Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası

  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası
  108.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

   

  ·          Birinci Bölüm: Borçlar Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Temel Kavramlar

  ·          Borçlar Hukukunun Konusu Ve Kaynakları

  ·          Borçlar Hukukunun Temel Kavramları

  ·          İkinci Bölüm: Borcun Kaynakları

  ·          Hukuksal İşlemlerden Doğan Borçlar; Hukuksal Açıdan Önemli Olan Olaylar-Hukuksal İşlemler

  ·          Sözleşmeden Doğan Borçlar; Sözleşmenin Kurulması, Sözleşme Özgürlüğü – Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa  İn Contrahendo), Sözleşmenin Geçerliliği, Temsil, Sözleşmelerin Yorumu Sözleşmelerin Uyarlanması-Sözleşme Vaadi, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

  ·          Haksız Fiilden Doğan Borçlar; Kusura Dayanan Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk Halleri, Haksız Fiilin Hüküm Ve Sonuçları

  ·          Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

  ·          Üçüncü Bölüm: Borçların Hüküm Ve Sonuçları 

  ·          İfa; İfa Yeri Ve Zamanı, Tarafları, Konusu, Sırası, Para Borçlarında İfa Ve Faiz, İfanın İspatı

  ·          Borca Aykırılık; Genel Olarak Borca Aykırılık, Kusurlu İmkansızlık, Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa), Temerrüt 

  ·          Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar

  ·          Borçlar Ve Alacaklılar Arasında Teselsül

  ·          Koşullar (Şarta Bağlı Borçlar)

  ·          Bağlanma Parası-Cayma Parası Ve Ceza Koşulu

  ·          Alacağın Devri Ve Borcun Üstlenilmesi

  ·          Beşinci Bölüm: Borçların Borç İlişkilerinin Sona Ermesi

 • Rücu Hakkı

  Rücu Hakkı

 • Rücu Hakkı
  Rücu Hakkı
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • Rücu Kavramı

  • Rücu Hakkının Kaynakları

  • Rücu Hakkının Genel Koşulları

  • Rücu Hakkının Özel Koşulları

  • Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının Genel Sonuçları

  • Halefiyete Dayanan Rücu Hakkının Özel Sonuçları

  • Rücu Hakkına Dayalı Alacaklarda Zamanaşımı

   

 • Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası

  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası

 • Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası
  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası
  70.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

   

  • Genel Olarak Sözleşmeler

  • Bir Şeyin Mülkiyetini Devir Amacı Güden Sözleşmeler

  • Kullandırma Amacını Güden Sözleşmeler

  • İşgörme Amacını Güden Sözleşmeler

  • Saklama (Muhafaza) Amacını Güden Sözleşmeler

  • Güvence Sağlama Amacını Güden Sözleşmeler

  • Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler

 • Haksız Kazancın İadesi

  Haksız Kazancın İadesi

 • Haksız Kazancın İadesi
  Haksız Kazancın İadesi
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Birinci Bölüm

  Genel Olarak Kazancın İadesi

  ·         Kavram ve Tanım – Konusunun Sınırlandırılması

  ·         Benzer Kurumlarla Karşılaştırma

  ·         Kazancın İadesinin Hukuksal Niteliği

  İkinci Bölüm

  Kazancın İadesine İlişkin Genel Düzenleme:

  Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme

  ·         Genel Olarak Vekaletsiz Görme

  ·         Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme

  ·         Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmenin Sonuçları

  Üçüncü Bölüm

  Özel Olarak Kazancın İadesi Halleri

  (Özel Haksız Fiil Sorumluluklarında Kazancın İadesi)

  ·         Kazancın İadesine İlişkin Özel Hüküm-Genel Hüküm İlişkisi ve

         Sözleşmeye Aykırılık Halinde Kazancın İadesi

  ·         Kişilik Hakkının Korunmasında Kazancın İadesi

  ·         Kötüniyetli Zilyedin Kazancı İadesinde

  ·         Fikri Haklarda

  ·         Sınai Haklarda

  ·         Haksız Rekabet Hukuku Alanında

 • Yansıma Yoluyla Zarar

  Yansıma Yoluyla Zarar

 • Yansıma Yoluyla Zarar
  Yansıma Yoluyla Zarar
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Zarar Kavramı- Tanımı Ve Türleri                

  ·          Zarar Kavramı

  ·          Tanım

  ·          Türleri

  ·          Yansıma Yoluyla Zarar Kavramı

  ·          Kavram

  ·          Tanım   

  ·          Yansıma Yoluyla Zararın Unsurları

  ·          Haksız Eylem Nedeniyle Yansıma Yoluyla Zarar       

  ·          Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Yansıma Yoluyla Zarar          

  ·          Eylemin Yöneldiği Kişi Dışında Kalan ve Eyleme Bağlı Olarak

  ·          Üçüncü Bir Kişinin Zarara Uğraması           

  ·          Kanunda Öngörülen Yansıma Yoluyla Zarar

  ·          Gerçek Kişilerde

  ·          Tüzel Kişilerde

  ·          Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması

  ·          Birden Fazla Zarar Görenler- Yansıma Yoluyla Zarar               

  ·          Müteselsil Alacaklılık- Yansıma Yoluyla Zarar            

  ·          Doğrudan Zarar- Dolaylı Zarar- Yansıma Yoluyla Zarar

  ·          Matufiyet (Yöneliklik, Yönelmiş Olmaklık ) - Yansıma Yoluyla Zarar

  ·          Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Kavramı- Yansıma Yoluyla Zarar

  ·          Üçüncü Kişi Lehine Sözleşme-Yansıma Yoluyla Zarar

  ·          Yansıma Yoluyla Zararın Belirlenmesi, Tazmini, Zamanaşımı            

  ·          Yansıma Yoluyla Zararın Belirlenmesi

  ·          Yansıma Yoluyla Zararın Tazmini  

  ·          Yansıma Yoluyla Zarara İlişkin Tazminat Alacağında Zamanaşımı 

 • İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları

  İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları

 • İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları
  İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmamız iş görme sözleşmelerinin bir türünü oluşturan istisna sözleşmesinde, sözleşmenin bir tarafı olan müteahhidin, eseri ayıplı olarak teslim etmesi halinde, iş sahibinin başvurabileceği seçimlik hakları, bu hakların kullanılmasının şartlarını ve hakları ortadan kaldıran durumları ayrıntılı olarak inceleme amacı gütmektedir.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Genel Olarak İstisna Sözleşmesi Ve Ayıp Kavramı

  ·          Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakların Kullanılmasının Şartları Ve İş Sahibinin Külfetleri

  ·          İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları Ve Hakların Kullanmasını Engelleyen Durumlar

 • (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta) Alacaklının Temerrüdü

  (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta) Alacaklının Temerrüdü

 • (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta) Alacaklının Temerrüdü
  (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta) Alacaklının Temerrüdü
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Pandekt Hukukunda Alacaklının Temerrüdünün Kusurdan Ayrıştırılması

  ·          Alacaklının Borcun İfasına Katılım Zorunluluğu ve Alacaklının Edimi Kabul Etme Hukuksal Ödevi

  ·          Alacaklının Temerrüdünün Şartları

  ·          Borç Muaccel veya İfa Edilebilir Olmalıdır

  ·          Borcun İfası Mümkün Olmalıdır

  ·          Borcun İfası Alacaklıya Usulüne Uygun Olarak Teklif Edilmiş Olmalıdır

  ·          Alacaklı Kendisine Yapılan İfa Teklifini Haklı Bir Neden Olmaksızın Reddetmiş Olmalıdır

  ·          Alacaklının Temerrüdünün Hüküm ve Sonuçları, Diğer İfa Engelleri ve Alacaklının Temerrüdünün Sona Ermesi

  ·          Borçluya Borçtan Kurtulması İmkânı Veren Olaylar

  ·          Diğer İfa Engelleri

  ·          Alacaklının Temerrüdünün Sona Ermesi

 • Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık

  Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık

 • Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık
  Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  yine kavramın kamu düzeni, kişilik haklan, gabin ve dürüstlük kuralları gibi benzer hukuki kurumlardan farkları" incelenmektedir. Ayrıca "sözleşmenin içeriği" kavramına paralel olarak sözleşmeye konu edimler, tarafların doğrudan ve dolaylı amaçlan ile taahhütlerdeki genel ahlâka aykırılıklar detaylı olarak ele alınmakta bilhassa MK.m.23/ll hükmüne paralel olarak "kişi özgürlüklerinin aşırı ihlalleriyle ilgili" temel ve yardımcı kriterler özellikle aşırı ekonomik taahhütler, uzun süreli ve belirsiz süreli sözleşmeler, mevcut ve gelecekteki alacakların toptan temliki ile gene! ahlâka aykırı cezai şart gibi uygulamada öne çıkan meselelerle birlikte incelenmektedir.

     Çalışmada son olarak genel ahlâk aykırı sözleşmelerin yaptırımı, (BK.m.20) tam ve kısmi butlan ihtimallerine göre ele alınmış, ayrıca MK. m,23/ll hükmüne paralel olarak İsviçre doktrinde ortaya konulan farklı yaptırım önerilerine de yer vermiş ve kanun koyucunun BK.m.65 kuralı ile düzenlediği "genel ahlâka aykırı amaçla verilenlerin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade edilememeleri kuralı", hükmün şartları, tarihi gelişimi ve yasaya konuluş amacı da belirlenerek BK.m.20 hükmü ile bağlantılı olarak açıklanmıştır (Arka kapak).
  Kitabın Bölüm Başlıkları

  ·          Konunun Takdimi, Sınırlandırılması ve Mukayeseli Hukuk ile Türk Hukukundaki Yeri

  ·          Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları Kavramı

  ·          Sözleşmelerde Genel Ahlâk Kurallarının Belirlenmesi ve Sınırları

  ·          Sözleşmelerde Genel Ahlâka Aykırılık Esasları

  ·          Sözleşmelerde Genel Ahlâka Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları

 • Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması

  Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması

 • Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması
  Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  kurulma ve hükümleri doğurma gibi bazı önemli sözleşme hukuku sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi gerekir. İşte, bu amaçla yaptığımız çalışmamızın asıl konusunu, aynı zamanda tüketici sözleşmeleri hukukunun da önemli bir konusu olan mesafeli sözleşme (Fernabsatzvertrag; Distance Contract) kavramının tanımı, unsurları ve yasalarla düzenlenmesi ile bu tür sözleşmelerin, özellikle internet ticareti çerçevesinde, hazır olanlar ya da olmayanlar arasında açıklanan elektronik irade beyanları sonucu kurulmasına ve hükümlerini doğurmasına bağlı hukuksal sorunlar oluşturmaktadır. (Sunuş'tan).

  Kitabın konu başlıkları:

  • Çalışmanın konusu, önemi, sınırları ve incelenme planı
  • Kavramsal çerçeve ve terminoloji sorunu
  • Genel olarak doğrudan pazarlama ve internette mesafeli sürüm tekniği
  • Mesafeli sözleşme kavramı
  • Mesafeli sözleşmelerde bilgilendirme yükümü
  • Mesafeli sözleşmelerin geri alınması ve askıda işlem olma niteliği
  • Mesafeli sözleşmelere ilişkin önemli bazı hukuksal düzenlemeler
  • Elektronik iletişim, elektronik ticaret ve internet hakkında genel bilgiler
  • İnternet üzerinden elektronik irade beyanı
  • Sözleşmenin internette kurulması
  • Sözleşmenin internette hükümlerini doğurması
 • Sorumluluk Hukuku Cilt 1

  Sorumluluk Hukuku Cilt 1

 • Sorumluluk Hukuku Cilt 1
  Sorumluluk Hukuku Cilt 1
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitap içerisinde sık sık yer verilen Federal Mahkeme kararlarında güvenirliğe adalet hissinin incinmesi pahasına üstünlük tanınmıştır. 
       Bu çalışma Türk ve Yabancı Öğreti, federal Mahkeme kararları ve Yargıtay kararları eksenine oturtulmuştur. Uyuşmazlık Mahkemesi kararların, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. Bu yolla okuyucuya sözleşme dışı sorumluluk konusu daha anlaşır ve akılda kalıcı hale getirilmeye çalışılmıştır. 
       Kavramlara önem verilmiştir. Konular yayılmadan öz ve saydam bilgiler verilmeye çalışılmıştır. (Önsöz'den)

  Kitabın içindekilerinden bazıları:

  • Sorumluluk hukukunun temel kavramları
  • Sözleşme dışı sorumluluk, Sorumluluk esasları
  • Sözleşme dışı sorumluluğun temel koşulları
  • Zarar, İlliyet bağı, Hukuka aykırılık, Kusur sorumluluğu
  • Sebep sorumluluğu halleri, Olağan sebep sorumluluğu
  • Birden çok kişinin sorumlu olması (müteselsil sorumluluk ve rücu
  • Birden çok tazminat yükümlüsü ile zarar gören arasındaki hukuki ilişki (dış ilişki) - müteselsil sorumluluk
  • Zamanaşımı, Zamanaşımına ilişkin temel esaslar, Bir yıllık ve on yıllık zamanaşımı süreleri
  • Ceza zamanaşımı sürelerinin sözleşme dışı sorumluluk hukukunun uygulanması
  • Borçlar kanunu m.60/II de düzenlenen özel hüküm (zarar görenin daimi def'i hakkı)
  • Rücu hakkı sahibinin alacağının zamanaşımına uğraması
  • Tazminat davalarında usul (sözleşme dışı sorumluluk konusuyla sınırlı)
  • Yetki, İsbat yükü ve delil takdiri, Tazminat davasının ceza davası ile ilişkisi
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır