Seçimi Daraltın

 • İcra İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası

  İcra İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası

 • İcra İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası
  İcra İflas Hukukunda İtirazın İptali Davası
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  • İtirazın iptali davasında yargılama; itirazın iptali davasının açılması ve dilekçeler teatisi, itirazın iptali davasında yargılama ve ispat
  • İtirazın iptali davasında karar; itirazın iptali davasında karar ve kanun yolları; itirazın iptali davasında karar; davanın reddi kararı ve sonuçları, davanın kabulü kararı ve sonuçları, davayı sona erdiren diğer durumlar, davanın konusuz kalması ve diğer sona erme nedenleri, itirazın iptali davasında kanun yolları; temyiz, karar düzeltme, yargılamanın yenilenmesi İptal davası sonunda hükmedilen tazminatlar; tazminatların hukuki nitelikleri, amacı ve ortak özellikleri, icra inkâr tazminatı, kötüniyet tazminatı
 • Hacizde İstihkak Davası

  Hacizde İstihkak Davası

 • Hacizde İstihkak Davası
  Hacizde İstihkak Davası
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  İstihkak davası, icra ve iflâs hukukuna has bir dava olmayıp eşya hukuku bakımından, haksız olarak elkonulan bir malın geri alınmasına verilen addır.İstihkak davaları ile ilgili olarak, İcra ve İflâs Kanunumuzda ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. İcra hukukunda, malın borçlunun elinde bulunması (İİK m.96 vd) ile malın üçüncü kişinin elinde bulunması (İİK m.99) halleri birbirinden ayrı ayrı düzenlenmiş iken; iflâsta yalnızca, malın iflâs masasına girmiş olması durumu hakkında düzenleme (İİK m.228) yapılmıştır. İstihkak davası, mal üzerindeki hak (duruma göre, mülkiyet hakkı veya mülkiyet dışındaki bir hak) sahibinin kim olduğunun belirlenmesine yönelik bir dava olduğu içindir ki, bu davanın sonucunda malın kaderi değişebilmektedir. Örneğin, hacizdeki istihkak davasının sonucunda, hacizli malın (daha doğru bir ifadeyle, o mal üzerindeki hakkın) borçluya ait olduğu anlaşılırsa, bu mal, alacaklı lehine paraya çevrilebilecek, aksi takdirde malın üçüncü kişiye ait olduğu tespit edildiği için (üzerindeki haciz kalkarak) mal, üçüncü kişiye verilecektir.

  İçindekiler

  • Konunun Önemi, Sınırları Ve İnceleme Planı
  • İstihkak Davası Kavramı, İstihkak Davasının Tanımı ve Amacı, İstihkak Davasının Hukuki Niteliği
  • Yabancı Hukuklardaki ve Türk Hukukundaki Kanuni Düzenlemelere ve Görüşlere Genel Bakış
  • İstihkak Davasının Konusu Olabilecek Haklara İlişkin Genel Açıklamalar
  • İstihkak Davasına Konu Olabilecek Haklar
  • İstihkak İddiasının Ve Davasının Ön Koşulu Olarak Bir Haczin Bulunması Zorunluluğu
  • Elde Bulundurma Kavramı, İstihkak İddiası
  • İstihkak Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme, İstihkak Davası Açılması, İstihkak Davasının Tarafları, İstihkak Davasında Yargılama Usulü
  • İstihkak Davasında İspat Rejimi, İstihkak Davasında Yargılama Evresine İlişkin Diğer Bazı Özel Durumlar
  • Bir Malın Haczedilmiş Olması ve Haczedilen Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması
  • İstihkak İddiasında Bulunulması ve Bunun Üzerine Yapılacak İşlemler
  • İstihkak Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme
  • Alacaklının İstihkak Davası Açması, İstihkak Davasının Tarafları
  • İstihkak Davasında Yargılama Usulü Ve İspat Rejimi
  • İcra Ve İflâs Kanunu’nun 99’uncu Maddesinin 89’uncu Maddesi İle İlişkisi
  • Hacizli Malı Borçlu İle Üçüncü Kişinin Birlikte Elde Bulundurması
  • Davanın Hacizli Malın Borçlunun Elinde Bulunması Halinde Hüküm Ve Sonuçları
  • Davanın Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Hüküm ve Sonuçları
 • Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takip

  Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takip

 • Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takip
  Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takip
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Takip"tir. Konu İİK.'nun 171 ve 176/b maddeleri arasında ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takip de adi iflas yoluyla takipten ayrı tutularak özel bir düzenleme yapılmıştır. 538 sayılı Kanunla getirilen hükümler 1965 yılından beri uygulanmaktadır. Ancak uygulama göstermiştir ki konu ile ilgili bazı hükümleri yetersiz kalmakta ve tereddütler yaratmaktadır. Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takip konusu doktrin ve uygulama bakımından önemlidir.(Giriş'ten).

  Kitabın konuları:

  • İflas ve iflas yolları hakkında genel bilgi
  • Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takibin koşulları
  • Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takip prosedürü
  • Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte iflas davası
  • İflas davası sonucunda verilebilecek olan kararlar ve bu kararlara karşı kanuni başvuru yolları
 • İcra Sözleşmeleri

  İcra Sözleşmeleri

 • İcra Sözleşmeleri
  İcra Sözleşmeleri
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ayrıca bu belirlemeyi yaparken yardımcı olacağını düşündüğümüz bazı konuları da burada inceleyeceğiz. Bu konuların başında icra hukukunun kamu hukuku karakterli mi yoksa özel hukuk karakterli mi olduğu sorunu yer almaktadır. Aynı zamanda icra hukukunun amacı ve icra hukukunda geçerli olan ilkeler de bu belirlemeleri yaparken önem arz ettiği için bunlar üzerinde de durmamız gerekecektir. Daha sonra icra sözleşmelerinin hukukî niteliğini tespit edeceğiz.

                  İkinci bölümde ise, genel olarak üçlü bir(icrayı daraltan, genişleten ve engelleyen sözleşmeler)ayrım yapıp, sözleşme tipleri üzerinde duracağız. Bu üçlü ayrım içinde her bir sözleşme türü için sözleşmelerin özel görünümleri dikkate alınarak, bu sözleşmelerin geçerliliği üzerinde de ayrıca duracağız. Aynı zamanda, bu sözleşmeleri daha iyi anlayabilmek bakımından her bir sözleşme tipi için örnek olmak üzere bazı sözleşme tipleri üzerinde de duracağız. Ancak yapacağımız bu inceleme örnekleme mahiyetinde olacaktır; dolayısıyla bu örnekleme, söz konusu sözleşme tipi açısından tüketici nitelikte olmayacaktır. Daha farklı sözleşme tiplerinin de karşımıza çıkması mümkündür. Bunun yanı sıra ikinci bölümde İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan sözleşmeye ilişkin hükümler üzerinde de duracağız. Bu bölümde son olarak, m.45 hükmünün kısa bir değerlendirmesine yer vereceğiz. Ayrıca bizim inceleme konumuzun sadece cüzî icra sözleşmeleri olduğunu, buna karşılık iflâs sözleşmelerinin bizim konumuzun dışında kaldığını da belirtmemiz gerekir.

                  Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde, icra sözleşmelerinin kuruluşu ve şekli üzerinde durarak, sözleşmenin kurulması şartlarını belirleyeceğiz. Aynı zamanda bu bölümde, icra sözleşmelerinin taraflardan birince, ihlal edilmesi durumunda, hangi hukukî yola başvurulması gerektiğini tespit edeceğiz. İcra sözleşmelerinin, taahhüt veya tasarruf etkili olması ve bunun sonuçları konusuna da son bölümde yer vereceğiz. Bunun dışında, genel işlem şartları içinde yer alan icra hukukuna ilişkin kayıtlar üzerinde de duracağız. Son olarak icra sözleşmelerine aykırılığın hukukî ve cezaî sonuçları üzerinde duracağız..(Giriş'ten).

  Kitabın konularından:

  • İcra Sözleşmesi Kavramı
  • Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları
  • İcra Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
  • İcra ve İflâs Kanunu’nda Yer Alan Sözleşmeye İlişkin Hükümler ve Bunların Değerlendirilmesi
  • İcrayı Daraltan Sözleşmeler
  • İcrayı Engelleyen(Bertaraf Eden)Sözleşmeler
  • İcrayı Genişleten Sözleşmeler
  • İcra Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Şekli
  • İcra Sözleşmelerinin İleri Sürülmesi ve Etkileri
  • Genel İşlem Şartları Bakımından İcra Sözleşmeleri
  • İcra Sözleşmelerine Aykırılığın Sonuçları
 • Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi

  Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi

 • Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi
  Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi
  32.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Re­hin hakkı, daha da özele inilecek olursa taşınmaz üzerinde rehin hakkı, en yay­gın teminat türü olarak alışveriş hayatında görülmektedir. Taşınmaz rehni de­nildiğinde akla ilk gelen ipotektir. İpotekli borç senedi ve irat senedi nadiren de rastlansa ayrı bir işleve sahip ve varlığını sürdürmesi gereken kurumlardır. Yaygın kullanım alanı bulması nedeniyle çalışmamızda ipotek birinci planda tutulmuş; ipotekli borç senedi ve irat senedine gerekli olduğu noktalarda özel olarak değinilmiştir. Taşınmaz rehninin hükümleri ve sona ermesi çalışmanın kapsamı dışındadır.

  Bu çalışma taşınmaz rehni çerçevesinde "taşınmaz 'a yoğunlaşmış vazi­yettedir. Burası önemlidir, çünkü taşınmaz veya taşınır olmak rehnin türünü ve uygulanacak hükümleri belirlemede hareket noktasını oluşturmaktadır. Öte yandan çalışmada arazinin yanısıra Medeni Kanun tarafından taşınmaz olarak kabul edilmiş bazı malvarlığı değerleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Örneğin, bağım­sız ve sürekli hakların, taşınmaz üzerindeki payın, kat mülkiyetine konu bağım­sız bölümün taşınmaz sayılmalarına bağlı olarak rehin verilmeleri irdelenmiştir.

  Taşınmazın rehin verilmesi için bir takım ilkelere uyulması gerekir. Çalışmamızda bu ilkelerin üzerinde durulmuş, ayrıca özel olarak "belirlilik ilkesi" hareket noktası kabul edilmiştir (Önsöz).

 • Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi

  Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi

 • Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi
  Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi
  80.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Uygulamada zaman zaman yaşanan yasal çakışma ve çatışmalara rağmen, kira konusundaki iki kanunun da yan yana yaşayabildiği de bir gerçekliktir. Bu durum, maddî hukuktaki diğer hukukî ilişkiler dikkate alındığında, istisnaî olmasa bile, ilginçtir.

  Aynı ilginçlik, takip hukukuna da yansımıştır. Takip hukukumuzda ilâmsız icra takibi, kural olarak, yalnız para / teminat alacakları için mümkün olmakla ve para / teminat alacakları dışında ilâmlı icraya başvurma zorunluluğu bulunmakla birlikte, bazı şartların gerçekleşmesi halinde kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yolu ile tahliyesi de mümkündür. İcra ve İflâs Kanunumuzun 269–276 hükümleri buna olanak vermektedir. Bu istisnaî durum, ülkemizde genel olarak davaların (özel olarak, genel mahkemelerin görevi dâhilinde bulunan tahliye davalarının), hak sahiplerini “bezdirici” ölçüde uzun sürdüğü gerçeği düşünüldüğünde, çok kısa zamanda sonuç elde edilmesini sağlayan, pratik sonuçlar doğuran bir yoldur. Örneğin, içinde uygulamacı olarak bizzat bulunduğum bir davada hâkim, şartlarının gerçekleşmiş bulunması sebebiyle, Adalet Bakanlığının kiracı olduğu adliye binasının (yani, karar veren hâkimin görev yaptığı mahkemenin de içinde bulunduğu taşınmazın) tahliyesine ilk duruşmada karar vermiştir!

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          İlamsız Tahliye Takibinde Taraflar Ve Yetkili İcra Dairesi

  ·          Kira Borcunun Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye Takibi

  ·          Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye Yolu

  ·          İcra Mahkemesinin Tahliyeye İlişkin Kararlarının Hüküm Ve Sonuçları

 • Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz - 6098 sayılı TBK ve 6100 sayılı HMK işlenmiş 3. Bası

  Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz - 6098 sayılı TBK ve 6100 sayılı HMK işlenmiş 3. Bası

 • Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz - 6098 sayılı TBK ve 6100 sayılı HMK işlenmiş 3. Bası
  Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz - 6098 sayılı TBK ve 6100 sayılı HMK işlenmiş 3. Bası
  75.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         İhtiyati Hacizle İlgili Genel Bilgiler

  ·         İhtiyati Haciz ve Hukukî Niteliği

  ·         İhtiyati Haczin Diğer Kavramlarla Karşılaştırılması, Yasal Düzenlemesi ve Geçici Hukukî Koruma Tedbirlerinin Düzenlenme Nedeni

  ·         İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Ve İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim

  ·         İhtiyati Haciz Kararı Verilmesinin Şartları

  ·         İhtiyati Hacizde Görevli ve Yetkili Mahkeme

  ·         İhtiyati Hacizde Yargılama Usulü Ve Karar

  ·         İhtiyati Hacizde Teminat  

  ·         İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması ve Teminat Karşılığında Haczedilen Malların Borçluya Bırakılması

  ·         İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

  ·         İhtiyati Haczin Kesin Hacze İştiraki ve Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi

  ·         İhtiyati Hacze İlişkin Kararlara Karşı Kanunyolları     

  ·         İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim

  ·         Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Maddî ve Manevî Tazminat Davası

  ·         Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası

  ·         Kamu Alacaklarından Dolayı İhtiyati Haciz

  ·         Pratik Çalışmalar

  ·         İhtiyati Hacze İlişkin Sorular

  ·         Araştırma Ödevleri            

  ·         Karar Analizi       

  ·         İhtiyati Haczi Düzenleyen Kanun Hükümleri İle Gerekçeleri

  ·         Dilekçe Örnekleri

  ·         Yargıtay Kararları

 • İtirazın İptali Davaları İcra İnkâr ve Kötüniyet Tazminatı -3. Baskı İcra ve İflas Kanunu?nda 6103 ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Son Değişikliklere Göre Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve 6098 Sayılı TBK, 6100 Sayılı HMK ve 6102 Sayılı TTK Hükümleri İşl

  İtirazın İptali Davaları İcra İnkâr ve Kötüniyet Tazminatı -3. Baskı İcra ve İflas Kanunu?nda 6103 ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Son Değişikliklere Göre Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve 6098 Sayılı TBK, 6100 Sayılı HMK ve 6102 Sayılı TTK Hükümleri İşl

 • İtirazın İptali Davaları İcra İnkâr ve Kötüniyet Tazminatı -3. Baskı İcra ve İflas Kanunu?nda 6103 ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Son Değişikliklere Göre Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve 6098 Sayılı TBK, 6100 Sayılı HMK ve 6102 Sayılı TTK Hükümleri İşl
  İtirazın İptali Davaları İcra İnkâr ve Kötüniyet Tazminatı -3. Baskı İcra ve İflas Kanunu?nda 6103 ve 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Son Değişikliklere Göre Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş ve 6098 Sayılı TBK, 6100 Sayılı HMK ve 6102 Sayılı TTK Hükümleri İşl
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Genel Haciz Yolu İle İlamsız Takipler Hakkında Genel Bilgi, Yetki Ve Takip Talebi

  ·          İlamsız İcra Takibi Hakkında Genel Bilgi     

  ·          Haciz Yolu İle İlamsız İcra Takibinde Yetki

  ·          Takip Talebi        

  ·          Ödeme Emri, Ödeme Emrine İtiraz, Gecikmiş İtiraz Ve İtirazın Sonuçları

  ·          Ödeme Emri

  ·          Ödeme Emrine İtiraz

  ·          Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz

  ·          İtirazın Sonuçları

  ·          Ödeme Emrine İtirazın Giderilmesi              

  ·          İtirazın İptali Davası, İcra İnkar Ve Kötüniyet Tazminatı

  ·          İtirazın İptali Davası

  ·          İcra İnkar Ve Kötüniyet Tazminatı   

  ·          İtirazın İptali Davası İle İlgili Özelliği Olan Durumlar

  ·          İflasın İtirazın İptali Davasına Etkisi

  ·          Takip Konusu Alacağın Temlikinin İtirazın İptali

  ·          İtirazın İptali Davasında Faiz

  ·          İtirazın İptali Davasının Kısmi Dava Olarak Açılıp Açılmayacağı

  ·          İtirazın İptali Davasına Müdahalenin Mümkün Olup Olmadığı

  ·          İflasın Ertelenmesi Kararının İtirazın İptali Davasına Etkisi

  ·          İtirazın İptali Davası Derdest İken Davaya Esas Takip Dosyasının İşlemden Kaldırılması

  ·          İtirazın İptali Davasında İddia Ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi

  ·          İtirazın İptali Davasında Islah

  ·          İcra Takibine Konu Edilmeyen Belgeye Dayanarak

  ·          İtirazın İptali Davası Açılıp Açılamayacağı

  ·          Ödemenin İtirazın İptali Davasına Etkisi

  ·          İtirazın İptali Davasının Hakemde Görülüp Görülmeyeceği    

  ·          6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Derdest İtirazın İptali Davalarına Uygulanması

  ·          İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı

  ·          İtirazın İptali Davasında Verilebilecek Kararlara Karşı Kanuni Başvuru Yolları

  ·          İtirazın İptaline İlişkin Kararın Ve Hükmedilen Tazminatın İnfaz Şekli

  ·          Yargıtay Kararları

 • Ticari Nitelikteki (Tacirler Arasındaki) Satış Sözleşmelerinde Satış Bedelinin Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davaları

  Ticari Nitelikteki (Tacirler Arasındaki) Satış Sözleşmelerinde Satış Bedelinin Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davaları

 • Ticari Nitelikteki (Tacirler Arasındaki) Satış Sözleşmelerinde Satış Bedelinin Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davaları
  Ticari Nitelikteki (Tacirler Arasındaki) Satış Sözleşmelerinde Satış Bedelinin Tahsili İçin Açılan İtirazın İptali Davaları
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·         İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA GENEL BAKIŞ

  ·         İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ

  ·         İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ŞARTLARI

  ·         GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

  ·         YARGILAMA ESASLARI

  ·         YARGILAMA SONUNDA VERİLEBİLECEK KARARLAR

  ·         SATIŞ SÖZLEŞMESİNE GENEL BAKIŞ

  ·         TANIM VE KAVRAMLARIN BELİRLENMESİ

  ·         TİCARİ NİTELİKTEKİ (TACİRLER ARASINDAKİ)  SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI

  ·         CISG (VİYANA SATIM ANTLAŞMASI)

  ·         TİCARİ NİTELİKTEKİ (TACİRLER ARASINDAKİ) SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  ·         SATIŞ BEDELİ

  ·         İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

  ·         İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

  ·         HÜKÜM VE HÜKÜM KURMA ESASLARI

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır