Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi

  Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi

 • Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
  Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
  7.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konularından seçmeler:

  • Turizm işletmeleri; özellikleri, sınıflandırılması 
  • Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar(hammade ve malzeme, işçilik, genel üretim giderleri) 
  • Tam maliyetleme ve maliyet giderlerinin dağıtımı 
  • Başabaş noktası analizi, değişken maliyetleme, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama, sipariş ve standart maliyetleme sistemleri 
  • Bütçeleme, maliyet analizleri ve fiyatlama kararları, kalite maliyetleri, tekdüzen hesap planı
 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası

  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası
  108.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

   

  ·          Birinci Bölüm: Borçlar Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Temel Kavramlar

  ·          Borçlar Hukukunun Konusu Ve Kaynakları

  ·          Borçlar Hukukunun Temel Kavramları

  ·          İkinci Bölüm: Borcun Kaynakları

  ·          Hukuksal İşlemlerden Doğan Borçlar; Hukuksal Açıdan Önemli Olan Olaylar-Hukuksal İşlemler

  ·          Sözleşmeden Doğan Borçlar; Sözleşmenin Kurulması, Sözleşme Özgürlüğü – Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa  İn Contrahendo), Sözleşmenin Geçerliliği, Temsil, Sözleşmelerin Yorumu Sözleşmelerin Uyarlanması-Sözleşme Vaadi, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

  ·          Haksız Fiilden Doğan Borçlar; Kusura Dayanan Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk Halleri, Haksız Fiilin Hüküm Ve Sonuçları

  ·          Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

  ·          Üçüncü Bölüm: Borçların Hüküm Ve Sonuçları 

  ·          İfa; İfa Yeri Ve Zamanı, Tarafları, Konusu, Sırası, Para Borçlarında İfa Ve Faiz, İfanın İspatı

  ·          Borca Aykırılık; Genel Olarak Borca Aykırılık, Kusurlu İmkansızlık, Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa), Temerrüt 

  ·          Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar

  ·          Borçlar Ve Alacaklılar Arasında Teselsül

  ·          Koşullar (Şarta Bağlı Borçlar)

  ·          Bağlanma Parası-Cayma Parası Ve Ceza Koşulu

  ·          Alacağın Devri Ve Borcun Üstlenilmesi

  ·          Beşinci Bölüm: Borçların Borç İlişkilerinin Sona Ermesi

 • İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası

  İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası

 • İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası
  İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası
  86.40 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konu başlıkları:

  • Genel İlkeler
  • Hukuk Devleti, Hukuka Bağlı İdare ve İdari Yargı
  • İdari Yargının Örgütlenişi
  • İdari Yargının Görev Alanları
  • Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü
  • İdari Davalar
  • İdari Yargıda Dava Türleri
  • İptal Davası
  • Tam Yargı Davaları
  • Yorum Davaları
  • İdari Yargılama Yöntemi
  • İdari Yargılama İle İlgili İlkeler
  • İdari Yarıda dava ve Yetki
  • İdari Davalarda Taraflar
  • Dava Açma Süresi
  • Davanın Açılması ve Biçimine İlişkin Koşullar
  • Dava Açmanın Sonuçları
  • İdari Yargıda Kanıtlama Yöntemi ve Araçları
  • Adli Yardım
  • Davaların Karara Bağlanması
  • Yasa Yolları
  • Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi
  • Yargılama Giderleri
  • Feragat ve Kabul
 • Türkiye'de İdari Yargı Tarihi

  Türkiye'de İdari Yargı Tarihi

 • Türkiye'de İdari Yargı Tarihi
  Türkiye'de İdari Yargı Tarihi
  37.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmanın amacı, idari yargı tarihinin iskeletini ortaya koyabilmektir. Bunun için, tarihsel olgulara dayanan ve erişilebilecek tarihsel olguların oturtulabileceği bir evrim kurgusu önerilmiştir. (Giriş'ten).

  İçindekiler
  Giriş
  Birinci bölüm: İdarenin Yargısal Denetimi ve İdari Yargı Kavramları

  ·      I.İdarenin Yargısal Denetiminde Modern Algı

  ·      II.Fransız İdari Yargı Sisteminin Doğuşu

  ·      A.Vilayet Meclisleri (conseils de prefecture),  B. Fransız Devlet Şurası: Conseil d’État, C. İptal Davasının (recours pour excès de pouvoir) Doğuşu

  İkinci bölüm: Türk İdari Yargısının Evrim Başlangıcı: Temsili Taşra Meclisleri

  ·      I.Klasik Osmanlı Sisteminde Şikayet Yolu (Arz-ı Hâl ve Arz-ı Mahzarlar) ve Adâletnâmeler

  ·      II.Modern İdarenin Oluşması

  ·      III.Türk İdari Yargısının Evrim Başlangıcı: Temsili Taşra Meclisleri

  ·      A.Temsili Taşra Meclisleri: Muhassıllık Meclislerinden Eyalet Meclislerine, B. Adli İşler – İdari İşler Ayrımı: Eyalet Meclislerinden İdare Meclislerine

  Üçüncü Bölüm: Merkezdeki Danışma ve Denetim: Divanı Hümâyun'dan Meclislere, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'den Şûra-yı Devlet'e

  ·      I.Merkezdeki Meclisler

  ·      A.Divan-ı Hümayûn’dan Meclislere, B.Kurumsal Denetim: Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye (1838), Tanzimât-ı Hayriye’nin Mâmî-i Hâkikisi

  ·      1-Adli İşler – İdari İşler Ayrımı: Meclis-i Âli-i Tanzimat (1854)

  ·      2.Adli İşler – İdari İşler Birliği: Meclis-i Ahkâm-ı Adliye (1861)
  II.Şûra-yı Devlet (1868)

  ·      A.Tefrik-i Mesalih Usûlü (Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin Bölünmesi), B.Şûra-yı Devlet’in Kurulması, C.Şûra-yı Devlet’in Örgütlenmesi ve Görevleri İdari Yargı Tarihinde Ne Anlatıyor?

  ·      1.Özgün Düzenlemeler

  ·      2.“Hükümet İle Eşhas Beyninde Olan Deaviyi Rüyet Etmek.”

  ·      3.Çok Sayıda Değişiklik, Denetimde Süreklilik

  ·      4.“Devair-i İdarece Kavanin ve Nizamat Ahkâmına Muhalif Vukuuna Muttalî Olacağı İcraat ve Muamelât .”

  ·      5.“Ol babda emr ü fermân hazret-i men lehül-emrindendir .”

  Dördüncü Bölüm: Cumhuriyet Döneminde İdari Yargının Kurulması

  ·      I.Kurumsal ve Kuramsal Miras

  ·      A.Osmanlı İdare Hukukçularının İdari Yargı ve Şûra-yı Devlet Algısı, B.Cumhuriyet İdare Hukukçularının Şûra-yı Devlet Değerlendirmeleri: Tarihsel Miras Tezi v. Kopuş Tezi

  ·      II.Cumhuriyetin Vazgeçemediği Kurumlar: İdare Meclisleri ve Şûrayı Devlet

  ·      A.İdare Meclislerinin Sürekliliği, B.Şûrayı Devlet’in İşlevselliği: Meclis Hükümeti’nin Şûrayı Devlet Kurma Israrı ve TBMM’nin Karşı Çıkışı, C.“Meşruti ve Cumhuri Her Devlette Cari Usûller”den Biri Olarak Şûrayı Devlet’in  Anayasasında Yer Alması, D.“Şûrayı Devlet’in İadeten Teşkili”

 • Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası

  Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası

 • Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası
  Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Hukuka Aykırılık

  ·          Genel Olarak Hukuka Aykırılık

  ·          Basın Yoluyla Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşamın İhlâlinde Hukuka Aykırılık

  Hukuka Uygunluk Sebepleri

  ·          Genel Olarak Hukuka Uygunluk Sebepleri

  ·          Basın Açıklamalarında Hukuka Uygunluk Sebepleri

  Basın Açıklamaları Karşısında Hukuksal Koruma

  ·          Kendi Hakkını Koruma ve İhtiyati Tedbirler

  ·          Kurusu Şart Koşmayan Davalar

  ·          Kusuru Şart Koşan Davalar

  ·          Hukuksal Korumada Taraflar

  Basın Açıklamasıyla Saldırıya Uğrayan Kişilerin Sınıflandırılması     

  -       Açıklamanın Yöneldiği Kişilerin Hukuksal Yapısına Göre       

  ·         Gerçek Kişiler

  ·         Tüzel Kişiler     

  ·         Topluluklara, Kurullara Yönelik Açıklamalar

  ·          Düzeltme ve Cevap Hak

 • Açıklamalı Türk Anayasaları (Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler) 9. Bası

  Açıklamalı Türk Anayasaları (Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler) 9. Bası

 • Açıklamalı Türk Anayasaları (Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler) 9. Bası
  Açıklamalı Türk Anayasaları (Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler) 9. Bası
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  "Türkiye'deki Anayasacılık Hareketleri, 19. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanır. Bu dönem içerisinde Türkiye'nin, yapıldıkları dönemlerin izlerini taşıyan beş Anayasası olmuştur. Bu yapıtta, sıra ile 1876, 1921, 1924, 1961, ve 1982 Anayasalarına  ve değişikliklerine yer verilmiştir....

  Her anayasa metninden önce, o Anayasanın yapılışına ve özelliklerine ilişkin kısa bir açıklama da yer almıştır. 
  Cumhuriyet döneminin üç büyük anayasasında yapılmış olan değişiklikler, ilgili Anayasalarda yerlerine konmuş, değişiklikten önceki madde metinleri de sayfa altı notta ayrıca gösterilerek, Anayasa metinlerinin kullanılması kolaylaştırılmıştır."(Sunuştan).

   

  Kitabın içindekileri:

  ·         1876 ANAYASASI
  Kanunu Esasî'nin Yapılışı 
  Kanunu Esasî'nin  Özellikleri 
  İlk Meşrutiyetin Sona İrmesi 
  İkinci Meşrutiyet
  Anayasa Değişiikliği 
  Kanunu Esasî'nin İlânı
  Kanunu Esas
  Kanunu Esasî'de Yapılan Değişiklikler

  ·         1921 ANAYASASI
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Yapılışı
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Özellikleri
  Cumhuriyet'in İlânı
  Teşkilatı Esasiye Kanunu
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun

  ·         1924 ANAYASASI
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Yapılışı
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Özellikleri
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Yapılan Değişiklikler
  491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Tekrar Mer'iyete Konulması Hakkında Kanun  

  ·         1961 ANAYASASI
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Yapılışı
  1961 Anayasası'nın Özellikleri
  1961 Anayasası'nda Yapılan Değişiklikler
  27 Mayıs Döneminde 1924 Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanunlar
  Anayasa'nın Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanun,
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  ·         1982 ANAYASASI
  1982 Anayasası'nın Yapılışı
  1982 Anayasası'nın Hazırlanışı ve Kabulü
  1982 Anayasası'nın Özellikleri
  Anayasa Düzeni Hakkında Kanun
  Kurucu Meclis Hakkında Kanun
  Anayasanın Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanun
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

 • Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası

  Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası

 • Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası
  Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası
  76.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  (Önsöz'den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
  • Fikri Haklarla Sınai Hakların Karşılaştırılması
  • Eser – Eser Türleri – Eser Niteliğinde Olma Koşulu Aranmayan Bazı Yaratımlara İlişkin Özel Koruma Yolları
  • Eser Üzerinde Hak Sahipleri
  • Eser ve Bağlantılı Hak Sahipliğinden Doğan Haklar
  • Eser Sahipliğinden Doğan Haklara İlişkin Hukuksal İşlemler
  • Eserle İlgili Hak Sahiplerine Getirilen Sınırlandırmalar (Hukuka Uygunluk Sebepleri)
  • Hakların Zor Alım – Alım – Ön Alım Konusu Olması
  • Hakların Miras Yoluyla intikali
  • Fikri Hakların İhlalinde Hukuksal Koruma Yolları
  • Zaman Aşımı
  • 5846 Sayılı Yasanın Yeniden Düzenlenmesi Gereği
  • Fikri ve Sınai Hakların Karşılaştırılmasına İlişkin Tablolar
  • Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Tablolar
  • Bilirkişi Raporları
 • Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası

  Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası

 • Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası
  Medeni Hukuk Temel Bilgiler 6. Bası
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Genel Olarak Hukuk

  ·          Sosyal Düzen Kuralları Ve Hukuk Hakkında Genel Bilgiler

  ·          Hukukun Bazı Temel Kavramları

  ·          Medenî Hukuk Ve Medenî Kanun

  ·          Başlangıç Hükümleri

  ·          Kişiler Hukuku

  ·          Gerçek Kişiler Hukuku

  ·          Tüzel Kişiler

  ·         Aile Hukuku

  ·          Evlenme (Nişanlılık – Evlilik Hukuku – Boşanma)

  ·          Hısımlık (Soybağı Hukuku– Velâyet – Çocuk Malları)

  ·          Aile (Nafaka Yükümlülüğü – Ev Düzeni – Aile Malları)

  ·          Vesayet Hukuku (Vesayet – Kayyımlık – Yasal Danışmanlık – Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması)

  ·         Miras Hukuku

  ·         Eşya Hukuku

 • Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası

  Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası

 • Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası
  Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  2017 DEĞİŞİKLİKLERİ,

  CUMHURBAŞKANLIĞI GERİ GÖNDERME GEREKÇELERİ VE

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI DAHİL

  • Yürürlükteki Metin

  • Milli Güvenlik Konseyi Nihayi Metni

  • Danışma Meclisi Aşaması

  • Milli Güvenlik Konseyi Aşaması

  • 1982 Sonrası Değişiklikler

 • Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler 3.Bası

  Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler 3.Bası

 • Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler 3.Bası
  Medeni Kanun'umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler 3.Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitapta, yeni yasa ile getirilen esasa ilişkin yenilikler ele alınmıştır. İfade, kavram, konu ayrımları gibi şekle ilişkin değişiklikler üzerinde kısaca durulmuştur. Kitap sadece yeni yasanın getirdiği yenilikleri içermektedir. Bu anlamda olmak üzere, okuyucuya, sadece yeni yasanın getirdiği yenilikler hakkında toplu bilgi verilmesi amaçlanmış, yapılan düzenlemelere ilişkin eksiklik ya da yanlışlıklara, bilimsel tartışmalara mümkün oldukça fazla girilmemiştir. Zira, bu tür eleştiriler ancak, yeni düzenlemelerin uygulamaya geçmesinden, öğreti ve yargı kararlarıyla ilgili yayınların yapılmasından sonra yapılabilecektir.

  Kitabın bazı bölümleri:

  • Aile hukukunda yapılan değişiklikler; nişanlanmada, evlenmede, boşanmada, nafaka davalarında gelecek yılları kapsayacak artırım oranıyla karar verilebilmesi, evliliğin genel hükümlerinde eşlerin hukuksal işlemleri ve diğer eşin rızasına bağlı hukuksal işlemler, eşlerin yasal alım hakkı
  • Soybağı, evlat edinme, çocuk hakları; üçüncü kişilerin çocukla kişisel ilişki kurabilme hakkı, ana-babanın  çocuğun giderlerini karşılaması, çocuk  malları üzerindeki hakları ve çocuğun temsil yetkisi, korunma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, vesayette 
   Mal rejimleri; genel olarak türleri, önemi, Alman-İsviçre-Avusturya ve Türk hukukunda mal rejimleri, katılma rejimine hakim olan ilkeler,katılma rejiminin süresi, katılma rejiminde mal türleri, tasfiyesi, ölüm halinde sağ kalan eşin katılma rejimindeki hakları ile miras hakkı arasındaki farklar, katılma rejimi  ile paylaşmalı mal ayrılığı rejimi arasındaki farklar, katılma rejiminin yararları ve yürürlüğe girişi
  • Miras hukukundaki yenilikler: yürürlüğe giriş tarihi, dil ve esas bakımından getirilen ve yapılan değişiklikler, yasal mirasçılar, saklı-paylı mirasçılar ve tenkiz davası bakımından, boşanma davası devam ederken davacının  ölümü halinde davalının mirasçılığını engelleme, ölüme bağlı tasarruflar bakımından, ölüme bağlı tasarrufların iptali bakımından, mirasçılıktan çıkarmada, mirasın reddine karşı iptal davası süresinde, tasarruftan yararlanan vasiyet alacaklısına karşı tenkiz davasında iade yükümlülüğünün iade anındaki zenginleşme oranında doğması, paylaşmada aile konutu ve eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi vb...
  • Eşya hukukunda yapılan yenilikler; şekli açıdan ve esasa ilişkin yenilikler, el birliği mülkiyetinde ortaklardan herbirinin ortaklığın haklarının korunmasını sağlayabilmeleri, taşkın inşaat, taşınmaz mülkiyet hakkının taşkın kullanılmasında fedakarlığın denkleştirilmesi, ön alım hakkı ile, yabancı para üzerinde taşınmaz rehni kurulması, paylı mülkiyette malın tamamında rehin kurulması yasağı, arsa karşılığı inşaat sözleşmelerinin şerh edilebilmeleri vb...
 • Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti

  Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti

 • Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti
  Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Uluslararası Hukukta Halefiyet Türleri

  • Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti Meselesine Klâsik Yaklaşım: Adem-i Halefiyet

  • Devletlerin Uluslararası Sorumluluğa Halefiyeti Meselesine Modern Yaklaşım: Hukuk Genel İlkeleri Üzerine Kurulu Halefiyet

 • İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu

  İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu

 • İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu
  İnsani Müdahele Çıkmazından Çıkış Arayışı: Koruma Sorumluluğu
  40.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  • Uluslararası Hukukun Eskimeyen Tartışması: İnsani Müdahale

  • Koruma Sorumluluğunun Doğuşu ve Gelişimi

  • Koruma Sorumluluğu Bir Uluslararası Hukuk

 • Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği

  Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği

 • Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği
  Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  • Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Bu İlkeye Dayanan Hükümet Sistemleri

  • Hükümet Sistemlerinde Devlet Başkanı/Cumhurbaşkanının Konumu ve İşlevi

  • Parlamenter Sistem İçinde Halk Tarafından Seçilen Cumhurbaşkanı – Suı Generıs Örnek Türkiye

 • Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum

  Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum

 • Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum
  Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  • Azgelişmişliğin Teorik Temelleri

  • Yapısalcı İktisat

  • Yapısalcılık Perspektifinden Mali uyum

 • Taksirli Suçun Dogmatiği

  Taksirli Suçun Dogmatiği

 • Taksirli Suçun Dogmatiği
  Taksirli Suçun Dogmatiği
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • KAVRAMSAL VE NORMATİF BOYUTUYLA TAKSİR
  • GENEL OLARAK
  • HUKUKİ VE GRAMATİK ÇERÇEVEDE TAKSİR KAVRAMI
  • TÜRK CEZA HUKUKUNDA TAKSİRE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

  ·         TAKSİRİN DOGMATİK YAPISI VE BU YAPININ KASITLA İLİŞKİSİ

  • GENEL OLARAK
  • SUÇ İSTATİSTİKLERİ AÇISINDAN KASIT VE TAKSİR İLİŞKİSİ
  • TAKSİRİN KASIT İLE DOGMATİK İLİŞKİSİ
  • TAKSİRLİ SUÇLARIN DOGMATİK YAPISINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR VE ULAŞILAN SONUÇLAR

  ·         TAKSİRLİ SUÇUN UNSURLARI

  • GENEL OLARAK
  • TİPİKLİK

  ·         TAKSİRLİ SUÇLARDA HUKUKA AYKIRILIK

  ·         TAKSİRLİ SUÇLARDA KUSUR

  • TAKSİRE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
  • ÜSTLENİLMİŞ TAKSİR
  • TAKSİRİN ÇEŞİTLERİ
 • Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler

  Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler

 • Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler
  Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI
  • SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
  • SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE FİNANSMAN KAYNAKLARI

  ·         PRİMLER

  • GENEL OLARAK
  • PRİM ORANLARI ve TÜRLERİ
  • SOSYAL SİGORTALARDA PRİM TEŞVİKLERİ
  • YABANCI ÜLKE SİSTEMLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI

  ·         HÜKÜM VE HÜKÜM KURMA ESASLARI

  ·         5510 SAYILI KANUN UYARINCA SOSYAL SİGORTALAR PRİM MATRAHI

  ·         PRİM MATRAHININ HESAPLANMASI

  ·         SİGORTALILARIN GÜNLÜK KAZANCININ BELİRLENMESİ

  • PRİMLERİN HESABINDA ESAS ALINACAK KAZANÇ SINIRLARI

  ·         PRİM BELGELERİNİN KURUMA GÖNDERİLMESİ VE GÖNDERİLMEMESİNİN SONUÇLARI

  • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGES
  • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMA VERİLMEMESİNİN YAPTIRIMI: İDARİ PARA CEZASI
  • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMCA RESEN DÜZENLENMESİ VE PRİMLERİN RESEN HESAPLANMASI
  • PRİMLERİN KURUMCA RESEN TAHAKKUKU İLE ASGARİ İŞÇİLİK TESBİTİNE KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLU
  • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN İHALEYLE İŞ ALANLARLA ALT İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU
  • UZLAŞMA
  • ASGARİ İŞÇİLİK TESBİTİ İLE RESEN PRİM TAHAKKUKU ARASINDAKİ FARKLAR

  ·         PRİMLERİN ÖDENMESİ VE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI

  • PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  • PRİMLERİN ÖDENME SÜRESİ
  • PRİMLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
  • ÖDENMEYEN PRİMLERİN SGK TARAFINDAN DAVA, TAKİP VE TAHSİLİ
  • GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI
  • PRİM VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE BİRLİKTE SORUMLULUK HALİ
  • İŞVERENLERİN PRİM BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
  • PRİM BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI
 • Kamu İhaleleri

  Kamu İhaleleri

 • Kamu İhaleleri
  Kamu İhaleleri
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·         BİLİMSEL İLGİNİN TANIMI: KAVRAMLAR VE SORULAR

  ·         YÖNTEM SORUNU: KAMU ALIMLARI POLİTİKASI NASIL ÇALIŞILABİLİR?

  ·         ÇALIŞMANIN KURGUSU: KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞIN ANALİZİ

  ·         KAMU ALIMLARININ TANIMLANMASI: DEVLET PİYASA İLİŞKİSİNİN YAPISAL ÖĞELERİ

  ·         KAMU ALIMLARINA YÖNELİK ALTYAPI TANIMLAMASI: KAMU MALİYESİ

  ·         KAMU ALIMLARINA YÖNELİK ÜSTYAPITANIMLAMASI: KAMU İHALE HUKUKU

  • ARA DEĞERLENDİRME

  ·         KAMU ALIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DEVLET PİYASA İLİŞKİSİNİN KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞI

  • KAMU ALIMLARININ KARŞILIKLI BAĞIMLILIK İLİŞKİSİNİ KURMASI
  • KAMU ALIMLARINDA KARŞILIKLI BAĞIMLILIK İLİŞKİSİNİN YAPISI
 • Uluslararası Göç Hukuku

  Uluslararası Göç Hukuku

 • Uluslararası Göç Hukuku
  Uluslararası Göç Hukuku
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKU

  ·         TERMİNOLOJİ MESELESİ

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNUN KAPSAMI

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNUN NİTELİĞİ

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNAYÖN VEREN ÖRGÜTLER

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNUNYAKIN HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNUNDİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ

  ·         ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

  ·         GÖÇ OLGUSU

  ·         GÖÇ TANIMI

  ·         GÖÇ TÜRLERİ

  ·         GÖÇ NEDENLERİ

  ·         GÖÇÜN SONUÇLARI

  ·         GÖÇ TARİHİ

  ·         TÜRKİYE’DE GÖÇ

  ·         GÖÇMENLER

  ·         GENEL OLARAK

  • BENZER BAŞKA KAVRAMLAR
  • GÖÇMEN TİPLERİ

  ·         GÖÇMENLERİN HAKLARI

  • TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
  • SOSYAL EKONOMİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
  • SİYASİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
  • GÖÇ HUKUKUNDA ANAHTAR HAK VEÖZGÜRLÜKLER
 • Rücu Hakkı

  Rücu Hakkı

 • Rücu Hakkı
  Rücu Hakkı
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Rücu Kavramı

  • Rücu Hakkının Kaynakları

  • Rücu Hakkının Genel Koşulları

  • Rücu Hakkının Özel Koşulları

  • Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının Genel Sonuçları

  • Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının Özel Sonuçları

  • Rücu Hakkına Dayalı Alacaklarda Zamanaşımı

   

 • Aile Hukuku 6. Bası

  Aile Hukuku 6. Bası

 • Aile Hukuku 6. Bası
  Aile Hukuku 6. Bası
  165.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitap Hakkında;

  1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Aile Hukuku ile ilgili ikinci kitabı, değişiklikten en fazla etkilenen kısımdır. Anayasa’nın aileyi Türk toplumunun temeli olarak saydığı gerçeği karşısında, getirilen bu yeni düzenin âzamî dikkatle ele alınması, incelenmesi şarttır.

  Aile Hukuku ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, getirilen yenilikler, özellikle de özgün bir kanun yaratmak iddiasıyla yapılmış bulunan değişiklikler, işin asıl ağırlık noktalarını teşkil etmektedir. Daha önce bu kitabın 4’üncü basısının önsözünde de belirtildiği gibi, özgünlük iddiasına rağmen İsviçre Medenî Kanunu’ndan büyük ölçüde yararlanıldığı açıkça görülmektedir. Bu, son derecede isabetli olmuştur. Ancak, nâdir de olsa rastlanan bazı önemli tercüme hataları, kanunlaştırma sürecinde kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda yapılan değişikliklerin gözönünde tutulmamış olması gibi esasa etkili atlamalar, bazı maddelerin yorumunda ve uygulanmasında boşluklar, dolasıyla da zorluklar yaratmaktadır. Yeni bir kanun yapılırken olmaması gereken önemli aksaklıklar! Bu önemli aksaklıklar, Medenî Kanun gibi, toplumun medenî seviyesini etkileyen bir yasal düzenleme yapılırken, daha araştırmacı, daha dikkatli ve çok önemli bir husus olarak, mütevazi olmak gerekliliğini bir kere daha gözler önüne sermektedir. Bütün bunlar, bir kanunla ilgili olarak akademik çalışmalar yapılırken önemlidir; yargı alanında sağlam, çelişkisiz kararlar verilmesi bakımından önemlidir; kısacası doğru anlama ve doğru sonuçlar bakımından önemlidir.

  Geçen zaman içinde Yargıtay’ın ilgili dairelerinin olağan üstü bir gayretle bu maddeleri yorumlamaya, boşlukları doldurmaya çalıştığı görülmektedir. Zaman zaman ortaya çıkan içtihat hata ve çelişkilerinin, bu Daireler’in değerli hâkimlerince giderileceğinde hiç şüphe yoktur.

  Kanun’un Anayasa hükümlerine ters düşen hükümleri, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmektedir; muhtemelen bu durum devam edecektir. Ancak, büyük kanunların herhangi bir hükmüne bu şekilde, ne derecede olursa olsun dokunulursa, diğer hükümlerle uyumsuzluklar doğmaması gerekliliğine tam uyulduğunu söylemenin haksız ve yersiz olmayacağı izahı gerektirmez.

  Keza, bazı özel kanunlarla yapılan değişikliklerde de özenli davranıldığını söylemek mümkün değildir.

  Bütün bu söylenenlerden de anlaşılacağı üzere, Aile Hukuku alanı, üzerinde çok uzun, çok ciddî pek çok çalışmanın yapılması icap eden bir alandır. Kitabın bu basısı bu saikten hareketle hazırlanmıştır. (Altıncı basıya önsöz'den).

  ·         EVLİLİK HUKUKU

  ·         Evliliğin Genel Hükümlerinin Kapsamı, Genel Hükümlere Hâkim İlkeler ve Genel Hükümlerin Gruplandırılması

  ·         Evlilikte Mal Rejimleri

  ·         Evliliğin Sona Ermesi

  ·         HISIMLIK

  ·         Soybağının Kurulması

  ·         Aile

  ·         VESAYET

  ·         Vesayet Düzeni

  ·         Vesayetin Yürütülmesi

  ·         Vesayetin Sona Ermesi

 • Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası

  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası

 • Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası
  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası
  70.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

   

  • Genel Olarak Sözleşmeler

  • Bir Şeyin Mülkiyetini Devir Amacı Güden Sözleşmeler

  • Kullandırma Amacını Güden Sözleşmeler

  • İşgörme Amacını Güden Sözleşmeler

  • Saklama (Muhafaza) Amacını Güden Sözleşmeler

  • Güvence Sağlama Amacını Güden Sözleşmeler

  • Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler

 • İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme) - 3. BASI

  İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme) - 3. BASI

 • İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme) - 3. BASI
  İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme) - 3. BASI
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme)kitabının üçüncü baskısı yapılıyor. Bu baskıda Danıştay Dergisi taraması 128. sayıya (2011) kadar ulaştırılarak kitap genişletilmiştir. Danıştay, 129. sayıdan (2012) başlayarak dergiyi yeni bir biçimle çıkarmaya başlamıştır. Bu tarih, İkinci 12 Eylül’den (2010) sonra yeniden yapılanan Danıştay’ın, idare hukukuna neler kattığının inceleneceği yeni çalışmalar için başlangıç olarak kullanılabileceğinden tarama bu sayıda kesilmiştir.

  Kitapta, son eklemelerle toplam 800 adet Danıştay kararı incelenmiştir.

  Tüm kararlar kitabın sonunda listelenmiş ve kararların metin içinde yer aldığı sayfalar belirtilmiştir. Kitabın başındaki içindekiler bölümünün yanısıra sonunda bir de ayrıntılı içindekiler bölümü yer almaktadır. 

  Kitap, Türkiye’de idare hukukunun kuramsal kuruluşunun Danıştay kararlarından yararlanarak gerçekleştirilebileceği savını kanıtlama çabasının bir ürünüdür. Bu çabanın okurdan karşılık görmesi sevindiricidir.

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  • İdarenin Hukukla Kavranması
  • Hukuksal Kuruluş
  • İdarenin – İdare Hukukunun Alanı (İdarilik)
  • Yasallık İlkesi
  • Hukuk Devleti
  • Yasallık İlkesi
  • Yasallık İlkesinin Gerçekleşme Biçimleri
  • Yasallığın Hukukiliğe Genişlemesi (Yasallık Kümesini Oluşturan Kurallar)
  • Yasallık İlkesinde Yasama Organının Yükümlülüğü
  • Yasallık İlkesinin Danıştay’ca Zayıflatılması
  • İdarenin İradesinin Hukuki Biçimi
  • Temel Özellikler
  • Birel Ve Kuralkoyucu İdari İşlemler
  • İdari Sözleşmeler
  • Etkili – Etkisiz İşlemler
  • İcrailik, Yönetsel Etki Ve Terim Sorunu
  • Hukuksal Etki – Belirleyici (Tespit Edici) İşlem
  • Hazırlık İşlemleri – Önceleyen İşlemler
  • Hukuki Etki Doğurma Anı
  • Re’sen İcra
  • İşlemin Kurucu Öğeleri Ve Hukuka Aykırılık
  • Yetki Öğesi
  • Biçim Öğesi
  • Neden Öğesi
  • Amaç Öğesi
  • Konu Öğesi
  • Takdiri Yetki, Bağlı Yetki Ve Yerindelik
  • Takdiri Yetki Kavramı
  • Takdiri Yetki Kullanılan İşlemlerin Denetimi
  • İdari İşlemlerin Zaman İçinde Etkisi
  • Geçmişi Düzenleme – Güvenlik – Öngörülebilirlik – Kazanılmış Hak
  • Hukuk Güvenliği - Geri Alma - Kaldırma
  • Yargı Kararlarının İdari İşlemlerin Zaman İçinde Etkisine Etkisi
 • Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) Ek: " Eksik İmtiyaz: Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)" 3. Baskı

  Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) Ek: " Eksik İmtiyaz: Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)" 3. Baskı

 • Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) Ek: " Eksik İmtiyaz: Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)" 3. Baskı
  Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) Ek: " Eksik İmtiyaz: Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)" 3. Baskı
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  işlevinin toplumsallaştırılması, yani devlet tarafından üstlenilmesi, kapitalizm için zorunlu ve aynı zamanda çelişik bir nitelik taşır. Kapitalist üretim biçimi toplumsal ihtiyaçların özel üretim ve değişimle karşılanmasını kabul eder, bunun alabildiğine toplumsallaştırılması ise farklı bir üretim biçimine ve farklı bir toplumsal yapıya işaret eder. Kamu hizmeti konusunu sorunlu kılan da bu özelliğidir. Ortak ihtiyaçların toplumsallaştırılmasının, yani devletçe kamu hizmeti olarak üstlenilmesinin sınırları ve üstlenilen alanlarda işleyiş biçimleri kapitalist ilke ile tutarlı olmak zorundadır. Sistem içi ve sistem dışı zorlamalarla yaratılan sapmalar, sistemi aşıcı veya dönüştürücü güce sahip değillerse yinesistem içi dinamikler tarafından düzeltilirler.(Giriş’ten).

  Kitabın Bölümleri:

  ·          Kamu Hizmeti Kavramı

  ·          Kamu Hizmetine İlişkin Üç Temel Yaklaşım

  ·          Kamu Hizmeti Alanı

  ·          Kamu Hizmetinin Hukuksal Evrimi

  ·          Kamu Hizmetinin Hukuksal Rejimi

  ·          Kamu Hizmetinin Hukuku

  ·          Kamusal Rejim Minimumu: Kamu Hizmeti İlkeleri

  ·          Kamu Hizmetinin Kurulması

  ·          Kamu Hizmetinin Yerine Getirilmesinde Kamu-Özel Kesim İlişkisi

 • Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları

  Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları

 • Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları
  Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır