Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası

  Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası

 • Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası
  Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk - Yeniden Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş 4. Bası
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Hukuka Aykırılık

  ·          Genel Olarak Hukuka Aykırılık

  ·          Basın Yoluyla Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşamın İhlâlinde Hukuka Aykırılık

  Hukuka Uygunluk Sebepleri

  ·          Genel Olarak Hukuka Uygunluk Sebepleri

  ·          Basın Açıklamalarında Hukuka Uygunluk Sebepleri

  Basın Açıklamaları Karşısında Hukuksal Koruma

  ·          Kendi Hakkını Koruma ve İhtiyati Tedbirler

  ·          Kurusu Şart Koşmayan Davalar

  ·          Kusuru Şart Koşan Davalar

  ·          Hukuksal Korumada Taraflar

  Basın Açıklamasıyla Saldırıya Uğrayan Kişilerin Sınıflandırılması     

  -       Açıklamanın Yöneldiği Kişilerin Hukuksal Yapısına Göre       

  ·         Gerçek Kişiler

  ·         Tüzel Kişiler     

  ·         Topluluklara, Kurullara Yönelik Açıklamalar

  ·          Düzeltme ve Cevap Hak

 • Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan

  Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan

 • Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan
  Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan
  45.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Armağandaki makaleler:

   

  I– KAMU HUKUKU

  ·          Dr. YUSUF AKSAR : The Significance of State Practice in the Development of the Law Relating to Navigation in Coastal Waters, Including International Straits

  ·          Doç. Dr. BAHTİYAR AKYILMAZ: İdari İşlemlerde Gerekçe Yükümlülüğü

  ·          Prof. Dr. ÜREN ARSAN : Yatay Eşitsizliğe Kısa Bir Bakış

  ·          Dr. ÇETİN ARSLAN : TCK’nin 258. Maddesi Üçüncü Fıkrasının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir İnceleme

  ·          Dr. ADNAN DEYNEKLİ : Bankaların İflasında Sıra Cetvelinin Özellikleri

  ·          Arş. Gör. SELMAN DURSUN: İdari İşlemlerin Geri Alınması, Kaldırılması, Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi

  ·          Prof. Dr. FEYYAZ GÖLCÜKLÜ : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında “Demokratik Toplum” Ölçütü

  ·          Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ : Danıştay Kararları ve Memur Sendikacılığı 1992-2000

  ·          Prof. Dr. SAİT GÜRAN : Anayasa’da Değişiklik Yapan 4709 sayılı Kanun Hakkında Düşünceler

  ·          Yrd. Doç. Dr. YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ : İnsan Hakları Standardının Yükseltilmesi ve Demokratikleşme Açısından 03.10.2001 Tarihli Anayasa Değişiklikleri

  ·          Dr. ONUR KARAHANOĞULLAR : İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararları ve Vergi Davaları

  ·          Yrd. Doç. Dr. CEMİL KAYA : İngiliz İdare Hukukunda Gerekçe Belirtme Yükümlülüğü İlkesi

  ·          Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM KAYA : Afganistan Harekatı ve Uluslararası Hukuk:Jus ad Bellum ve Jus in Bello Yansımaları

  ·          Dr. SEDAT LAÇİNER : Uluslararası Terörizm ile Mücadelede Hukuki Önlemler: İngiltere’de Yeni Terörizm Yasası Örneği

  ·          HASAN MUTAF : L’applicabilité de L’article 6/1 de la Convention Européenne des Droits de L’homme Dans le Domaine du Droit Administratif

  ·          MÜNCİ ÖZMEN : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No.lu Protokol Çerçevesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Eğitim Hakkı

  ·          MICHELE DE SALVIA : Laïcité et Droits de L’homme Dans le Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L’hommes

  ·          Prof. Dr. TURGUT TAN : İdari Yaptırımlar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki Güvenceler

  ·          Prof. Dr. DURMUŞ TEZCAN : Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Hakkında Uygulanacak Disiplin Esasları ve Hükümlünün Adil İşlemlere Tabi Tutulması Bakımından Hakları

  ·          Prof. Dr. STEFAN TRECHSEL : Access to the File :An Essential Element of Fair Trial

  ·          Prof. Dr. DIDIER TRUCHET : Fransız Danıştay’ı Kararlarında Kamu Yararı: Kaynağa ve Dengeye Dönüş

   

  II– ÖZEL HUKUK

  ·          Prof. Dr. SERVET ARMAĞAN : General Characters of the Land Law in the Ottoman Empire

  ·          Dr. ÇETİN ARSLAN : Kamu (Amme) Alacaklarında Gecikme Zammı ve Faiz

  ·          Dr. MEHMET DEMİR : Cezaî Şart Kaydına Genel İşlem Koşulları Arasında Yer Verilmesi Sorunu

  ·          Arş. Gör.  A. DİLŞAD KESKİN : Amerikan Hukukunda İnsanın Dondurulması (Human Cryogenics) ve Konunun Türk Pozitif Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  ·          HANSWERNER ODENDAHL : Türk Medeni Kanunu’nun Yeni “Mal Rejimi” Hükümleri, Eksiklikleri ve Sorunları Üzerine Bir Karşılaştırma

  ·          Prof. Dr. MICHAEL. R. WILL/Prof. Dr. BİLGE ÖZTAN : Menschenrechtswidriges in unserem neuen Zivilgezeetzbuch

  ·          Prof. Dr. MICHAEL. R. WILL/Prof. Dr. BİLGE ÖZTAN : Yeni Türk Medenî Kanunu’nda İnsan Haklarının İhlâli

  ·          ZÜMRÜT TURHAN-SCHNIEDER/Doç. Dr. PETER FINGER Anerkennung dt. Scheidungsurteile – mit Folgesachen – in der Türkei

   

  III– DİĞER KONULAR

  ·          Yrd. Doç. Dr. ALİ ŞAFAK BALI : Rawls’Theory of Justice I: Justice as Fairness

  ·          Dr. M. MURAT BASKICI : Karamanlıca Bir Sâlnameden: “Atalar Sözü”

  ·          Arş. Gör. ÖMER KORKMAZ : Tarihsel Süreç İçerisinde Evrensellik Düşüncesi

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır