Seçimi Daraltın

 • Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu

  Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu

 • Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu
  Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  BÖLÜM I
  ANA HATLARIYLA MİRASIN PAYLAŞILMASI

   

  §.1. MİRASIN PAYLAŞILMASI KAVRAMI VE PAYLAŞMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ
  §.2. MİRASIN PAYLAŞILMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
  §.3. MİRASIN PAYLAŞILMASININ GENEL OLARAK HÜKÜMLERİ


   

  BÖLÜM II
  MİRASÇILARIN MİRASIN PAYLAŞILMASINDAN SONRAKİ MÜTESELSİL BORÇLULUKLARINDA BORCUN DAYANAĞI, HUKUKİ NİTELİĞİ, UNSURLARI VE HÜKÜMLERİ

   

  §.4. MÜTESELSİL BORCUN DAYANAĞI
  §.5. HUKUKİ NİTELİĞİ
  §.6. MÜTESELSİL BORCUN UNSURLARI
  §.7. MÜTESELSİL BORCUN HÜKÜMLERİ

   

  BÖLÜM  III
  MİRASÇILARIN MÜTESELSİL BORÇLULUKLARINDA ÖZEL DURUMLAR 

   

  §.8. MİRASTAN FERAGAT HALİNDE
  §.9. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ HALİNDE
  § 10. DEFTER TUTMANIN TALEP EDİLİP MİRASIN TUTULAN DEFTERE GÖRE KABUL EDİLMESİ HALİNDE
  §.11. MİRASIN REDDİ HALİNDE
  §.12. BELİRLİ MAL VASİYETİNİN İFASI BORCU HALİNDE
  §.13. DEVLETİN MİRASÇI OLMASI HALİNDE
  §.14. MİRAS BIRAKANIN MİRASÇILARDAN HERHANGİ BİRİNE BORÇLU OLMASI HALİNDE
  §.15. MİRASIN GEÇMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR
  §.16. KEFALET BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK
  §.17. MİRAS PAYININ DEVRİ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU
  §.18. MİRASÇILARIN FAİZ BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU
  §.19. MİRASÇILARIN İFLASI HALİNDE
  §.20. MURİSİN KREDİ BORÇLARININ BULUNMASI HALİNDE
  §.21. PAYLAŞMADA KENDİSİNE REHİNLI MAL ÖZGÜLENEN  MİRASÇININ SORUMLULUĞU 

   

  BÖLÜM IV
  MİRASÇILARIN MÜTESELSİL SORUMLULUKLARININ SONA ERMESİ

   

  § 22. GENEL SONA ERME SEBEPLERİ
  § 23. MİRAS HUKUKUNA ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ


   

 • Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması Mı?

  Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması Mı?

 • Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması Mı?
  Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması Mı?
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ancak bu yeni yayınlarda mirasbırakanın muvazaası konusunda birleştirme kararlarında benimsenen görüşler ve bu konudaki karşı görüşler tartışılmamıştır. Osman Kiper'in 1995 yılında yayınladığı 'Muvazaa (mirasçıdan satış görünümüyle mal kaçırma' adlı kitabı bu konuda bir istisna sayılabilir (s. 56-58). Bu durum karşısında 1989, 1991 ve 1999 yıllarında yayınladığım üç incelemeyi biraraya getirerek ve bunlara bir de yeni bir bölüm ilâve ederek-önemli gördüğüm bazı karar metinleriyle birlikte- yayınlamak gerektiği sonucuna vardım. (Önsöz'den).

  Kitabın bölümlerinden:

  • Mirasçının muvazaa nedeni ile iptal davası açma hakkı var mıdır? (7.10.1953, 1.4.1974 ve 22.5. 1987 tarihli içtihatı birleştirme kararları), Türkiye'de ve İsviçre’deki gelişmeler, muvazaa mı şekle aykırılık mı ve tartışmalar
  • 16.3 1990 tarih ve K.1990/2 sayılı içtihatı birleştirme kararı; "saklı payı ihlal edilmemiş mirasçı muvazaa nedeni ile dava açabilir" görüşü ve diğer problemler
  • Mirasçılar arasında zaman aşımı
  • Mirasbırakanın muvazaası
  • Muvazaa-haksız fiil-kollusion
 • Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler

  Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler

 • Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler
  Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler
  10.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Hukuk dilinde şart, dar ve teknik anlamda olmak üzere, bir hukuki işlemin hüküm ve sonuçlar doğurmasının veya zaten doğmuş olan hüküm ve sonuçlarının ortadan kalkmasının tarafların iradesiyle bağlanmış olduğu, gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olaydır.
  Ölüme bağlı tasarruflar açısından ise şart; mirasbırakanın, yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufunun hüküm ve sonuçlarını bağladığı, gelecekte gerçekleştiği şüpheli bir olayı ifade eder.
  Ölüme bağlı tasarruflar açısından ise mükellefiyet; mirasbırakanın kanuni veya mansup mirasçılarına veya vasiyet alacaklılarına, herhangi bir kimse lehine bir alacak hakkı doğurmaksızın, belirli bir şeyi yapma veya yapmama edimini yüklemesidir.(Giriş'ten).

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Şart ve mükellefiyet kavramları
  • Ölüme bağlı tasarruflarda şartlar
  • Ölüme bağlı tasarruflarda mükellefiyetler
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü

  Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü

 • Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü
  Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu değerlendirme yapılırken Türk öğretisinde savunulan görüşlerin ve Yargıtay kararlarının yanı sıra, yeri geldiğinde İsviçre öğretisinde savunulan görüşlere ve İsviçre Federal Mahkeme kararlarına da yer verildi.

  Ölüme bağlı tasarrufların hükümsüzlüğünün, diğer hukukî işlemlerdeki hükümsüzlükler karşısında farklılıklar göstermesi nedeniyle, öğretideki bu konu ile ilgili tartışmalar, Medeni Kanun'daki düzenlemeler göz önünde tutularak, bu tasarrufların kendiliğinden hükümsüz sayılacağı haller ile iptalinin istenebileceği haller ayrı ayrı ele alınıp incelenmiştir. Yapılan çalışmanın öğretiye ve uygulamaya yararlı olacağını ümit ediyorum.(Önsöz'den)

 • Mirasın Paylaşılması

  Mirasın Paylaşılması

 • Mirasın Paylaşılması
  Mirasın Paylaşılması
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  • Paylaşma Kavramı, Hukukî Niteliği Ve Paylaşmaya Hâkim Olan Temel İlkeler
  • Paylaşma Kavramı
  • Mirasın Paylaşılmasının Hukukî Niteliği
  • Paylaşmaya Hâkim Olan Temel İlkeler
  • Paylaşma Kuralları
  • Mirasçılar Tarafından Belirlenen Paylaşma Kuralları
  • Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Paylaşma Kuralları
  • Kanunda Belirlenen Paylaşma Kuralları
  • Paylaşmanın Gerçekleştirilmesi
  • Paylaşmanın Tüm Mirasçıların Anlaşması İle Gerçekleştirilmesi (Paylaşma Sözleşmesi)
  • Paylaşmanın Mirasçılardan Birinin Talep Etmesi İle Gerçekleştirilmesi (Paylaşma Dâvası)
  • Paylaşmanın Sona Ermesinin Sonuçları
  • Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları Bakımından
  • Mirasçıların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumlulukları Bakımından
 • Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle) - 7. Bası

  Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle) - 7. Bası

 • Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle) - 7. Bası
  Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle) - 7. Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Genel Bilgiler

  ·         Miras Hukuku'nun Temel Kavramları

  ·         Miras Hukukunun Temel İlkeleri

  ·         Miras Hukuku'nun Kanundaki Düzenlenme Şekli

  ·         Mirasçılar

  ·         Yasal Mirasçılar

  ·         Saklı Paylı Mirasçılar

  ·         Tasarruf Oranının Terekeye Göre Hesaplanması

  ·         Tenkis Davası

  ·         Mirasçılıktan Çıkarma

  ·         Ölüme Bağlı Tasarruflar

  ·         Sağlararası Ve Ölüme Bağlı Tasarruflar

  ·         Ölüme Bağlı Tasarrufların Düzenlenmesi

  ·         Vasiyetname

  ·         Miras Sözleşmesi

  ·         Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarrufların Türleri

  ·         Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

  ·         Mirasın Geçmesi

  ·         Mirasın Açılması İçin Mirasbırakan Açısından Aranan Şartlar

  ·         Mirasçı Olabilmek İçin Aranan Yasal Şartlar

  ·         Gaibin Malvarlığının İntikali

  ·         Mirasın Geçmesinin Sonuçları

  ·         Tereke Mallarının Korunması İçin Alınacak Önlemler

  ·         Mirasberakanın İradesine Göre Terekenin Güvence Altına Alınması

  ·         Mirasın Reddi

  ·         Resmî Defter Tutulmasını Talep

  ·         Resmî Tasfiye

  ·         Miras Sebebiyle İstihkak Davası

  ·         Mirasın Paylaştırılması

  ·         Mirasın Paylaşılmasına İlişkin Yasal Kurallara Genel Bir Bakış

  ·         Miras Ortaklığı

  ·         Paylaşma

  ·         Mirasın Paylaştırılmasında Denkleştirme

  ·         Paylaşmanın Tamamlanması Ve Sonuçları

 • Miras Hukukunda Denkleştirme

  Miras Hukukunda Denkleştirme

 • Miras Hukukunda Denkleştirme
  Miras Hukukunda Denkleştirme
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Denkleştirme Kavramı Ve Denkleştirme Müessesesi Hakkında Temel Bilgiler, Denkleştirme Müessesesinin Benzer Müesseseler İle Karşılaştırılması

  ·          Denkleştirme Kavramı Ve Denkleştirme Müessesesi Hakkında Temel Bilgiler

  ·          Denkleştirme Müessesesinin Benzer Müesseseler İle Karşılaştırılması           

  ·          Denkleştirmenin Konusu  (Türk Medenî Kanunu Kapsamında Denkleştirmeye Tâbi Olan Ve Denkleştirmeden Muaf Tutulan Kazandırmalar Ve Bu Kazandırmalar İle Tenkise Tâbi Kazandırmalar Arasındaki İlişki)

  ·          Türk Medenî Kanunu Kapsamında Denkleştirmeye Tâbi Olan Kazandırmalar 

  ·          Türk Medenî Kanunu Kapsamında Denkleştirmeden Muaf Tutulan Kazandırmalar        

  ·          Denkleştirmeye Tâbi Sağlararası Kazandırmalar İle Tenkise Tâbi Sağlararası Kazandırmalar Arasındaki İlişki     

  ·          Denkleştirmenin Tarafları, Miras Bırakanın Denkleştirme Yükümlülüğünü Öngören Veya Denkleştirme Yükümlülüğünü Kaldıran Düzenlemeleri Ve Denkleştirme Yükümlülüğünün İfası

  ·          Denkleştirmenin Tarafları               

  ·          Mirasbırakanın Denkleştirme Yükümlülüğünü Öngören Veya Denkleştirme Yükümlülüğünü Kaldıran Düzenlemeleri

  ·          Denkleştirme Yükümlülüğünün İfası

 • Mirasçılık Belgesi

  Mirasçılık Belgesi

 • Mirasçılık Belgesi
  Mirasçılık Belgesi
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Mirasçılık Belgesinin Yeri Ve Değeri

  ·          Mirasçılık Belgesine Gereksinim

  ·          Karşılaştırmalı Hukukta Mirasçılık

  ·          Belgesinin Düzenlenişi Mirasçılık Belgesinin Türleri Ve Düzenlenmesi

  ·          Mirasçılık Belgesinin Türleri

  ·          Mirasçılık Belgesinin Düzenlenmesi

  ·          Başvuru Yeri Ve Karar Alma Yöntemi

  ·          Karar

  ·          Mirasçılık Belgesinin Hükmü – Hükümsüzlüğü Ve Bunun Sonuçları

  ·          Mirasçılık Belgesinin Hukuksal Niteliği

  ·          Mirasçılık Belgesinin Hükümsüzlüğü

  ·          Mirasçılık Belgesinin İptalinin Sonuçları

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır