Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Prof. Dr. Tuğrul ANSAY'a Armağan

  Prof. Dr. Tuğrul ANSAY'a Armağan

 • Prof. Dr. Tuğrul ANSAY'a Armağan
  Prof. Dr. Tuğrul ANSAY'a Armağan
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Armağana Yazılarıyla Katkı da Bulunanlar:

  Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL: Osmanlı Kanunlaştırma Çabalarında "Avrupalı" ya da "Hasta Adam" Olma İkilemi ve Türkiye Cumhuriyeti

  Dr. Kemal DAYINLARLI: Eser Sözleşmesine ilişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı...

  Dr. Sait GÜRAN: Kamu Hizmeti Uygulama Sözleşmelerinde Gündeme Gelen İdare Hukuku Meseleleri

  Dr. Turgut KALPSÜZ: Milletlerarası Sözleşmelerde Kullanıldıkları Manada Gemi Alacağı ve Deniz Alacağı Kavramları

  Dr. Sami KARAHAN: Alan Adı ile Diğer Tanıtma İşaretleri (Marka - Ticaret Unvanı ve İşletme Adı) Arasında iltibas - Somut Olay İncelemesi

  Dr. Yaşar KARAYALÇIN: Adli Yargıda Usuli Müktesep Hak

  Dr. Ulrich KARPEN: Gesetzesfolgenabschatzung

  Dr. Heinz-Peter MANSEL: Vereinheitlichung des Internationalen Erbrechts in der Europaischen Gemeinschaft - Kompetenzfragen und

  Regelungsgrundsatze      .

  Dr. Erdoğan MOROĞLU: Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun İbrayı Kaldıran Kararı Hakkında Açılan İptal veya Geçersizliğin Tesbiti Davasının Dinlenebilirliği Sorunu     

  Dr. Bilge ÖZTAN: Türk Hukukunda Boşanmada Birlikte Velayet Sorunu

  Dr. Hasan PULAŞLI: Eski Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun İbra Etmeme Kararının İptalini Dava Etme Hakkının Türk Ticaret Kanununa ve Tasarıya Göre Değerlendirilmesi

  Dr. Christian RUMPF: Almanya'da ve Avrupa'da Avukatların Reklam Yapma Hakkı

  Dr. Rona SEROZAN: Doğum Öncesi (Prenatal) ve Ölüm Sonrası (Postmortal) Kişiliğin Korunması

  Dr. Gülören TEKİNALP, Dr. Ünal TEKİNALP: Türk Rekabet Hukukunda Etki İlkesi

  Dr. Asuman TURANBOY: Ticari Sır

  Dr. Turgut TURHAN: Euro'nun Hukuki Araçlara Etkisi Hakkında Kanunda Yer Alan Kanunlar İhtilâfı Kuralları

  Dr. Hikmet Sami TÜRK: Anonim Şirket Nizamname-i Dahilisi

  Dr. İsmail KIRCA: Türk Borçlar Kanunu Tasarısı - Kefalette Eşin İzni

  Dr. Sibel ÖZEL: Avrupa Adalet Divanı'nın Inspire Art Kararı Üzerine Bir İnceleme             

  Dr. Kemal ŞENOCAK, Refik Cemal HANEDAN: Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  

  Dr. Şükrü YILDIZ: Ticari İşletme Rehni Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Sanayi İşletmeleri Üzerinde Kurulacak Ticari İşletme Rehninde Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunlar

  Dr. Aynur YONGALIK: Adi Şirkete Yeni Giren Ortağın Eski Borçlardan Dolayı Sorumluluğu Hakkında Alman Federal Mahkemesi'nin 7.4.2003 Tarihli Kararı - Bir Metodoloji Sorunu -

  Aytekin ÇELİK: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Anonim Şirketlerin Denetimi        

  Mücahit ÜNAL: Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Azaltımı

  Ali YARAYAN: Datenbankschutz in Deutschland und der Türkei

 • Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan

  Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan

 • Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan
  Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan
  45.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Armağandaki makaleler:

   

  I– KAMU HUKUKU

  ·          Dr. YUSUF AKSAR : The Significance of State Practice in the Development of the Law Relating to Navigation in Coastal Waters, Including International Straits

  ·          Doç. Dr. BAHTİYAR AKYILMAZ: İdari İşlemlerde Gerekçe Yükümlülüğü

  ·          Prof. Dr. ÜREN ARSAN : Yatay Eşitsizliğe Kısa Bir Bakış

  ·          Dr. ÇETİN ARSLAN : TCK’nin 258. Maddesi Üçüncü Fıkrasının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir İnceleme

  ·          Dr. ADNAN DEYNEKLİ : Bankaların İflasında Sıra Cetvelinin Özellikleri

  ·          Arş. Gör. SELMAN DURSUN: İdari İşlemlerin Geri Alınması, Kaldırılması, Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi

  ·          Prof. Dr. FEYYAZ GÖLCÜKLÜ : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında “Demokratik Toplum” Ölçütü

  ·          Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ : Danıştay Kararları ve Memur Sendikacılığı 1992-2000

  ·          Prof. Dr. SAİT GÜRAN : Anayasa’da Değişiklik Yapan 4709 sayılı Kanun Hakkında Düşünceler

  ·          Yrd. Doç. Dr. YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ : İnsan Hakları Standardının Yükseltilmesi ve Demokratikleşme Açısından 03.10.2001 Tarihli Anayasa Değişiklikleri

  ·          Dr. ONUR KARAHANOĞULLAR : İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararları ve Vergi Davaları

  ·          Yrd. Doç. Dr. CEMİL KAYA : İngiliz İdare Hukukunda Gerekçe Belirtme Yükümlülüğü İlkesi

  ·          Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM KAYA : Afganistan Harekatı ve Uluslararası Hukuk:Jus ad Bellum ve Jus in Bello Yansımaları

  ·          Dr. SEDAT LAÇİNER : Uluslararası Terörizm ile Mücadelede Hukuki Önlemler: İngiltere’de Yeni Terörizm Yasası Örneği

  ·          HASAN MUTAF : L’applicabilité de L’article 6/1 de la Convention Européenne des Droits de L’homme Dans le Domaine du Droit Administratif

  ·          MÜNCİ ÖZMEN : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No.lu Protokol Çerçevesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Eğitim Hakkı

  ·          MICHELE DE SALVIA : Laïcité et Droits de L’homme Dans le Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L’hommes

  ·          Prof. Dr. TURGUT TAN : İdari Yaptırımlar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki Güvenceler

  ·          Prof. Dr. DURMUŞ TEZCAN : Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Hakkında Uygulanacak Disiplin Esasları ve Hükümlünün Adil İşlemlere Tabi Tutulması Bakımından Hakları

  ·          Prof. Dr. STEFAN TRECHSEL : Access to the File :An Essential Element of Fair Trial

  ·          Prof. Dr. DIDIER TRUCHET : Fransız Danıştay’ı Kararlarında Kamu Yararı: Kaynağa ve Dengeye Dönüş

   

  II– ÖZEL HUKUK

  ·          Prof. Dr. SERVET ARMAĞAN : General Characters of the Land Law in the Ottoman Empire

  ·          Dr. ÇETİN ARSLAN : Kamu (Amme) Alacaklarında Gecikme Zammı ve Faiz

  ·          Dr. MEHMET DEMİR : Cezaî Şart Kaydına Genel İşlem Koşulları Arasında Yer Verilmesi Sorunu

  ·          Arş. Gör.  A. DİLŞAD KESKİN : Amerikan Hukukunda İnsanın Dondurulması (Human Cryogenics) ve Konunun Türk Pozitif Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  ·          HANSWERNER ODENDAHL : Türk Medeni Kanunu’nun Yeni “Mal Rejimi” Hükümleri, Eksiklikleri ve Sorunları Üzerine Bir Karşılaştırma

  ·          Prof. Dr. MICHAEL. R. WILL/Prof. Dr. BİLGE ÖZTAN : Menschenrechtswidriges in unserem neuen Zivilgezeetzbuch

  ·          Prof. Dr. MICHAEL. R. WILL/Prof. Dr. BİLGE ÖZTAN : Yeni Türk Medenî Kanunu’nda İnsan Haklarının İhlâli

  ·          ZÜMRÜT TURHAN-SCHNIEDER/Doç. Dr. PETER FINGER Anerkennung dt. Scheidungsurteile – mit Folgesachen – in der Türkei

   

  III– DİĞER KONULAR

  ·          Yrd. Doç. Dr. ALİ ŞAFAK BALI : Rawls’Theory of Justice I: Justice as Fairness

  ·          Dr. M. MURAT BASKICI : Karamanlıca Bir Sâlnameden: “Atalar Sözü”

  ·          Arş. Gör. ÖMER KORKMAZ : Tarihsel Süreç İçerisinde Evrensellik Düşüncesi

 • Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan

  Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan

 • Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan
  Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan
  70.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Armağandaki makaleler:

  ·          Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'ün Hikayesi, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'ün Yayın Listesi, Prof. Dr. Celal GÖLE: Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Hocam,Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: Hocam Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ

  I. TİCARİ İŞLETME HUKUKU

  ·          Prof. Dr. Sabih ARKAN: Haksız Rekabet ve Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri Arasındaki İlişki, Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin BİLGE: Tüketicinin Korunması Açısından İnternette Ticari Reklam Yayını, Yard. Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK: Soyut Renk Markaları,

  II. ŞİRKETLER HUKUKU

  ·          Prof. Dr. Tuğrul ANSAY: Avukatlık Ortaklığı Yeni Bir Ortaklık Türü Mü?, Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU: AT Düzenlemeleri Işığında "İçerden Öğrenilen Bilgi" Kavramının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN: Anonim Ortaklıklarda Özel Kategori Paylar, Doç. Dr. İsmail KIRCA: Adi Şirket Ortağının Özen Borcu, Prof. Dr. Akar ÖCAL: Limited Şirketin Haklı Sebeplerle Mahkeme Kararıyla Sona Erdirilmesi, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP: Anonim Ortaklıklara İlişkin Yeni Hukuk Politikalarının ve Yönetim - Denetim Felsefelerinin Dinamikleri ile Bunlar Arasındaki İlişki, Yard. Doç. Dr. Erol ULUSOY: Şirketler Hukukunda İbranın Hukuki Niteliği, Yard. Doç. Dr. Aynur YONGALIK: Türk Medeni Kanunu'ndaki Dernek - Adi Şirket İlişkisi

  III. KIYMETLİ EVRAK

  ·          Yard. Doç. Dr. Cemal OĞUZ: İpotekli Borç Senedinde Defiler,

  IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKU

  ·          Dr. ADEMUN-ODEKE: Are Bareboat Charter Registrations Flags of Conveniece? (Gemi Kira Sicili, Kolay Bayrak mıdır?), Yard. Doç. Dr. Kerim ATAMER: TTK. m. 867-871 Hükümlerinin Tarihçesi ve Gemi Satım Sözleşmelerine Uygulanması, M. Barış GÜNAY: The US and International Compensation Regimes for  Vessel Source Oil Pollution: A Comparative Study (Gemi Kaynaklı Petrol Kirliliği Hakkında ABD ve Milletlerarası Tazminat Rejimleri. Karşılaştırmalı Bir Çalışma), Yard. Doç. Dr. Hakan KARAN: The Easing of Procedures for the Revision of Liability Limits under International Maritime Conventions (Milletlerarası Deniz Hukuku Konvansiyonlarındaki Sorumluluk Limitedlerde Değişiklik Yapılabilmesiİçin Kabul Olunan Prosedürlerin Kolaylaştırılması), Av. Dr. Hans - Jürgen PUTTFARKEN,Multimodaler Transport über See, Zur Abgrenzung Zwischen Binnenund Seetransportrecht gemass - 452  des deutschen Handelsgesetzbuchs 
  (Alman Ticaret Kanunu'nun 452. Paragrafına Göre İç Sular ve Deniz Taşıma Hukuku Arasındaki Sınırlama Gözetilerek, Karma Deniz Taşımacılığı), Araş. Gör. Bengi Selen YÜCEER: Off-hire: Time Charterers Remedy Against Arrest? A Commentary on English Low (Off-hire (Kiralanan olmaktan çıkma): Geminin Tutulmasına Karşı Zaman Çartererlerine Bahşedilen Hukuki İmkanlardan mıdır? İngiliz Mahkeme Kararları Işığında

  V. TAŞIMA HUKUKU

  ·          Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: Hava Taşıyıcısının Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluğu Hakkında,

  VI. BANKA HUKUKU

  ·          Prof. Dr. Gürgan ÇELEBİCAN: Türk Bankacılık Sektörü, Av. Füsun TUNCER: Türkiye'de Kredi Kartı Uygulaması, Doç. Dr. Asuman TURANBOY: Mevduat Garanti Sistemleri,

  VII. FİKRİ HAKLAR

  ·          Prof. Dr. Fırat ÖZTAN: Bağımlı Eserler, Av. Ünsal PİROĞLU: Eserden Doğan Manevi Haklar Tazminatı ve Kişilik Haklarıyla İlişkisi, Araş. Gör. Burçak YILDIZ: Eser Sahibinin Yayma Hakkının Tükenmesi

  VIII. REKABET HUKUKU

  ·          Araş. Gör. Özlem Garipoğlu ATAK: Satışın Reddi Suretiyle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

  IX. MEDENİ HUKUK

  ·          Yard. Doç. Dr. Hüseyin ALTAN: Yabancı ve Türk Mahkeme Boşanma Kararlarının Mirasçılığa Etkisi (MK mad. 181), Yard. Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR: Yeni Türk Medeni Kanunu, Dr. Mehmet DEMİR: Türk Medeni Kanunu'na Göre Evlilik Birliğinin Temsili ve Aile Konutu  ile İlgili İşlemler, Prof. Dr. Bilge ÖZTAN: Türk Medeni Kanunu'na Göre Evliliği Sona Erdiren Sebepler, Özellikle Boşanma, Prof. Dr. Lale SİRMEN: Yeni Türk Medeni Kanunu'nda Paylı Mülkiyete İlişkin Düzenlemeler, Prof. Dr. Michael R. WILL: Das Menschenrecht auf Geschlechtsidentitat im Normenwirrwarr: Türkei und finnland - Pioniere im europischen familienrecht? Allah Kimyesi Hekime, Hakime Muhtaç Etmesin! (Kurallar Kaosunda Cinsel Kimliğe İlişkin İnsan Hakkı: Türkiye ve Finlandiya - Avrupa Aile Hukukunda Öncüler?)

  X. BORÇLAR HUKUKU

  ·          Prof. Dr. Wofgang HRONADKA: Schuldrechtsreform in Deutschland (Almanya'da Borçlar Hukuku Reformu), Prof. Dr. Manfred REHBINDER: Das Recht der Allgemeinen Geschaftsbedingungen nach der deutschen Schuldrechtsreform (Alman Borçlar Hukuku Reformuna Göre Genel İşlem Şartları Hukuku), Dr. Özlem Söğütlü ERİŞGİN: Roma Hukuku'nda "Coutio Damni Infecti"

  XI. MİLLETLERARASI YARGI

  ·          Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇINMilletlerarası Yargı, Yard. Doç. Dr. Recep AKCAN: Medeni Usul Hukukundaki Özel Hüküm Sebeplerinin Bir Örneği Olarak İnsan Vücudunun Muayenesi ve Kişilerden zorla kan Alınması (Yeni Bir Hüküm Olan Medeni Kanun madde 284 Üzerine İnceleme), Prof. Dr. Peter GOTTWARD: Deutsches Internationales Insolvenzrecht und seine Bedeutung im deutsch - türkischen Rechtsverkehr (Alman - Türk Hukuk İlişkisinde Alman Uluslararası İflas Hukuku ve Anlamı), Doç. Dr. Süha TANRIVER: Aile Mahkemeleri Üzerine Bazı Düşünceler, Av. Talih UYAR: İhalenin ve İhalenin Bozulmasının Sonuçları

  XIII.TAHKİM

  ·          Doç. Dr. Ziya AKINCI: FIDIC Standart Sözleşmelerinde Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları, Av. Dr. Gino LÖRCHER: Zur Vollstreckbarkeit des deutschen Schiedspruch mit vereinbartem Wortlaut im Ausland Alman Hakem Kararlarının Taraflarca Kararlaştırılan Lafzıyla (Yurtdışında Tenfiz Edilebilirliği Hakkında)

  XIV. İŞ HUKUKU

  ·          Yard. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER: 4447 Sayılı Yasa ile Ülkemizde Kurulan İşsizlik Sigortası Hakkında Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Işıl ULAŞ: Göçmen İşçilerin Korunması

  XV. KAMU HUKUKU

  ·          Dr. Nur ULUŞAHİN:Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi ve Anayasa Mahkemesi'nin 24.09.1990 Tarihli Kararı

 • Legal Status Of Submarine Cables, Pipelines And Abnj

  Legal Status Of Submarine Cables, Pipelines And Abnj

 • Legal Status Of Submarine Cables, Pipelines And Abnj
  Legal Status Of Submarine Cables, Pipelines And Abnj
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Hakan Karan, Myron Nordquist & Douglas R. Burnett 
  FOREWORD - First Ever International 
  Workshop on HVDC Power Cables in the 
  Context of International Submarine 
  Cables and Pipelines and the ABNJ

   

  Anjali Sugadev & Robert C. Beckman 
  GLOBAL REGULATION OF SUBMARINE 
  CABLES AND PIPELINES: SIMILARITIES, 
  DIFFERENCES AND GAPS

   

  Douglas R. Burnett 
  SUBMARINE FIBRE OPTIC AND POWER CABLES 
  AND THE LAW OF THE SEA CONVENTION IN 
  AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION (ABNJ)

   

  Lionel Carter 
  SUBMARINE TELECOMMUNICATIONS 
  AND POWER CABLES AND THE BBNJ 
  MARINE ENVIRONMENT

   

  David Johnson 
  SUBMARINE CABLE CONSIDERATIONS 
  FOR AREA-BASED PLANNING IN ABNJ WITH 
  REFERENCE TO TWO ON-GOING INTERNATIONAL
  SEABED AUTHORITY PROCESSES

   

  Tara Davenport & Zhen Sun 
  SUBMARINE CABLES IN THE SARGASSO SEA:
  Lessons for the PrepCom

   

  Haldun Tekneci 
  CURRENT CHALLENGES AND RESPONSES IN THE 
  LAYING OF SUBMARINE CABLES AND 
  PIPELINES: A TURKISH PERSPECTIVE

 • Hikmet Sami TÜRK'e Armağan

  Hikmet Sami TÜRK'e Armağan

 • Hikmet Sami TÜRK'e Armağan
  Hikmet Sami TÜRK'e Armağan
  165.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Av. Özgür AKIŞOĞLU 
  CEZA YARGILAMASINDA TERCÜMANDAN YARARLANMA HAKKI

   

  Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY 
  ANONİM ŞİRKETLERDE HAKLARIN SAKINILARAK KULLANILMASI İLKESİ VE UYGULAMASI

   

  Prof. Dr. Sabih ARKAN 
  TANINMIŞLIK DÜZEYİ YÜKSEK MARKALARIN KORUNMASIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR KARAR DOLAYISIYLA

   

  Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA 
  BM İNSAN HAKLARI ANLAŞMALARININ AB TEMEL HAKLAR ALANINDA OYNADIĞI ROL

   

  Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ 
  VAKIFLAR VE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

   

  Yrd. Doç. Dr. Tuba BİRİNCİ UZUN 
  1999 TARİHLİ MONTREAL KONVANSİYONU BAKIMINDAN HAVA SEVK FİŞİNİN İSPAT GÜCÜ VE HİÇ VEYA GEREĞİ GİBİ DÜZENLENMEMESİNİN HUKUKÎ SONUÇLARI

   

  Prof. Dr. Ali BOZER 
  5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMESİ

   

  Yrd. Doç. Dr. Tamer BOZKURT / Yrd. Doç. Dr. Ozan CAN
  LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYININ MİRAS, EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ VE CEBRİ İCRA YOLUYLA GEÇİŞİ DURUMUNDA MÜKTESİBİN BİLGİ ALMA HAKKINA İLİŞKİN DEĞERLENLENDİRMELER

   

  Doç. Dr. İsmail DEMİR 
  MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE ALTIN FRANK UYGULAMASI 

   

  Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 
  İŞ GÜVENCESİ YÖNÜNDEN GEÇERSİZ FESİH VE SONUÇLARI

   

  Ozan Emin HALHALLI 
  MONTESQUIEU-KANUNLARIN RUHU VE TÜRK-ALMAN HUKUKU ÜZERİNE

   

  Prof. Dr. iur. İbrahim KAPLAN 
  TÜRK-İSVİÇRE VE ALMAN KİRA HUKUKUNDA KİRA SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERME SEBEPLERİ

   

  Doç. Dr. Ali İhsan Karacan 
  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE PAY ALIM TEKLİFİ HUKUKU

   

  Prof. Dr. Hakan KARAN 
  TÜRK BOĞAZLARI’NIN HUKUKİ STATÜSÜ

   

  Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU 
  ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ

   

  Prof. Dr. İsmail KIRCA/Dr. Murat GÜREL 
  SERMAYE KAYBI veya BORCA BATIKLIK HÂLİNDE BİRLEŞMEYE KATILMA

   

  Ar. Gör. Alican MERT 
  BANYAN AĞACININ GÖLGELİK ALANI DIŞI KOLLARI: EŞ ZAMANLI VERGİ İNCELEMESİ VE YABANCI ÜLKEDE VERGİ İNCELEMESİ

   

  Nils MuIžnIeks/Çev.: Dr. Didem Özalpat 
  ŞİRKETLER İNSAN HAKLARI ALANINDAKİ SORUMLULUKLARINI KABUL ETMEYE BAŞLIYORLAR

   

  Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN 
  ELEKTRİK PİYASASINDA SERBEST TÜKETİCİLER VE PERAKENDE SATIŞ REKABETİ: REKABET KURULU’NUN “SERBESTLEŞMENİN ÖNÜNDE ENGEL TEŞKİL EDEN” UYGULAMALAR İLE OLAN SINAVI

   

  Prof. Dr. Hasan PULAŞLI 
  ANONİM ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN HAKSIZ YERE ALDIKLARI KAZANÇ PAYI VE DİĞER EDİMLERİ İADE YÜKÜMÜNÜN TÜRK VE İSVİÇRE HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

   

  Prof. Dr. Sami SELÇUK 
  KİMİ HUKUK TERİMLERİ ÜZERİNE

   

  Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK 
  TTK m. 408.2 DIŞINDA DÜZENLENEN GENEL KURUL YETKİLERİNİN DEVREDİLMEZLİĞİ: KURAL MI, İSTİSNA MI?

   

  Gülören Tekinalp / Ünal Tekinalp 
  AVRUPA FEDERALİZMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ

   

  Dr. Fevzi TOPSOY 
  6502 SAYILI TKHK İLE GETİRİLEN YENİ BİR SİGORTA: BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI

   

  Ar. Gör. Necdet Uzel 
  BİRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME VE MALVARLIĞI DEVRİ HAKKINDA FEDERAL KANUN

   

  Öğr. Gör. Ferhat YILDIRIM 
  DIE GESCHICHTE DER VERSICHERUNG / SİGORTANIN TARİHÇESİ

   

  Prof. Dr. Aynur Yongalık 
  MİRAS ORTAKLIĞININ ADİ ORTAKLIĞA  DÖNÜŞMESİ SORUNUNA GENEL BİR BAKIŞ

   

  Prof. Dr. Zafer Zeytin 
  KAZANÇ ORTAKLIĞI YASAL MAL REJİMİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİNDE DENKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN ALMAN MEDENİ KANUNU MD. 1371 HÜKMÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır