Detaylı Arama

 •  - 

Arama Sonuçları

 • İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası

  İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası

 • İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası
  İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası
  86.40 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konu başlıkları:

  • Genel İlkeler
  • Hukuk Devleti, Hukuka Bağlı İdare ve İdari Yargı
  • İdari Yargının Örgütlenişi
  • İdari Yargının Görev Alanları
  • Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü
  • İdari Davalar
  • İdari Yargıda Dava Türleri
  • İptal Davası
  • Tam Yargı Davaları
  • Yorum Davaları
  • İdari Yargılama Yöntemi
  • İdari Yargılama İle İlgili İlkeler
  • İdari Yarıda dava ve Yetki
  • İdari Davalarda Taraflar
  • Dava Açma Süresi
  • Davanın Açılması ve Biçimine İlişkin Koşullar
  • Dava Açmanın Sonuçları
  • İdari Yargıda Kanıtlama Yöntemi ve Araçları
  • Adli Yardım
  • Davaların Karara Bağlanması
  • Yasa Yolları
  • Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi
  • Yargılama Giderleri
  • Feragat ve Kabul
 • Türkiye'de İdari Yargı Tarihi

  Türkiye'de İdari Yargı Tarihi

 • Türkiye'de İdari Yargı Tarihi
  Türkiye'de İdari Yargı Tarihi
  37.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmanın amacı, idari yargı tarihinin iskeletini ortaya koyabilmektir. Bunun için, tarihsel olgulara dayanan ve erişilebilecek tarihsel olguların oturtulabileceği bir evrim kurgusu önerilmiştir. (Giriş'ten).

  İçindekiler
  Giriş
  Birinci bölüm: İdarenin Yargısal Denetimi ve İdari Yargı Kavramları

  ·      I.İdarenin Yargısal Denetiminde Modern Algı

  ·      II.Fransız İdari Yargı Sisteminin Doğuşu

  ·      A.Vilayet Meclisleri (conseils de prefecture),  B. Fransız Devlet Şurası: Conseil d’État, C. İptal Davasının (recours pour excès de pouvoir) Doğuşu

  İkinci bölüm: Türk İdari Yargısının Evrim Başlangıcı: Temsili Taşra Meclisleri

  ·      I.Klasik Osmanlı Sisteminde Şikayet Yolu (Arz-ı Hâl ve Arz-ı Mahzarlar) ve Adâletnâmeler

  ·      II.Modern İdarenin Oluşması

  ·      III.Türk İdari Yargısının Evrim Başlangıcı: Temsili Taşra Meclisleri

  ·      A.Temsili Taşra Meclisleri: Muhassıllık Meclislerinden Eyalet Meclislerine, B. Adli İşler – İdari İşler Ayrımı: Eyalet Meclislerinden İdare Meclislerine

  Üçüncü Bölüm: Merkezdeki Danışma ve Denetim: Divanı Hümâyun'dan Meclislere, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'den Şûra-yı Devlet'e

  ·      I.Merkezdeki Meclisler

  ·      A.Divan-ı Hümayûn’dan Meclislere, B.Kurumsal Denetim: Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye (1838), Tanzimât-ı Hayriye’nin Mâmî-i Hâkikisi

  ·      1-Adli İşler – İdari İşler Ayrımı: Meclis-i Âli-i Tanzimat (1854)

  ·      2.Adli İşler – İdari İşler Birliği: Meclis-i Ahkâm-ı Adliye (1861)
  II.Şûra-yı Devlet (1868)

  ·      A.Tefrik-i Mesalih Usûlü (Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin Bölünmesi), B.Şûra-yı Devlet’in Kurulması, C.Şûra-yı Devlet’in Örgütlenmesi ve Görevleri İdari Yargı Tarihinde Ne Anlatıyor?

  ·      1.Özgün Düzenlemeler

  ·      2.“Hükümet İle Eşhas Beyninde Olan Deaviyi Rüyet Etmek.”

  ·      3.Çok Sayıda Değişiklik, Denetimde Süreklilik

  ·      4.“Devair-i İdarece Kavanin ve Nizamat Ahkâmına Muhalif Vukuuna Muttalî Olacağı İcraat ve Muamelât .”

  ·      5.“Ol babda emr ü fermân hazret-i men lehül-emrindendir .”

  Dördüncü Bölüm: Cumhuriyet Döneminde İdari Yargının Kurulması

  ·      I.Kurumsal ve Kuramsal Miras

  ·      A.Osmanlı İdare Hukukçularının İdari Yargı ve Şûra-yı Devlet Algısı, B.Cumhuriyet İdare Hukukçularının Şûra-yı Devlet Değerlendirmeleri: Tarihsel Miras Tezi v. Kopuş Tezi

  ·      II.Cumhuriyetin Vazgeçemediği Kurumlar: İdare Meclisleri ve Şûrayı Devlet

  ·      A.İdare Meclislerinin Sürekliliği, B.Şûrayı Devlet’in İşlevselliği: Meclis Hükümeti’nin Şûrayı Devlet Kurma Israrı ve TBMM’nin Karşı Çıkışı, C.“Meşruti ve Cumhuri Her Devlette Cari Usûller”den Biri Olarak Şûrayı Devlet’in  Anayasasında Yer Alması, D.“Şûrayı Devlet’in İadeten Teşkili”

 • Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği

  Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği

 • Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği
  Hükümet Sistemleri Tartışması ve Türkiye Örneği
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  • Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Bu İlkeye Dayanan Hükümet Sistemleri

  • Hükümet Sistemlerinde Devlet Başkanı/Cumhurbaşkanının Konumu ve İşlevi

  • Parlamenter Sistem İçinde Halk Tarafından Seçilen Cumhurbaşkanı – Suı Generıs Örnek Türkiye

 • Kamu İhaleleri

  Kamu İhaleleri

 • Kamu İhaleleri
  Kamu İhaleleri
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·         BİLİMSEL İLGİNİN TANIMI: KAVRAMLAR VE SORULAR

  ·         YÖNTEM SORUNU: KAMU ALIMLARI POLİTİKASI NASIL ÇALIŞILABİLİR?

  ·         ÇALIŞMANIN KURGUSU: KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞIN ANALİZİ

  ·         KAMU ALIMLARININ TANIMLANMASI: DEVLET PİYASA İLİŞKİSİNİN YAPISAL ÖĞELERİ

  ·         KAMU ALIMLARINA YÖNELİK ALTYAPI TANIMLAMASI: KAMU MALİYESİ

  ·         KAMU ALIMLARINA YÖNELİK ÜSTYAPITANIMLAMASI: KAMU İHALE HUKUKU

  • ARA DEĞERLENDİRME

  ·         KAMU ALIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DEVLET PİYASA İLİŞKİSİNİN KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞI

  • KAMU ALIMLARININ KARŞILIKLI BAĞIMLILIK İLİŞKİSİNİ KURMASI
  • KAMU ALIMLARINDA KARŞILIKLI BAĞIMLILIK İLİŞKİSİNİN YAPISI
 • İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme) - 3. BASI

  İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme) - 3. BASI

 • İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme) - 3. BASI
  İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme) - 3. BASI
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme)kitabının üçüncü baskısı yapılıyor. Bu baskıda Danıştay Dergisi taraması 128. sayıya (2011) kadar ulaştırılarak kitap genişletilmiştir. Danıştay, 129. sayıdan (2012) başlayarak dergiyi yeni bir biçimle çıkarmaya başlamıştır. Bu tarih, İkinci 12 Eylül’den (2010) sonra yeniden yapılanan Danıştay’ın, idare hukukuna neler kattığının inceleneceği yeni çalışmalar için başlangıç olarak kullanılabileceğinden tarama bu sayıda kesilmiştir.

  Kitapta, son eklemelerle toplam 800 adet Danıştay kararı incelenmiştir.

  Tüm kararlar kitabın sonunda listelenmiş ve kararların metin içinde yer aldığı sayfalar belirtilmiştir. Kitabın başındaki içindekiler bölümünün yanısıra sonunda bir de ayrıntılı içindekiler bölümü yer almaktadır. 

  Kitap, Türkiye’de idare hukukunun kuramsal kuruluşunun Danıştay kararlarından yararlanarak gerçekleştirilebileceği savını kanıtlama çabasının bir ürünüdür. Bu çabanın okurdan karşılık görmesi sevindiricidir.

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  • İdarenin Hukukla Kavranması
  • Hukuksal Kuruluş
  • İdarenin – İdare Hukukunun Alanı (İdarilik)
  • Yasallık İlkesi
  • Hukuk Devleti
  • Yasallık İlkesi
  • Yasallık İlkesinin Gerçekleşme Biçimleri
  • Yasallığın Hukukiliğe Genişlemesi (Yasallık Kümesini Oluşturan Kurallar)
  • Yasallık İlkesinde Yasama Organının Yükümlülüğü
  • Yasallık İlkesinin Danıştay’ca Zayıflatılması
  • İdarenin İradesinin Hukuki Biçimi
  • Temel Özellikler
  • Birel Ve Kuralkoyucu İdari İşlemler
  • İdari Sözleşmeler
  • Etkili – Etkisiz İşlemler
  • İcrailik, Yönetsel Etki Ve Terim Sorunu
  • Hukuksal Etki – Belirleyici (Tespit Edici) İşlem
  • Hazırlık İşlemleri – Önceleyen İşlemler
  • Hukuki Etki Doğurma Anı
  • Re’sen İcra
  • İşlemin Kurucu Öğeleri Ve Hukuka Aykırılık
  • Yetki Öğesi
  • Biçim Öğesi
  • Neden Öğesi
  • Amaç Öğesi
  • Konu Öğesi
  • Takdiri Yetki, Bağlı Yetki Ve Yerindelik
  • Takdiri Yetki Kavramı
  • Takdiri Yetki Kullanılan İşlemlerin Denetimi
  • İdari İşlemlerin Zaman İçinde Etkisi
  • Geçmişi Düzenleme – Güvenlik – Öngörülebilirlik – Kazanılmış Hak
  • Hukuk Güvenliği - Geri Alma - Kaldırma
  • Yargı Kararlarının İdari İşlemlerin Zaman İçinde Etkisine Etkisi
 • Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) Ek: " Eksik İmtiyaz: Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)" 3. Baskı

  Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) Ek: " Eksik İmtiyaz: Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)" 3. Baskı

 • Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) Ek: " Eksik İmtiyaz: Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)" 3. Baskı
  Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) Ek: " Eksik İmtiyaz: Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)" 3. Baskı
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  işlevinin toplumsallaştırılması, yani devlet tarafından üstlenilmesi, kapitalizm için zorunlu ve aynı zamanda çelişik bir nitelik taşır. Kapitalist üretim biçimi toplumsal ihtiyaçların özel üretim ve değişimle karşılanmasını kabul eder, bunun alabildiğine toplumsallaştırılması ise farklı bir üretim biçimine ve farklı bir toplumsal yapıya işaret eder. Kamu hizmeti konusunu sorunlu kılan da bu özelliğidir. Ortak ihtiyaçların toplumsallaştırılmasının, yani devletçe kamu hizmeti olarak üstlenilmesinin sınırları ve üstlenilen alanlarda işleyiş biçimleri kapitalist ilke ile tutarlı olmak zorundadır. Sistem içi ve sistem dışı zorlamalarla yaratılan sapmalar, sistemi aşıcı veya dönüştürücü güce sahip değillerse yinesistem içi dinamikler tarafından düzeltilirler.(Giriş’ten).

  Kitabın Bölümleri:

  ·          Kamu Hizmeti Kavramı

  ·          Kamu Hizmetine İlişkin Üç Temel Yaklaşım

  ·          Kamu Hizmeti Alanı

  ·          Kamu Hizmetinin Hukuksal Evrimi

  ·          Kamu Hizmetinin Hukuksal Rejimi

  ·          Kamu Hizmetinin Hukuku

  ·          Kamusal Rejim Minimumu: Kamu Hizmeti İlkeleri

  ·          Kamu Hizmetinin Kurulması

  ·          Kamu Hizmetinin Yerine Getirilmesinde Kamu-Özel Kesim İlişkisi

 • İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası

   İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası

 • İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası
  İdare Hukuku Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası
  75.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  İdare Hukuku, hukukun en genç dalı olma özelliğiyle birlikte, hukuk dalları içinde en süratli gelişme istidadını da bünyesinde barındırır. İdare Hukukunun temel konularından birini oluşturan idari teşkilat, devleti ve devletten doğan tüzel kişilerin kuruluş ve işleyişini inceler. Bu yönüyle teknik anlamda iyi bir devlet idaresinin şartları ve kurallarının belirlenmesi İdare Hukukunun incelediği konulardandır. Günümüz anlayışına göre İdare Hukuku, idarenin örgütlenmesi, kamu görevlileri ve memurların statüleri, idari usul ve esasların ilke ve kurallarını kamu yararı ve insan hakları perspektifinden bakılmasını sağlamaya çalışır. Diğer hukuk dallarında da geçerli olan kanun koyucunun kendisini hukuk kurallarının, ilkelerinin, değerlerinin sadece yaratıcısı olarak görmesi değil, aynı zamanda kuralların kaynağının, cevherinin arayıcısı olması anlayışı içinde bulunması gerekliliği, İdare Hukukuna ilişkin düzenlemeler açısından hayati derecede önem taşımaktadır.

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı

  Gözden Geçirilmiş,

    

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·         İdari Etkinliklerin Hukuki Çerçevesi

  ·         I. Devletin Oluşumu ve Özellikleri

  ·         II. İdare Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynakları

  ·         Anayasada Öngörülen İdareye ilişkin Temel İlkeler ve Türk İdare Teşkilatı

  ·         I. İdarenin Kanuniliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkeleri

  ·         II. Kamu Tüzelkişiliği

  ·         III. Türk İdari Teşkilatına Hakim Olan Anayasa İlkeleri

  ·         İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler

  ·         I. Tanımı ve Özellikleri

  ·         II. İdari İşlem Türkleri

  ·         III. İdari işlemin Unsurları

  ·         IV. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi

  ·         V. İdari İşlemlerin Sona Ermesi

  ·         Kamu Hizmeti

  ·         I. Kamu Hizmeti Kavramının önemi, Tanımı, Kurulması ve Özellikleri

  ·         II. Kamu Hizmetinin Yürütülmesinde Egemen Olan İlkeler

  ·         III. Yeni Kamu Hizmeti Anlayışı ve Kamu Hizmetlerin Yürütülmesi Sürecinde Hesap Verilebilirlik

  ·         IV. Kamu Hizmetlerinin Türleri

  ·         V. Kamu Hizmetlerinin Görülme Yöntemleri

  ·         İdari Kolluk

  ·         I. Genel Olarak

  ·         II. Tanım, Amacı ve Türleri

  ·         III. Kolluk Makamları, İşlemleri ve Usulleri

  ·         IV. Kolluk Yetkisinin Sınırları ve Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi

  ·         İdarenin Sorumluluğu

  ·         I. Genel Olarak

  ·         II. İdari Hukukunda Sorumluluk

  ·         III. İdarenin Sorumluluk Sebepleri

  ·         IV. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller

  ·         Kamu Malları

  ·         I. Kamu Malları Kavramı

  ·         II. Kamu Mallarının Türleri

  ·         III. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi

  ·         IV. Kamu Mallarından Yararlanma

  ·         V. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi

  ·         Kamu Görevlileri

  ·         I. Giriş

  ·         II. Devlet Memurları Kanunu’na Göre Kamu Görevlisi Türleri

  ·         III. Devlet Memurluğunun Tanımı, Memuriyete Giriş Koşulları, Memurların yetiştirilmesi ve Değerlendirilmesi

  ·         IV. Memurların Tabi Oldukları Yükümlülük ve Sınırlamaları ile Hak ve Ayrıcalıkları

  ·         V. Memurlara Tanının Haklar

  ·         VI. Memurların Mali (Akçalı) Sorumluluğu

  ·         VII. Memurlar Hakkında Disiplin Kovuşturması

  ·         VIII. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması

  ·         IX. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Memuriyetin Sona Ermesi

 • İdari Örgütlenme ve Siyasi Yönetim İlkesi Olarak Özerklik Kavramı

  İdari Örgütlenme ve Siyasi Yönetim İlkesi Olarak Özerklik Kavramı

 • İdari Örgütlenme ve Siyasi Yönetim İlkesi Olarak Özerklik Kavramı
  İdari Örgütlenme ve Siyasi Yönetim İlkesi Olarak Özerklik Kavramı
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·         Özerklik

  ·         Özerklikle İlgili Teoriler

  ·         Hukuksal Düzlemde Özerklik

  ·         Siyasal Özerklik ve İdari Özerkliğin Temel Esasları

  ·         Federal Devlet Yapılanması ve Federal Devletler İçindeki Özerklik Uygulamaları

  ·         Federal Devlet

  ·         Federal Sistemlerde Mevcut Siyasal Özerk Yapılar

  ·         Üniter Devlet ve Özerklik

  ·         Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

  ·         Fransa-Anayasal Yapı-Özerklik

  ·         İspanya-Anayasal Yapı-Özerklik

  ·         Finlandiya-Anayasal Yapı-Özerklik

 • İdare Hukuku - Güncelleştirilmiş 5. Bası

  İdare Hukuku - Güncelleştirilmiş 5. Bası

 • İdare Hukuku - Güncelleştirilmiş 5. Bası
  İdare Hukuku - Güncelleştirilmiş 5. Bası
  86.40 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  • İdare Hukukunun Özellikleri Ve Kaynakları
  • İdare Hukukunun Konusu Ve Özellikleri
  • İdare Hukukunun Kaynakları
  • İdarenin Örgütlenişi
  • İdarenin Kuruluşuna İlişkin Temel İlkeler
  • Merkezi İdare     
  • Genel İdarenin Taşra Örgütü
  • Yerel İdareler
  • Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
  • Bağımsız İdari Otoriteler
  • Atipik Yapılanma:  Kalkınma Ajansları
  • İdari İşlemlerin Hukuki Rejimi
  • İdarenin İşlem Ve Eylemleri
  • İdarenin Tek Yanlı İşlemlerinin Hukuki Rejimi
  • İdarenin Sözleşmeleri
  • İdari Faaliyetlerin Hukuki Rejimi
  • İdarenin Faaliyetine İlişkin Genel İlkeler      
  • Kamu Hizmeti    
  • Kolluk
  • İdarenin Sorumluluğu
  • İdare Hukukunda Sorumluluğun Özellikleri Ve Temelleri
  • Kamusal Faaliyet Dolayısıyla
  • İdarenin Sorumluluk Nedenleri
  • Sorumluluğu Gerektiren Zarar Ve Nitelikleri
  • Kamu Görevlileri
  • Kamu Görevlileri Ve Özellikleri
  • Devlet Memurluğu Ve Giriş Koşulları
  • Memurun Ücret Rejimi Ve Yükselmeleri
  • Memurlar Hakkında Disiplin Ve Ceza Kovuşturması
  • Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Memuriyetin Sona Ermesi
  • Kamu Malları
  • Kamu Malı Kavramı Ve Kamu Mallarının Türleri
  • Kamusal Malların Hukuki Rejimi   
  • İdarenin Özel Malları        
  • İdarenin Mal Edinme Yöntemleri
  • İdari Yargının Ortaya Çıkışı Ve Örgütlenişi
  • Hukuk Devleti, Hukuka Bağlı İdare Ve İdari Yargı
  • İdari Yargının Örgütlenişi
  • İdari Yargının Görev Alanı Ve Uyuşmazlıklar
  • İdari Yargının Görev Alanı
  • Uyuşmazlık Mahkemesi Ve Uyuşmazlıkların Çözümü
  • İdari Davalar
  • İdari Yargıda Dava Türleri
  • Tam Yargı Davaları
  • İdari Yargılama Usulü
  • İdari Yargılama İle İlgili İlkeler
  • İdari Yargıda Görev Ve Yetki
  • İdari Davalarda Taraflar  
  • Dava Açma Süresi
  • Davanın Açılması Ve Biçimine İlişkin Koşullar
  • Dava Açmanın Sonuçları
  • İdari Yargıda Kanıtlama Yöntemi Ve Araçları             
  • Adli Yardım
  • Davaların Karara Bağlanması       
  • Yasa Yolları         
  • Açıklama Ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi
  • Yargılama Giderleri          
  • Feragat Ve Kabul              
 • İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar Güncelleştirilmiş 11. Bası

  İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar Güncelleştirilmiş 11. Bası

 • İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar Güncelleştirilmiş 11. Bası
  İdare Hukuku Cilt I Genel Esaslar Güncelleştirilmiş 11. Bası
  75.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  2010 yılı özellikle kanun hükmünde kararnamelerle yoğun mevzuat değişikliklerinin yaşandığı bir yıl olmuştur. İdarenin kuruluşu başta olmak üzere idare hukukunun çeşitli alanlarında önemli yeniden düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla, kitabımızın bu yeni baskısında bu değişiklikleri yansıtmak olanağını bulduk. Öte yandan, yargı kararları ile Örneklendirilen konularda da yeni kararlara yer vermeye çalıştık.(Önsöz'den)

   

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          İdare Hukukunun Özellikleri Ve Kaynakları

  ·          İdare Hukukunun Konusu Ve Özellikleri

  ·          İdare Hukukunun Kaynakları

  ·          İdarenin Kuruluşu

  ·          İdarenin Kuruluşuna İlişkin Temel İlkeler

  ·          Merkezi İdare

  ·          Genel İdarenin Taşra Örgütü

  ·          Yerel İdareler

  ·          Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları

  ·          Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

  ·          Bağımsız İdari Otoriteler

  ·          Atipik Yapılanmalar: Özerk Futbol Federasyonu Ve Kalkınma Ajansları

  ·          İdari İşlemlerin Hukuki Rejimi

  ·          İdarenin İşlem Ve Eylemleri

  ·          İdarenin Tek Yanlı İşlemlerinin Hukuki Rejimi

  ·          İdarenin Sözleşmeleri

  ·          İdarenin İşleyişi

  ·          Kamu Hizmeti

  ·          Kolluk

  ·          İdarenin Sorumluluğu

  ·          İdare Hukukunda Sorumluluğun Özellikleri Ve Temelleri

  ·          İdarenin Sorumluluk Nedenleri

  ·          Sorumluluğu Gerektiren Zarar Ve Nitelikleri

  ·          Sorumluluğu Kaldıran Ve Azaltan Durumlar

  ·          Kamusal Faaliyet Dolayısıyla Özel Sorumluluk Halleri

  ·          Devletin Sorumluluğu Ve Avrupa Konseyi

  ·          Kamu Görevlileri

  ·          Kamu Görevlileri Ve Özellikleri

  ·          Devlet Memurluğu Ve Giriş Koşulları

  ·          Memurlara Sağlanan Haklar

  ·          Memurun Ücret Rejimi Ve Yükselmeleri

  ·          Memurlar Hakkında Disiplin Ve Ceza Kovuşturması

  ·          Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar Ve Memuriyetin Sona Ermesi

  ·          Kamu Malları

  ·          Kamu Malı Kavramı Ve Kamu Mallarının Türleri

  ·          Kamusal Malların Hukuki Rejimi

  ·          İdarenin Özel Malları

  ·          İdarenin Mal Edinme Yöntemleri

 • Şehir Planlarının Eser Niteliği ve Eser Sahipliği

  Şehir Planlarının Eser Niteliği ve Eser Sahipliği

 • Şehir Planlarının Eser Niteliği ve Eser Sahipliği
  Şehir Planlarının Eser Niteliği ve Eser Sahipliği
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  • Şehir Planlarının Eser Sayılabilme Koşulları
  • Şehir Planlarında Eser Sahipliği Ve Eser Sahipliğinden Doğan Haklar
  • Genel İlke
  • Eser Sahibinin Birden Fazla Olması
  • Şehir Planlarında Eser Sahipliğinden Doğan Hakları Kullanma Yetkisi
  • Şehir Planlarında Eser Sahipliğinden Doğan Haklar
  • Koruma Süreleri
  • Şehir Planlarında Eser Sahipliğinden Doğan Hakların İhlali
  • Tespit Davası
  • Saldırının Durdurulması Davası  (Tecavüzün Ref’i)
  • Saldırının Önlenmesi (Tecavüzün Men’i)
  • Tazminat Davaları
  • Elde Edilen Kazancın İadesi Davası
  • Hükmün İlanı
  • Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Koruma
 • İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Güncelleştirilmiş 3. Bası

  İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Güncelleştirilmiş 3. Bası

 • İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Güncelleştirilmiş 3. Bası
  İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Güncelleştirilmiş 3. Bası
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmamızda, esas olarak hukukumuzdaki düzenleme ve uygulamayı ele alıp irdelemeye çalışacağız. Başka bir anlatımla çalışmamızın konusunu ve sınırlarını hukukumuzdaki düzenleme ve uygulama teşkil etmektedir. Ancak, bundan önceki Danıştay Kanunlarında olduğu gibi, konumuzla ilgili şimdiki yasal düzenlemeler de Fransız Hukukunun etkisi oldukça fazla ol­duğu için, kaçınılmaz olarak, Fransız Hukuku ile de olabildiğince karşılaş­tırmalarda bulunmaya çalışacağız.

     Çalışmamız, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dava açma süresi ile ilgili genel esaslar üzerinde durmuş bulunuyoruz. Kuramsal değer­lendirmeler, pozitif hukuk düzenlemelerinin yorunlanması ve uygulanmasında yol gösterici olacağı için birinci bölümde dava açma süresini kuramsal boyutuyla ele alıp incelemiş bulunuyoruz. Bu bölümde ayrıca, dava açma süresi üzerinde etkili olan diğer hukuksal kurumlan da ele alıp incelemiş bulunuyoruz. İkinci bölümde ise, iptal ve tam yargı davalarında dava açma süresinin başlaması, durması ve sona ermesi konularını ele almış bulunuyo­ruz. İdari yargı kararlarının yerine getirilmemesi halinde açılacak davalar ile idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılacak davalar kendilerine özgü bazı özellikler taşımakta iseler de; bunları da ayrı bir bö­lümde incelemek yerine, taşıdıkları ortak özelliklerin ağır basması nedeniy­le, bu bölümde incelemiş bulunuyoruz. (Giriş’ten).

  Kitabın İçindekiler:

  İdari Dava Açma Süresi İle İlgili Temel Kavramlar ve Genel Esaslar

  ·          Genel Olarak Sürenin Anlamı ve İdari Dava Açma Süresi Kavramı

  ·          İdari Dava Açma Süresinin Benzer Sürelerle Karşılaştırılması

  ·          İdari Dava Açma Hakkının Belli Bir Süreyle Sınırlandırılmasının Nedenleri

  ·          İdari Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği

  ·          İdari Dava Açma Sürelerinin Türleri

  ·          İdari Dava Açma Süresinin Hesabında Uygulanacak Esaslar

  ·          İdari Dava Açma Süresinin Hesabına Uygulanacak Esaslar

  ·          İdari Dava Açma Süresinin Sona Ermesinin Sonuçları

  Dava Açma Sürelerinin İşlemeye Başlaması ve Sona Ermesi

  ·          İptal Davaları Açısından Dava Açma Sürelerinin İşlemeye Başlaması ve Sona Ermesi

  ·          Tam Yargı Davaları Açısından Dava Açma Sürelerinin İşlemeye Başlaması ve Sona Ermesi

  ·          İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Açma Sürelerinin İşlemeye Başlaması ve Sona Ermesi

  ·          Görevli Olmayan Yargı Yerine Dava Açılması Halinde Dava Açma Sürelerinin İşlemeye Başlaması ve Sona Ermesi

  ·          İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi Halinde Dava Açma Sürelerinin İşlemeye Başlaması ve Sona Ermesi

 • Kamu İhalelerine Katılma Yasağı

  Kamu İhalelerine Katılma Yasağı

 • Kamu İhalelerine Katılma Yasağı
  Kamu İhalelerine Katılma Yasağı
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Kamu İhalelerinde Denetim Ve Yaptırımlar

  ·         Türk Kamu İhale Sistemi

  ·         Kamu İhalelerinde Geçerli Olan İlkeler Ve Bunların Yaptırımları

  ·         Kamu İhalelerinden Yasaklama Müessesesinin Bir Kolluk Faaliyeti Olup Olmadığı Sorunu

  ·         Kamu İhale Mevzuatına Göre İhaleye Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilmesi

  ·         4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhaleye Katılmaktan Yasaklama Ve Sebepleri

  ·         4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre İhaleye Katılmaktan Yasaklama

  ·         2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre İhaleye Katılmaktan Yasaklama

  ·         Kamu İhalelerine Katılma Yasağına İlişkin Uluslararası Uygulamalar

  ·         Kamu İhalelerine İlişkin Küresel Nitelikli Düzenlemeler

  ·         Avrupa Birliği Hukuku’nda Kamu İhalelerine İlişkin Direktiflerin Uygulanması (2004/17/Ec Ve 2004/18/Ec)

  ·         İhaleden Yasaklama Kararının İdari İşlem Teorisi Yönünden İncelenmesi

  ·         İdari İşlem Teorisi Ve Kamu İhaleleri

  ·         İdari Yasaklama İşleminin İdari İşlem Teorisi Yönünden İncelenmesi

  ·         4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Uyarınca Yasaklama İşleminin Tesisi Usulü Ve Yürürlüğe Girmesi

  ·         İhaleden Yasaklama Kararının İdari Yaptırımlara Hâkim Olan Temel İlke Ve Kavramlar Yönünden İncelenmesi

  ·         İdari Yaptırım Kavramı Ve Bu Yaptırımlarda Uygulanan Temel İlkeler

  ·         5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Açısından İhaleye Katılma Yasağının Değerlendirilmesi

  ·         İhaleden Yasaklanmayı Gerektiren Fiillerin Unsurları

  ·         İhaleden Yasaklanmada Teşebbüs, İştirak Ve İçtima

  ·         İhaleden Yasaklanmanın Sonuçları

 • Birleşik Krallık'ta CCTV, Türkiye'de MOBESE Caddelerde Güvenlik Nöbetindeki Kameralar

  Birleşik Krallık'ta CCTV, Türkiye'de MOBESE Caddelerde Güvenlik Nöbetindeki Kameralar

 • Birleşik Krallık'ta CCTV, Türkiye'de MOBESE Caddelerde Güvenlik Nöbetindeki Kameralar
  Birleşik Krallık'ta CCTV, Türkiye'de MOBESE Caddelerde Güvenlik Nöbetindeki Kameralar
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Değerlendirme Araştırması

  ·         Değerlendirme Araştırması

  ·         Araştırmanın Yöntemi

  ·         CCTV Ve Exeter

  ·         Kamuya Açık Yerlerde CCTV Kullanımının Geçmişi

  ·         EXETER’de CCTV

  ·         Uygulama Yöntemi

  ·         CCTV’nin Değerlendirilmesi

  ·         CCTV Gözetiminin Amaçları

  ·         CCTV Değerlendirmeleri Hakkında Eleştiriler

  ·         CCTV Değerlendirmesi İçin Kavramsal Bir Çerçeve

  ·         Değerlendirme Araştırmaları

  ·         Mülkiyete Karşı İşlenen Suçlara Etkisi

  ·         Şahsa Karşı Ve Kamu Düzenine Yönelik Fiiller

  ·         Faillerin Bakış Açısı

  ·         CCTV’ye Farklı Bir Açıdan Bakış

  ·         Suçtan Duyulan Korkuya CCTV’nin Etkisi

  ·         Halkın CCTV’ye Yönelik Tavrı

  ·         Tartışma

  ·         EXETER’de Halkın Kendini Güvende Hissetmesi Ve CCTV’ye Halk Desteği

  ·         EXETER CCTV Ortaklığının Görüşleri

  ·         EXETER’de Tanıtım (PUBLICITY)

  ·         EXETER Şehir Merkezinde Cctv’nin Etkisi

  ·         Kaydedilmiş Suç İstatistikleri

  ·         Kaydedilmiş Suçlarda Eğilimler

  ·         CCTV Öncesi Ve Sonrası Kaydedilen Suçlar

  ·         Suçun Aydınlatılmasına Etkisi

  ·         EXETER Şehir Merkezi CCTV Projesinin Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Sonuç Ve Öneriler

  ·         Öneriler

  ·         Birleşik Krallık Ve Türkiye’de Kameralı Gözetleme Uygulamalarının Karşılaştırılması

  ·         Kamusal Alanların Kamera İle Gözetlenmesi

  ·         Birleşik Krallık’ta Kameralı Gözetleme: CCTV

  ·         Türkiye’de Kameralı Gözetleme: MOBESE

  ·         İki Ülke Uygulamalarının Karşılaştırılması

 • İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Hukuksal Rejimi Bakımından Kamu İhale Sözleşmeleri

  İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Hukuksal Rejimi Bakımından Kamu İhale Sözleşmeleri

 • İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Hukuksal Rejimi Bakımından Kamu İhale Sözleşmeleri
  İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Hukuksal Rejimi Bakımından Kamu İhale Sözleşmeleri
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Üç bölüm halinde hazırlanan bu çalışmanın birinci bölümünde, idarenin genel olarak bir sözleşme ilişkisinin tarafı olması, sözleşme öncesi aşamadaki ihale sürecinin hukuki niteliği ve kamu ihale sözleşmelerinin tabi olduğu hukuksal rejim kısaca ele alınmış, buna ilişkin doktrin ve uygulamadaki yaklaşımlara yer verilmiştir.

  İkinci bölümde, kamu ihale sözleşmelerinin idarenin tarafı olduğu sözleşmeler içindeki yeri incelenmiş ve bu bağlamda, diğer ülke mevzuat ve uygulamaları ile yargı kararları esas alınarak idari sözleşme ölçütleri bakımından kamu ihale sözleşmelerinin hukuki niteliği üzerinde durulmuş, başlıca idari sözleşme tipleri ile kamu ihale sözleşmeleri karşılaştırmalı bir incelemeye tabi tutulmuştur.

  Üçüncü bölümde ise, ikinci bölümdeki tespit ve değerlendirmelerden hareketle, kamu ihale sözleşmelerinin idari sözleşme olarak nitelendirilmesi halinde, sözleşmenin kısmen ya da tamamen yargı kararı ile iptali ve sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi gibi ortaya çıkabilecek bazı hukuki sonuçlar üzerinde durulmuştur.

 • Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri 2.BASI

  Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri 2.BASI

 • Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri 2.BASI
  Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri 2.BASI
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

   

  ·          Ekonomik Kamu Hukukunun Özellikleri Ve Kaynakları

   

   

  ·          Ekonomik Alanda Kamusal Örgütlenme: Ekonomik Kamu Yönetimi

  ·          Ekonominin Kamusal Hukuki Çerçevesi

  ·          Kamu Alımları

  ·          Özelleştirme

  ·          Kamusal Faaliyet Ve Rekabetçi Düzen

  ·          Ekonomik Faaliyetler Ve Rekabetçi Düzen

  ·          Ekonomik Alana İlişkin Kararların Yargısal Denetimi

 • İdare Hukuku Açısından Türkiye'de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları

  İdare Hukuku Açısından Türkiye'de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları

 • İdare Hukuku Açısından Türkiye'de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları
  İdare Hukuku Açısından Türkiye'de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Ve Regülasyonu

  ·          Türkiye’de Elektrik Sektörünün Regülasyonu

  ·          Kamu Hizmeti Olarak Elektrik Sektörü Ve 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’ndan Önceki Hukuki Yapı

  ·          4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Öngörülen Hukuki Yapı

  ·          4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Öngörülen Türkiye Elektrik Piyasasının İşleyişi

  ·          Elektrik Sektörünün Regülasyonunda Avrupa Birliği, Rusya, Çin Ve Güney Amerika Uygulamaları

  ·          Genel Olarak Enerji Sektörlerinin Serbestleşmesi Ve Elektrik Sektörü

  ·          Avrupa Birliği’nde Enerji Sektörünün Serbestleşmesi Sürecinde Elektrik Sektörü

  ·          Rusya, Çin Ve Güney Amerika Uygulamaları

 • Siyaset ve Yönetim İlişkisi Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım 2. Baskı

  Siyaset ve Yönetim İlişkisi Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım 2. Baskı

 • Siyaset ve Yönetim İlişkisi Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım 2. Baskı
  Siyaset ve Yönetim İlişkisi Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım 2. Baskı
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ekonomik (üretim) temelde oluşması ve yeniden yapılanması ile ilgili bir sorun olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Konu, ekonomik alan-siyasal alanın biçimsel-kurumsal ayrılığından hareketle, ekonomik zor ile baskı gücünün tamamlayıcı zorunluluğu kapsamında tartışılmıştır. Böylece, siyasal ve yönetsel, toplumsal gerçeklik bağlamında maddi bir temele oturtularak, dolayımlayıcı nitelikleriyle incelenmiştir. Bu inceleme, mantıksal zorunluluk kalıpları dışında kalmaya özen gösterilerek, tarihsel zorunluluk ve toplumsal gerçeklik temelinde, kuramsal ve eleştirel olarak yapılmaya çalışılmıştır.   

  Kitabın Bölüm ve Kısım Başlıkları:

   

  ·    Siyaset – Yönetim İlişkisine Liberal Yaklaşımlar

  ·    Siyaset-Yönetim İlişkisiyle İlgili Temel Yaklaşımların Düşünsel Kökenleri

  ·    Anglo-Amerikan Yaklaşımının Çözümlenmesi

  ·    Kıta Avrupası Yaklaşımının Çözümlenmesi

  ·    Ekonomik Alan-Siyasal Alan Ayrılığının Türevi Olarak Siyaset Ve Yönetim “İlişkisi”

  ·    Kapitalizmin Kökeni Sorunu Çerçevesinde Ekonomik Alan-Siyasal Alan Ayrılığı

  ·    Ekonomik Alan-Siyasal Alan Ayrılığının Türevsel Yansıması Olarak Siyaset-Yönetim “İlişkisi”

  ·     Yöntemsel Açıdan Türkiye’de Siyaset Ve Yönetim “İlişkisi”

 • Yönetsel Yargı 35. Bası

  Yönetsel Yargı 35. Bası

 • Yönetsel Yargı 35. Bası
  Yönetsel Yargı 35. Bası
  38.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitapta yer alan konular:

  Genel İlkeler

  • Hukuk Devleti ve Yargı Denetimi
  • Yargı Denetiminde Uygulanan Başlıca Sistemler
  • Yönetsel Yargının Türkiye'deki Gelişimi ve Özellikleri

  Yönetsel Yargı Kuruluşları

  • Yönetsel Yargı Yerlerinin Nitelikleri
  • Danıştay
  • İdare ve Yargı Mahkemeleri
  • Bölge İdare Mahkemeleri
  • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
  • Sayıştay

  Görev Dağılımı ve Görev Uyuşmazlıkları

   

  • Kavramlar ve Sorunlar
  • Yönetsel Yargının Görev Alanı
  • Uyuşmazlık Mahkemesi

  İptal Davası

  • İptal Davası İle İlgili Genel İlkeler
  • İptal Davasının Ön Koşulları
  • İptal Nedenleri
  • İptal Davasının Sonuçları
  • İptal Kararlarının Yerine Getirilmesi

  Tam Yargı Davaları

  • Tam Yargı Davası İle İlgili İlkeler
  • Tam Yargı Davasının Ön Koşulları
  • Tam Yargı Davasında Sorumluluk Nedenleri

  Yorum Davaları
  Yönetsel Yargılama Yöntemi

  • Yönetsel Yargılama Yöntemi İle İlgili İlkeler
  • Yönetsel Yargıda Görev ve Yetki
  • Yönetsel Davalarda Taraflar
  • Dava Açma Süresi
  • Dava Açılması ve Biçimine İlişkin Koşullar
  • Dava Açmanın Sonuçları
  • Yönetsel Yargıda Kanıtlama Yöntemi ve Araçları
  • Adli Yardım
  • Davaların Karara Bağlanması
  • Yasa Yolları
  • Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi
  • Yargılama Giderleri
  • Feragat ve Kabul
  • Çalışmaya ara Verme-Nöbetçi Mahkeme
 • Yönetim Hukuku Güncelleştirilmiş 34. Bası

  Yönetim Hukuku Güncelleştirilmiş 34. Bası

 • Yönetim Hukuku Güncelleştirilmiş 34. Bası
  Yönetim Hukuku Güncelleştirilmiş 34. Bası
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından ilk basısı 1969 yılında yapılan altı kez basılan «Türkiye'nin Yönetim Yapısı» ve 1976 yılında aynı kurumca basılan «Kamu Yönetimi Hukuku» adlı yapıt­lar, yönetim hukuku alanındaki gelişmeler ve 1982 Anayasası da dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve birleştirilerek bu kez «Yönetim Hukuku» adı altında yayınlanmıştır.

  Bu yapıt, Yönetim hukukuna ilgili duyanlara kısa bilgi verme ama­cı gütmektedir.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Yönetimin Genel Nitelikleri

  ·          Yönetsel Kuruluşlar

  ·          Kamu Görevlileri, Kamu Malları

  ·          Yönetimin İşleyişi

  ·          Yönetimin Denetlenmesi

 • Son Değişikliklerle Açıklamalı Kamu İhale Mevzuatı

  Son Değişikliklerle Açıklamalı Kamu İhale Mevzuatı

 • Son Değişikliklerle Açıklamalı Kamu İhale Mevzuatı
  Son Değişikliklerle Açıklamalı Kamu İhale Mevzuatı
  85.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  12/6/2002 tarihinde 4761 sayılı Kanunla önemli değişikliklere uğramış, 1/1/2003 tarihinde yürürlü­ğe girdikten sekiz ay sonra İse uygulamada görülen aksaklıklar nedeniyle 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Aradan geçen 5 yıl boyunca yine Kanunda bir takım değişiklikler yapılmış ve ihtiyaç duyulan konularda yeni istisnalar eklenmiştir. Uygulamada ortaya çıkan sorunların çö­zümüne yönelik olarak 2006 yılında başlayan Kanun Tasarısı çalışmaları niha­yet 2008 sonunda sonuçlandırılarak 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunla, Kamu İhale Kanununun 30, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 4 maddesi değiştirilmiştir (Önsöz).
          ·          Kamu İhale Kanunu

  ·          Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  ·          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

  ·          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

  ·          İhale Uygulama Yönetmeliklerindeki Değişiklikler

  ·          Kamu İhale Genel Tebliği

  ·          İlgili Kanunların İhale Mevzuatına İlişkin Hükümleri

 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı Güncelleştirilmiş 12. Bası

  Türkiye'nin Yönetim Yapısı Güncelleştirilmiş 12. Bası

 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı Güncelleştirilmiş 12. Bası
  Türkiye'nin Yönetim Yapısı Güncelleştirilmiş 12. Bası
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu değişiklikler kitaba işlenmiş ve kitap güncelleştirilmiştir.

  1982 Anayasası'nın belirgin özelliklerinden biri, kuşkusuz yürütmeyi güçlendirmesidir. Öte yandan yönetim, hukukun kendisine tanıdığı görev ve yetkileri, ancak, yine hukukun çizdiği sınırlar içinde kullanmak zorundadır. Böyle bir düzende, Türkiye'nin yönetsel yapısı hakkında bazı genel bilgiler verebilmek için, kurumların daha çok hukuk açısından ele alınması zorunlu görülmüştür. (Önsöz'den).

  Kitabın bazı bölümleri

  ·          Yönetimin Genel Nitelikleri ve Yapısı

  ·          Türk Kamu Yönetimi

  ·          Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri

  ·          Türk Kamu Yönetimi ile İlgili Anayasal İlkeler

  ·          Türk Kamu Yönetiminin Teşkilat Yapısı

  ·          Yönetimin İşleyişi - Yönetimin İşleyişini Düzenleyen İlkeler

  ·          Yönetimin Görevleri

  ·          Yönetimin İşlem ve Eylemleri

  ·          Yönetimin Yetkileri

  ·          Yönetsel Kuruluşlarla İlgili İlkeler

  ·          Yönetsel Kuruluşlar

  ·          Genel Yönetim

  ·          Genel Yönetimin Merkez Teşkilatı

  ·          Başbakanlık, Bakanlıklar, Bakanlar Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar, Milli Güvenlik Kurulu, DPT, Danıştay, Sayıştay, Genel Yönetimin Taşra Teşkilatı, İl Yönetimi, İlçe Yönetimi, Bucak Yönetimi, Bölgesel Teşkilatlar, Yerel Yönetimler, İl Özel Yönetimi, Belediye Yönetimleri

  ·          Büyükşehir Belediyesi

  ·          Köy Yönetimi - Mahalle Yönetimi 

  ·          Yerel yönetim kuruluşları arasında işbirliği

  ·          Bölgesel yerel yönetim

  ·          Hizmet yerinden yönetim kuruluşları

  ·          Radyo ve televizyon kuruluşları

  ·          Yükseköğretim kurumları

  ·          KİT

  ·          Kamu Meslek Kuruluşları

  ·          Bağımsız Yönetsel Otoriteler

  ·          Atipik bir yapılanma: Özerk Futbol federasyonu

  ·          Yönetimin denetlenmesi , denetim türleri

  ·          Yargı denetimi (yönetsel yargı)

  ·          Yönetsel yargının özellikleri

  ·          Yönetsel yargı kuruluşları, Danıştay, idare ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, askeri yüksek idare mahkemesi, Sayıştay

  ·          Görev dağılımı ve uyuşmazlıkları, yönetsel yargının görev alanı

  ·          Uyuşmazlık mahkemesi, iptal davaları

  ·          Nitelikleri, önkoşulları, öze ilişkin koşulları

  ·          Tam yargı davaları, nitelikleri, önkoşulları

 • İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi

  İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi

 • İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi
  İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitapta, usul ve esasa ilişkin or­tak ilkeleri içeren bir hukuki rejimin idari yaptırımlar alanında uy­gulanması gerektiği savunulmaktadır.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          İdari Yaptırımlarla İlgili Temel Kavramlar ve Genel Değerlendirmeler

  ·          Usule İlişkin İlkeler

  ·          Esasa İlişkin İlkeler

 • İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı

  İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı

 • İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı
  İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          İdare Hukukunda Adalete Erişim Hakkı

  ·          Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı (Analitik Değerlendirmeler Işığında Yargılama Aşaması)

  ·          Yargı Mekânında İşleyiş Düzeni Analizleri

  ·          İdari Uyuşmazlıkların Alternatif Usullerle Giderilmesi              

  ·          İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır