Seçimi Daraltın

 • Türkiye'de İdari Yargı Tarihi

  Türkiye'de İdari Yargı Tarihi

 • Türkiye'de İdari Yargı Tarihi
  Türkiye'de İdari Yargı Tarihi
  37.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmanın amacı, idari yargı tarihinin iskeletini ortaya koyabilmektir. Bunun için, tarihsel olgulara dayanan ve erişilebilecek tarihsel olguların oturtulabileceği bir evrim kurgusu önerilmiştir. (Giriş'ten).

  İçindekiler
  Giriş
  Birinci bölüm: İdarenin Yargısal Denetimi ve İdari Yargı Kavramları

  ·      I.İdarenin Yargısal Denetiminde Modern Algı

  ·      II.Fransız İdari Yargı Sisteminin Doğuşu

  ·      A.Vilayet Meclisleri (conseils de prefecture),  B. Fransız Devlet Şurası: Conseil d’État, C. İptal Davasının (recours pour excès de pouvoir) Doğuşu

  İkinci bölüm: Türk İdari Yargısının Evrim Başlangıcı: Temsili Taşra Meclisleri

  ·      I.Klasik Osmanlı Sisteminde Şikayet Yolu (Arz-ı Hâl ve Arz-ı Mahzarlar) ve Adâletnâmeler

  ·      II.Modern İdarenin Oluşması

  ·      III.Türk İdari Yargısının Evrim Başlangıcı: Temsili Taşra Meclisleri

  ·      A.Temsili Taşra Meclisleri: Muhassıllık Meclislerinden Eyalet Meclislerine, B. Adli İşler – İdari İşler Ayrımı: Eyalet Meclislerinden İdare Meclislerine

  Üçüncü Bölüm: Merkezdeki Danışma ve Denetim: Divanı Hümâyun'dan Meclislere, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'den Şûra-yı Devlet'e

  ·      I.Merkezdeki Meclisler

  ·      A.Divan-ı Hümayûn’dan Meclislere, B.Kurumsal Denetim: Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye (1838), Tanzimât-ı Hayriye’nin Mâmî-i Hâkikisi

  ·      1-Adli İşler – İdari İşler Ayrımı: Meclis-i Âli-i Tanzimat (1854)

  ·      2.Adli İşler – İdari İşler Birliği: Meclis-i Ahkâm-ı Adliye (1861)
  II.Şûra-yı Devlet (1868)

  ·      A.Tefrik-i Mesalih Usûlü (Meclis-i Ahkâm-ı Adliye’nin Bölünmesi), B.Şûra-yı Devlet’in Kurulması, C.Şûra-yı Devlet’in Örgütlenmesi ve Görevleri İdari Yargı Tarihinde Ne Anlatıyor?

  ·      1.Özgün Düzenlemeler

  ·      2.“Hükümet İle Eşhas Beyninde Olan Deaviyi Rüyet Etmek.”

  ·      3.Çok Sayıda Değişiklik, Denetimde Süreklilik

  ·      4.“Devair-i İdarece Kavanin ve Nizamat Ahkâmına Muhalif Vukuuna Muttalî Olacağı İcraat ve Muamelât .”

  ·      5.“Ol babda emr ü fermân hazret-i men lehül-emrindendir .”

  Dördüncü Bölüm: Cumhuriyet Döneminde İdari Yargının Kurulması

  ·      I.Kurumsal ve Kuramsal Miras

  ·      A.Osmanlı İdare Hukukçularının İdari Yargı ve Şûra-yı Devlet Algısı, B.Cumhuriyet İdare Hukukçularının Şûra-yı Devlet Değerlendirmeleri: Tarihsel Miras Tezi v. Kopuş Tezi

  ·      II.Cumhuriyetin Vazgeçemediği Kurumlar: İdare Meclisleri ve Şûrayı Devlet

  ·      A.İdare Meclislerinin Sürekliliği, B.Şûrayı Devlet’in İşlevselliği: Meclis Hükümeti’nin Şûrayı Devlet Kurma Israrı ve TBMM’nin Karşı Çıkışı, C.“Meşruti ve Cumhuri Her Devlette Cari Usûller”den Biri Olarak Şûrayı Devlet’in  Anayasasında Yer Alması, D.“Şûrayı Devlet’in İadeten Teşkili”

 • İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası

  İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası

 • İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası
  İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku Güncelleştirilmiş 9. Bası
  86.40 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konu başlıkları:

  • Genel İlkeler
  • Hukuk Devleti, Hukuka Bağlı İdare ve İdari Yargı
  • İdari Yargının Örgütlenişi
  • İdari Yargının Görev Alanları
  • Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü
  • İdari Davalar
  • İdari Yargıda Dava Türleri
  • İptal Davası
  • Tam Yargı Davaları
  • Yorum Davaları
  • İdari Yargılama Yöntemi
  • İdari Yargılama İle İlgili İlkeler
  • İdari Yarıda dava ve Yetki
  • İdari Davalarda Taraflar
  • Dava Açma Süresi
  • Davanın Açılması ve Biçimine İlişkin Koşullar
  • Dava Açmanın Sonuçları
  • İdari Yargıda Kanıtlama Yöntemi ve Araçları
  • Adli Yardım
  • Davaların Karara Bağlanması
  • Yasa Yolları
  • Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi
  • Yargılama Giderleri
  • Feragat ve Kabul
 • Kamu Tüzel Kişiliği

  Kamu Tüzel Kişiliği

 • Kamu Tüzel Kişiliği
  Kamu Tüzel Kişiliği
  108.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  KİŞİLER HUKUKU VE TÜZEL KİŞİLER

  • KİŞİ KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
  • TÜZEL KİŞİLER HUKUKU
  • TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞ SİSTEMLERİ
  • TÜZEL KİŞİLERİN HAKLARI VE EHLİYETLERİ
  • TÜZEL KİŞİ TÜRLERİ
  • TÜZEL KİŞİLERİN ORGANLARI
  • TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ
  • TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

   

  DEVLET VE KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ

  • GENEL OLARAK DEVLET, ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİMİ
  • DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİ
  • KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TANIMLANMASI VE BUNA İLİŞKİN ÖLÇÜTLER
  • KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİN UNSURLARI
  • KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN FAALİYET ALANLARI
  • KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN YETKİLERİ, AYRICALIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   

  TÜRK İDARİ TEŞKİLATINDA KAMU TÜZEL KİŞİLERİ

  • KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE İLİŞKİN İLKELER
  • TÜRK İDARİ TEŞKİLATINDA KAMU TÜZEL KİŞİLERİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
  • KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
  • İDARİ TEŞKİLATTAKİ KAVRAMLARA GÖRE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ
  • SUI GENERIS TÜZEL KİŞİLER

   

  KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN FAALİYET ALANLARI AÇISINDAN SINIFLANDIRILMASI VE YARGILAMA HUKUKUNUN KONUYA İLİŞKİN TEMEL SORUNLARI

  • İDARİ YARGILAMA HUKUKU VE KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ
  • İDARİ YARGIDA EHLİYET
  • KAMU TÜZEL KİŞİLERİ VE HUSUMET İLİŞKİSİ
  • 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRA HUSUMET
  • ÖĞRETİ VE YARGISAL İÇTİHATLAR IŞIĞINDA “TARTIŞMALI” TÜZEL KİŞİLER

   

  SONUÇ VE ÖNERİLER

  • GENEL ESERLER
  • MONOGRAFİLER
  • MAKALELER
  • TEZLER
  • YARGI KARARLARI
 • Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması

  Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması

 • Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması
  Avrupa ve Türk Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  I.         GİRİŞ

  II.        AVRUPA İDARE HUKUKUNDA HUKUKİ GÜVENLİK VE

  MEŞRU BEKLENTİLERİN KORUNMASI

  III.      TÜRK İDARE HUKUKUNDA HUKUKİ GÜVENLİK VE

  MEŞRU BEKLENTİLERİN KORUNMASI

 • En Son Değişikliklerle İçtihatlı-Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları. (2 Cilt) 2. Bası

  En Son Değişikliklerle İçtihatlı-Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları. (2 Cilt) 2. Bası

 • En Son Değişikliklerle İçtihatlı-Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları. (2 Cilt) 2. Bası
  En Son Değişikliklerle İçtihatlı-Açıklamalı-Gerekçeli Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları. (2 Cilt) 2. Bası
  150.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  İki cilt halinde hazırlanan  kitapta, Kamulaştırma Kanunu'nun bütün maddeleri, kamulaştırma davalarının büyük bir bölümüne uzun süreden beri bakan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin  ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararları doğrultusunda açıklanmış, her maddenin altına ilgili emsal teşkil edecek Yargıtay kararları eklenmiştir. Kendisine özgü olaylara ilişkin olup, yanıltıcı nitelikte olan içtihatlara yer verilmemiştir. (Önsözden)

 • Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:2

  Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:2

 • Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:2
  Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:2
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bankalar Kanunu - Özelleştirme - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanun - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hk. Kanun - Vakıflar - Dernekler - Sendikalar Kanunu

         Tamamı 2 cilt olarak gerçekleştirilen çalışmanın vakıflar, dernekler, özelleştirme, bankacılık, elektrik görevlendirme kamu alacaklarının tahsili, radyo ve televizyon yayın ilkeleri, taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin Önlenmesi konularını içeren bu cildinden oluşan kısmı, Dairenin 1995 yılından başlayarak 2002 yılının adli tatiline kadar olan yedi buçuk yıllık sürede verilmiş olan toplam 51.665 karar taranmak, konularına göre seçilmek ve bu kararlar üzerinde çalışılmak suretiyle ortaya çıkmıştır.

  Kitabın içindekiler:

  • I-3984 sayılı Radyo Televizyonların Kuruluş veya Yayınları Hakkında Kanun
  • Genel Olarak Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Yayın ilkeleri ve Yaptırımlar, Kuruluşların yayın faaliyetine geçmeleri ve faaliyete son verilmesi, Yayın durdurma süresi ile ihlalin ağırlığı arasındaki denge; takdir yetkisinin sınırı, Canlı yayınlar, Toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmamak, Genel ahlâk, toplum huzuru ve Türk aile yapısına aykırı olmamak, Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duygulan oluşturacak yayınlara imkân verilmemesi ilkesine aykırı olmamak, Haber ve olayların çabuk ve doğru bir şekilde sunulması il­kesine aykırı olmamak, Reklamların nitelikleri, Reklamların biçimi ve sunuluşu, Reklamların yerleştirilmesi, Programların desteklenmesi, Düzeltme ve cevap hakkı, Seçim döneminde yapılmayacak yayınlar
  • II-Sinema eserleri, dergi, basın işleri, fikir ve sanat eserleri sahiplerinin korunması
  • Film yayınının sakıncalı bulunması, Dergi yayım ve dağıtımı, dergi ismi, Sarı basın kartı, Basın kartı sahiplerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin hakları
  • III-4389 sayılı Bankalar Kanunu
  • IV-3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi işletimi, Dağıtım Ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
  • V-Özelleştirme
  • VI-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  • Tebligat (mad. 8), ihtiyati haciz (mad. 13), Limited şirket ortaklarının sorumluluğu (mad. 35), Vade belirleme (mad. 37), Gecikme zammı, Ödeme emri (mad. 58), Zamanaşımı (mad. 102)
  • VII-2330 sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
  • VIII-3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
  • Hakkında Kanun
  • Genel ilke, Üzerinde zilyetlik tesis edilemeyecek taşınmazlar, Devlet ormanı içindeki su kaynağı, Meradan açma taşınmaz, Hazineye ait taşınmazlar, Karayolları genel müdürlüğüne ait taşınmaz, Köy yolu, Köye ait su kaynağı, Kumluk vasfındaki taşınmaz, Göl yatağı, Köye ait okul yeri, Dere yatağı, Hayvan otlakiyesi, Mera, Orman alanları, Çalılık ve taşlık arazi, Vakıflar genel müdürlüğüne ait taşınmazlar, Soruşturma, Bildirim, ilanen tebligat yapılması, Tebligattan imtina, Fezleke düzenlenmesi
  • IX-2762 sayılı Vakıflar Kanunu
  • Mahluliyet kararı, Mütevellilikten azil, Vakıfların vergi muafiyeti, Vaziyet kararı, Tevliyet tevcihi, Vakfın gelir fazlasının vakıf evlatlarına verilmesi, Vakıf paralarının değerlendirilmesi, Vakıf taşınmazı üzerinde "sükna hakkı" tesisi, Mazbut vakıfların idaresi, Vakıf mütevelli heyetine ücret ödenmesi, Vakıf yoluyla vücuda, gelmiş taşınmazın Vakıflar Genel Mü­dürlüğüne devredilmesi, Vakıfların tüzel kişilik kazanması
  • X-2908 sayılı Dernekler Kanunu
  • Derneklerin uluslararası faaliyeti, Derneklerin faaliyetinin durdurulması, Dernek kurucusu olamama, Dernek adına para toplama yetkisi, Türk Hava Kurumuna ilişkin uyuşmazlıklar
  • XI-2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
  • Düzenlenmek istenen şenliğin yasaklanması, Gösteri yürüyüşünün yasaklanması, Siyasi partilere yapılacak devlet yardımı
  • XII-2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İŞ Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

  Grev ve lokavtlarda alınacak önlemler, Memur sendikalarının aidat toplaması, Toplu iş sözleşmesinin temsili

 • Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:1

  Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:1

 • Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:1
  Danıştay 10. Daire Kararları Cilt:1
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  "Danıştay Onuncu Dairesi, Danıştay Kanununda diğer dairelerin sayılmış görev konuları dışında kalan diğer tüm konulardaki uyuşmazlıkları ilk derece veya temyizen incelemekle görevli daire olduğundan, çalışma alanı itibariyle geniş bir konu çeşitliliğine sahiptir. 1995-2002 adli tatiline kadarki 7,5 yıllık dönemde Dairede çıkan 50.000'i aşkın kararın taranması suretiyle yapılan çalışmanın bu kitabında; her türlü ruhsat ve yetki belgeleri, vatan­daşlık, pasaport, yabancılar ve istihbari mahiyetteki bilgi fişleri konularına ilişkin kararlar ele alınarak kendi alt başlıkları içerisinde sistematik olarak sıralanmıştır."
  Kitabın içindekiler:

  İşyeri Ruhsatları ve Yetki Belgeleri

  ·   Açılması izne Tabi - Umuma açık istirahat ve Eğlence Yerlerine ilişkin Genel ilke ve Düzenlemeler

  ·   Jandarmaya Tabi Sınırlar içindeyken Belediye Sınırları içine Alınmanın Etkisi

  ·   Kahvehane Açılması, işletilmesi, Ruhsat iptali

  ·   Bilardo Salonu, Atari Salonu, Dernek Lokali - şehir Kulübü Lokali, Talih Oyunları Salonu -(kumarhane), Genelev Açılması, işletilmesi, Kapatılması, Özel Spor Salonu ve Çocuk Kulübü, Tiyatro Salonu

  ·   Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar?

  ·   Döviz Büfeleri

  ·   Gözlükçülük, Eczane, Özel Hastaneler ve Klinikler, Diş Hekimliği, Muayenehaneler ve Poliklinikler, Sağlık Kabini, Zirai Mücadele ilaçlar? Bayilik izni, Su Satış Yeri-Kaynak Suyu işletmesi, Gayrı Sıhhi Müesseseler, Alabalık Üretim Tesisi izni, ilaç ithal Ruhsat?, Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatlar?, Pilot Lisans? Yetki Belgesi, Sayısal Loto Bayilik Ruhsatı, Müteahhitlik Karnesi, Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Belgesi, UBAK izin Belgesi

  II-Ateşli Silahlar ve Bıçaklara ilişkin Ruhsatlar

   

  · Ateşli Silah ve Mermilerini Taşıma ya da Bulundurma izni Verilmesi veya Verilmemesi

  ·  Birden Fazla Tabanca için Ruhsat Alınması

  ·  Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanuna Muhalefet

  ·  Ateşli Silahla işlenen Cürümlerden Hükümlü Bulunanlar

  · Kanuni Süre Sonunda Ruhsatı yenilememe

  · Silah Ruhsatı Kart Bedeli

  · Silah Tamirhanesi Açma izni

  · Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsat? Verilmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulandığı Haller
  Standart Dışı Silahların Satışı

  III-Pasaport işleri

  ·         Yurt Dışına Çıkış Yasağı-Pasaport Verilmemesi, Genel Güvenlik Nedenleri, Vergi Borcu Nedeniyle, Pasaportla ilgili Özel Durumlar, Pasaportun Kaybedilmesi, Hususi Damgalı Pasaport, Geçici Seyahat Vesikası, Hac Vizesi, Hac Kimlik Kart?, Yeşil Bülten Uygulaması, Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaport

  IV-Vatandaşlık işleri

  ·        Vatandaşlığın Kaybı, Askerlik Görevi, Vatandaşlığın Kaybına ilişkin Kararın Resmi Gazetede Yayım?, Tebliği, Dava Açma Süresi, izin Almaksızın Kendi istekleriyle Yabancı Bir Devlet Vatandaşlığını Kazanma, Bir Türk Vatandaşıyla Evlenen Yabancı Uyruklu Kadının Türk Vatandaşlığına Geçmesi, Geçme beyanının Yazılı ve Açık Olması Gerektiği, Nüfus Siciline Kayıt, Vatandaşlığa Alınma Kararının iptali, Türk Anneden Doğan ve Doğumla Türk Vatandaşlığın  Kazanmayan Küçüklerin Türk Vatandaşlığın  Seçme Hakkı, Türk Vatandaşı ile Evli Olan Kişinin Triptik Plaka ile Yurda Getirdiği Aracının Kalış Süresi

   

   

  V-Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri

      İzinsiz Olarak Ülkeye Girişi, istihbari Nitelikteki Bilgi, ikamet izin Süresinin Dolması, Hapis Cezası, Kaçakçılık Cezası, Kaçakçılık Suçu, Bulunan Tarihi Eseri Yetkili Makama Bildirmeme, Verilen Cezanın Ertelenmesi, idari Yönden Yapılan Bir Değerlendirmenin Mahkeme Kararından Üstün Olamayacağı

 • Bağımsız İdari Otoriteler

  Bağımsız İdari Otoriteler

 • Bağımsız İdari Otoriteler
  Bağımsız İdari Otoriteler
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  idari sistemdeki yerlerini belirlemeye çalışmak ve ayrıca, Türkiye için en uygun bağımsız idari otorite modelinin nasıl olacağını ortaya koymaktır. Yazar  bu çalışması ile, ülkemizde son yıllarda çok tartışılan ve kamuoyu gündemini sürekli olarak meşgul eden ve Üst Kurallar, Bağımsız Kurallar ve Düzenleyici Kurallar gibi isimlerle de anılan bağımsız İdari Otoriteler'i özellikle hukuksal açıdan inceleyip, değerlendirmiş, konuyla ilgili çeşitli dergilerde yayınlanan makalelerinin ve değişik toplantı, konferans, panel ve sempozyumlarda yaptığı sunuşlarına da yer vermiştir.

   

  Kitabın konu başlıkları:

  ·      Bağımsız idari otoriteler nasıl ve niçin ortaya çıktı?

  ·      Bağımsız idari otoritelerin türleri

  ·      Bağımsız idari otoritelerin özellikleri

  ·      Regülasyon kavramı

  ·      Bağımsız idari otoritelerin olumlu ve olumsuz yönleri

  ·      Bağımsız idari otoritelerin yargısal denetimi

  ·      Türk hukukunda bağımsız idari otoriteler

  ·      Bağımsız idari otoritelerin idari ve mali açıdan denetlenmesi 

  ·      Bağımsız idari otoritelerin arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar ve çözüm perspektifleri

  ·      Türkiye için nasıl bir bağımsız otorite modeli?

  Ekler:

  ·      Türk idare sistemi içinde Rekabet Kurumu'nun yeri

  ·      Telekomünikasyon Kurumu

  ·      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  ·      Danıştay 1. Dairesinin Rekabet Kurumu hakkında verdiği 24.10.2002 tarihli istişari görüş ve bu görüş hakkında bir not

  ·      Tüm bağımsız idari otoriteler için geçerli bir çerçeve kanun önerisi 

 • Görevden Uzaklaştırma Devlet Memurlarının ve Sözleşmeli Personelin Görevden Uzaklaştırılması. Güncelleştirilmiş 2. Bası

  Görevden Uzaklaştırma Devlet Memurlarının ve Sözleşmeli Personelin Görevden Uzaklaştırılması. Güncelleştirilmiş 2. Bası

 • Görevden Uzaklaştırma Devlet Memurlarının ve Sözleşmeli Personelin Görevden Uzaklaştırılması. Güncelleştirilmiş 2. Bası
  Görevden Uzaklaştırma Devlet Memurlarının ve Sözleşmeli Personelin Görevden Uzaklaştırılması. Güncelleştirilmiş 2. Bası
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın içindekileri:

  • Görevden uzaklaştırma işlemi; görevden uzaklaştırma işleminin tanımı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda görevden uzaklaştırma, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede görevden uzaklaştırma, diğer kanunlarda görevden uzaklaştırma
  • Görevden uzaklaştırma tedbirinin aşamaları; görevden uzaklaştırma işleminin tesisi; mevcut bir soruşturma olmaksızın görevden uzaklaştırma: Devlet memurlarının görevden uzaklaştırılması, sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması, soruşturma ve kovuşturmaya dayalı görevden uzaklaştırma: Devlet memurlarının görevden uzaklaştırılması; idari soruşturmaya dayalı görevden uzaklaştırma, ceza kovuşturmasına dayalı görevden uzaklaştırma, görevden uzaklaştırma tedbirinin devamı; mevcut bir soruşturma olmaksızın görevden uzaklaştıranlar bakımından: Devlet memurları, sözleşme personeli, soruşturmaya dayalı görevden uzaklaştırma: Devlet memurları, sözleşme personeli, kovuşturmaya dayalı görevden uzaklaştırma: Devlet memurları, sözleşme personeli, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması aşaması; göreve iade: Devlet memurları; soruşturma olmaksızın görevden uzaklaştırmalarda, soruşturmaya dayalı görevden uzaklaştırmalarda, kovuşturmaya dayalı görevden uzaklaştırmalarda, sözleşmeli personel, göreve son 
  • Görevden uzak kalan kamu görevlilerinin hakları; devlet memurları; sosyal hak ve yardımlar, aylıklar: Görevden uzaklaştırma tedbiri süresince, göreve iade halinde, görevden uzak geçirilen sürelerin, intibakında değerlendirilmesi
  • Görevden uzaklaştırma işlemine karşı yargı yoluna başvurulması; dava açma süresi, görevli ve yetkili mahkeme, dava sırasında görevden uzaklaştırma tedbirinin idarece kaldırılmasının bakılan davaya etkisi, mahkeme kararlarına karşı başvuru yolları; yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı itiraz yolu
  • Görevden uzaklaştırmaya ilişkin mevzuat hükümleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kefalet kanunu, Devlet İhale Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
 • İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Uyuşmazlıklar. Açıklamalar-Danıştay Kararları-Yargıtay Kararları

   İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Uyuşmazlıklar. Açıklamalar-Danıştay Kararları-Yargıtay Kararları

 • İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Uyuşmazlıklar. Açıklamalar-Danıştay Kararları-Yargıtay Kararları
  İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Uyuşmazlıklar. Açıklamalar-Danıştay Kararları-Yargıtay Kararları
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Yargı kararlarının uygulanmaması sorununun çözümü için yeni ku­rallar konulması gerektiği yolundaki düşünceler de bu bağlamda eleştiriye değerdir. Zira yeni kurallar ancak mevcut kuralların yetersizliği halinde söz konusu olmalıdır. Bu nedenle öncelikle, yargı kararını uygulamayan kamu görevlilerinin hukuki ve cezai sorumluluğunu öngören mevcut yasa kuralla­rının titizlikle uygulanması gerekirken sorunun çözümünün, yeni kurallar konulmasında aranması, uygulanmayan kuralların çoğalmasından başka bir anlam taşımayacaktır.

  Kitabın konularından bazıları:

  • Birinci bölüm: İdari yargı kararları ve kararların uygulanma zorunluluğu
  • Anayasal düzenleme; hukuk devleti ilkesi ve yargı kararları, mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi ve yargı kararları, hak arama özgürlüğü ve yargı kararları
  • Esasa ilişkin kararlar; iptal kararları, tam yargı davalarının kabulü kararları, vergi davalarının kabulü kararları
  • Olağan kanun yollarına başvurulması sonucu verilen kararlar; temyiz isteminin kabulü kararları, itiraz isteminin kabulü kararları, kararın düzeltilmesi isteminin kabulü kararları
  • İkinci bölüm: İdari yargı kararlarının uygulanmaması
  • Kararların uygulanmama nedenleri
  • Üçüncü bölüm: İdari yargı kararlarının uygulanmamasının yol açtığı sorumluluk halleri
  • Genel olarak idarenin sorumluluğu; tanımı ve kapsamı, idarenin sorumluluğuna ilişkin Anayasa hükümleri, idarenin sorumluluğuna ilişkin yasa hükümleri
  • İdare aleyhine açılan tazminat davaları; davaların niteliği ve türü, görevli ve yetkili mahkeme, davanın tarafları, dava açma süresi
  • Yargı kararlarını kasden uygulamayan kamu görevlisinin cezai sorumluluğu
 • Kamu Harcamaları Hukukunda İhale Süreci

  Kamu Harcamaları Hukukunda İhale Süreci

 • Kamu Harcamaları Hukukunda İhale Süreci
  Kamu Harcamaları Hukukunda İhale Süreci
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ülkemiz de AB kuralları ile uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla bu doğrultuda, kamunun "mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine" özgü ilke ve kuralları iç hukuka Kamu İhale Kanunu ile alınmıştır. Başlangıçta tam bir uyumun sağlanması mümkün olmamakla birlikte, Kanunun dayandığı temel ilkelerden uzaklaşmadan yapılacak bazı değişiklikler ile bu uyum sürecini hızlandırmak mümkün olabilecektir. İhale yolu ile kamu harcaması yapılmasında, kamu kaynaklarının verimli kullanılması en önemli amaçlardan birisidir. Bu amaca ulaşılırken üç aşamada en uygun kuralların işletilmesi gerekmektedir: İlki, kamu ihtiyaçlarının belirlenmesinde (harcama yönüyle siyasi karar alınması sırasında) yani, bütçe aşamasında verimliliğin sağlanmasıdır. İkincisi, konumuzu oluşturan, kamu harcamasının gerçekleştirilmesi aşamasında (usul kuralları uygulanırken) verimliliğin sağlanmasıdır. Sonuncusu ise, kamu harcamasının karşılığının elde edildiği taahhütlerin ifası aşamasında (harcamanın tam karşılığının alınması) verimliliğin korunmasıdır. Diğer anlatımla, bu üç aşamada da yolsuzluk ile karşılaşılabilmektedir. (Önsöz'den).

  Kitabın konuları:

  • Giriş; konunun sunulması, maliye bilimi ve kamu harcamaları, mali hukuk ve kamu harcamaları, kamu ihale hukuku, kamu harcamaları ihalesinin hukuki rejimi
  • Kamu harcama ihalesi sürecindeki temel kavramlar, ilkeler ve organlar
  • Kamu harcamalarında ihale usulleri ve ihale sürecindeki aşamalar
  • Kamu harcamaları ihalesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi
  • Kamu harcamalarında ihale sürecinde özgü suçlar ve cezaları
 • İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları

  İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları

 • İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
  İdari Yargılama Usulü İle İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun uygulanmasına ilişkin kararlar taranmış ve sonuçta içtihat haline gelmiş, genelde kabul görmüş kararlar sunulmuştur. Böyle bir çalışmanın, farklı görevleri üstlenmiş dava daireleri arasında, usul hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak kurul kararlar? aracılığı ile birlik sağlanması ve farklılıkların en aza indirilmesine bir katkı sağlayacaktır. (Önsöz'den).

  Kitabın içindekileri:

  ·          Görev, Anayasa Mahkemesinin Görev Alanında Bulunan Uyuşmazlıklar

  ·          Adli Yargı - İdari Yargı Görev Ayrımında Adli Yargının Görev Alanında Bulunan Uyuşmazlıklar

  ·          Vergi Mahkemesinin Görev Alanında Bulunan Uyuşmazlıklar, İdare Mahkemesinin Görev Alanında Bulunan Uyuşmazlıklar

  ·          Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Görev Alanına Girmeyen Uyuşmazlıklar

  ·          Yetki, Ehliyet, Barolar Birliği, Baro ve Avukatların Dava Açma Ehliyeti

  ·          Sendikaların Dava Açma Ehliyeti, Derneklerin ve Vakıfların Dava Açma Ehliyeti

  ·          Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Dava Açma Ehliyeti

  ·          Siyasi Partilerin Dava Açma Ehliyeti, Kulüplerin Dava Açma Ehliyeti, Belediye Birliklerinin Dava Açma Ehliyeti

  ·          Vatandaş, Belde Sakini ve Hizmetten Yararlananın Dava Açma Ehliyeti

  ·          Milletvekili Sıfatıyla Dava Açma Ehliyeti, Belediye ve İmar Uygulamalar? ile İlgili Dava Açma Ehliyeti

  ·          Bakanlıkların Birbirlerine Karşı Dava Açma Ehliyeti, Aracılık Faaliyetinde Bulunanın Dava Açma Ehliyeti, Hiyerarşi İlişkisi Nedeniyle Dava Açma Ehliyeti

  ·          Memurun Çalıştığı Kurumla İlgili düzenlemelerde Dava Açma Ehliyeti

  ·          Ehliyete İlişkin Diğer Kararlar

  ·          İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, Süre alımı

  ·          2577 Sa. İd. Yar. Us. K. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mad. İlgili Kararlar

  ·          Husumet, Dilekçenin verileceği yerler

  ·          Dosyanın işlemden kaldırılması, Kesin hüküm, Dava konusu olmayacak işlemler, İdari işlemin niteliği, İtiraz, Temyiz, Temyiz Dilekçesinin Reddi Kararı

  ·          Karar Düzeltme Aşamasında İncelenemeyecek Kararlar, Karar Düzeltme İsteminde Süre

  ·          Karar Düzeltme İsteminde Temyiz İsteminde Bulunmamış Diğer Davalı İdarenin Bulunabileceğine İlişkin Karar, Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmamış Sayılması, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi, Hakeminin Reddi

  ·          Vekaletname İstenilmesi, Tebligat Kanunun Uygulanmaları, Avukatlık Ücreti, Yargılama Gideri

   

 • Hukuki Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet

  Hukuki Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet

 • Hukuki Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet
  Hukuki Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  benimsemiş bulunmaktadır. Liberal sistemin temeli, serbest rekabete ve dışa açılmaya dayanmaktadır. Elektrik piyasasında serbest rekabetten kaynakların etkin kullanılması, fiyatların düşmesi, ürün ve hizmet kalitesinin yükselmesi, yüksek verim sağlanması, maliyetlerin düşmesi için tasarruf yapılması, yeni teknolojilerin bulunması ve kullanılması gibi sonuçlar beklenmektedir. Bu yüzden serbest rekabet ortamının yaratılması ve rekabetin geliştirilmesi için sağlam bir hukuki alt yapıya ihtiyaç bulunmaktadır (Giriş'den).

   Kitabın Bölümleri

  • Elektrik Enerjisine İlişkin Genel Bilgiler Elektrik Piyasasının Oluşması ve Gelişmesi Süreci
  • Elektrik Enerjisinin Kaynakları ve Hukuki Açıdan Önemi
  • Elektrik Piyasasının Gelişimi ve Piyasayı Düzenleme İhtiyacı
  • Türk Hukuku Açısından Elektrik Sektörünün Oluşması ve Gelişmesi
  • Amerikan Hukuku’nda Elektrik Piyasasının Gelişimi ve İşleyişi
  • Avrupa Birliği Hukuku İle Bazı Üye Ülkelerde Elektrik Piyasasının Hukuki Yapısı
  • Genel Olarak Avrupa Birliği Birincil Hukuku  ve Elektrik Piyasası
  • Genel Olarak Avrupa Birliği Birincil Hukuku ve Elektrik Piyasası
  • Direktifler Öncesinde Elektrik Piyasasının Durumu
  • Elektrik iç Pazarını Tesis Eden Ortak Kurallar
  • Rekabet Hukuku Açısından Genel Yarara İlişkin Hizmetlerin Yerine Getirilmesi
  • Malların ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımına İlişkin Kurallar
  • Rekabet Kurallarının Elektrik Şirketlerine Uygulanması
  • Rekabet Hukuku Açısından Elektrik Piyasasında Merkezi Yoğunlaşmalar
  • Devlet Yardımlarının Rekabet Üzerindeki Etkileri
  • Bazı Üye Ülkelerde Elektrik Piyasasının Hukuki Yapısı
  • Türk Hukukunda Elektrik Piyasasının Gelişme Süreci ve Elektrik Piyasasında Rekabet
  • Elektrik Sektöründe Hukuki Düzenleme Yapma İhtiyacı
  • 4628 Sayılı Kanun’un Öngördüğü Sistemin Genel Yapısı
  • İletimin Hukuki Düzenlemeye Tabi Tutulması Zorunluluğu
  • Dağıtım Sisteminin Hukuki Düzenlemeye Tabi Tutulması ve Dağıtımda Özelleştirme Çalışmaları
  • Ağa Girişin Güvence Altına Alınması
  • Tarifelerin Düzenlenmesi ve Belirlenmesi
  • Dengeleme ve Uzaklaştırma Sistemi
  • Üretim Pazarında Rekabet Ortamının Tesisi
  • Elektrik Piyasasında Serbest Tüketiciler
  • Elektrik Piyasası Faaliyetleri ve Lisans Türleri
  • Pazar Payının Sınırlanması, Pay ve Mülkiyet Yapısındaki Değişiklikler
 • En Son Değişiklikler ve Danıştay Kararlarıyla. Yükseköğretim Mevzuatı

  En Son Değişiklikler ve Danıştay Kararlarıyla. Yükseköğretim Mevzuatı

 • En Son Değişiklikler ve Danıştay Kararlarıyla. Yükseköğretim Mevzuatı
  En Son Değişiklikler ve Danıştay Kararlarıyla. Yükseköğretim Mevzuatı
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Yükseköğretim ile ilgili yasal düzenlemelerin yürürlüğe girişi çeyrek yüzyıllık bir geçmişe dayanmakta ise de, hayli teknik sayılabilecek bir karakteri haiz olmaları ve oldukça sık değişikliklere maruz kalmaları nedeniyle uygulanmalarında ciddi tereddüt ve sorunlar bulunmaktadır. Bunda, anılan kuralların sayıca fazla olmasının da bir etken olduğu söy­lenebilir.

  Oysa yükseköğretim gibi bir alanda gerek ilgili düzenlemelerin biza­tihi kendisinden ve gerekse bunların uygulanmasından kaynaklanabilecek muhtemel hukuka aykırılık riskinin "sıfır"a indirilmesi gerekir.

  Sorunun birinci kısmı kural koyma mevkiinde olan makamları ilgi­lendirmekte ise de, ikinci kısmının konulan kuralları uygulama mevkiin­de olan kişi ve/veya makamları ilgilendirdiği açıktır. Dolayısıyla, konu­lan kurallar kadar onların doğru bir şekilde uygulanması da önemlidir.

  Mevzuat hükümlerinin yorum ve uygulanmasında birlik ve uyum sağlanması ve uygulamada içine düşülebilecek hataların asgariye indirilebilmesinin yolu ise, gerçekleşen yasal değişikliklerin süratle izlenme­sinden ve yargı yerlerinin söz konusu kurallara ilişkin olarak verdiği ka­rar ve/veya içtihatların bilinmesinden geçmektedir.

  Yükseköğretim ile ilgili mevzuatı en son değişiklikleriyle birlikte derli toplu bir biçimde sunmayı amaçlayan bu çalışma, Danıştay'ın emsal karar özetlerinin ilgili maddelere işlenmesi suretiyle kendi alanında ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. (Önsöz).

 • İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı

  İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı

 • İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı
  İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          İdare Hukukunda Adalete Erişim Hakkı

  ·          Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı (Analitik Değerlendirmeler Işığında Yargılama Aşaması)

  ·          Yargı Mekânında İşleyiş Düzeni Analizleri

  ·          İdari Uyuşmazlıkların Alternatif Usullerle Giderilmesi              

  ·          İdari Yargı Kararlarının Uygulanması

 • İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi

  İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi

 • İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi
  İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitapta, usul ve esasa ilişkin or­tak ilkeleri içeren bir hukuki rejimin idari yaptırımlar alanında uy­gulanması gerektiği savunulmaktadır.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          İdari Yaptırımlarla İlgili Temel Kavramlar ve Genel Değerlendirmeler

  ·          Usule İlişkin İlkeler

  ·          Esasa İlişkin İlkeler

 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı Güncelleştirilmiş 12. Bası

  Türkiye'nin Yönetim Yapısı Güncelleştirilmiş 12. Bası

 • Türkiye'nin Yönetim Yapısı Güncelleştirilmiş 12. Bası
  Türkiye'nin Yönetim Yapısı Güncelleştirilmiş 12. Bası
  25.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu değişiklikler kitaba işlenmiş ve kitap güncelleştirilmiştir.

  1982 Anayasası'nın belirgin özelliklerinden biri, kuşkusuz yürütmeyi güçlendirmesidir. Öte yandan yönetim, hukukun kendisine tanıdığı görev ve yetkileri, ancak, yine hukukun çizdiği sınırlar içinde kullanmak zorundadır. Böyle bir düzende, Türkiye'nin yönetsel yapısı hakkında bazı genel bilgiler verebilmek için, kurumların daha çok hukuk açısından ele alınması zorunlu görülmüştür. (Önsöz'den).

  Kitabın bazı bölümleri

  ·          Yönetimin Genel Nitelikleri ve Yapısı

  ·          Türk Kamu Yönetimi

  ·          Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri

  ·          Türk Kamu Yönetimi ile İlgili Anayasal İlkeler

  ·          Türk Kamu Yönetiminin Teşkilat Yapısı

  ·          Yönetimin İşleyişi - Yönetimin İşleyişini Düzenleyen İlkeler

  ·          Yönetimin Görevleri

  ·          Yönetimin İşlem ve Eylemleri

  ·          Yönetimin Yetkileri

  ·          Yönetsel Kuruluşlarla İlgili İlkeler

  ·          Yönetsel Kuruluşlar

  ·          Genel Yönetim

  ·          Genel Yönetimin Merkez Teşkilatı

  ·          Başbakanlık, Bakanlıklar, Bakanlar Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar, Milli Güvenlik Kurulu, DPT, Danıştay, Sayıştay, Genel Yönetimin Taşra Teşkilatı, İl Yönetimi, İlçe Yönetimi, Bucak Yönetimi, Bölgesel Teşkilatlar, Yerel Yönetimler, İl Özel Yönetimi, Belediye Yönetimleri

  ·          Büyükşehir Belediyesi

  ·          Köy Yönetimi - Mahalle Yönetimi 

  ·          Yerel yönetim kuruluşları arasında işbirliği

  ·          Bölgesel yerel yönetim

  ·          Hizmet yerinden yönetim kuruluşları

  ·          Radyo ve televizyon kuruluşları

  ·          Yükseköğretim kurumları

  ·          KİT

  ·          Kamu Meslek Kuruluşları

  ·          Bağımsız Yönetsel Otoriteler

  ·          Atipik bir yapılanma: Özerk Futbol federasyonu

  ·          Yönetimin denetlenmesi , denetim türleri

  ·          Yargı denetimi (yönetsel yargı)

  ·          Yönetsel yargının özellikleri

  ·          Yönetsel yargı kuruluşları, Danıştay, idare ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, askeri yüksek idare mahkemesi, Sayıştay

  ·          Görev dağılımı ve uyuşmazlıkları, yönetsel yargının görev alanı

  ·          Uyuşmazlık mahkemesi, iptal davaları

  ·          Nitelikleri, önkoşulları, öze ilişkin koşulları

  ·          Tam yargı davaları, nitelikleri, önkoşulları

 • Son Değişikliklerle Açıklamalı Kamu İhale Mevzuatı

  Son Değişikliklerle Açıklamalı Kamu İhale Mevzuatı

 • Son Değişikliklerle Açıklamalı Kamu İhale Mevzuatı
  Son Değişikliklerle Açıklamalı Kamu İhale Mevzuatı
  85.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  12/6/2002 tarihinde 4761 sayılı Kanunla önemli değişikliklere uğramış, 1/1/2003 tarihinde yürürlü­ğe girdikten sekiz ay sonra İse uygulamada görülen aksaklıklar nedeniyle 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Aradan geçen 5 yıl boyunca yine Kanunda bir takım değişiklikler yapılmış ve ihtiyaç duyulan konularda yeni istisnalar eklenmiştir. Uygulamada ortaya çıkan sorunların çö­zümüne yönelik olarak 2006 yılında başlayan Kanun Tasarısı çalışmaları niha­yet 2008 sonunda sonuçlandırılarak 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunla, Kamu İhale Kanununun 30, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 4 maddesi değiştirilmiştir (Önsöz).
          ·          Kamu İhale Kanunu

  ·          Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

  ·          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

  ·          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

  ·          İhale Uygulama Yönetmeliklerindeki Değişiklikler

  ·          Kamu İhale Genel Tebliği

  ·          İlgili Kanunların İhale Mevzuatına İlişkin Hükümleri

 • Yönetim Hukuku Güncelleştirilmiş 34. Bası

  Yönetim Hukuku Güncelleştirilmiş 34. Bası

 • Yönetim Hukuku Güncelleştirilmiş 34. Bası
  Yönetim Hukuku Güncelleştirilmiş 34. Bası
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından ilk basısı 1969 yılında yapılan altı kez basılan «Türkiye'nin Yönetim Yapısı» ve 1976 yılında aynı kurumca basılan «Kamu Yönetimi Hukuku» adlı yapıt­lar, yönetim hukuku alanındaki gelişmeler ve 1982 Anayasası da dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve birleştirilerek bu kez «Yönetim Hukuku» adı altında yayınlanmıştır.

  Bu yapıt, Yönetim hukukuna ilgili duyanlara kısa bilgi verme ama­cı gütmektedir.

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Yönetimin Genel Nitelikleri

  ·          Yönetsel Kuruluşlar

  ·          Kamu Görevlileri, Kamu Malları

  ·          Yönetimin İşleyişi

  ·          Yönetimin Denetlenmesi

 • Yönetsel Yargı 35. Bası

  Yönetsel Yargı 35. Bası

 • Yönetsel Yargı 35. Bası
  Yönetsel Yargı 35. Bası
  38.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitapta yer alan konular:

  Genel İlkeler

  • Hukuk Devleti ve Yargı Denetimi
  • Yargı Denetiminde Uygulanan Başlıca Sistemler
  • Yönetsel Yargının Türkiye'deki Gelişimi ve Özellikleri

  Yönetsel Yargı Kuruluşları

  • Yönetsel Yargı Yerlerinin Nitelikleri
  • Danıştay
  • İdare ve Yargı Mahkemeleri
  • Bölge İdare Mahkemeleri
  • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
  • Sayıştay

  Görev Dağılımı ve Görev Uyuşmazlıkları

   

  • Kavramlar ve Sorunlar
  • Yönetsel Yargının Görev Alanı
  • Uyuşmazlık Mahkemesi

  İptal Davası

  • İptal Davası İle İlgili Genel İlkeler
  • İptal Davasının Ön Koşulları
  • İptal Nedenleri
  • İptal Davasının Sonuçları
  • İptal Kararlarının Yerine Getirilmesi

  Tam Yargı Davaları

  • Tam Yargı Davası İle İlgili İlkeler
  • Tam Yargı Davasının Ön Koşulları
  • Tam Yargı Davasında Sorumluluk Nedenleri

  Yorum Davaları
  Yönetsel Yargılama Yöntemi

  • Yönetsel Yargılama Yöntemi İle İlgili İlkeler
  • Yönetsel Yargıda Görev ve Yetki
  • Yönetsel Davalarda Taraflar
  • Dava Açma Süresi
  • Dava Açılması ve Biçimine İlişkin Koşullar
  • Dava Açmanın Sonuçları
  • Yönetsel Yargıda Kanıtlama Yöntemi ve Araçları
  • Adli Yardım
  • Davaların Karara Bağlanması
  • Yasa Yolları
  • Açıklama ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi
  • Yargılama Giderleri
  • Feragat ve Kabul
  • Çalışmaya ara Verme-Nöbetçi Mahkeme
 • Siyaset ve Yönetim İlişkisi Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım 2. Baskı

  Siyaset ve Yönetim İlişkisi Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım 2. Baskı

 • Siyaset ve Yönetim İlişkisi Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım 2. Baskı
  Siyaset ve Yönetim İlişkisi Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım 2. Baskı
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ekonomik (üretim) temelde oluşması ve yeniden yapılanması ile ilgili bir sorun olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Konu, ekonomik alan-siyasal alanın biçimsel-kurumsal ayrılığından hareketle, ekonomik zor ile baskı gücünün tamamlayıcı zorunluluğu kapsamında tartışılmıştır. Böylece, siyasal ve yönetsel, toplumsal gerçeklik bağlamında maddi bir temele oturtularak, dolayımlayıcı nitelikleriyle incelenmiştir. Bu inceleme, mantıksal zorunluluk kalıpları dışında kalmaya özen gösterilerek, tarihsel zorunluluk ve toplumsal gerçeklik temelinde, kuramsal ve eleştirel olarak yapılmaya çalışılmıştır.   

  Kitabın Bölüm ve Kısım Başlıkları:

   

  ·    Siyaset – Yönetim İlişkisine Liberal Yaklaşımlar

  ·    Siyaset-Yönetim İlişkisiyle İlgili Temel Yaklaşımların Düşünsel Kökenleri

  ·    Anglo-Amerikan Yaklaşımının Çözümlenmesi

  ·    Kıta Avrupası Yaklaşımının Çözümlenmesi

  ·    Ekonomik Alan-Siyasal Alan Ayrılığının Türevi Olarak Siyaset Ve Yönetim “İlişkisi”

  ·    Kapitalizmin Kökeni Sorunu Çerçevesinde Ekonomik Alan-Siyasal Alan Ayrılığı

  ·    Ekonomik Alan-Siyasal Alan Ayrılığının Türevsel Yansıması Olarak Siyaset-Yönetim “İlişkisi”

  ·     Yöntemsel Açıdan Türkiye’de Siyaset Ve Yönetim “İlişkisi”

 • İdare Hukuku Açısından Türkiye'de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları

  İdare Hukuku Açısından Türkiye'de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları

 • İdare Hukuku Açısından Türkiye'de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları
  İdare Hukuku Açısından Türkiye'de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Ve Regülasyonu

  ·          Türkiye’de Elektrik Sektörünün Regülasyonu

  ·          Kamu Hizmeti Olarak Elektrik Sektörü Ve 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’ndan Önceki Hukuki Yapı

  ·          4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Öngörülen Hukuki Yapı

  ·          4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Öngörülen Türkiye Elektrik Piyasasının İşleyişi

  ·          Elektrik Sektörünün Regülasyonunda Avrupa Birliği, Rusya, Çin Ve Güney Amerika Uygulamaları

  ·          Genel Olarak Enerji Sektörlerinin Serbestleşmesi Ve Elektrik Sektörü

  ·          Avrupa Birliği’nde Enerji Sektörünün Serbestleşmesi Sürecinde Elektrik Sektörü

  ·          Rusya, Çin Ve Güney Amerika Uygulamaları

 • Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri 2.BASI

  Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri 2.BASI

 • Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri 2.BASI
  Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri 2.BASI
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

   

  ·          Ekonomik Kamu Hukukunun Özellikleri Ve Kaynakları

   

   

  ·          Ekonomik Alanda Kamusal Örgütlenme: Ekonomik Kamu Yönetimi

  ·          Ekonominin Kamusal Hukuki Çerçevesi

  ·          Kamu Alımları

  ·          Özelleştirme

  ·          Kamusal Faaliyet Ve Rekabetçi Düzen

  ·          Ekonomik Faaliyetler Ve Rekabetçi Düzen

  ·          Ekonomik Alana İlişkin Kararların Yargısal Denetimi

 • İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Hukuksal Rejimi Bakımından Kamu İhale Sözleşmeleri

  İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Hukuksal Rejimi Bakımından Kamu İhale Sözleşmeleri

 • İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Hukuksal Rejimi Bakımından Kamu İhale Sözleşmeleri
  İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Hukuksal Rejimi Bakımından Kamu İhale Sözleşmeleri
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Üç bölüm halinde hazırlanan bu çalışmanın birinci bölümünde, idarenin genel olarak bir sözleşme ilişkisinin tarafı olması, sözleşme öncesi aşamadaki ihale sürecinin hukuki niteliği ve kamu ihale sözleşmelerinin tabi olduğu hukuksal rejim kısaca ele alınmış, buna ilişkin doktrin ve uygulamadaki yaklaşımlara yer verilmiştir.

  İkinci bölümde, kamu ihale sözleşmelerinin idarenin tarafı olduğu sözleşmeler içindeki yeri incelenmiş ve bu bağlamda, diğer ülke mevzuat ve uygulamaları ile yargı kararları esas alınarak idari sözleşme ölçütleri bakımından kamu ihale sözleşmelerinin hukuki niteliği üzerinde durulmuş, başlıca idari sözleşme tipleri ile kamu ihale sözleşmeleri karşılaştırmalı bir incelemeye tabi tutulmuştur.

  Üçüncü bölümde ise, ikinci bölümdeki tespit ve değerlendirmelerden hareketle, kamu ihale sözleşmelerinin idari sözleşme olarak nitelendirilmesi halinde, sözleşmenin kısmen ya da tamamen yargı kararı ile iptali ve sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi gibi ortaya çıkabilecek bazı hukuki sonuçlar üzerinde durulmuştur.

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır