Seçimi Daraltın

 • Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik

  Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik

 • Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik
  Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • BİR CEZA MUHAKEMESİ MAKAMI OLARAK SAVCILIK
  • İSLAM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
  • OSMANLI MUHAKEME HUKUKUNDA MÜDDE-İ UMUMİLİK
 • Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma

  Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma

 • Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma
  Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma
  35.00 TL
  Haksız Tahrik Kararlarındaki Eril Hakakküm Kodları
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  BİRİNCİ BÖLÜM

  METODOLOJİ

  • I) ARAŞTIRMANIN TEMEL SORUNSALI VE KAPSAMI

  • II) ARAŞTIRMADA UYGULANAN YÖNTEM

  • III) VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ VE YORUM SÜRECİ

  İKİNCİ BÖLÜM

  KAVRAMSAL ÇERÇEVE

  • I)  BİR CİN HİKÂYESİ: CEZA KANUNU VE
        UYGULAMADA HAKSIZ TAHRİK

  • II) HUKUKUN YEREL BİLGİSİ: HUKUK KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE TEORİK SOYAĞACI

  • III) ERKEKLİĞİN YAZISIZ KANUNU: HEGEMONİK ERKEKLİK VE ERİL TAHAKKÜM

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  YARGI KARARLARINDA ERKEKLİĞİN HALLERİ-
  ERİL TAHAKKÜMÜN GÖRÜNÜMLERİ

  • I)  “ERKEKLİĞİME DOKUNDU”: KIRILGAN ERKEKLİKLER

  • II) “NE BAKIYORSUN LAN”: ERİL PERFORMANSLAR

  • III) “SÖZÜMÜ DİNLEMEDİ”: LİBİDO DOMİNANDİ VE BOZULAN PAZARLIK

  SONUÇ

   

 • Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası

  Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası

 • Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası
  Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  İslam hukukunun kaynaklarını, dört Sünni mezhepteki hukuk gelişmelerini ele alan ve İslam hukuku sistemi hakkındaki genel bilgileri veren giriş kısmından sonra Profesör Ansay İslam hukukunu -Bergstrasser/Schacht gibi- başlıca Hanefi mezhebine göre anlatıyor...

  İki sebeple bu fevkalade anlamlı: Bir kere bütün dört Sünni mezhepte cari olan hukuku anlatmak hem zahmetli, hem de gereksiz; çünkü ortak temellerine rağmen bu mezherperin teferruatda birbirlerinden ayrıldıkları hususlar nadirattan değil. Böylece Ansay, -Bergstrasser/Schacht'ın gerekçelerine katılmakta, Diğer taraftan, Hanefi mezhebine göre hukukun ele alınması Türkiye için özellikle önemli; çünkü bu, Osmanlı İmparatorluğu'nda mahkemeler ve müftüler tarafından res'en uygulanmakta olan hukuktu.

  Hanefi mezhebinin hukuku Türk hukuk geleneğine de uymaktadır (entspricht). Şayanı dikkat olan diğer bir husus da, -bu alandaki pek çok yazardan farklı olarak- Profesör Ansay'ın sadece 19. asrın sonlarına kadar tek başına mer'i olup da kodifiye edilmemiş bulunan şeriatı anlatmayıp, haklı olarak pek çok kez Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye (1869-1876)'nin maddelerine atıflarda bulunması ve bu maddeleri (genellikle Ali Haydar'ın muazzam Dürrer-ul-hukkam Şerhi'nden yararlanarak) tefsir etmesidir. 

  Kitap ayrıca, bugün artık çok güçlükle öğrenilebilen ve oldukça karmaşık olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş devresindeki hukuku genellikle (kaynaklara yapılan atıflarla) çok titiz bir araştırma sonucu izah etmekte. Bu sahanın, kendisinin yakın dostu olan Alman meslektaşı Profesör Jaschke'nin başlıca ihtisas konusunu teşkil ettiğini de işaret edeyim.

  Bu eseri ile Profesör Ansay, -İstanbul Üniversitesi profesörlerinden merhum Ebulula Mardin ve gene aramızdan ayrılmış olan eski İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen ile birlikte İslam hukukunun 20. asırdaki büyük Osmanlı -Türk geleneği hukukçuları arasında yer alıyor.(Önsözden).

   

  Kitabın bölüm başlıkları:

  I. GİRİŞ

  ·      İslâm Hukuku ve Hukuk Tarihi, İslam Hukuku ve Diğer Hukuklar

  II. ESERLER

  ·      Eserler

  III. İSLÂM HUKUKU

  ·      Fıkıh, Din

  IV. FIKHIN KAYNAKLARI

  ·      Kur'ân Fakîhler, Kur'ân Fıkhın Baş Kaynağıdır, Sünnet (hadîs)

  ·      İcmâ', Kıyas, Başka Deliller, İctihâd (Müctehidler)

  ·      MücıehidNev'ileri, İmâm Kavli, İctihâd Kapısı Kapalı mıdır?

  V.MEZHEBLER

  ·      İhtilâflar, Sünnet ve Bid'at Ehli

  ·      Hicaz ve Irak Ehli, İmâm-ı a'zam (Ebû Hanîfe)

  ·      Istihsân, İmâm Ebû Yusuf, İmâm Muhammed bin Hasan Eşşeybanî

  ·      İmâm Mâlik (bin Enes el Eshâbî), İstislâh

  VI. HUKUK SİSTEMİ HAKKINDA GENEL MALUMAT

  VII. HUKUKİ İŞLERE AİT TEMEL MEFHUMLAR

  VIII. İRADE BEYANINDA FESATLAR

  IX. ECEL, ŞART, RÜKN, MADDETLER

  X. TEMSİL, VEKALET

  XI. İNSAN FİİL VE MUAMELELERİNİN DEĞER VE DERECELERİ

  XII. ŞAHIS HUKUKU 

  ·      Ehliyet, Vücûb Ehliyeti, Edâ' Ehliyeti, Kanunî Temsîl, Rüşd, İzin

  ·      Şahsiyetin Zevali (ölüm), Hükmî Şahıs, Mefkud, Kadınların Hukukî Durumu

  ·      Esirlerin Hukukî Durumu, Esir Çocuğun Hukukî Durumu

  ·      Esir Haddizatında Bir Maldır, Ceza Hukukunda Esir

  ·      Azâd Etme (i'tâk, itk), Azadın Hukukî Neticeleri, Müslüman Olmayanların Hukukî Durumu

  XIII. EŞYA HUKUKU

  ·      Aynî Haklar, Ayn, Deyn, İslâmda Mal

  XIV. MALLARIN NEVİLERİ

  ·      Malların Nev'ileri, Menkul ve Gayri Menkul Mallar, Mülkiyet ve Zilyedlik, Mülkiyetin İktisabı, Fer'î İktisâb (Telekk-il-mülk), Mülkiyetin Zevali, 

  ·   Muşa', Taksîm, Mülkiyetin Himâyesi, Rehin (Rehn), Rehinde Taaddî, Rehinde Kabz, Rehîn Satılmaya Salih Olmalıdır

  XV. BORÇ MÜNASEBETLERİ GENEL OLARAK

  XVI. BORÇ DOĞURAN SEBEPLER

  XVII. BORÇ MÜNÂSEBETİNİN ZEVALİ

  ·      Edâ', İfâ, Takas, İbra, Fesh, İkâle

  ·      Sulh, Havale, Alacağın Temlîki, Mürûri Zaman, Mürûri Zaman Müddetleri, Hukukî Münâsebetlerde Tarafların Taaddüdü

  XVIII. MÜNFERİT BORÇ MÜNÂSEBETLERİ

  ·      İkrar, Bey' ve Şirâ' (Satma ve Satın Alma) Akdi, Bey'de Kullanılan Ölçüler, Bey'in Şartları

  ·      Bey'de Mülkiyetin İntikâli, Mülkiyet ve Hasânn Ihtikâli Ânı Yönünden İslâm Hukuku ile

  ·      Modern Hukukun Karşılaştırılması, Mebî'in Kabzdan Önce Bey'i

  ·      Hıyar Hakkı, Muhayyerlik, Selem, Bey'in Hususî İsimleri, Bey'-i Marîz, Bey'-ül Vefa, Bey -i Bi-1-istiglâl, İstisna', İcâre

  ·      İcâre Nev'ileri, A'yân İcarı, İcâre-i Ademî, Ecîr, Karz, Hibe (Bağış), Hibede İvaz, Hibeden Rücu

  ·      Umra ve Rukba, Şirket, Müfavaza Akdi ve inan Şirketi

  ·      Emval, A'mal ve Vücuh Şirketleri, Mudarebe Şirketi, İda'(Vedia), İade, Kefalet

  ·      Kefilin Durumu, Nefse Kefalet, Mala Kefalet, Vekaleti olmadan Başkası Hesabına Tasarruf, Gasb (Usurpation), Gasıbın Mes'uliyeti, Gasıbın Tazmin Mükellefiyeti

  XIX. AİLE HUKUKU

  ·      Akile, Cahiliye Devrinde Araplarda Evlenme Şekillerinden Hıtbe

  ·      Diğer Evlenme Şekilleri, İslamın Müdahalesi

  ·      İslamın Kabul Ettiği İzdivaç Yolları, İslamda Nikah, Nikahta Aleniyet

  ·      Evlenme Ehliyeti, Evlenme Öncesi ve Sonrası Fiili Muameleler

  ·      Mehr, Velayet, Veli (veliyy), KüfvNikah Manileri

  ·      Rida', Fasid Nikah, Ayrılma (müfarekat) ve Talak

  ·      Kayamka Şank ve Zaman, Kayamka Ric'at, Talakın Tefvizi

  ·      Boşanma Mukavelesi (Muhalaa, Mübaree) 

  ·      İlâ', Zıhâr, Teftik, Liân, Irtidâd, İddet, Neseb , Nüşüz, Nafaka

  ·      Hıdane (veya Hadane), Evlâd Edinme

  XX. MİRAS HUKUKU

  ·      İslâmda Veraset Usûlü, İslâmdan Önce Arab Veraset Usûlü

  ·      Mîrâs Hukuku (Ferâiz Hükümleri), İrs Sebepleri, Murisin Ölümü İle, Vârisin Sağ Olması Şartı

  ·      İrs Mânileri, Ölüm Târihi veya Vârisin Bilinememesi

  ·      Hacib(hacb), Hirmân ile Hacib, Mirasçılar, Farz Sâhibleri

  ·      Farz'da Yakın Kadın Akraba Lehine Tahdîd, Baba

  ·      SahîhDede, Evlâd-iÜmm, Kızlar, Oğul Kızları

  ·      Ana Baba Bir Kız Kardeş, Baba Bir Kız Kardeş, Ana, SahîhNine, Koca, Karı, Asabe, Neseb Cihetinden Asabelik (Bi nefsihî asabe) 

  XXI.VAKIF

  XXII. CEZA HUKUKU

  XXIII. USUL HUKUKU

  XXIV. İSLAMDA DEVLET DİVANLAR, BEYT-ÜL-MAL VE VERGİLER

 • Roma ve Türk Hukukunda Hata

  Roma ve Türk Hukukunda Hata

 • Roma ve Türk Hukukunda Hata
  Roma ve Türk Hukukunda Hata
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Roma hukuku özellikle, Kıta Avrupası çağdaş hukuklarını ve bu arada Türk hukukunu da önemli oranda etkilemiştir. Bu etki özellikle Özel hukukta ve Özel hukukta da Borçlar hukuku alanında belirgin biçimde gözlemlenebilir.

  Türk Borçlar Hukuku’ndaki temel kural ve ilkelerin önemli bölümünün kaynağını Roma Hukuku’nda bulabiliriz.

  Çalışmamın konusunu oluşturan hata, çağdaş hukuk sistemlerinde bir hukukî işlemin, sözleşmenin hukuken geçerli sayılabilmesi ve hukukun o tür işlemlere bağladığı sonuçları doğurabilmesi için bulunmaması gereken irade bozuklukları (=sakatlıkları, =fesatları)ndan en çok karşılaşılanıdır.


  Kitabın konularından:

  • Roma hukukunda hukuki işlem
  • Roma hukuku’nda hukukî işlem yapma iradesi ile bu iradenin açıklanması arasında ortaya çıkan uygunsuzluk durumu: Hata
  • Genel olarak irade beyanı ve hata kavramları
  • Hatanın çeşitleri
  • Hataya düşenin sözleşmeyi iptal hakkı ve bu hakkın kullanılması
 • Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı

  Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı

 • Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı
  Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı
  48.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın İçindekiler:

   

  ·          Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölümleri

   

  ·          Türk Tarihinin ve Türk Hukuk Tarihinin Dönemleri

  ·          Türk Hukuk Tarihinin Önemleri

  ·          Hukuk Tarihinde Kaynak Sorunu

  ·          İslâmiyetten Önce Türk Hukuku

  ·          Türklerin Yaşadığı Bölgenin Coğrafi Durumu ve Türk Devletlerinin Genel Özellikleri

  ·          Mete Zamanında Hun Devleti ve Bu Devletin Hukuku Hakkında Bilinenler

  ·          Göktürk Devleti ve Hukuku

  ·          Uygurlar ve Hukukları

  ·          Türklerin İslâmiyetten Önce Kabul Etmiş Oldukları Dinler

  ·          İslâmiyetten Sonra Türk Hukuku

  ·          İslâm Hukuku

  ·          Tanzimat Dönemi’ne Kadar Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku ve Örgütü

  ·          Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku ile Örgütünün Kökenleri

  ·          Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku ve Örgütü

  ·          Tanzimat’tan Sonra Türk Hukukunun Gelişmesi

  ·          Avrupa Hukuku’nun Gelişmesi

  ·          Tanzimat’tan Sonra Türk Hukuku

  ·          Bibliyografya

 • Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri (1727-1928)

  Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri (1727-1928)

 • Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri (1727-1928)
  Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri (1727-1928)
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makalelerine Genel Bir Bakış
  • İçindekiler Penceresinden Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri
  • Kaynakları Açısından Arap Harfli Hukuk Tarihi Kitapları
 • Osmanlı Devleti'nde Yabancılara Verilen Kamu Hizmeti İmtiyazları

  Osmanlı Devleti'nde Yabancılara Verilen Kamu Hizmeti İmtiyazları

 • Osmanlı Devleti'nde Yabancılara Verilen Kamu Hizmeti İmtiyazları
  Osmanlı Devleti'nde Yabancılara Verilen Kamu Hizmeti İmtiyazları
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Osmanlı Devleti’nde yabancılara verilen kamu hizmeti imtiyazlarını konu alan araştırmamız, Türk hukuk tarihine Tanzimat döneminde giren bir hukuk kurumunun Cumhuriyete uzanan süreçte izlediği gelişimi ortaya koymayı amaçlamıştır. Kamu hizmetlerinin görülme usullerinden biri olan imtiyaz usulü, Osmanlı Devleti’nde demiryollarından tramvaya, elektrikten havagazına kadar kamu hizmetlerinin çeşitli alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin hukukî dayanağı olmuş; XIX. yüzyılın ortasından Lozan Barış Görüşmelerine değin yaklaşık yetmiş yıllık bir dönemi etkilemiştir.

    Hukuk ve tarih gibi iki farklı disiplinin metodolojik farklılıklarının yanı sıra, konunun değişik boyutlarının varlığı, sistematik bir bütün içinde inceleme yapmayı zorlaştırmıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nde söz konusu yetmiş yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşen imtiyaz faaliyetlerinden, sadece yabancılara verilenlerin konu olarak seçilmesi, çalışmanın kapsamını belirlemeye yardımcı olmuştur.

    Diğer taraftan, XIX. yüzyılda sermaye birikimine ve teknolojik olanaklara sahip Avrupa devletlerinin siyasi nüfuz mücadelelerinde özellikle demiryolu imtiyaz sözleşmelerini araç olarak görmeleri, çalışmada dönemin siyasal ve ekonomik gelişmelerinden bağımsız değerlendirme yapmayı imkânsız kılmıştır. Dolayısıyla esas itibariyle sözleşmelerin hukuksal çerçevesi incelenip, dikkat çekici sözleşme örnekleri vurgulanırken; siyasal ve ekonomik gelişmelere de uygun bir yol izlenmeye çalışılmıştır.

    Konu seçiminde iki ana neden etkilidir. İlki, imtiyaz usulünün Türk Hukuk Tarihine Tanzimat döneminde girmekle beraber, imtiyazlar hakkındaki 1910 tarihli Kanun’un halen yürürlükte bulunması ve konunun Türk hukukunda güncelliğini yitirmemiş olmasıdır.

    İkinci neden ise, kamu hizmeti imtiyazlarının gerek hukukçular, gerek tarihçiler tarafından çeşitli yönlerden ele alınmış olmakla birlikte, bugüne kadar Türk Hukuk Tarihi alanında konuyla ilgili bir araştırma yapılmamış olmasıdır. Bu durum, çalışmada birçok eksiğin ve yanlışın bulunmasını kaçınılmaz kılsa da, anlayışla karşılanması ümit edilmektedir.(Önsöz’den)

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Genel Olarak İmtiyaz Kavramı                      

  ·          İmtiyazın Tanımı ve Unsurları         

  ·          İmtiyazın Çeşitleri ve Tarihsel Gelişimi        

  ·          İmtiyazın Hukukî Niteliği

  ·          İmtiyaz Sözleşmesinin Kurulması

  ·          Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  ·          Sözleşmenin Sona Ermesi

  ·          İmtiyaz Sözleşmelerinin Yargısal Denetimi

  ·          Osmanlı Devleti’nde Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinin Tarihsel ve Hukuksal Çerçevesi (1850-1910)

  ·          Osmanlı Devleti’nde İmtiyaz Kavramı           

  ·          Osmanlı Devleti’nde Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinin Hukuksal Çerçevesi          

  ·          İmtiyaz Sahibi Şirketler     

  ·          II. Meşrutiyet Döneminde İmtiyazlar

  ·          İttihat ve Terakki’nin İmtiyazlara Bakışı ve Hükümet Programlarında İmtiyazlar

  ·          II. Meşrutiyet Dönemi Meclislerinde İmtiyaz Tartışmaları         

  ·          1326 (1910) tarihli Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun’un Kabulü                                

  ·          Bağdat Demiryolu İmtiyazı            

  ·          Birinci Dünya Savaşı Döneminde İmtiyazlara Bir Bakış

  ·          Millî Mücadele Dönemi ve Lozan Barış Görüşmelerinde İmtiyazlar

  ·          Millî Mücadele Dönemi    

  ·          Lozan Barış Konferansı’nda İmtiyazlar Sorunu          

 • Teoride ve Pratikte Hukuki Çoğulluk

  Teoride ve Pratikte Hukuki Çoğulluk

 • Teoride ve Pratikte Hukuki Çoğulluk
  Teoride ve Pratikte Hukuki Çoğulluk
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          HUKUKİ ÇOĞULLUK: TARİH, KAVRAM VE TEORİ

  ·          Olgusal Dayanaklar

  ·          Kavram ve Teori

  ·          Çoğul Hukuk Düzenleri: Tasnif ve İlişkiler

  ·          HUKUKİ ÇOĞULLUĞUN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ

  ·          Genel Görünüm

  ·          Örnekler

  ·          BAĞLAM, İŞLEV VE SORUNLAR

  ·          Tarihsel Referanslar

  ·          Sömürgeler        

  ·          Sömürge Sonrası             

  ·          Politik Avantaj     

  ·          İtaat Nedeni Olarak Seçenek Yokluğu

  ·          Sorunlar              

  ·          ÇOKHUKUKLULUK VE ŞER’İ TAHKİM

  ·          Türkiye’de Çokhukukluluk Tartışmaları

  ·          Batı’da Şer’i Tahkim Tartışmaları

  ·          KÜRESEL LEX MERCATORIA ÜZERİNE BİR NOT

  ·          Küreselleşme ve Hukuk Düzenleri               

  ·          Yeni Lex Mercatoria          

  ·          Hukuk Reformları    

 • Roma Hukuku

  Roma Hukuku

 • Roma Hukuku
  Roma Hukuku
  33.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Tarihi Giriş ve Kaynaklar

   

  • Roma Hukuku’nun Konusu ve Önemi
  • Roma Siyasal Tarihinin Anahatları ve Roma’nın Siyasal Dönemleri
  • Roma Hukuku’nun Tarihi Dönemleri
  • Roma Hukuku’nun Kaynakları
  • Roma Hukuku Biliminin Iustınıanus’tan Çağımıza Kadar Gelişimi
  • Roma Hukuku’nun Sınıflandırılması (Tasnifi)
  • Özel Hukuk Sistemi

   

  Genel Kavramlar – Kişiler Hukuku

   

  • Ius (Hak ve Hukuk)
  • Hak Sahibi Ya Da “Şahıs” (Kişi) Kavramı ve Haklara Ehliyet (Kişiler Hukuku)
  • Hukuki Muamele (Hukuki İşlem)
  • Haksız Fiiller

   

  Hakların Korunması Roma Medeni Usul ve İcra Hukuku’nun Anahatları

   

  • Medeni Usul ve İcra Hukukunun Konuları ve Roma Usul Hukukunun Özel Durumu
  • Roma’da Hakların Korunmasının Gelişim Aşamaları
  • Roma Usul ve İcra Hukuku’nun Gelişim Aşamaları
 • Roma Eşya Hukuku

  Roma Eşya Hukuku

 • Roma Eşya Hukuku
  Roma Eşya Hukuku
  33.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Eşya Hukuku’nun Konusu, Kapsamı Ve “Roma Eşya Hukuku” Kavramı

   

  Genel Kavramlar

  • Ayni Hak Kavramı, İçeriği Ve Öğeleri
  • Ayni Hakların Ayırıcı Nitelikleri
  • Ayni Hakların İçerik Ve Niteliklerinin Gerektirdiği Özellikleri
  • Ayni Hakların Konusu
  • Ayni Hakların Çeşitleri

  Mülkiyet

  • Mülkiyet Hakkının İçerdiği Yetkiler Kapsamı Ve Sinırları
  • Roma Hukuku’ndaki Durum
  • Roma Hukuku’nda Mülkiyet Hakkının Tarihçesi
  • Mülkiyet Hakkının Çeşitleri
  • Mülkiyetin Kazanılma Yolları
  • Mülkiyetin Korunması

  Sınırlı Ayni Haklar (Iura In Re Aliena)

  • İrtifak Hakları (Servitutes)
  • Emphyteusıs (Uzun Süreli Kira Hakkı)
  • Superfıcıes (Üst Hakkı)
  • Rehin Hakkı (Pıgnus Vel Hypotheca)
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır