Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Avukatlık Sözleşmesinde Ücret

  Avukatlık Sözleşmesinde Ücret

 • Avukatlık Sözleşmesinde Ücret
  Avukatlık Sözleşmesinde Ücret
  21.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  oluşan hususların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda bu kitapta Avukatlık Hukuku, Avukatın hak ve yükümlülükleri ile Avukatlık Sözleşmesi'nin esas ve koşulları inceleme konusu yapılmıştır. İlk defa 2006 yılında yapılacak olan Avukatlık Sınavına yönelik bir çalışma olan bu kitapta Avukatlık Kanunu'nun 8. Kısmı Türkiye Barolar Birliği ve Baroların kuruluş, nitelik ve görevleriyle ilgili oldu­ğu için inceleme dışı tutulmuştur.
  Birinci bölümde genel olarak Avu­katlık Sözleşmesi, sözleşmenin tanımı, unsurları, hukuki niteliği ile sözleşme yi sona erdiren haller incelenmiş, ikinci bölümde Avukatlık Sözleşmesi'nin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri, Vekalet Sözleşmesi ile karşılaştırılması ele alınmış, üçüncü bölümde Avukat­lık Sözleşmesi'nde ücret, ücretin konusu ve kapsamı, dördüncü bö­lümde ise sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ile Baro Hakem Kurulları konularına değinilmiştir. 
  Yine avukatlık sınavına yönelik olarak Avu­katlık Hukuku ile ilgili kanun, yönetmelik, Avukatlık Meslek Kuralla­rı ile Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Avukatlık Sınavına girecek adaylara "Hukuk ilkeleri ile Yürür­lükteki Hukuk Kurallarını Uygulayabilme" bölümü ile "Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuralları" ile ilgili bir test uygulanacağı, bu kap­samda sınav sorularının ağırlığının;

  (A) Hukuk İlkeleri ile Yürürlükteki Hukuk Kurallarını Uygulayabilme (%60)

  Anayasa Hukuku (%5) / Medeni Hukuk (%5) / Borçlar Hukuku (%5) / Ticaret Hukuku (%5)  / Ceza Hukuku (%5) / İş Hukuku (%5) / Hukuk Mahkemeleri Usulü (%10) / Ceza Mahkemesi Hukuku (%10) / İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü (%5) / İcra İflas Hukuku (%5) 

  (B) Avukatlık Hukuk ve Meslek Kuralları (%40)

  şeklinde olacağı TBB tarafından yayınlanmıştır. Dolayısıyla bu kitap Avukatlık Hukuku ve Meslek Kurallarına yönelik çalışmayı kolaylaştıracağı inancındayım.
  Kitabın Bölümleri

  • Genel Olarak Avukatlık Sözleşmesi
  • Avukatlık Sözleşmesinde Taraflar, Tarafların Hak ve Yükümlülükleri, Vekalet Sözleşmesi İle Karşılaştırılması
  • Avukatlık Sözleşmesinde Ücret ve Avukatlık Ücretinin Kapsamı
  • Avukatlık Sözleşmesinde Doğan Uyuşmazlıklar ve Baro Hakem Kuralları
 • Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli

  Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli

 • Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli
  Medeni Usul Hukukunda Senetlerin Üçüncü Kişilere Karşı İspat Şekli
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Senetlerin üzerlerinde taşıdıkları hak ve borçların tarafları dışındaki kimseler (üçüncü kişiler) hakkında ne gibi etkiler yaptığım incelemeye çalışacağız.                                           

  Sosyal bir varlık olan insan her türlü ilişkide senetlerin önemini kavramıştır. Zira senet kesin delil olması nedeniyle hukuk yargılamasında ispat yönünden önemli bir belgedir.

  Bazı Bölüm Başlıkları:

  ·             Senet Kavramı, Senedin Tanımı, Unsurları, Çeşitleri ve Düzenlenmesi

  ·             Senet Kavramı, Senedin Tanımı ve Unsurları

 • Hakem Sözleşmesi 2. Baskı

  Hakem Sözleşmesi 2. Baskı

 • Hakem Sözleşmesi 2. Baskı
  Hakem Sözleşmesi 2. Baskı
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ve kısmen diğer ülke hukukları ile milli ve milletlerarası kurumsal tahkim -ad hoc tahkim hükümleri, ilgili olduğu ölçüde incelenmiş,Türk hukuku bakımından esas alınması gereken ilkelerin, usullerin ve esasların ortaya konulması amaçlanmıştır. (Sunuş'tan)

  Ülke mevzuatlarında yapılan değişikliklere paralel olarak, tahkim konusu, öğretide ve mahkemeler uygulamasında da daha yoğun bir şekilde incelenmeye başlanmıştır. Örneğin, Almanya ve İsviçre gibi gelişmiş ülkelerde bile bundan kısa bir süre öncesinde “tahkim hukuku"na ilişkin kitapların sayısı parmakla sayılacak kadar az iken, bugün bunların sayısı birkaç katına çıkıvermiştir. Aynı gelişme, ülkemiz bakımından da gözlenmektedir. Tahkim hukuku ile uğraşan hukukçu sayısında da belirgin bir artış vardır.

  Tahkim hukukunda esas itibariyle iki anlaşma sözkonusudur:

  1) Tahkim anlaşması, 2) Hakem Anlaşması (sözleşmesi). Bilindiği gibi tahkim anlaşması, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı hakemler eliyle çözdürmek istediklerine ilişkindir; hakem sözleşmesi ise, uyuşmazlığın tarafları ile hakem arasındaki anlaşmadır.
   Yabancı ve yerli öğretide tahkim anlaşması üzerinde epey yayın vardır. Buna karşılık hakem sözleşmesi, daha az işlenmiş bulunan ve bu sebeple de pekçok hukuki tereddüde cevap aranan bir konumdadır.(Önsöz'den).

  Kitabın bölümleri:

  • Tahkim sözleşmesi ve hakem sözleşmesinin hukuki niteliği
  • Hakem sözleşmesinin kuruluşu, hakem sözleşmesinin içeriği, hakem seçiminin esasları, hakemlerin sayısı, hakemlerin tayini ve hakemlerin tayin usulleri
  • Hakemlerin hukuki durumu, hakemin yükümlülükleri, hakemin sorumlulukları ve hakemin hakları
  • Hakem sözleşmesinin hükümsüzlüğü, hakem sözleşmesinin iptali, hakem sözleşmesinin sona ermesi ve hakemlerin reddi
 • Müflisin Tasarruf Yetkisi

  Müflisin Tasarruf Yetkisi

 • Müflisin Tasarruf Yetkisi
  Müflisin Tasarruf Yetkisi
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  iflâsın açılmasının, borçlunun (müflisin) tasarruf yetkisinde ortaya çıkardığı sonuçlar,bazı başka hukuk düzenlerinde ileri sürülen görüşler ve yargı kararları ışığında, hem teori hem de uygulama dikkate alınarak incelenmektedir.
  Son yıllarda, takip usullerinde gerçekleştirilen, iflâsı önlemeye yönelik düzenlemelerin (yeniden yapılandırma) gerekliliği tartışmasına girmemekle birlikte, bu düzenlemeler bir noktaya kadar alacaklıların alacaklarına ulaşmaları amacını sağlamaya yöneliktir. Eğer, borçlunun işletmesinin yeniden yapılandırılması imkânı bulunmamakta ise; yani, işletmeye yönelik kriz, zamanında fark edilmemiş ve gereken önlemler alınamamışsa, işletmenin iflâs yoluyla tasfiyesi kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle, ekonomik varlığı olan ekonomik varlığına ek olarak, iflâs masasının müflisin tasarruf işlemleriyle azaltılması, alacaklıların alacaklarına kavuşmalarını büsbütün tehlikeye düşürmektedir.(Giriş'ten).

  Kitabın konuları:

  • İflas kurallarının amacı ve iflasta yarar sahipleri
  • İflas nedeniyle el koymanın hukuki niteliği
  • Müflisin tasarruf yetkisinin benzerleriyle karşılaştırılması
  • Müflisin tasarruf yetkisi, tasarruf işlemlerinin hükümsüzlüğü ve bu hükümsüzlüğün sınıflandırılması
  • Müflisin hükümsüz tasarruf işlemleri
  • Tasarruf işleminin süresi, kapsamı ve tasarrufa yetkisizliğin başlama anı
  • Hükümsüzlüğünün giderilmesi yolları
  • Müflisin tasarruf konusunun masaya çekilmesi ve masanın iade yükümü
  • Tüzel kişi müflisin tasarruf yetkisi
  • Müflisin tasarruf işlemleri çerçevesinde iflasta iyiniyetin korunması
  • Milletlerarası özel hukukta müflisin tasarruf yetkisi
 • Velayetin Tevdii

  Velayetin Tevdii

 • Velayetin Tevdii
  Velayetin Tevdii
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  VELAYET KAVRAMI, VELAYETİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ

  I.  VELAYET KAVRAMI, VELAYETİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ

  II. VELAYETİN ÖZELLİKLERİ

  VELAYETİN ANA VE BABADAN BİRİNE TEVDİİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

  III. EVLİLİK İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLARDA VELAYETİN ANA BABADAN BİRİNE TEVDİİ

  IV. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARDA VELAYETİN TEVDİİ

  V. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE VELAYETİN TEVDİİ

  VELAYETİN TEVDİİNDE ÇOCUK, ANA VE BABA AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

  IV. VELAYETİN TEVDİİNDE ÇOCUK AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

  VII. VELAYETİN TEVDİİNDE ANA VE BABA AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR

  VELAYETİN TEVDİİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

  VIII. VELAYETİN KENDİSİNE TEVDİİ EDİLDİĞİ EŞ İLE ÇOCUK ARASINDAKİ KİŞİSEL VE MALİ İLİŞKİLER

  IX. VELAYETİN KENDİSİNE TEVDİİ EDİLMEDİĞİ EŞ İLE ÇOCUK ARASINDAKİ KİŞİSEL VE MALİ İLİŞKİLER

   

   

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır