Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler

  Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler

 • Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler
  Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Primler
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI
  • SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
  • SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE FİNANSMAN KAYNAKLARI

  ·         PRİMLER

  • GENEL OLARAK
  • PRİM ORANLARI ve TÜRLERİ
  • SOSYAL SİGORTALARDA PRİM TEŞVİKLERİ
  • YABANCI ÜLKE SİSTEMLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI

  ·         HÜKÜM VE HÜKÜM KURMA ESASLARI

  ·         5510 SAYILI KANUN UYARINCA SOSYAL SİGORTALAR PRİM MATRAHI

  ·         PRİM MATRAHININ HESAPLANMASI

  ·         SİGORTALILARIN GÜNLÜK KAZANCININ BELİRLENMESİ

  • PRİMLERİN HESABINDA ESAS ALINACAK KAZANÇ SINIRLARI

  ·         PRİM BELGELERİNİN KURUMA GÖNDERİLMESİ VE GÖNDERİLMEMESİNİN SONUÇLARI

  • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGES
  • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMA VERİLMEMESİNİN YAPTIRIMI: İDARİ PARA CEZASI
  • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMCA RESEN DÜZENLENMESİ VE PRİMLERİN RESEN HESAPLANMASI
  • PRİMLERİN KURUMCA RESEN TAHAKKUKU İLE ASGARİ İŞÇİLİK TESBİTİNE KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLU
  • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN İHALEYLE İŞ ALANLARLA ALT İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU
  • UZLAŞMA
  • ASGARİ İŞÇİLİK TESBİTİ İLE RESEN PRİM TAHAKKUKU ARASINDAKİ FARKLAR

  ·         PRİMLERİN ÖDENMESİ VE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI

  • PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  • PRİMLERİN ÖDENME SÜRESİ
  • PRİMLERİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
  • ÖDENMEYEN PRİMLERİN SGK TARAFINDAN DAVA, TAKİP VE TAHSİLİ
  • GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI
  • PRİM VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE BİRLİKTE SORUMLULUK HALİ
  • İŞVERENLERİN PRİM BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
  • PRİM BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI
 • Yeni İşverenin Sorumluluğu (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 23 Bağlamında)

  Yeni İşverenin Sorumluluğu (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 23 Bağlamında)

 • Yeni İşverenin Sorumluluğu (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 23 Bağlamında)
  Yeni İşverenin Sorumluluğu (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 23 Bağlamında)
  33.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Yeni İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Yasal Düzenlemeler Kavram ve Tarihi Gelişim

  -         4857 Sayılı İş Kanunu’nun 23. Maddesinde Yer Alan Yeni İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemenin Hukuki Mahiyeti ve Amacı

  -         Yeni İşverenin Sorumluluğu Kavramı

  -         Yeni İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Mevzuata Genel Bir Bakış

  -         Yeni İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Mevzuatın Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi

  Yeni İşverenin Sorumluluğunun Şartları

  -         Genel Olarak

  -         İş Kanununa Tabi Olarak İş Sözleşmesi İle Çalışan Bir İşçinin Varlığı

  -         İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Yeni İşverenin Yanında İşe Başlaması

  -         Yeni İşverende, Kanunda Sayılan Davranışlardan Birinin Mevcut Olması

  Yeni İşverenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

  -         Yeni İşverenin Feshe Sebep Olmasından Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

  -         Yeni İşverenin İşçiyi Bilerek İşe Almaktan Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

  -         Yeni İşverenin İşçinin Davranışını Öğrendiği Halde Dahi Onu Çalıştırmaya Devam Etmekten Doğan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği

  Yeni İşverenin Sorumluluğunun Kapsamı ve Hukuki Sonuçları

  -         Yeni İşverenin Sorumluluğunun Kapsamı

  -         Yeni İşverenin Birlikte Sorumluluğu

  -         Yeni İşverenin Sorumluluğunda Zamanaşımı

  -         Yeni İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme

 • İş Hukuku (Genel Kavramlar - Bireysel İş İlişkileri ) -6. Bası (Genel Kavramlar – Bireysel İş İlişkileri) (Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6331 Sa

  İş Hukuku (Genel Kavramlar - Bireysel İş İlişkileri ) -6. Bası (Genel Kavramlar – Bireysel İş İlişkileri) (Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6331 Sa

 • İş Hukuku (Genel Kavramlar - Bireysel İş İlişkileri ) -6. Bası (Genel Kavramlar – Bireysel İş İlişkileri) (Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6331 Sa
  İş Hukuku (Genel Kavramlar - Bireysel İş İlişkileri ) -6. Bası (Genel Kavramlar – Bireysel İş İlişkileri) (Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6331 Sa
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabımızın Ekim 2012 tarihli 5. baskısından sonra İş Hukuku alanındaki kanunlaştırma faaliyeti hız kesmedi; hemen akabinde 7 Kasım 2012’de yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Toplu İş Hukuku alanında yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler-doğal olarak- Bireysel İş Hukuku alanını da etkilemekten geri kalmadı. Böylece toplumsal yaşam bakımından on yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede iş mevzuatı, genel hükümlerinden toplu iş ilişkilerini düzenleyen hükümlerine kadar yenilenmiş oldu. Ancak bu yenilenmenin, olumlu kimi yönlerine karşılık reform olarak nitelenemeyeceğini, aksine uluslararası kabul görmüş normlar yerine sosyal aktörlerin taleplerini tatmine matuf, yani nabza göre şerbet esasında vazedildiğinden  tutarlı teorik çerçeveden yoksun; vaktiyle Enver Paşa’ya atfedilmekle birlikte son zamanlarda giderek daha fazla hissedilen “yok kanun, yap kanun” şipşakçılığı ve kolaycılığıyla malül; hafife alınan bir hukuk siyasetinin ürünü düzenlemelerden ibaret, hasılı; eski tabiriyle “maslahata göre” kanunlaştırmanın ürünü olması nedeniyle çalışma yaşamının sorunlarına uzun ömürlü çözümler getirmekten uzak bir mevzuatı ifade ettiğini, bu itibarla da arkasından “tashih edici yeni düzenlemeler”i tevlit edeceğini söylemek mübalağa olarak görülmemeli. Nitekim kitabın basım aşamasında başta 4857 sayılı Kanun olmak üzere mevzuatta değişiklik yapacak olan “torba kanun tasarısı” Meclis genel kurulunda dünyaya gözlerini açmak üzereydi.

   Yargısal içtihadın, kanunun tatbikinde eksiklik ve aksaklıkları giderici fonksiyonu nedeniyle mevzuatın olumsuzluklarını bir ölçüye kadar giderebileceği düşünülebilir. Lakin, yargıcın, hızlı ve bu nedenle yeterince olgunlaşmamış kanunlaştırma faaliyetinin ürünü mevzuatı, yoğun iş yükü de eklendiğinde her gün karşısına çıkan yeni sorunlara tatbik ederken sağlıklı bir düşünme ve görüş üretme zamanı ve olanağı bulamadığı, bu nedenle giderek teorik çerçeve ve tutarlılıktan  uzaklaşma ve  müstakar prensiplere varamama, dil ve ifade olarak  özenli davranamama riskiyle karşı karşıya kaldığı da gözden kaçmamaktadır. Kaldı ki aynı konuda farklı dairelerin -hatta aynı dairenin- kararlarındaki farklılıklar nedeniyle yargının hukukta güveni sağlamakta sıkıntılı olduğu da gözlenmektedir. Elbette öğreti olarak üzerimize düşeni ne kadar yaptığımız da sorgulanacaktır. İş Hukuku öğretisi, hukukun diğer alanlarına göre daha üretken olmakla birlikte kanaatimizce yukarıdaki etmenlere bağlı olarak yeni çözümler üretmede zorlanmaktadır. Kendi açımızdan, elden geldiğince tüm sorunlara yanıt vermeye çalışan bir çaba içinde olduğumuzu düşünüyoruz. Bu çaba nedeniyledir ki elinizdeki bu kitap, her yeni baskısında bir o kadar ders kitabı nitelik ve hacminden uzaklaşmakta, buna bağlı olarak biz de o ölçüde eksiklik ve hataya düşme riskiyle karşılaşmakta, konuları kucaklamakta zorlanmaktayız. Hata ve eksiklikleri minimuma indirilmiş, mevcut sorunların tümüne yanıt verme iddiasındaki bir kitabın bireysel bir çabanın ürünü olamayacağı, bir ekip işi olduğu tartışmasızdır. “Kürsümüzün” (bu kendi akademik dünyamızın kürsüsü) değerli üyesi Dr. Ulaş Baysal’ın kitabın bu baskısında yer alması, akademik donanımı ve gücü yanında böyle bir ekip oluşturmanın gereğinden kaynaklandı. Kitabın bu baskısına çok önemli katkı sağlayan değerli meslektaşımızı bundan böyle eserin bir müellifi olarak aramızda görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. (Önsöz’den).

 • İş Sözleşmesinin İradi Devri

  İş Sözleşmesinin İradi Devri

 • İş Sözleşmesinin İradi Devri
  İş Sözleşmesinin İradi Devri
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·         GENEL OLARAK SÖZLEŞMENİN İRADİ DEVRİ

  ·         SÖZLEŞMENİN DEVRİ

  ·         SÖZLEŞMENİN İRADİ DEVRİ

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİ KAVRAMI VE HUKUKİ MAHİYETİ

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİ 37

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİNİN HUKUKİ MAHİYETİ

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİNİN HÜKMÜ

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİNİN HÜKÜM DOĞURDUĞU AN

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİNİN DEVREDEN VE DEVRALAN İŞVEREN BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HÜKÜM VE SONUÇLAR

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİNİN İŞ HUKUKUNDAKİ DİĞER ÜÇLÜ İLİŞKİLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİ - İŞYERİNİN DEVRİ (İş Sözleşmesinin Kanuni Devri)

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİ - GEÇİCİ (Ödünç) İŞ İLİŞKİSİ

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİ–ALT İŞVERENLİK

  ·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İRADİ DEVRİ - ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA İŞÇİ DEVRİ

 • Ücret ve Korunması

  Ücret ve Korunması

 • Ücret ve Korunması
  Ücret ve Korunması
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·    Ücret Kavramı, Sistemleri, Görünümleri Ve Uluslar Arası Belgelerde Ücret

  ·    Ücret Kavramı

  ·    Ücret Sistemleri

  ·    Ücret Kavramının Çeşitli Görünümleri

  ·    Ücrete İlişkin Uluslararası Düzenlemeler

  ·    Ücretin Ödenmesinde Koruyucu Hükümler

  ·    Genel Olarak

  ·    Ücretin Belirlenmesi

  ·    Çalışma Süreleri Ve Ücret İlişkisi

  ·    Ücretin Ödenmesi

  ·    Çalışılmadığı Halde Ücretin Ödenmesi Gereken Haller

  ·    Ücretin İşverenin, Üçüncü Kişilerin Ve İşçinin Kendi İşlemlerine Karşı Korunması

  ·    Ücretin Ödendiğini İspatlayan Belgeler

  ·    Ücretin Ödenmemesi Halinde Koruyucu Hükümler

  ·    Genel Olarak

  ·    İşverenin (Borçlu) Temerrüdü

  ·    Dava Yoluyla Ücretin Talebi

  ·    Takip Yoluyla Ücretin Talebi

  ·    Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

  ·    İşçinin İşverenin Malları Üzerinde Hapis Hakkı Ve Kanuni İpotek

  ·    Ayrımcılık Tazminatı

  ·    İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

  ·    İşverenin Ödeme Aczine Düşmesinde

  ·    Kamu Hukuku Yaptırımları

 • İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi) 2.Baskı

  İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi) 2.Baskı

 • İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi) 2.Baskı
  İş Hukukunda İkale (Bozma Sözleşmesi) 2.Baskı
  54.00 TL
  Güncellenmiş - Yargıtay Kararları Bölümü Eklenmiş
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          İkalenin Tanımı, Hukuki Niteliği Ve Benzer Hukuki İşlemlerden Ayrılması

  ·          Tanım

  ·          İş Sözleşmesinin İkale İle Sona Erdirilmesinin Taraflar Bakımından Avantaj Ve Dezavantajları

  ·          İkalenin Hukuki Dayanağı: Sözleşme Özgürlüğü İlkesi

  ·          İkalede İşçinin Korunması Gereği

  ·          İkalenin Hukuki Niteliği

  ·          İkalenin Hukuksal Etkisi Benzer İşlemlerden Ayrılması

  ·          İkalenin Kuruluşu Ve Geçerliliği

  ·          İkalenin Kurulması

  ·          İkalenin Kuruluşunda Ehliyet Ve Şekil

  ·          İkale Kurulurken İşverenin Bilgilendirme Yükümlülüğü

  ·          Sulh Niteliğindeki İkale

  ·          İkalenin Geçerliliğinin Denetimi

  ·          İkalenin Hukuka Uygunluğu            156

  ·          İkalenin İrade Bozuklukları Bakımından Denetlenmesi

  ·          İkalenin Kanuna Karşı Hile Nedeniyle Geçersizliği

  ·          İkale Ve İşlem Temelinin Çökmesi

  ·          İkale Ve Sözleşmeden Dönme Hakkı

  ·          Yargı Kararlarında İkalenin Geçerliliği Bakımından Başvurulan Muhtelif Ölçütler

  ·          İkalenin Geçersizliğinin Dava Edilmesi Ve Geçersizliğin Sonuçları

  ·          İkalenin İş İlişkisine Etkisi Ve Sonuçları

  ·          İkalenin İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi

  ·          İkalenin İş Sözleşmesinin Sona Erme Zamanı Bakımından Etkisi

  ·          Genel Olarak İkalede Yer Alan Hükümler

  ·          İşverenin Fesih Hakkını Sınırlayıcı Nitelikteki İş Hukuku Düzenlemeleri Bağlamında İkale Ve Sonuçları

 • 6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

  6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

 • 6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi
  6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          SENDİKA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ

  ·          Anayasal Açıdan Sendika Hak ve Özgürlüğü              

  ·          Sendika Özgürlüğünün Tanınmasının Tarihsel Gelişimi        

  ·          Uluslararası Düzenlemelerde Sendika Özgürlüğü   

  ·          Sendika Özgürlüğünün Korunması

  ·          TÜRK HUKUKUNDA  SENDİKAL NEDENLE FESHİN DÜZENLENİŞİ

  ·          Genel Olarak İş Sözleşmesinin Feshi

  ·          Sendikal Nedenle Fesih

  ·          İş Sözleşmesinin Feshinde Sendikal Nedenle Ayrım Yapılamaması  

  ·          SENDİKAL NEDENLE FESHİN  HÜKÜM VE SONUÇLARI

  ·          Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri Bakımından

  ·          Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Bakımından   

  ·          İşyeri Sendika Temsilcileri Bakımından      

  ·          Sendikal Nedenle Fesihte Kıdem Tazminatı, Maddi ve Manevi Tazminat

  ·          Sendikal Nedenle Fesihte İspat    

  ·          Sendikal Nedenle Feshin Cezai Sonuçları 

 • İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu

  İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu

 • İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu
  İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu
  17.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Genel Olarak İşverenin Eşit Davranma Borcu

  ·          Eşitlik Kavramı Ve Uluslarasası Belgelerde Eşitlik İlkesi

  ·          Genel Olarak Eşitlik Kavramı

  ·          İşverenin Eşit Davranma Borcu

  ·          İş Hukuku Bakımından Eşitlik İlkesi

  ·          İşverenin Eşit Davranma Borcu

  ·          Eşit Davranma Borcunun Hukuki Dayanağı

  ·          Eşit Davranma Borcunun Uygulanma Koşulları

  ·          Eşit Davranma Borcunun Nispiliği Ve Mutlak Anlamda Uygulanabileceği Ayrık Durumlar

  ·          İşverenin Eşit Davranma Borcunun Türleri

  ·          İşçinin Kişisel Durumu İtibariyle İşverenin Eşit Davranma Borcu

  ·          Kişisel Durum Kavramı

  ·          Ayrımcılık Yasağı

  ·          Ayrımcılık Yasağının Sınırları

  ·          Eşit Davranma Borcunun Uygulandığı Belirli Haller Ve Eşit Davranma Borcuna Aykırılığın Hüküm Ve Sonuçları

  ·          Eşit Davranma Borcunun Uygulandığı Belirli Durumlar

  ·          İspat Yükü

  ·          Eşit Davranma Borcuna Aykırılığın Yaptırımları

 • İş Hukuku Toplu İlişkiler Güncellenmiş 6. Bası

  İş Hukuku Toplu İlişkiler Güncellenmiş 6. Bası

 • İş Hukuku Toplu İlişkiler Güncellenmiş 6. Bası
  İş Hukuku Toplu İlişkiler Güncellenmiş 6. Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Toplu iş ilişkilerini düzenleyen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, kabul edildikleri 1983 yılından bu yana uğradıkları muhtelif değişikliklerle, hâlen yürürlüktedir. Son yıllarda bu kanunları yeniden düzenleyen değişik taslaklar hazırlanmış, ancak hiçbiri yasalaşamamıştır. Buna karşılık 2010 yılında Anayasamızın sendikal haklara, özellikle grev hakkına ilişkin maddelerinde uğradığı değişiklikler ilerideki yasama faaliyetini de muhtemelen etkileyecektir.

  Öğrencilerin yararlanacağı bir araç olarak hazırlanan bu kitabın aynı zamanda araştırmacı ve uygulamacılar için de bir kaynak olabilmesi için, tarihî gelişmelere ve yargı kararlarına da yer verilmekte, bazı tartışmalı konular irdelenmeye çalışılmaktadır.( Önsöz’den).

  Kitabın Konu Başlıkları:

  Birinci Bölüm:

  ·          İş Hukuku ve Toplu İlişkilerin Önemi

  ·          Tarihsel Gelişme

  ·          Türk Hukukunda Sendika Kavramı

  ·          Sendika Hakkı

  ·          Sendika Özgürlüğünün Güvenceleri

  ·          Sendikaların Kuruluşu

  ·          Sendikaların Teşkilatı

  ·          Sendika Üyeliği

  ·          Sendikaların Faaliyetleri

  ·          Sendikaların Denetimi, Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi

  ·          Kamu Görevlileri Sendikaları

  İkinci Bölüm:

  ·          Toplu İş Sözleşmeleri

  ·          Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması

  ·          Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri

  ·          Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu, İfası ve Hükümsüzlüğü

  Üçüncü Bölüm:

  ·          Toplu Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

  ·          Barışçı Çözüm Yolları

  ·          Arabuluculuk

  ·          Grev ve Lokavt

  ·          Grevin Yasaya Uygunluk Şartları ve Zorunlu Tahkim

  ·          Yasal Grevin Uygulanmasını Engelleyen Hâller

  ·          Grev Sırasında Uyulacak Esaslar

  ·          Grevin Hukukî Sonuçları

  ·          Lokavt

 • İş Hukukunda İşçinin Ücreti

  İş Hukukunda İşçinin Ücreti

 • İş Hukukunda İşçinin Ücreti
  İş Hukukunda İşçinin Ücreti
  85.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  İşçinin ücreti, yasalarla güvence altına alınmıştır. İş Kanunları ve Borçlar Kanununun düzenlemelerine rağmen, emeği ile geçinen işçi açısın-dan ücretin korunması, İş Yargısını en fazla meşgul eden konular arasındadır.

  İlk olarak kayıt dışılığın yaygın olduğu Ülkemizde, gerçek ücretin tespiti önemli bir sorun oluşturmaktadır. İşçinin ücreti, ücret dışındaki diğer işçilik alacaklarının hesaplanmasında da temel veri olarak karşımıza çıkmaktadır. İhbar ve kıdem tazminatı, sendikal tazminat, kötüniyet tazminatı, iş güvencesi tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ve benzeri haklar işçinin ücreti baz alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle gerçek ücretin tespiti, işçinin korunması bakımından birinci derecede önemlidir. Yargıtay, kayıt dışı çalıştırma halinde veya gerçek ücretin kayıtlara yansıtılmaması durumunda, ücretin her türlü delille ispatına imkan tanımaktadır. Yine Borçlar Kanununun 323. maddesinden hareketle “adet olan” ücretin meslek örgütleriyle sendikalardan araştırılması yoluyla çözüme gidilmektedir.

  İş Kanununda sadece temel anlamda ücret düzenlenmiş olsa da, çalışma hayatında değişik isimler altında ücretin eki niteliğinde çok sayıda ödemeler yapılmaktadır. Ücretin eklerinin ve İş Hukukunun diğer alanları ile ilişkilerinin ele alınması, bu çalışmanın amaçları arasındadır.

  İşçinin ücreti, öğreti görüşleri ışığında ele alınmış, güncel ve olası tartışmalara değinilmiştir. Yargıtay’ın konuyla ilgili kararlarına her bir konu başlığı altında yer verilmiştir. Konuyu ilkesel bazda ele alan kararların seçimine özen gösterilmiş ve kısa özet bilgilerine yer verilerek, kararlara kolay ulaşma imkanı sağlanmıştır.

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         İş Kanununa Göre Ücret

  ·         Basın İş Kanununa Göre Ücret

  ·         Deniz İş Kanununa Göre Ücret

 • İlke Kararları Işığında İş Hukukunda Temel Kavramlar

  İlke Kararları Işığında İş Hukukunda Temel Kavramlar

 • İlke Kararları Işığında İş Hukukunda Temel Kavramlar
  İlke Kararları Işığında İş Hukukunda Temel Kavramlar
  75.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Ücret

  ·          İşin Düzenlenmesi

  ·          İş Sağlığı ve Güvenliği

  ·          Kıdem Tazminatı

  ·          Usûl

 • Açıklamalı-İçtihatlı Kıdem Tazminatı

  Açıklamalı-İçtihatlı Kıdem Tazminatı

 • Açıklamalı-İçtihatlı Kıdem Tazminatı
  Açıklamalı-İçtihatlı Kıdem Tazminatı
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu çalışmada, bütün yönleriyle kıdem tazminatı ele alınmış ve eski ve köklü bir kurum olan kıdem tazminatıyla ilgili öğreti görüşlerine ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Özellikle Yargıtay 9.Hukuk Dairesi tarafından 2008 ve 2009 kıdem tazminatıyla ilgili olarak verilmiş ilke kararları bazı başlıklar altında sıralanmış, aynı zamanda tarihsel süreci ortaya koymak için Yargıtay’ın bazı önemli eski kararları da kitaba alınmıştır. Yine, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu açısından kıdem tazminatı ayrıntılı biçimde incelenmiş ve ilgili Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Genel Olarak

  ·          Tanımı Ve Niteliği

  ·          Hak Kazanma Koşulları

  ·          Kıdem Tazminatının Hesabı

  ·          Kıdem Tazminatı Tavanı

  ·          Gecikme Faizi

  ·          Zamanaşımı

  ·          Gazetecinin Kıdem Tazminatı Hakkı

  ·          Deniz İş Kanununa Göre Kıdem Tazminatı

  ·          İlgili Yargıtay Kararları

  ·          Dönemler İtibarıyla Kıdem Tazminatı Tavanı

  ·          Dönemler İtibarıyla Aylık Asgari Ücretler

 • İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları

  İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları

 • İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları
  İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  II. Geçersiz Fesih

  ·          Genel Olarak Geçersizlik

  ·          Geçersiz Fesih Kavramı

  ·          Feshin Geçersizliğine Yol Açan Haller

  III. Geçersiz Feshin Hüküm Ve Sonuçları

  ·          Feshin Geçersizliği İtirazı Ve Usulü

  ·          Feshe İtiraz Davası Sonucunda Mahkemenin Verebileceği Kararlar

  ·          Mahkemenin Feshin Geçersizliğine Karar Vermesi Sonucunda İşçinin İşverene Başvurması

  ·          İşverenin İşçiyi İşe Başlatması Halinde Geçersiz Feshin Hüküm Ve Sonuçları

  ·          İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması Halinde Geçersiz Feshin Hüküm Ve Sonuçları

  ·          Geçersiz Feshin Hukuken Geçerli Fesih Sayıldığı Haller

  ·          Geçersiz Feshin Sonuçlarına İlişkin Kanun Hükümlerinin Hukuki Niteliği

 • Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma

  Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma

 • Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma
  Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Toplu İşçi Çıkarma Halindeki İşverenin Yükümlülükleri

  ·          İşverenin Toplu İşçi Çıkarma Hükümlerine Aykırı Davranışının Yaptırımı

  ·          Türk Hukukuna Göre Toplu İşçi Çıkarma Oluşturmayan Haller

 • İş Hukukunda Çalışma Süreleri

  İş Hukukunda Çalışma Süreleri

 • İş Hukukunda Çalışma Süreleri
  İş Hukukunda Çalışma Süreleri
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  İşte bu doktora tez çalışmasının konusunu da Kanunlarımızda yer alan ça­lışma süresine ilişkin hükümlerin incelenmesini oluşturmaktadır. Bunun yanın­da tez çalışması, genel olarak çalışma süresini, bunun uluslararası ve Avrupa Birliği boyutlarını ele almış ve karşılaştırmalı hukukun bir verisi olarak Alman Hukukunda çalışma süreleri, hukukumuzla alakalı kısımları bakımından, mev­cut uygulamalara öncellik edebileceği gerekçesiyle inceleme konusu yapılmış­tır.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  I.Bolüm

  ·          Çalışma Süresi Ve Kavramı

  II.Bölüm

  ·          Normal (Standart) Çalışma Süreleri

  III.Bölüm

  ·          Çalışma Süresinin Esnekleştirilmesi Ve Esnekleşmeye İmkan Veren Düzenlemeler

 • Yalın Üretim (Japon Modeli)

  Yalın Üretim (Japon Modeli)

 • Yalın Üretim (Japon Modeli)
  Yalın Üretim (Japon Modeli)
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu tezi savunanlara göre yalın üretimde kaybeden yoktu, herkes kazanıyordu. Bu anlayışın sonucu olarak yalın üretim Batı'da daha çok toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi adlarla uygulanmaya başlandı. Ancak bu uygulamalar, yalın üretimin Japonya'daki özgül koşullarda ortaya çıkan ve sosyo-kültürel yönü hiçbir şekilde göz ardı edilemeyecek olan bütünsel bir üretim felsefesi olduğunu dikkatten kaçırdıkları için, genelde Japonya'daki kadar başarı sağlayamamaktadır. Sistemin par­çalarını benimsemek yeterli olmamakta, yalın üretim sistemi bekleni­len sonucu vermemektedir. Asıl önemlisi, Avrupa'da işçi-işveren ilişkileri, Japonya’daki Uzlaşmacı ilişkilerden tamamen farklıdır ve sınıf anlayışına dayanmaktadır. (Sunuş).

 • 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi. Açıklamalar-Kararlar-İlgili Mevzuat Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası 3 Cilt

  4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi. Açıklamalar-Kararlar-İlgili Mevzuat Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası 3 Cilt

 • 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi. Açıklamalar-Kararlar-İlgili Mevzuat Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası 3 Cilt
  4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi. Açıklamalar-Kararlar-İlgili Mevzuat Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Bası 3 Cilt
  216.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitapta, kurumlar ve kavramlar üzerinde mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde durulmuş, mevcut ve olası tartışmalara yer verilmiştir. İlgili maddelerin sistematik biçimde açıklanmasına çalışılmış ve konuyla ilgili Yargıtay uygulaması ile öğreti görüşleri bir arada ve bağlantılı biçimde ele alınmıştır.

  İlk baskıdan farklı olarak atıflar metin içinden alınarak dipnot olarak gösterilmiş ve böylece eserin daha akıcı biçimde okunmasına imkân sağlanmaya çalışılmıştır. Yine bu baskıda, çok sayıda yayın ve yazara atıf yapılmış olmakla birlikte, bilgiler arasında örüntüye özen gösterilmiş ve okuyucunun belli bir bütünsellik içinde konuya eğilmesine imkân tanınmıştır.

  En çok uyuşmazlığın yaşandığını düşündüğümüz alanlarda çok sayıda Yargıtay Kararı seçilmiş ve ilgili maddelerin açıklamalarından sonra ve olabildiğince tarih sırasına göre bu kararlara yer verilmiştir. Kararların tamamının özeti çıkarılmış ve başlık kısmına yazılan bir veya birkaç cümle ile okuyucunun aradığı karara daha kolay biçimde ulaşmasına çalışılmıştır.

  Uzun süre önce tükenen ilk baskının ardından titiz çalışmalar sonunda hazırlayabildiğimiz bu kitabın, Türk İş Hukuku alanında bir katkısının olabileceği düşüncesi bizi heyecanlandırmaktadır (Önsöz).

 • Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Borçlanılması ve Türkiye'deki Emeklilik Hakları

  Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Borçlanılması ve Türkiye'deki Emeklilik Hakları

 • Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Borçlanılması ve Türkiye'deki Emeklilik Hakları
  Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Borçlanılması ve Türkiye'deki Emeklilik Hakları
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  sosyal bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetinin en temel ödevlerin-dendir. Bu bağlamda da, çeşitli önlemler alınmaya çalışılmıştır. Bunlardan ilki, çeşitli ülkelerle yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleridir. Zaman içeri­sinde bu hakkın, hangi ülkede olursa olsun yurt dışında yaşayan tüm vatan­daşlarımıza tanınması amacıyla 30.5.1978 tarihinde 2147 sayılı Kanun ka­bul edilmiştir. Bu Kanunun uygulamadaki sorunlara yeteri kadar çözüm ge­tirememesi nedeniyle, değişikliklere ihtiyaç duyulmuş ve 2147 sayılı Kanun yerini, aynı adı taşıyan ve 8.5.1985 tarihinde kabul edilen 3201 sayılı Kanu­na bırakmıştır. Bugüne kadar da anılan Kanunlarla oluşturulan ve tezimizde ayrıntılı inceleyeceğimiz bu sistemde birçok değişiklik meydana gelmiştir.

  Dünyanın çeşitli yerlerinde yıllarca anavatanlarından uzak, zor koşul­larda yaşayan vatandaşlarımızı, anavatanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti­nin kendilerine tanıdığı sosyal güvenlik hakkı konusunda bilgilendirmeyi zevkli bir ödev sayan bilinçle, iş bu tez konumuzu seçtik. Bu bağlamda te­zimizde borçlanma, aylık bağlanması, yurda kesin dönüş koşulu gibi konula­ra açıklık getirmeye, uygulamadaki sorunları göstererek çözüm yollarının bulunmasında naçizane öneriler sunmaya ve 2008 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen 5510 sayılı " Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası" Kanunu ile getirilen değişiklikler konusunda vatandaşlarımızı bilgilendir­meye çalıştık. (Giriş).

  Kitabın İçindekiler:

  ·          Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasının Koşulları

  ·          Yurda Kesin Dönüş Koşulu Ve Sigortalılığın Geçerliliğinin Tespiti Davaları

  ·          Yürürlüğe Girecek Olan 5510 Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler İle Yürürlükteki Mevzuatın Karşılaştırması

  ·          Önceden Açılarak Kaybedilen Davalara İlişkin Kesin Hüküm Sorunu

  ·          Değişik Kurumlarda Geçen Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi

  ·          Konuya İlişkin Doktrindeki Görüşler Ve Yargıtay Kararları

  ·          Örnek Dilekçeler

 • İş Hukukunda İdari Para Cezaları

  İş Hukukunda İdari Para Cezaları

 • İş Hukukunda İdari Para Cezaları
  İş Hukukunda İdari Para Cezaları
  20.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ceza Hukuku, İdare Hukuku ve Kabahatler Hukuku gibi başka disiplinleri de ilgilendi­ren "iş hukukunda idari para cezaları" sorunu, kaynak sınırlılığının bu­lunduğu bir alanda, hukuksal temel ve ilkelerinin yanı sıra uygulama bo­yutuyla da ele alınarak başarıyla incelenmiştir.

  İdari para cezalarını düzenleyen kabahatler hukuku ile iş hukuku­nun örtüştüğü alanda, yaklaşık yirmi yıldır uygulanmakta olan idari para cezalarının, dayandığı esas, ilke ve usullerin belirlenerek, uygulayıcılara yol göstermesi, çalışmanın başlıca amacını oluşturmaktadır.(Giriş).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          İdari Para Cezalarının Hukuki Esasları

  ·          İş Hukukunda İdari Para Cezaları Uygulaması

  ·          İş Hukukunda Uygulanan İdari Para Cezalarının Yargısal Denetimi

 • Esnek Üretim-Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkileri

  Esnek Üretim-Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkileri

 • Esnek Üretim-Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkileri
  Esnek Üretim-Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkilerine Etkileri
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu nedenle Fordizm ve esnek üretim dönemlerinde endüstri ilişkileri incelenirken, endüstri ilişkilerinin öğeleri/bileşenleri olarak sadece emek süreci organizasyonu/örgütlenmesi, emek süreci kontrolü/denetimi, emek piyasası, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi düzenini ele alacağız ve her iki dönemi esas olarak bu öğeler açısından kıyaslayarak esnek üretimin emek sürecinin organizasyonu, kontrolü ve endüstri ilişkileri üzerinde yarattığı etkileri incelemeye çalışacağız.(Giriş'ten).

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Emek süreci örgütlenmesinde değişimler
  • Fordizm sonrası emek süreci kavramları
  • Esnek üretim ve esnek çalışma
  • Esnek üretimde emek süreci ve kontrolü
  • Esnek üretimde endüstri ilişkileri
  • Şekiller ve Tablolar dizini
 • Basın İş Kanunu

  Basın İş Kanunu

 • Basın İş Kanunu
  Basın İş Kanunu
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konuları:

  • Kanunun şümulü
  • İstisnalar
  • Bildirilmesi lazım gelen esaslar
  • Yazılı mukavele ve terfi esası
  • Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı
  • Akdin gazeteci tarafından feshi
  • Ücret
  • Mukavele dışı yazılar
  • Askerlikte ve gebelikte ücret
  • Mahkumiyet ve yayının tatili halinde ücret
  • Ölüm tazminatı
  • Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler
  • Çalışma müddeti ve fazla mesai
 • Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma İçtihatlı - Açıklamalı

  Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma İçtihatlı - Açıklamalı

 • Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma İçtihatlı - Açıklamalı
  Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma İçtihatlı - Açıklamalı
  12.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bununla birlikte çalışmama esas teşkil eden normatif düzenlemelerin dayanaklarını uluslararası sözleşmeler ve anayasalarda bulmak mükündür.
         "Sosyal hukuk", "sosyal güvenlik", "sosyla sigorta ilişkisi", "borç ilişkisi", "çalışma ilişkisi" gibi bir dizi kavramın da incelenme zorunluluğu borçlanma kurumuna daha da derinlik kazandırmaktadır.
          Çalışmam, sayılan bu nedenlerle kavramlarla başlamıştır. Sosyal güvenlik hukukunun tarihsel gelişimi süreci ele alınmıştır. Yorum tekniklerine yer verilmiştir. Bu yolla herhangi bir sosyal güvenlik normuna yaklaşım tekniği ve verilmesi gereken anlam konusunda okuyucuyu bilgilendirme amaçlanmıştır.(Kitabın sunum bölümünden).

  Kitabın bazı bölümleri:

  • Yargıcın teşekkürü
  • Seçilmiş literatür
  • Sanatçı borçlanması
  • Yurtdışı borçlanma
  • Askerlik borçlanması; normatif düzenleme, Yargıtay'ın yaklaşımı
 • Türk İş Hukukunda Evde Çalışma

  Türk İş Hukukunda Evde Çalışma

 • Türk İş Hukukunda Evde Çalışma
  Türk İş Hukukunda Evde Çalışma
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

   

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI:

  • Atipik Bir Çalışma Modeli Olarak Evde Çalışmaya İlişkin Genel Bilgiler

  • Bireysel İş İlişkileri Ve Borçlar Hukuku Açısından Evde Çalışma

  • Toplu İş İlişkileri Açısından Evde Çalışma

  • Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Evde Çalışma

 • Türk İş Hukukunda Sendikal Güvenceler

  Türk İş Hukukunda Sendikal Güvenceler

 • Türk İş Hukukunda Sendikal Güvenceler
  Türk İş Hukukunda Sendikal Güvenceler
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

   

  “Akademik çalışma insanın kendisini tamamen vermesi gereken oldukça zahmetli, ancak bir o kadar da öğretici ve eğitici bir iş. Tez konusunun belirlenmesinden tezin yazımının sona ermesine kadar geçen süreçte başka insanların desteği olmaksızın akademik çalışma yapılması gerçekten çok zor. Ben bu noktada kendimi şanslı kabul ediyorum. Öncelikle insanın zamanı sadece kendisine ait değil. Ailesi-nin de bu konuda söz hakkı var. Bu konuda ailemden fedakârlık bek-leyemezdim. Ancak onlar sadece fedakârlık yapmakla kalmadı, ma-nevi yönden de en büyük destekçim oldular. Eşim Öznur'a; annem, babam ve tabi ki ağabeyim Gökhan’a teşekkür ediyorum.”

   

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

   

  1. Bölüm

  Sendika Özgürlüğü ve Hakki

   

  2. Bölüm

  Işçi Kuruluşu Yöneticilerinin Sendikal Güvencesi

   

  3. Bölüm

  Işyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi

   

  4. Bölüm

  Sendika Üyeliğinin Güvencesi

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır