniyle devletlerin kişilerin ve uluslararası örgütlerin sorumluluğu; devletlerin uluslararası sorumluluğu, kişilerin uluslararası cezai sorumluluğu; uluslararası savaş suçları kavramı
 • Uluslararası Hukuk Dersleri 3. Kitap 5. Bası

  Uluslararası Hukuk Dersleri 3. Kitap 5. Bası

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 3. Kitap 5. Bası
  Uluslararası Hukuk Dersleri 3. Kitap 5. Bası
  21.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

  Çeşitli Birimlerin Uluslararası Hukuk Düzeni İçinde Yer Alması

  Uluslararası Hukukta Tanıma Sorunu

  Devletlerin Ardıl Olması (Halefiyeti)...

  Uluslararası İlişkilerin ve Faaliyetlerin Yürütülmesi

  Devletlerin Uluslararası İlişkileri

  Uluslararası Örgütlerin Uluslararası İlişkileri ve Faaliyetleri

  Devlet Niteliği Kazanamamış Birimlerin Uluslararası İlişkileri ve Faaliyetleri

  Uluslararası Hukuk Kurallarına Uyulmasının Sağlanması

  Uluslararası Sorumluluk

  Uluslararası Önlemler ve Zorlama Yolları

  Uluslararası Yargı Ya Da Hakemlik Kararları ve Danışmanlık Görüşleri Dizini.

  Böylece, bu Kitabımızda da uygulanan uluslararası hukuk esas alınarak son yıllardaki gelişmelerin de aktarılmasına çalışılmaktadır. Yine, bu konulardaki Türk mevzuatının ve uygulamasının verilmesine çaba sarfedilmektedir. Bu Kitapta da konuların sonuna bir kaynakça eklenmekte ve temel uluslararası hukuk kavramlarının olanaklarımız ölçüsünde, İngilizce, Fransızca ve Almanca karşılıkları verilmektedir.(Sunuş'tan).

  Kitabın konuları:

  • Çeşitli Birimlerin Uluslararası Hukuk Düzeni İçinde Yer Alması
  • Uluslararası Hukukta Tanıma Sorunu
  • Devletlerin Ardıl Olması (Halefiyeti)...
  • Uluslararası İlişkilerin ve Faaliyetlerin Yürütülmesi
  • Devletlerin Uluslararası İlişkileri
  • Uluslararası Örgütlerin Uluslararası İlişkileri ve Faaliyetleri
  • Devlet Niteliği Kazanamamış Birimlerin Uluslararası İlişkileri ve Faaliyetleri
  • Uluslararası Hukuk Kurallarına Uyulmasının Sağlanması
  • Uluslararası Sorumluluk
  • Uluslararası Önlemler ve Zorlama Yolları
  • Uluslararası Yargı Ya Da Hakemlik Kararları ve Danışmanlık Görüşleri Dizini
 • Uluslararası Hukuk Dersleri 1. Kitap Gözden Geçirilmiş 13. Bası

  Uluslararası Hukuk Dersleri 1. Kitap Gözden Geçirilmiş 13. Bası

 • Uluslararası Hukuk Dersleri 1. Kitap Gözden Geçirilmiş 13. Bası
  Uluslararası Hukuk Dersleri 1. Kitap Gözden Geçirilmiş 13. Bası
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

  • Ulusal hukukta genel nitelikli temel kitap; Türkçe temel uluslararası hukuk kitapları; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, yabancı dillerde temel uluslararası hukuk kitapları; İngilizce, Fransızca, Almanca
  • Anlaşma metinlerini içeren kaynaklar ve derlemeler; Türkçe; bütün andlaşmaları içeren kaynaklar, yabancı dil
  • Uluslararası hukuk kaynaklarına ilişkin örnekleri ve belgeleri içeren karar ve derlemeler; Türkçe, yabancı dil
  • Uluslararası hukukun temel özellikleri; tanımı, niteliği, dayanağı; doğal hukuk görüşü, iradeci görüş, objektivist görüş, genel değerlendirme
  • Uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri; kuramsal görüşler, uygulanan hukukun değerlendirilmesi, uluslararası hukuk ve Türk hukuku
  • Uluslararası hukukun tarihçesi
  • Uluslararası hukukun kaynakları; andlaşmalar; tanımı, sınıflandırılması, yapılışı; andlaşma metninin oluşturulması ve resmilik kazanması, bağlayıcı güç kazanması, hüküm doğurması, yapılışında Türk uygulaması
  • Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları; yargı ya da hakemlik organları kararları (içtihat), öğreti (doktrin)
  • Uluslararası hukuk kurallarının öznel hak ve yükümlülük doğurması: Uluslararası hukukta hukuksal işlemler; Uluslararası hukukta işlem kavramı, hukuksal işlem çeşitleri, uluslararası örgüt kararları
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır