Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Açıklamalı Türk Anayasaları (Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler) 9. Bası

  Açıklamalı Türk Anayasaları (Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler) 9. Bası

 • Açıklamalı Türk Anayasaları (Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler) 9. Bası
  Açıklamalı Türk Anayasaları (Yapılışları, Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler) 9. Bası
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  "Türkiye'deki Anayasacılık Hareketleri, 19. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanır. Bu dönem içerisinde Türkiye'nin, yapıldıkları dönemlerin izlerini taşıyan beş Anayasası olmuştur. Bu yapıtta, sıra ile 1876, 1921, 1924, 1961, ve 1982 Anayasalarına  ve değişikliklerine yer verilmiştir....

  Her anayasa metninden önce, o Anayasanın yapılışına ve özelliklerine ilişkin kısa bir açıklama da yer almıştır. 
  Cumhuriyet döneminin üç büyük anayasasında yapılmış olan değişiklikler, ilgili Anayasalarda yerlerine konmuş, değişiklikten önceki madde metinleri de sayfa altı notta ayrıca gösterilerek, Anayasa metinlerinin kullanılması kolaylaştırılmıştır."(Sunuştan).

   

  Kitabın içindekileri:

  ·         1876 ANAYASASI
  Kanunu Esasî'nin Yapılışı 
  Kanunu Esasî'nin  Özellikleri 
  İlk Meşrutiyetin Sona İrmesi 
  İkinci Meşrutiyet
  Anayasa Değişiikliği 
  Kanunu Esasî'nin İlânı
  Kanunu Esas
  Kanunu Esasî'de Yapılan Değişiklikler

  ·         1921 ANAYASASI
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Yapılışı
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Özellikleri
  Cumhuriyet'in İlânı
  Teşkilatı Esasiye Kanunu
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun

  ·         1924 ANAYASASI
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Yapılışı
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Özellikleri
  Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Yapılan Değişiklikler
  491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun Tekrar Mer'iyete Konulması Hakkında Kanun  

  ·         1961 ANAYASASI
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Yapılışı
  1961 Anayasası'nın Özellikleri
  1961 Anayasası'nda Yapılan Değişiklikler
  27 Mayıs Döneminde 1924 Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanunlar
  Anayasa'nın Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanun,
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  ·         1982 ANAYASASI
  1982 Anayasası'nın Yapılışı
  1982 Anayasası'nın Hazırlanışı ve Kabulü
  1982 Anayasası'nın Özellikleri
  Anayasa Düzeni Hakkında Kanun
  Kurucu Meclis Hakkında Kanun
  Anayasanın Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanun
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

 • Genel Kamu Hukukunun Temel Kavramı Olarak Kamu Düzeni

  Genel Kamu Hukukunun Temel Kavramı Olarak Kamu Düzeni

 • Genel Kamu Hukukunun Temel Kavramı Olarak Kamu Düzeni
  Genel Kamu Hukukunun Temel Kavramı Olarak Kamu Düzeni
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Genel Olarak Kamu Düzeni Kavramı

  ·          Kamu Düzeni Kavramının Ortaya Çıkışı       

  ·          Kamu Düzeni Kavramının Gelişim Süreci   

  ·          Kamu Düzeni Kavramının Farklı Görünümleri           

  ·          Siyasal Sistemlerde Kamu Düzeni Kavramına Yüklenen Anlam          

  ·          Tanım Sorunu

  ·          Kamu Düzeni Kavramının Farklı Hukuk Dalları İçindeki Yeri

  ·          Anayasa Hukukunda Kamu Düzeni Kavramı             

  ·          İdare Hukukunda Kamu Düzeni Kavramı    

  ·          Ceza Hukukunda Kamu Düzeni Kavramı    

  ·          Devletler Hukukunda Kamu Düzeni Kavramı             

  ·          Borçlar Hukukunda Kamu Düzeni Kavramı

  ·          Uluslararası Özel Hukukta Kamu Düzeni Kavramı   

  ·          Temel Hak Ve Özgürlükler Açısından Kamu Düzeni

  ·          Olağan Düzen Olarak Kamu Düzeni            

  ·          Olağanüstü Yönetim Usullerinin Nedeni Olarak Kamu Düzeni İhlali

  ·          Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Düzeni

  ·          Cumhuriyetin Temel Nitelikleri Ve Kamu Düzeni Bağlantısı   

  ·          Temel Hak Ve Özgürlükler Ve Kamu Düzeni              

  ·          Bir Sınırlama Nedeni Olarak Kamu Düzeninin Sınırı

  ·          Devletin Cezalandırma Yetkisi Ve Kamu Düzeni

 • Anayasa Hukuku. Anayasa Metni ve 11. Protokole Göre Hazırlanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Son Değişikliklerle Güncelleştirilmiş 18. Bası

  Anayasa Hukuku. Anayasa Metni ve 11. Protokole Göre Hazırlanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Son Değişikliklerle Güncelleştirilmiş 18. Bası

 • Anayasa Hukuku. Anayasa Metni ve 11. Protokole Göre Hazırlanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Son Değişikliklerle Güncelleştirilmiş 18. Bası
  Anayasa Hukuku. Anayasa Metni ve 11. Protokole Göre Hazırlanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Son Değişikliklerle Güncelleştirilmiş 18. Bası
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Elkitabı niteliğinde olan bu yapıtta konularına yaklaşırken okuyucuyu kuramsal tartışma ortamına sürüklemekten özenle kaçınılmış, konular kısa ve yalın bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır.

  Anayasa konulan ile ilk kez karşılaşılacak kimseler için yeterli sayılabilecek ölçüde genel bilgiler verilmekle yetinilmiş ve anayasal sorunların siyasal sistem ve daha genelde toplumsal sistemle olan ilişkileri kısaca ortaya konulmaya çalışılmıştır.

  Daha geniş bilgi edinmek isteyenler için, konularına ilişkin başlıca Türkçe yapıtlar «kaynaklar» başlığı altında ayrıca gösterilmiştir. Kitabın yazılışında Anayasa hukukunun kendine özgü devingen yapısından kaynaklanan güçlüklere, uygulanmasına henüz geçilmiş bir Anayasanın anlatımından doğan güçlükler de eklenmiştir. Ülkemizde anayasalcılık hareketlerinde dikkati çeken pek çok nokta vardır. Bunlardan biri belki de en önemlisi, anayasaya bağlanan umutlarla ilgili olanıdır. Bu yaklaşımda anayasa, her sorunu kolayca çözebilecek sihirli bir araç olarak algılanmaktadır.

  Kuşkusuz anayasalar, devletin temel yapısını, örgütlenişini ve işleyiş kurallarını gösteren ve bu niteliği ile tüm öteki yasalara yön veren üstün bir norm değeri taşırlar. Ancak anayasalara her sorunu çözecek bir araç gözü ile bakılması, ona kazanabileceğinden fazlasını yüklemek olur.

  Bu yaklaşım özellikle, olağanüstü rejimler sonucu hazırlanmış olan 1961 ve 1982 Anayasalarında açıkça görülür. Kuşkusuz her anayasa gibi, bu anayasalar da hazırlandıkları dönemlerin izlerini taşırlar. Çok partili döneme geçtikten sonra, özellikle 1950-1960 arası karşılaşılan tüm sorunlar basite indirgenerek, bir anayasa sorunu olarak görülmüş her sorunun çözümü anayasada aranmıştır. 1982 Anayasası hazırlanırken de benzer bir yol izlenmiştir.(Önsözden).

 • Kişisel Verilerin Korunması

  Kişisel Verilerin Korunması

 • Kişisel Verilerin Korunması
  Kişisel Verilerin Korunması
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kişisel verilerin korunması, Türkiye'de önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanan bir konudur. Hukuksal, siyasal, sosyal ve teknik boyutları olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin akademik tartışmaların özellikle son dönemde geliştiği görülmektedir. Oysa Türkiye'de yeni sayılan bu alan, yarım asrı geçen bir süredir özellikle Avrupa devletlerinde hararetli tartışmaların konusu olmaktadır. Bu süre içerisinde kişisel verilerin korunmasını güvence altına alan bir mevzuat gelişmiştir. Türkiye'de ise çeşitli düzenlemelerde konuya ilişkin bazı hükümler yer alsa da verilerin korunmasını sağlayıcı normlar Avrupa standartları ile uyumlu değildir. Buna karşın kişisel verilerin korunması, aşağıda değerlendirileceği üzere, temel hak ve özgürlüklerin kapsamında yer alır ve günümüz toplumlarında bireylerin karşılaşabileceği önemli ihlallere karşı bir güvence sistemi oluşturur. Dolayısıyla bu eksikliğin giderilmesi Anayasasında "insan haklarına saygılı, demokratik bir devlet" olma idealini ortaya koymuş Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece önemlidir.

  Bu bağlamda çalışmamız içerisinde temelde üç sorunun yanıtı aranacaktır: (i) kişisel verilerin korunması neden gereklidir; (İİ) kişisel verilerin korunması yönünde dünyada ne gibi çalışmalar yapılmaktadır ve bunlar hangi ilkeleri kapsamaktadır; (İİİ) Türkiye'de kişisel verilerin korunmasının normatif temelleri nedir ve etkin hukuksal korumanın sağlanabilmesi için neler yapılmalıdır. Bu konulara ilişkin açıklamalar ilgili bölümlerde yapılacaktır. Ancak daha önce burada akademik bir incelemenin konusu olan kişisel verilerin korunmasının neden önemli olduğu üzerinde kısaca durmak gerekir.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Bilgi Toplumum ve Kişisel Verilerin Korunması Gereksinimi
  • Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Gelişimi ve Uluslar arası Kaynakları
  • Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Temel İlkeleri
  • Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB İle ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

  Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB İle ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

 • Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB İle ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
  Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB İle ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Avrupa Veri Koruma Hukuku AT’nin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Direktifi

  ·          Direktif’in İhdasına Giden Süreç

  ·          Direktif’in Sistematiği

  ·          Veri Koruması Direktifi’ne İlişkin Topluluk Yargı Organlarının İçtihadı

  ·          Cezai Meselelerde Polis Ve Adli İşbirliği Faaliyetleri Çerçevesinde Geçerli Veri Koruma Hukuku

  ·          ABD Hukukunda Özel Hayatın Gizliliğinin Düzenlenmesi

  ·          Federal Anayasa Ve Özel Yaşamın Gizliliğinin Korunması

  ·          Kongrenin Yasama Erkine Dayanarak Sağladığı Koruma

  ·          Özel Sektör İçin Geçerli Amerikan Mahremiyet Düzenlemeleri

  ·          Transatlantik Ticarete Konu Olan Kişisel Veri Koruması Hakkındaki Uyuşmazlıklar

  ·          Adil Veri İşlem Prensiplerinin Ortaya Çıkışı Safe Harbor Anlaşması

  ·          Terörle Mücadele Konusunda AB ile ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar

  ·          ABD ile AB Arasında PNR Veri Transferi

  ·          Terörizmin Finansmanını Takip Programı ve SWIFT Şirketi

 • Türkiye'de ve Çeşitli Ülkelerde Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkim Teminatı Türkiye, A.B.D, Azerbaycan, F. Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, K.K.T.C

  Türkiye'de ve Çeşitli Ülkelerde Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkim Teminatı Türkiye, A.B.D, Azerbaycan, F. Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, K.K.T.C

 • Türkiye'de ve Çeşitli Ülkelerde Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkim Teminatı Türkiye, A.B.D, Azerbaycan, F. Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, K.K.T.C
  Türkiye'de ve Çeşitli Ülkelerde Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkim Teminatı Türkiye, A.B.D, Azerbaycan, F. Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, K.K.T.C
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Son beş yıldır ülkemizde yargı sistemi ile ilgili ciddi eleştiriler yapılmaktadır. Eleştirilerin önemli bir kısmı yargının yapılanmasına ve yargıda görev ifa edenlere yöneliktir.

  Bu gelişmeler yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda ciddi kabul edilecek şüphelerin doğmasına sebebiyet vermektedir. Tüm bu gelişmeler yargının temel hedefi olan adaletin gerçekleştirme ve adil olma ana fikrine şüphe ile bakılmasına olanak sağlamaktadır.

  Bu araştırmanın temel gayesi ülkemizde meydana gelen ve hoş olmayan gelişmelerin esas sebebini öğrenmeye yöneliktir. Eksiklik nerededir, yargının yapılanmasında mı, yoksa yargıda görev ifa eden yargıçlarda mı, başka bir ifade ile insan damı?

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Mahkemelerin Bağımsızlığı Ve Hâkim Teminatı

  ·          Çeşitli Ülkelerde Mahkemelerin Bağımsızlığı Ve Hâkim Teminatı

  1- Türkiye

  2- A.B.D.

  3- Azerbaycan

  4- Federal Almanya

  5- Fransa

  6- İngiltere

  7- İsviçre

  8- İtalya

  9- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

  10- Uluslararası Belgelerde Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hâkim Teminatı

 • Türk Cumhuriyetlerinin Hukuki Yapısı (Yasama-Yürütme-Yargı)

  Türk Cumhuriyetlerinin Hukuki Yapısı (Yasama-Yürütme-Yargı)

 • Türk Cumhuriyetlerinin Hukuki Yapısı (Yasama-Yürütme-Yargı)
  Türk Cumhuriyetlerinin Hukuki Yapısı (Yasama-Yürütme-Yargı)
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu açıdan bakıldığında devletin hukuki yapısını incelerken bu üç kuvvetin hukuki yapısını araştırmak ve öğrenmek zorundayız. Aksi takdirde devletin hukuki yapısını ve bu yapının işleyişini değerlen­dirmemizin çok zor olacağı gibi bu konuda isabetli tespitin de mümkün olmayacağı görüşündeyiz.

  Çalışmamız yukarıda belirttiğimiz anlayışımızın bir neticesi olarak şu anda mevcut olan Türk kökenli yedi (7) Cumhuri devletin yürütme, yasama ve yargı kuvvetlerinin hukuki yapılarını incele­meyi esas olarak almıştır. Şüphesiz devletin işleyişini eksiksiz değerlendirmek için yalnız yürütme, yasama ve yargı kuvvetlerinin yapısını ve işleyişini incelemek kâfi değildir. Bunun yanında dev­letin vatandaşları ile olan ilişkisinin ve devletteki hak ve hürriyetle­rin işleyişinin de incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemeyi daha sonra yayınlayacağımız ayrı bir kitapta yapacağımızdan, şimdilik bu konuyu ileri bir tarihe bırakmış bulunmaktayız.

  Türk Cumhuriyetleri -K.K.T.C. hariç- genelde çok sık Anaya­sa değişikliği yapmaktadır. Kitabı yazarken bu hususa dikkati ön planda tutmakla beraber, bu konuda bir hatam olmuş ise okurla­rımdan özür dilerim. (Önsöz’den).

   Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Yürütme Organı

  ·          Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

  ·          Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti

  ·          Kırgızistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti

  ·          Türkmenistan Cumhuriyeti

  Yasama Organı

  ·          Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

  ·          Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti

  ·          Kırgızistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti

  ·          Türkmenistan Cumhuriyeti

  Yargı Organı

  ·          Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

  ·          Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti

  ·          Kırgızistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti

  ·          Türkmenistan Cumhuriyeti

 • Türk Parlamenter Sisteminde Cumhurbaşkanının Rolü

  Türk Parlamenter Sisteminde Cumhurbaşkanının Rolü

 • Türk Parlamenter Sisteminde Cumhurbaşkanının Rolü
  Türk Parlamenter Sisteminde Cumhurbaşkanının Rolü
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Devlet Başkanlığı ve Parlamenter Sistem

  ·          Devlet Başkanlığı

  ·          Parlamenter Sistemde Devlet Başkanı

  ·          Türk Anayasalarında Devlet Başkanlığının Gelişimi

  1982 Anayasası’nın Öngördüğü Parlamenter Sistem ve Cumhurbaşkanı

  ·          Genel Olarak 1982 Anayasası’na Göre Parlamenter Sistem ve Cumhurbaşkanı

  ·          1982 Anayasası’na Göre Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

  Türk Parlamenter Sisteminde Cumhurbaşkanının Siyasi, Cezai ve Hukuki Sorumluluğu

  ·          Cumhurbaşkanının Siyasi Sorumluluğu

  ·          Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu

  ·          Cumhurbaşkanının Hukuki Sorumluluğu

 • Yasama Sorumsuzluğu

  Yasama Sorumsuzluğu

 • Yasama Sorumsuzluğu
  Yasama Sorumsuzluğu
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları

  ·          Yasama Sorumsuzluğu Kavramı, Kurumun Tarihçesi, Kurumun Hukuki Esasına Açıklayan Görüşler ve Amacı

  ·          Yasama Sorumsuzluğu Kavramı

  ·          Yasama Sorumsuzluğunun Tarihçesi

  ·          Yasama Sorumsuzluğu Amacı ve Hukuki Esası

  ·          Yasama Sorumsuzluğunun Şartları Kapsamı ve Süresi

  ·          Yasama Sorumsuzluğunun Kapsamı

  ·          Yasama Sorumsuzluğunun Geçerli Olduğu Süreç

  ·          Yasama Sorumsuzluğunun Hukuki Sonuçları ve Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması

  ·          Yasama Sorumsuzluğunun Hukuki Sonuçları

  ·          Yasama Sorumsuzluğu-Yasama Dokunulmazlığı Mukayesesi

  ·          Yasama Sorumsuzluğunun Sınırlandırıabilirliği

 • Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler

  Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler

 • Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler
  Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu çalışmada, "Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hük­münde Kararnameler” başlığı altında ele alınan kanun hükmün­de kararname konusu Türk Anayasa hukuk sisteminde, yürüt­menin güçlendirilmesi eğiliminin bir uzantısı olarak inceleme konusu yapılmıştır. Nitekim, bilindiği üzere kanun hükmünde kararnameler konusu, 1961 Anayasası'nın 64. maddesinde 20.09.1971 gün ve 1488 sayılı kanunla yapılan değişiklikle pozitif hukuk sistemimize girmiştir. Yine, 1982 Anayasası da, kanun hükmünde kararnameleri benimseyerek ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir. Türk Anayasa ve siyasal tarihi incelendiğinde, kanun hükmünde kararname kavramına benzeyen "muvakkat kanun" uygulaması 1876 Anayasası'nın 36. maddesinde görülür. 1876 Anayasası'ndan önce de padişahlar tarafından kararnameler çıkarılmakta ise de, bunlar nitelikleri ve etkileri itibariyle aslında kanundan başka bir şey değillerdir. 1876 Anayasası’nın 36. maddesinde düzenlenen "muvak­kat kanun", Meclis'in toplantı halinde olmadığı ve derhal topla­nabilmesinin de mümkün bulunmadığı olağanüstü hallerde yürütmenin, Meclis toplanıp bir karar verinceye kadar, geçici olarak kanun gücünde olan muvakkat kanun çıkarabilmesine imkan sağlayan bir düzenlemedir. Doktrinde bazı yazarlar, muvakkat kanunları kanun hükmünde kararname olarak kabul, ederken, buna karşıt görüş ileri sürenler de bulunmaktadır (Giriş'den).

   

  Kitabın Bölümleri

  ·         Kuvvetler Ayrılığı ve Yürütmenin Diğer Güçlerden Ayrılması

  ·         Kanun Hükmünde Kararname Kavramı

  ·         1982 Anayasası’nda ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kanun Hükmünde Kararnameler

 • Kanunların ve İdari Düzenleyici Tasarrufların Yapım Tekniği. 4. Bası

  Kanunların ve İdari Düzenleyici Tasarrufların Yapım Tekniği. 4. Bası

 • Kanunların ve İdari Düzenleyici Tasarrufların Yapım Tekniği. 4. Bası
  Kanunların ve İdari Düzenleyici Tasarrufların Yapım Tekniği. 4. Bası
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Hukuku devletinin varlığını koruyan ve düzenini sağlayan kanunun metinlerinin yapımına ilişkin esasları daha önceki sunuşlarda belirtilmiştir. Kanun metinlerinin belli esaslar içerisinde oluşturulması bu esele verilmeye çalışılmış ve bunda da başarılı olmuştur...

     Anayasada, Türkiye Büyük millet Meclisi içtüzüğünde ve diğer kanunlarda yapılan değişiklikler esere yansıtılarak güncelleştirilmiş ve kanunların uygulanması tekniğine ilişkin esaslar ilave edilerek içerik zenginleştirilmiştir.Böylece kanun metinlerinin oluşturulmasından , uygulamasına kadar olan aşamalar okuyucuya verilmeye çalışılmıştır.(Önsöz'den).

   

  Kitabın Konuları:

  ·         Kanun Metinlerinin İçeriği

  ·         Yazılı Kuralları Koyma Yetkisi

  ·         Kanunların Tasarısı veya Teklif Şeklinde Hazırlanması Ve Kanunlaştırılması

  ·         Başka Ülkelerde Kanun Yapım Tekniği

  ·         Hukuki veya Cezai Uyuşmazlıkların Çözüm Tekniği

  ·         Ekler

  ·         Uygulamadaki Yazışmalarla İlgili Örnekler

 • Anayasa Hukuku Genel Esaslar

  Anayasa Hukuku Genel Esaslar

 • Anayasa Hukuku Genel Esaslar
  Anayasa Hukuku Genel Esaslar
  48.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  • HUKUK DÜZENİNDE ANAYASA HUKUKUNUN KONUMU
  • ANAYASACILIĞIN ANLAMI (TARİHÇE, DİL VE TERİMLER)
  • ANAYASA HUKUKU KAVRAMI
  • ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE
   ANAYASA HÜKÜMLERİNİN YORUMLANMASI
  • ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI
  • KURUCU İKTİDAR (ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ USULLERİ)
  • “EVRENSEL DEĞER” BAĞLAMINDA BAZI TEMEL İLKELER
  • DEMOKRASİ
  • DEVLET
  • HÜKÜMET SİSTEMLERİ
  • SEÇİMLER VE SİYASİ PARTİLER
  • YASAMA
  • PARLAMENTONUN YÜRÜTMEYİ GÖZETİM VE
   DENETİMİ BAĞLAMINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI
  • YÜRÜTME
  • YARGI
  • ANAYASA YARGISI
  • ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE SONUÇLARI
  • TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HUKUKU

   

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır