Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası

  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış) - Genişletilmiş 21. Bası
  108.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

   

  ·          Birinci Bölüm: Borçlar Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Temel Kavramlar

  ·          Borçlar Hukukunun Konusu Ve Kaynakları

  ·          Borçlar Hukukunun Temel Kavramları

  ·          İkinci Bölüm: Borcun Kaynakları

  ·          Hukuksal İşlemlerden Doğan Borçlar; Hukuksal Açıdan Önemli Olan Olaylar-Hukuksal İşlemler

  ·          Sözleşmeden Doğan Borçlar; Sözleşmenin Kurulması, Sözleşme Özgürlüğü – Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa  İn Contrahendo), Sözleşmenin Geçerliliği, Temsil, Sözleşmelerin Yorumu Sözleşmelerin Uyarlanması-Sözleşme Vaadi, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

  ·          Haksız Fiilden Doğan Borçlar; Kusura Dayanan Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk Halleri, Haksız Fiilin Hüküm Ve Sonuçları

  ·          Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

  ·          Üçüncü Bölüm: Borçların Hüküm Ve Sonuçları 

  ·          İfa; İfa Yeri Ve Zamanı, Tarafları, Konusu, Sırası, Para Borçlarında İfa Ve Faiz, İfanın İspatı

  ·          Borca Aykırılık; Genel Olarak Borca Aykırılık, Kusurlu İmkansızlık, Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa), Temerrüt 

  ·          Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar

  ·          Borçlar Ve Alacaklılar Arasında Teselsül

  ·          Koşullar (Şarta Bağlı Borçlar)

  ·          Bağlanma Parası-Cayma Parası Ve Ceza Koşulu

  ·          Alacağın Devri Ve Borcun Üstlenilmesi

  ·          Beşinci Bölüm: Borçların Borç İlişkilerinin Sona Ermesi

 • Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası

  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası

 • Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası
  Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri - 17. Bası
  70.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

   

  • Genel Olarak Sözleşmeler

  • Bir Şeyin Mülkiyetini Devir Amacı Güden Sözleşmeler

  • Kullandırma Amacını Güden Sözleşmeler

  • İşgörme Amacını Güden Sözleşmeler

  • Saklama (Muhafaza) Amacını Güden Sözleşmeler

  • Güvence Sağlama Amacını Güden Sözleşmeler

  • Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler

 • Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık

  Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık

 • Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık
  Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  yine kavramın kamu düzeni, kişilik haklan, gabin ve dürüstlük kuralları gibi benzer hukuki kurumlardan farkları" incelenmektedir. Ayrıca "sözleşmenin içeriği" kavramına paralel olarak sözleşmeye konu edimler, tarafların doğrudan ve dolaylı amaçlan ile taahhütlerdeki genel ahlâka aykırılıklar detaylı olarak ele alınmakta bilhassa MK.m.23/ll hükmüne paralel olarak "kişi özgürlüklerinin aşırı ihlalleriyle ilgili" temel ve yardımcı kriterler özellikle aşırı ekonomik taahhütler, uzun süreli ve belirsiz süreli sözleşmeler, mevcut ve gelecekteki alacakların toptan temliki ile gene! ahlâka aykırı cezai şart gibi uygulamada öne çıkan meselelerle birlikte incelenmektedir.

     Çalışmada son olarak genel ahlâk aykırı sözleşmelerin yaptırımı, (BK.m.20) tam ve kısmi butlan ihtimallerine göre ele alınmış, ayrıca MK. m,23/ll hükmüne paralel olarak İsviçre doktrinde ortaya konulan farklı yaptırım önerilerine de yer vermiş ve kanun koyucunun BK.m.65 kuralı ile düzenlediği "genel ahlâka aykırı amaçla verilenlerin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade edilememeleri kuralı", hükmün şartları, tarihi gelişimi ve yasaya konuluş amacı da belirlenerek BK.m.20 hükmü ile bağlantılı olarak açıklanmıştır (Arka kapak).
  Kitabın Bölüm Başlıkları

  ·          Konunun Takdimi, Sınırlandırılması ve Mukayeseli Hukuk ile Türk Hukukundaki Yeri

  ·          Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları Kavramı

  ·          Sözleşmelerde Genel Ahlâk Kurallarının Belirlenmesi ve Sınırları

  ·          Sözleşmelerde Genel Ahlâka Aykırılık Esasları

  ·          Sözleşmelerde Genel Ahlâka Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları

 • Bağışlama Sözleşmeleri

  Bağışlama Sözleşmeleri

 • Bağışlama Sözleşmeleri
  Bağışlama Sözleşmeleri
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ► BİRİNCİ BÖLÜM

  KAZANDIRMA KAVRAMI VE BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİ

  I.  KAZANDIRMA KAVRAMI

  II. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI,
      BU UNSURLARI SAĞLADIĞI HALDE
      BAĞIŞLAMA SAYILAMAYAN KAZANDIRMALAR ve BAĞIŞLAMA TİPLERİ

   

  ► İKİNCİ BÖLÜM

  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI

  I.   BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN
       İRADE BEYANLAR

  II.  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASINDA
       ARANAN EHLİYET

  III. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASINDA
       ARANAN ŞEKİL

   

  ► ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİ

  I.  BAĞIŞLAYAN AÇISINDAN SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

  II. BAĞIŞLANAN AÇISINDAN SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

   

  ► DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİNİN ORTADAN KALKMASI

  I.   SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKMASI

  II.  SÖZLEŞMENİN TARAF İRADESİ İLE
       ORTADAN KALKMASI

  III. SÖZLEŞMENİN HÂKİM KARARIYLA
       ORTADAN KALKMASI

 • Dönme Cezası

  Dönme Cezası

 • Dönme Cezası
  Dönme Cezası
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Tez konumun belirlenmesi, planın hazırlanması ve yazımı aşamala-rında yardımını esirgemeyen, yoğun çalışma temposuna rağmen bana yol gösteren, bilimsel bir eserde yer alacak üslup ve düzeni öğreten, kıymetli zamanını ayırarak tezimi titiz ve hızlı bir şekilde okuyup değerlendiren, yapmam gereken düzeltmeleri belirtip tez savunmamın zamanında ger-çekleşebilmesi için desteklerini esirgemeyen sayın hocam T.C. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU’ya; jürimde olan değerli hocalarım Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER’e ve Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM’e katkılarından dolayı teşekkürü borç bili-rim. Tezimin yazım aşamasında yardım ve desteğini esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a, Prof. Dr. Nevzat KOÇ’a ve hayatımın her evresinde varlıklarını hissettiren, desteklerini esirgemeyen canım an-neme ve fedakâr babama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.


  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  1. Bölüm

  Dönme Cezasi Kavrami, Işlevleri, Hukuki Niteliği ve Uygulama Alani

   

  2. Bölüm

  Dönme Cezasinin Varlik Kazanmasinin Şartlari, Kaynaği, Fer’i Niteliği ve Benzer Kurumlardan Farki

   

  3. Bölüm

  Dönme Cezasinin Talep Edilmesinde Özellik Arz Eden Hususlar ve Rekabet Yasaği Sözleşmesinde Cezai Şart

   

  4. Bölüm

  Dönme Cezasinin Indirilmesi ve Sona Ermesi

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır