Detaylı Arama

  •  - 

Arama Sonuçları

  • Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları 34. Bası

    Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları 34. Bası

  • Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları 34. Bası
    Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları 34. Bası
    27.00 TL
    Mevzuattaki son değişikliklere göre düzenlenmiştir
    Ürün Özellikleri:

    Kitabın 1977'de yapılan 3. baskısından bu yana yurdumuzda çok şey değişti: 1961 Anayasası'nın kurmuş olduğu demokratik hukuk devleti düzeni yozlaştırıldı ve yürütülemedi. Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye girdi. Siyasal iktidarların umursamazlığı sonunda bölünme ve yıkılma noktasına gelen memleket, 12 Eylül harekâtıyla yeni bir arayış içine gir­miştir. Kurucu Meclis tarafından yapılan yeni Anayasa Halkoylaması ile Türk Ulu­su tarafından da benimsendi. Ancak bunun demokratik haklar açısından başarılı bir Anayasa olduğu söylenemez. Anayasa'nın birçok hükümleri siyasal partilerce dahi eleştirilmesine karşın, değişecek konular ve içerikleri üzerinde uzlaşmaya varılamadığı için, 1995 yılına kadar esaslı bir değişiklik yapılamamıştır. Nihayet 1995 yılında partiler Anayasa'nın 20 kadar maddesi üzerinde değişiklik yapılması üzerin­de anlaşabilmiş ve bu değişiklikler 4121 sayılı yasa ile gerçekleştirilmiş ve 1999'da da 4388 ve 4446 sayılı yasalarla 4 maddesi de değiştirilmiştir (Önsöz).

    Kitabın Bölüm Başlıkları:

    ·          Sosyal Yaşam-Sosyal Düzen-Hukuk

    ·          Pozitif Hukukun Kaynakları

    ·          Hukukun Kollara Ayrılışı

    ·          Hukuksal İlişkiler ve Haklar

    ·          Hakların Korunması

  • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası

    Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası

  • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası
    Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası
    20.00 TL
    Ürün Özellikleri:

    Bu kitap, hukuk öğrenimi görmemiş olanlara, hukuk ve hukukun bazı kavramları hakkında bilgi verme amacını gütmektedir. Bu nedenle, basit ve anlaşılır bir biçimde konuların ele alınmasına çalışılmıştır. Kitabın birinci bölümünde, hukuk ile ilgili bazı temel bilgilere, ikinci bölümünde de hukukun bazı temel kavramlarına yer verilmiştir. Bunlar, bir el kitabı çerçevesi içinde ve her şeyden önce öğrencilerin derslerini izleyebilmelerine olmak için ele alınmıştır (Önsöz).

  • Orman ve Ormancılık Kavramları ve Terimleri Sözlüğü (Botanik-Coğrafya-Çevre) (Ekoloji-Orman) &&& Memleket ve Amenajman Haritaları Lejandı

    Orman ve Ormancılık Kavramları ve Terimleri Sözlüğü (Botanik-Coğrafya-Çevre) (Ekoloji-Orman) &&& Memleket ve Amenajman Haritaları Lejandı

  • Orman ve Ormancılık Kavramları ve Terimleri Sözlüğü (Botanik-Coğrafya-Çevre) (Ekoloji-Orman) &&& Memleket ve Amenajman Haritaları Lejandı
    Orman ve Ormancılık Kavramları ve Terimleri Sözlüğü (Botanik-Coğrafya-Çevre) (Ekoloji-Orman) &&& Memleket ve Amenajman Haritaları Lejandı
    97.20 TL
    Ürün Özellikleri:

    Bu sözlük, hazırlanış yöntem ve tekniği itibariyle yüzyılın ilk örneğidir denebilir. Bu kıymetli çalışmayı Orman Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinde ve Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği bölümlerinde ders veren değerli Öğretim Üyelerimize ve kıymetli Öğrencilerine, Çevre ve Orman Bakanlığında, Orman Genel Müdürlüğünde ve Orman Bölge Müdürlüklerinde görev yapan ve ayrıca serbest olarak çalışan Orman Mühendislerine ve Orman Yüksek Mühendislerine, Orman Teknikerlerine, Çevre, Peyzaj  ve Jeoloji Mühendislerine, İl ve İlçe Ziraat Müdürlüklerinde görev yapan ve serbest çalışan Ziraat mühendislerine, Ziraat Yüksek Mühendislerine ve Ziraat Teknikerlerine, Bakanlık ve Genel Müdürlük Hukukçularına, Eğitim Daire Başkanlıklarına, Hukuk Müşavirliklerine, Orman Mühendisleri Odasına, Ormancılar Derneği ile TEMA Vakfı üyelerine, ayrıca değerli Hukukçularımıza, Avukat ve Hâkimlerimize, bilim adamlarımıza ve doğayı sevenlere, dünya insanına  yararlı olacağı düşüncesiyle bu sözlüğü hazırladık.

    Sözlüğün, kelime ve kavramlar bölümünde bir kısım özgün maddeleri resimlendirdik. Ekler bölümünde ise, bazı orman ağaçlarının renkli resimlerini koyduk.

    Ayrıca biz sözlüğümüzün sonuna, genelde Türkiye’de ve Dünya’da hazırlanan sözlüklerde bulunmayan genel bilgilere giriş, ekler ve lejant bölümlerini ilave ettik. Memleket Haritaları lejantı ile Amenajman plan ve meşcere haritalarını okuma anahtarını renkli olarak ekledik.(Önsöz’den)

  • Adalet Kavramı Adalet Kavramının Göreliliği Üzerine Bir Deneme 3. Bası

    Adalet Kavramı Adalet Kavramının Göreliliği Üzerine Bir Deneme 3. Bası

  • Adalet Kavramı Adalet Kavramının Göreliliği Üzerine Bir Deneme 3. Bası
    Adalet Kavramı Adalet Kavramının Göreliliği Üzerine Bir Deneme 3. Bası
    11.00 TL
    Ürün Özellikleri:

    Hiç kuşkusuz, yapıtımız kendi alanında ilk çalışma olmanın bazı eksikliklerini taşımaktadır. Ne var ki, ülkemizdeki tüm olanaklar kullanılarak yapılar bir araştırma olarak gene de kendisinden bekleneni yerine getirmektedir. O da bundan sonraki çalışmalara başlangıç olmak ve ışık tutmaktır. Toplumumuzda demokratik rejimin gelişebilmesi için hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesi gerekmektedir. Bundan sonra tüm düşün ve hukuk çevreleri, adalet sorununu daha bir üst düzeyde ele almalı ve tartışmalıdır. Gelişme yolunda sorunları pek fazla olan bir ülke olmamız nedeniyle, hukuk ve adalet konularında toplumumuzun daha çok düşünmesi ve bilinçlenmesi kaçınılmaz bir gerçektir.(Önsöz'den).


    Kitabın bölümlerinden bazıları:

    ·         Genel olarak adalet; adalet kavramı, adaletin türleri; hukuk dışı adalet, hukuksal adalet, adaletin görünümleri, adalet ve hukuk

    ·         Hukuk felsefesinde adalet; eski Yunan felsefesinde adalet, dinsel hukuk görüşünde adalet, doğal hukuk görüşünde adalet, yararcı hukuk görüşünde adalet, pozitif hukuk görüşünde adalet, marksist hukuk görüşünde adalet, varoluşçu hukuk görüşünde adalet

    ·         Hukukta norm ve adalet; norm ve hukuk normu, hukukun normatifliği, adalet kavramı, hukukta norm ve adalet beraberliği

    ·         Görelilik ve adalet; görelilik sorunu, saltık adalet ve eleştirisi, adaletin görelilik ölçütleri

  • Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc

    Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc

  • Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc
    Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc
    15.00 TL
    Ürün Özellikleri:

    Kitaptaki fransızca kelime ve kavramların türkçe karşılıklarından örnekler:

    ·   accédant, e (n.). Kabul eden, iktisap etmek üzere olan (accédant à la propriété.)

    ·   acceptation (n.f.). Dr. Civ.- Kabul

    ·   acceptation de lettre de change Kambiyo senedinin kabulü (L'acceptation est écrite sur la lettre de change)

    ·   acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire Dr. Civ.-İntikal eden malların envanterine eklenen, mirasın aktifindeki tereke borçlarının ağırlığını sınırlayan kabul

    ·   acceptation par intervention Araya girme suretiyle kabul, tekeffül

    ·   acceptation pur et simple Kayıtsız şartsız kabul

    ·   acceptation sans réserves Kayıtsız şartsız kabul 

    ·   acceptation tacite Zımni kabul

    ·   accepter (une traire)  Dr.  Com.- (Bir poliçeyi) kabul etmek 

    ·   accepter (n.m) Dr. Com.- (Bir poliçeyi) kabul eden , muhatap 

    ·   accès (n.f) Girme, giriş (I'accès de la salle d'audience peu! être interdit a la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de i'ordre public  ou de  la  sécurité nationale dans une société démocratique)

    ·   accès à la magistrature Hâkim-savcılık mesleğine kabul

    ·   accès au dossier Dosyaya ulaşabilme, dosyayi inceleme: İlgilinin ya da bazen sadece avukatının dosyayı inceleme ve belge örneği alma hakkı

    ·   accès au tribunaux ou à la justice Mahkemeye başvurma hakkı, yargıya başvurma

    ·   accès aux documents administratif Dr, Adm. -İlgilinin hakkındaki idari belgeleri inceleyebilmesi: Fransa'da bir hak olarak öngörülmüş olup, idarenin reddetmesi halinde ilgili "idarî belgeleri inceleme komisyonu'na başvurabilir

    ·   accessûîres (adj) Dr.Civ.- Müştemilat, teferruat

    ·   accessible au public Kamuya açık

    ·   accession (n,f) Dr. Pén. Int- Katılma syn. adhésion-Dr. Civ.-Bir tür mülkiyeti iktisap şekli:mülkiyet hakkının teferruat sayılan şeylere teşmili

    ·   accession au trône Dr.Const-Tahta çıkma

    ·   accession naturelle Yeni arazi teşekkülü yoluyla iktisap ...

    ·   demande accessoire Fre'î dava

    ·   demande additionnelle Ek dava

    ·   demande alternative Seçimlik dava

    ·   demande connexe Bağlantılı dava

    ·   demande de reprise Yenileme davası

    ·   demande en intervention Müdahale davası

    ·   demande en justice Mahkemeye başvurma, dava açma

    ·   demande incidente  Ara talep, hadis dava

    ·   demande introductive d'instance Dava dilekçesi

    ·   demande reconventionnelle Karşılık dava

    ·   demandeur, eresse (n.) Pr.Civ.-Davacı

    ·   démanteler Dağıtmak

    ·   démarchange (n.m.) Alıcının ikametgahına mal ve hizmet götürme tekniği

    ·   démarche (n.f.) Teşebbüs; müracaat

    ·   d'emblée Birdenbire, hemen

    ·   démembrement Parçalama, parçalanma

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır