Seçimi Daraltın

 • Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası

  Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası

 • Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası
  Gerekçeli ve Notlu 1982 Anayasası
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  2017 DEĞİŞİKLİKLERİ,

  CUMHURBAŞKANLIĞI GERİ GÖNDERME GEREKÇELERİ VE

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI DAHİL

  • Yürürlükteki Metin

  • Milli Güvenlik Konseyi Nihayi Metni

  • Danışma Meclisi Aşaması

  • Milli Güvenlik Konseyi Aşaması

  • 1982 Sonrası Değişiklikler

 • Parlamento Hukuku

  Parlamento Hukuku

 • Parlamento Hukuku
  Parlamento Hukuku
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  TARİHÇE, TEMEL KAVRAM VE İLKELER

  1). “Parlamento” Kavramının Anlamı

  2). Kısa Tarihçe (Parlamentoculuk Hareketleri)

  3). Parlamenter Sistem (Parlamentarizm)

  4). Parlamentarizmin Bitmeyen Tartışma Alanları

  5). Temel Kavramlar ve İlkeler

  KURUMSAL ÇALIŞMA DÜZENİ

  1). İçtüzük

  2). Toplantı Düzeni

  3). Görüşme (Müzakere) ve Oylamalar

  4). Yasama Belgeleri ve İç Kuruluş

  5). Yasama İşlemleri

  PRATİK PARLAMENTO HUKUKU

  1). Yasama Uygulamaları

  2). Denetim Pratikleri

  3). Parlamentonun Yürütmeyi Gözetim ve Denetimi Bağlamında Bireysel Başvuru Yolları

  4) Milletvekillerine Disiplin İşlemleri

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ

 • Uluslararası Alanda İnsan Hakları

  Uluslararası Alanda İnsan Hakları

 • Uluslararası Alanda İnsan Hakları
  Uluslararası Alanda İnsan Hakları
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  I.BÖLÜM

  İNSAN HAKLARI KAVRAMI

  I – İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ

  II – TANIM, KAPSAM VE ÖZELLİKLER

  III – İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI KORUNMASI

  II.BÖLÜM

  EVRENSEL DÜZENLEMELER

  I – BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI SİSTEMİ

  II – ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI MANZUMESİ

  III – DİĞER EVRENSEL KURULUŞLAR

  IV – ÖZEL DÜZENLEMELER

  III.BÖLÜM

  BÖLGESEL DÜZENLEMELER

  I – AİHS DÜZENİ

  II – DİĞER BÖLGESEL DÜZENLEMELER

 • Anayasa Yargısı Dersleri

  Anayasa Yargısı Dersleri

 • Anayasa Yargısı Dersleri
  Anayasa Yargısı Dersleri
  37.80 TL
  Ürün Özellikleri:

  BİRİNCİ BÖLÜM

  ANAYASA YARGISININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE ANLAMI

  1. ANAYASA YARGISININ DOĞUŞU

  2. ANAYASA YARGISININ TARİHÇESİ

  3. ANAYASA YARGISININ YENİ ANLAMI VE İŞLEVİ

  İKİNCİ BÖLÜM

  KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN

  DENETİM YOLLARI

  1. ANAYASAYA UYGUNLUĞUN SİYASAL DENETİMİ

  2. YARGISAL DENETİM

  3. BİREYSEL BAŞVURU (Anayasa şikayeti/ Anayasal Başvuru/ Anayasa Başvurusu)

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  YÜCE DİVAN

  1. Genel Olarak “Yüce Divan”

  2. Yüce Divan Modelleri

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  SİYASİ PARTİLERİN DENETİMİ

  1. Siyasi Partilerin Mali Denetimi ve İhtar İşlemleri

  2. Siyasi Partilerin Kapatılması

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  ANAYASA MAHKEMELERİNİN KURULUŞU

  1. ÜYELERİN BELİRLENMESİ

  2. ANAYASA MAHKEMELERİNİN YAPILANMALARI VE ÜYE STATÜLERİ

  ALTINCI BÖLÜM

  TÜRKİYE’DE ANAYASA MAHKEMESİ DENETİMİNE TABİ OLMAYAN İŞLEMLER

  1. Yasama İhmalleri

  2. Anayasal Denetim Yasakları

  3. Yürürlükten Kaldırılan Geçici 15. madde Üzerine Değerlendirme

  YEDİNCİ BÖLÜM

  ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNDE

  ÖLÇÜ NORM ve DENETİMİN TÜRÜ

  1. Denetimde Ölçü Norm

  2. Denetimin Türü

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  KARARLARIN SONUÇLARI VE TÜRLERİ

  1. “Anayasaya Uygun Yorum” ya da “Yorumlu Ret Kararı”

  2. Yürürlüğü Durdurma

  3. Yokluk Kararı

  4. Kararların Geriye Yürümezliği

 • Osmanlı Devletinde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları

  Osmanlı Devletinde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları

 • Osmanlı Devletinde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları
  Osmanlı Devletinde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları
  40.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  OSMANLI HUKUKUNDA KANUN

  A. Klasik Dönemde Şeriat-Örf-Kanun

  B.  II. Mahmut Dönemi ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı  Adliye’nin Kuruluşu

  C.  Tanzimat Döneminde Kanun Anlayışı: “Kavânîn-i Cedîde”

  D.  Birinci Meşrutiyet Döneminde Kanun (1876-1908)

  E.  İkinci Meşrutiyet Döneminde Kanun (1908-1920)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE UYGULANAN OSMANLI KANUNLARI

  KANUN-I MUVAKKATLERİ VE NİZAMNAMELERİ

  A.  Anayasa Hukuku

  B. Ceza Hukuku: Serseriler Kanunu (1909 - 1963)

  C.  İdare Hukuku

  D. Malî Hukuk

  E. Adlî Teşkilat

  F. Medeni Hukuk

  G. Ticaret Hukuku

  H. Yabancılar Hukuku

  I. Eski eserler hukuku

  İ.  Fikri haklar

  SONUÇ

 • Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

  Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

 • Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
  Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  SORUMLULUĞUN DAYANDIĞI ESASLAR, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARİHİ GELİŞİMİ, SÜJESİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ

  § 1- SORUMLULUĞUN DAYANDIĞI ESASLAR

  § 2- SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ

  § 3 - SORUMLULUĞUN BENZER KURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ

  § 4 - SORUMLULUĞUN TARİHİ GELİŞİMİ

  § 5 - SORUMLULUĞUN SÜJESİ

  § 6 - SORUMLULUĞUN  KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ ADAM ÇALIŞTIRANIN TBK m. 66/f.1-2 ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞANIN DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU

  § 7 - TBK m. 66/f. 1-2’nin UYGULAMA ALANI

  § 8 - SORUMLULUĞUN ŞARTLARI

  ADAM ÇALIŞTIRANIN TBK m. 66/f.3 ÇERÇEVESİNDE İŞLETMENİN ORGANİZASYONU DOLAYISIYLA SORUMLULUĞU

  § 9 - ORGANİZASYON SORUMLULUĞU

  § 10 - SORUMLULUĞUN ÖZEL ŞARTLARI SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI

  § 11 - ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞUNDA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  § 12 - ADAM ÇALIŞTIRANIN MÜTESELSİL SORUMLULUK ESASI VE RÜCU TALEBİ

  § 13 - ZAMANAŞIMI VE İSPAT YÜKÜ

 • Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar

  Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar

 • Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar
  Uluslararası Hukuk Açısından İnsansız Hava Araçlarıyla Gerçekleştirilen Saldırılar
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Birinci Bölüm

  İHA SALDIRILARI VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN UYGULANABİLİR HUKUKİ REJİMLER

  İkinci Bölüm

  ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KUVVET KULLANIMINA BAŞVURMA VE SİLAHLI ÇATIŞMALAR

  Üçüncü Bölüm

  İNSANCIL HUKUK BAKIMINDAN İHA'LAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR

 • Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar

  Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar

 • Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar
  Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Merkezi (Kamusal) Sosyal Yardımlar
  40.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  I. Bölüm

  KAVRAMSAL ÇERÇEVE

  II. Bölüm

  SOSYAL YARDIMIN ÖNEMİ, SOSYAL YARDIM TÜRLERİ VE SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

  III. Bölüm

  TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE MERKEZİ (KAMUSAL) SOSYAL YARDIM MEVZUATIMIZ

  IV. Bölüm

  TÜRK SOSYAL YARDIM SİSTEMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü: FIFA ve FIBA Örneği

  Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü: FIFA ve FIBA Örneği

 • Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü: FIFA ve FIBA Örneği
  Uluslararası Spor Federasyonlarında İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü: FIFA ve FIBA Örneği
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ÖNSÖZ

  Yıllar içinde önce öğrencimiz, daha sonra yakın dostumuz olan yetenekli bir insanı uzun ve parlak bir kariyerin, mutlu bir hayatın başında, genç yaşta kaybetmek, bu kayba bir anlam vermek çok zor. Akademik çalışmaya yatkınlığı, bilimsel merakı, yüksek sorumluluk duygusu, işine tutkuyla bağlılığı Faruk’u nitelikli hukukçu yapan ve mesleki kariyerini adım adım inşa etmesini sağlayan özellikleri idi. İnsan ilişkilerinde sıcak ve dengeli, vefalı, güven verici, duyarlı olmasıyla bulunmaz bir dost idi.

  Ölümü sadece yokluğuyla değil, üretilemeden kalacak olan eserler, yaşanamayacak olan güzel zamanlar yüzünden keder veriyor asıl.

  2007 yılında yayımlanan İş Hukukunda Profesyonel Futbolcu isimli yüksek lisans teziyle Türkiye’de Spor İş Hukukunun doktriner temelini kuran Faruk, elinizde bulunan çalışmasını doktora tezi olarak hazırlamıştı. Eserin içeriğine ve özgünlüğüne dokunmadan son düzeltmelerini biz hocaları ve dostları gerçekleştirdik. Türk Spor Hukukuna yine özgün katkı sağlayacak olan eserin yayını bize buruk bir teselli veriyor.

  Bu vesileyle, eseri basan ve yayımlayan Turhan Yayınevi yöneticilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

   

  Prof. Dr. E. Murat ENGİN

  Prof. Dr. Hatice KOCASAKAL

  Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜRTEN

 • Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

  Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz

 • Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz
  Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  OY HAKKINDA İMTİYAZ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ

  TÜRK HUKUKUNDA OY HAKKINDA İMTİYAZIN
  KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ

  OY HAKKINDA İMTİYAZIN KORUNMASI – İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU

 • Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ

  Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ

 • Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ
  Uluslararası Hukuk Açısından UZAY MADENCİLİĞİ
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kısım I

  UZAY HUKUKUNA GİRİŞ Introduction to Space Law

  Kısım II

  UZAY FAALİYETLERİ VE HUKUK Space Activities and Law

  Kısım III

  UZAY MADENCİLİĞİ VE HUKUK Space Mining and Law

   

 • Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik

  Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik

 • Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik
  Osmanlı Hukukunda Müdde-i Umumilik
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  • BİR CEZA MUHAKEMESİ MAKAMI OLARAK SAVCILIK
  • İSLAM CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
  • OSMANLI MUHAKEME HUKUKUNDA MÜDDE-İ UMUMİLİK
 • Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma

  Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma

 • Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma
  Türkiyede'ki İç Hukuk Kültürü Üzerine Sosyo-Hukuki Bir Araştırma
  35.00 TL
  Haksız Tahrik Kararlarındaki Eril Hakakküm Kodları
  Ürün Özellikleri:

  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  BİRİNCİ BÖLÜM

  METODOLOJİ

  • I) ARAŞTIRMANIN TEMEL SORUNSALI VE KAPSAMI

  • II) ARAŞTIRMADA UYGULANAN YÖNTEM

  • III) VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ VE YORUM SÜRECİ

  İKİNCİ BÖLÜM

  KAVRAMSAL ÇERÇEVE

  • I)  BİR CİN HİKÂYESİ: CEZA KANUNU VE
        UYGULAMADA HAKSIZ TAHRİK

  • II) HUKUKUN YEREL BİLGİSİ: HUKUK KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE TEORİK SOYAĞACI

  • III) ERKEKLİĞİN YAZISIZ KANUNU: HEGEMONİK ERKEKLİK VE ERİL TAHAKKÜM

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  YARGI KARARLARINDA ERKEKLİĞİN HALLERİ-
  ERİL TAHAKKÜMÜN GÖRÜNÜMLERİ

  • I)  “ERKEKLİĞİME DOKUNDU”: KIRILGAN ERKEKLİKLER

  • II) “NE BAKIYORSUN LAN”: ERİL PERFORMANSLAR

  • III) “SÖZÜMÜ DİNLEMEDİ”: LİBİDO DOMİNANDİ VE BOZULAN PAZARLIK

  SONUÇ

   

 • Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc

  Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc

 • Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc
  Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü - Lexique Juridique Modern Français - Turc
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitaptaki fransızca kelime ve kavramların türkçe karşılıklarından örnekler:

  ·   accédant, e (n.). Kabul eden, iktisap etmek üzere olan (accédant à la propriété.)

  ·   acceptation (n.f.). Dr. Civ.- Kabul

  ·   acceptation de lettre de change Kambiyo senedinin kabulü (L'acceptation est écrite sur la lettre de change)

  ·   acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire Dr. Civ.-İntikal eden malların envanterine eklenen, mirasın aktifindeki tereke borçlarının ağırlığını sınırlayan kabul

  ·   acceptation par intervention Araya girme suretiyle kabul, tekeffül

  ·   acceptation pur et simple Kayıtsız şartsız kabul

  ·   acceptation sans réserves Kayıtsız şartsız kabul 

  ·   acceptation tacite Zımni kabul

  ·   accepter (une traire)  Dr.  Com.- (Bir poliçeyi) kabul etmek 

  ·   accepter (n.m) Dr. Com.- (Bir poliçeyi) kabul eden , muhatap 

  ·   accès (n.f) Girme, giriş (I'accès de la salle d'audience peu! être interdit a la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de i'ordre public  ou de  la  sécurité nationale dans une société démocratique)

  ·   accès à la magistrature Hâkim-savcılık mesleğine kabul

  ·   accès au dossier Dosyaya ulaşabilme, dosyayi inceleme: İlgilinin ya da bazen sadece avukatının dosyayı inceleme ve belge örneği alma hakkı

  ·   accès au tribunaux ou à la justice Mahkemeye başvurma hakkı, yargıya başvurma

  ·   accès aux documents administratif Dr, Adm. -İlgilinin hakkındaki idari belgeleri inceleyebilmesi: Fransa'da bir hak olarak öngörülmüş olup, idarenin reddetmesi halinde ilgili "idarî belgeleri inceleme komisyonu'na başvurabilir

  ·   accessûîres (adj) Dr.Civ.- Müştemilat, teferruat

  ·   accessible au public Kamuya açık

  ·   accession (n,f) Dr. Pén. Int- Katılma syn. adhésion-Dr. Civ.-Bir tür mülkiyeti iktisap şekli:mülkiyet hakkının teferruat sayılan şeylere teşmili

  ·   accession au trône Dr.Const-Tahta çıkma

  ·   accession naturelle Yeni arazi teşekkülü yoluyla iktisap ...

  ·   demande accessoire Fre'î dava

  ·   demande additionnelle Ek dava

  ·   demande alternative Seçimlik dava

  ·   demande connexe Bağlantılı dava

  ·   demande de reprise Yenileme davası

  ·   demande en intervention Müdahale davası

  ·   demande en justice Mahkemeye başvurma, dava açma

  ·   demande incidente  Ara talep, hadis dava

  ·   demande introductive d'instance Dava dilekçesi

  ·   demande reconventionnelle Karşılık dava

  ·   demandeur, eresse (n.) Pr.Civ.-Davacı

  ·   démanteler Dağıtmak

  ·   démarchange (n.m.) Alıcının ikametgahına mal ve hizmet götürme tekniği

  ·   démarche (n.f.) Teşebbüs; müracaat

  ·   d'emblée Birdenbire, hemen

  ·   démembrement Parçalama, parçalanma

 • Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan

  Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan

 • Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan
  Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ' e Armağan
  70.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Armağandaki makaleler:

  ·          Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'ün Hikayesi, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz'ün Yayın Listesi, Prof. Dr. Celal GÖLE: Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Hocam,Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: Hocam Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ

  I. TİCARİ İŞLETME HUKUKU

  ·          Prof. Dr. Sabih ARKAN: Haksız Rekabet ve Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri Arasındaki İlişki, Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin BİLGE: Tüketicinin Korunması Açısından İnternette Ticari Reklam Yayını, Yard. Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK: Soyut Renk Markaları,

  II. ŞİRKETLER HUKUKU

  ·          Prof. Dr. Tuğrul ANSAY: Avukatlık Ortaklığı Yeni Bir Ortaklık Türü Mü?, Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU: AT Düzenlemeleri Işığında "İçerden Öğrenilen Bilgi" Kavramının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN: Anonim Ortaklıklarda Özel Kategori Paylar, Doç. Dr. İsmail KIRCA: Adi Şirket Ortağının Özen Borcu, Prof. Dr. Akar ÖCAL: Limited Şirketin Haklı Sebeplerle Mahkeme Kararıyla Sona Erdirilmesi, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP: Anonim Ortaklıklara İlişkin Yeni Hukuk Politikalarının ve Yönetim - Denetim Felsefelerinin Dinamikleri ile Bunlar Arasındaki İlişki, Yard. Doç. Dr. Erol ULUSOY: Şirketler Hukukunda İbranın Hukuki Niteliği, Yard. Doç. Dr. Aynur YONGALIK: Türk Medeni Kanunu'ndaki Dernek - Adi Şirket İlişkisi

  III. KIYMETLİ EVRAK

  ·          Yard. Doç. Dr. Cemal OĞUZ: İpotekli Borç Senedinde Defiler,

  IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKU

  ·          Dr. ADEMUN-ODEKE: Are Bareboat Charter Registrations Flags of Conveniece? (Gemi Kira Sicili, Kolay Bayrak mıdır?), Yard. Doç. Dr. Kerim ATAMER: TTK. m. 867-871 Hükümlerinin Tarihçesi ve Gemi Satım Sözleşmelerine Uygulanması, M. Barış GÜNAY: The US and International Compensation Regimes for  Vessel Source Oil Pollution: A Comparative Study (Gemi Kaynaklı Petrol Kirliliği Hakkında ABD ve Milletlerarası Tazminat Rejimleri. Karşılaştırmalı Bir Çalışma), Yard. Doç. Dr. Hakan KARAN: The Easing of Procedures for the Revision of Liability Limits under International Maritime Conventions (Milletlerarası Deniz Hukuku Konvansiyonlarındaki Sorumluluk Limitedlerde Değişiklik Yapılabilmesiİçin Kabul Olunan Prosedürlerin Kolaylaştırılması), Av. Dr. Hans - Jürgen PUTTFARKEN,Multimodaler Transport über See, Zur Abgrenzung Zwischen Binnenund Seetransportrecht gemass - 452  des deutschen Handelsgesetzbuchs 
  (Alman Ticaret Kanunu'nun 452. Paragrafına Göre İç Sular ve Deniz Taşıma Hukuku Arasındaki Sınırlama Gözetilerek, Karma Deniz Taşımacılığı), Araş. Gör. Bengi Selen YÜCEER: Off-hire: Time Charterers Remedy Against Arrest? A Commentary on English Low (Off-hire (Kiralanan olmaktan çıkma): Geminin Tutulmasına Karşı Zaman Çartererlerine Bahşedilen Hukuki İmkanlardan mıdır? İngiliz Mahkeme Kararları Işığında

  V. TAŞIMA HUKUKU

  ·          Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: Hava Taşıyıcısının Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluğu Hakkında,

  VI. BANKA HUKUKU

  ·          Prof. Dr. Gürgan ÇELEBİCAN: Türk Bankacılık Sektörü, Av. Füsun TUNCER: Türkiye'de Kredi Kartı Uygulaması, Doç. Dr. Asuman TURANBOY: Mevduat Garanti Sistemleri,

  VII. FİKRİ HAKLAR

  ·          Prof. Dr. Fırat ÖZTAN: Bağımlı Eserler, Av. Ünsal PİROĞLU: Eserden Doğan Manevi Haklar Tazminatı ve Kişilik Haklarıyla İlişkisi, Araş. Gör. Burçak YILDIZ: Eser Sahibinin Yayma Hakkının Tükenmesi

  VIII. REKABET HUKUKU

  ·          Araş. Gör. Özlem Garipoğlu ATAK: Satışın Reddi Suretiyle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

  IX. MEDENİ HUKUK

  ·          Yard. Doç. Dr. Hüseyin ALTAN: Yabancı ve Türk Mahkeme Boşanma Kararlarının Mirasçılığa Etkisi (MK mad. 181), Yard. Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR: Yeni Türk Medeni Kanunu, Dr. Mehmet DEMİR: Türk Medeni Kanunu'na Göre Evlilik Birliğinin Temsili ve Aile Konutu  ile İlgili İşlemler, Prof. Dr. Bilge ÖZTAN: Türk Medeni Kanunu'na Göre Evliliği Sona Erdiren Sebepler, Özellikle Boşanma, Prof. Dr. Lale SİRMEN: Yeni Türk Medeni Kanunu'nda Paylı Mülkiyete İlişkin Düzenlemeler, Prof. Dr. Michael R. WILL: Das Menschenrecht auf Geschlechtsidentitat im Normenwirrwarr: Türkei und finnland - Pioniere im europischen familienrecht? Allah Kimyesi Hekime, Hakime Muhtaç Etmesin! (Kurallar Kaosunda Cinsel Kimliğe İlişkin İnsan Hakkı: Türkiye ve Finlandiya - Avrupa Aile Hukukunda Öncüler?)

  X. BORÇLAR HUKUKU

  ·          Prof. Dr. Wofgang HRONADKA: Schuldrechtsreform in Deutschland (Almanya'da Borçlar Hukuku Reformu), Prof. Dr. Manfred REHBINDER: Das Recht der Allgemeinen Geschaftsbedingungen nach der deutschen Schuldrechtsreform (Alman Borçlar Hukuku Reformuna Göre Genel İşlem Şartları Hukuku), Dr. Özlem Söğütlü ERİŞGİN: Roma Hukuku'nda "Coutio Damni Infecti"

  XI. MİLLETLERARASI YARGI

  ·          Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇINMilletlerarası Yargı, Yard. Doç. Dr. Recep AKCAN: Medeni Usul Hukukundaki Özel Hüküm Sebeplerinin Bir Örneği Olarak İnsan Vücudunun Muayenesi ve Kişilerden zorla kan Alınması (Yeni Bir Hüküm Olan Medeni Kanun madde 284 Üzerine İnceleme), Prof. Dr. Peter GOTTWARD: Deutsches Internationales Insolvenzrecht und seine Bedeutung im deutsch - türkischen Rechtsverkehr (Alman - Türk Hukuk İlişkisinde Alman Uluslararası İflas Hukuku ve Anlamı), Doç. Dr. Süha TANRIVER: Aile Mahkemeleri Üzerine Bazı Düşünceler, Av. Talih UYAR: İhalenin ve İhalenin Bozulmasının Sonuçları

  XIII.TAHKİM

  ·          Doç. Dr. Ziya AKINCI: FIDIC Standart Sözleşmelerinde Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları, Av. Dr. Gino LÖRCHER: Zur Vollstreckbarkeit des deutschen Schiedspruch mit vereinbartem Wortlaut im Ausland Alman Hakem Kararlarının Taraflarca Kararlaştırılan Lafzıyla (Yurtdışında Tenfiz Edilebilirliği Hakkında)

  XIV. İŞ HUKUKU

  ·          Yard. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER: 4447 Sayılı Yasa ile Ülkemizde Kurulan İşsizlik Sigortası Hakkında Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Işıl ULAŞ: Göçmen İşçilerin Korunması

  XV. KAMU HUKUKU

  ·          Dr. Nur ULUŞAHİN:Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi ve Anayasa Mahkemesi'nin 24.09.1990 Tarihli Kararı

 • Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası

  Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası

 • Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası
  Hukuk Tarihinde İslam Hukuku 4. Bası
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  İslam hukukunun kaynaklarını, dört Sünni mezhepteki hukuk gelişmelerini ele alan ve İslam hukuku sistemi hakkındaki genel bilgileri veren giriş kısmından sonra Profesör Ansay İslam hukukunu -Bergstrasser/Schacht gibi- başlıca Hanefi mezhebine göre anlatıyor...

  İki sebeple bu fevkalade anlamlı: Bir kere bütün dört Sünni mezhepte cari olan hukuku anlatmak hem zahmetli, hem de gereksiz; çünkü ortak temellerine rağmen bu mezherperin teferruatda birbirlerinden ayrıldıkları hususlar nadirattan değil. Böylece Ansay, -Bergstrasser/Schacht'ın gerekçelerine katılmakta, Diğer taraftan, Hanefi mezhebine göre hukukun ele alınması Türkiye için özellikle önemli; çünkü bu, Osmanlı İmparatorluğu'nda mahkemeler ve müftüler tarafından res'en uygulanmakta olan hukuktu.

  Hanefi mezhebinin hukuku Türk hukuk geleneğine de uymaktadır (entspricht). Şayanı dikkat olan diğer bir husus da, -bu alandaki pek çok yazardan farklı olarak- Profesör Ansay'ın sadece 19. asrın sonlarına kadar tek başına mer'i olup da kodifiye edilmemiş bulunan şeriatı anlatmayıp, haklı olarak pek çok kez Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye (1869-1876)'nin maddelerine atıflarda bulunması ve bu maddeleri (genellikle Ali Haydar'ın muazzam Dürrer-ul-hukkam Şerhi'nden yararlanarak) tefsir etmesidir. 

  Kitap ayrıca, bugün artık çok güçlükle öğrenilebilen ve oldukça karmaşık olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş devresindeki hukuku genellikle (kaynaklara yapılan atıflarla) çok titiz bir araştırma sonucu izah etmekte. Bu sahanın, kendisinin yakın dostu olan Alman meslektaşı Profesör Jaschke'nin başlıca ihtisas konusunu teşkil ettiğini de işaret edeyim.

  Bu eseri ile Profesör Ansay, -İstanbul Üniversitesi profesörlerinden merhum Ebulula Mardin ve gene aramızdan ayrılmış olan eski İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen ile birlikte İslam hukukunun 20. asırdaki büyük Osmanlı -Türk geleneği hukukçuları arasında yer alıyor.(Önsözden).

   

  Kitabın bölüm başlıkları:

  I. GİRİŞ

  ·      İslâm Hukuku ve Hukuk Tarihi, İslam Hukuku ve Diğer Hukuklar

  II. ESERLER

  ·      Eserler

  III. İSLÂM HUKUKU

  ·      Fıkıh, Din

  IV. FIKHIN KAYNAKLARI

  ·      Kur'ân Fakîhler, Kur'ân Fıkhın Baş Kaynağıdır, Sünnet (hadîs)

  ·      İcmâ', Kıyas, Başka Deliller, İctihâd (Müctehidler)

  ·      MücıehidNev'ileri, İmâm Kavli, İctihâd Kapısı Kapalı mıdır?

  V.MEZHEBLER

  ·      İhtilâflar, Sünnet ve Bid'at Ehli

  ·      Hicaz ve Irak Ehli, İmâm-ı a'zam (Ebû Hanîfe)

  ·      Istihsân, İmâm Ebû Yusuf, İmâm Muhammed bin Hasan Eşşeybanî

  ·      İmâm Mâlik (bin Enes el Eshâbî), İstislâh

  VI. HUKUK SİSTEMİ HAKKINDA GENEL MALUMAT

  VII. HUKUKİ İŞLERE AİT TEMEL MEFHUMLAR

  VIII. İRADE BEYANINDA FESATLAR

  IX. ECEL, ŞART, RÜKN, MADDETLER

  X. TEMSİL, VEKALET

  XI. İNSAN FİİL VE MUAMELELERİNİN DEĞER VE DERECELERİ

  XII. ŞAHIS HUKUKU 

  ·      Ehliyet, Vücûb Ehliyeti, Edâ' Ehliyeti, Kanunî Temsîl, Rüşd, İzin

  ·      Şahsiyetin Zevali (ölüm), Hükmî Şahıs, Mefkud, Kadınların Hukukî Durumu

  ·      Esirlerin Hukukî Durumu, Esir Çocuğun Hukukî Durumu

  ·      Esir Haddizatında Bir Maldır, Ceza Hukukunda Esir

  ·      Azâd Etme (i'tâk, itk), Azadın Hukukî Neticeleri, Müslüman Olmayanların Hukukî Durumu

  XIII. EŞYA HUKUKU

  ·      Aynî Haklar, Ayn, Deyn, İslâmda Mal

  XIV. MALLARIN NEVİLERİ

  ·      Malların Nev'ileri, Menkul ve Gayri Menkul Mallar, Mülkiyet ve Zilyedlik, Mülkiyetin İktisabı, Fer'î İktisâb (Telekk-il-mülk), Mülkiyetin Zevali, 

  ·   Muşa', Taksîm, Mülkiyetin Himâyesi, Rehin (Rehn), Rehinde Taaddî, Rehinde Kabz, Rehîn Satılmaya Salih Olmalıdır

  XV. BORÇ MÜNASEBETLERİ GENEL OLARAK

  XVI. BORÇ DOĞURAN SEBEPLER

  XVII. BORÇ MÜNÂSEBETİNİN ZEVALİ

  ·      Edâ', İfâ, Takas, İbra, Fesh, İkâle

  ·      Sulh, Havale, Alacağın Temlîki, Mürûri Zaman, Mürûri Zaman Müddetleri, Hukukî Münâsebetlerde Tarafların Taaddüdü

  XVIII. MÜNFERİT BORÇ MÜNÂSEBETLERİ

  ·      İkrar, Bey' ve Şirâ' (Satma ve Satın Alma) Akdi, Bey'de Kullanılan Ölçüler, Bey'in Şartları

  ·      Bey'de Mülkiyetin İntikâli, Mülkiyet ve Hasânn Ihtikâli Ânı Yönünden İslâm Hukuku ile

  ·      Modern Hukukun Karşılaştırılması, Mebî'in Kabzdan Önce Bey'i

  ·      Hıyar Hakkı, Muhayyerlik, Selem, Bey'in Hususî İsimleri, Bey'-i Marîz, Bey'-ül Vefa, Bey -i Bi-1-istiglâl, İstisna', İcâre

  ·      İcâre Nev'ileri, A'yân İcarı, İcâre-i Ademî, Ecîr, Karz, Hibe (Bağış), Hibede İvaz, Hibeden Rücu

  ·      Umra ve Rukba, Şirket, Müfavaza Akdi ve inan Şirketi

  ·      Emval, A'mal ve Vücuh Şirketleri, Mudarebe Şirketi, İda'(Vedia), İade, Kefalet

  ·      Kefilin Durumu, Nefse Kefalet, Mala Kefalet, Vekaleti olmadan Başkası Hesabına Tasarruf, Gasb (Usurpation), Gasıbın Mes'uliyeti, Gasıbın Tazmin Mükellefiyeti

  XIX. AİLE HUKUKU

  ·      Akile, Cahiliye Devrinde Araplarda Evlenme Şekillerinden Hıtbe

  ·      Diğer Evlenme Şekilleri, İslamın Müdahalesi

  ·      İslamın Kabul Ettiği İzdivaç Yolları, İslamda Nikah, Nikahta Aleniyet

  ·      Evlenme Ehliyeti, Evlenme Öncesi ve Sonrası Fiili Muameleler

  ·      Mehr, Velayet, Veli (veliyy), KüfvNikah Manileri

  ·      Rida', Fasid Nikah, Ayrılma (müfarekat) ve Talak

  ·      Kayamka Şank ve Zaman, Kayamka Ric'at, Talakın Tefvizi

  ·      Boşanma Mukavelesi (Muhalaa, Mübaree) 

  ·      İlâ', Zıhâr, Teftik, Liân, Irtidâd, İddet, Neseb , Nüşüz, Nafaka

  ·      Hıdane (veya Hadane), Evlâd Edinme

  XX. MİRAS HUKUKU

  ·      İslâmda Veraset Usûlü, İslâmdan Önce Arab Veraset Usûlü

  ·      Mîrâs Hukuku (Ferâiz Hükümleri), İrs Sebepleri, Murisin Ölümü İle, Vârisin Sağ Olması Şartı

  ·      İrs Mânileri, Ölüm Târihi veya Vârisin Bilinememesi

  ·      Hacib(hacb), Hirmân ile Hacib, Mirasçılar, Farz Sâhibleri

  ·      Farz'da Yakın Kadın Akraba Lehine Tahdîd, Baba

  ·      SahîhDede, Evlâd-iÜmm, Kızlar, Oğul Kızları

  ·      Ana Baba Bir Kız Kardeş, Baba Bir Kız Kardeş, Ana, SahîhNine, Koca, Karı, Asabe, Neseb Cihetinden Asabelik (Bi nefsihî asabe) 

  XXI.VAKIF

  XXII. CEZA HUKUKU

  XXIII. USUL HUKUKU

  XXIV. İSLAMDA DEVLET DİVANLAR, BEYT-ÜL-MAL VE VERGİLER

 • Adalet Kavramı Adalet Kavramının Göreliliği Üzerine Bir Deneme 3. Bası

  Adalet Kavramı Adalet Kavramının Göreliliği Üzerine Bir Deneme 3. Bası

 • Adalet Kavramı Adalet Kavramının Göreliliği Üzerine Bir Deneme 3. Bası
  Adalet Kavramı Adalet Kavramının Göreliliği Üzerine Bir Deneme 3. Bası
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Hiç kuşkusuz, yapıtımız kendi alanında ilk çalışma olmanın bazı eksikliklerini taşımaktadır. Ne var ki, ülkemizdeki tüm olanaklar kullanılarak yapılar bir araştırma olarak gene de kendisinden bekleneni yerine getirmektedir. O da bundan sonraki çalışmalara başlangıç olmak ve ışık tutmaktır. Toplumumuzda demokratik rejimin gelişebilmesi için hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesi gerekmektedir. Bundan sonra tüm düşün ve hukuk çevreleri, adalet sorununu daha bir üst düzeyde ele almalı ve tartışmalıdır. Gelişme yolunda sorunları pek fazla olan bir ülke olmamız nedeniyle, hukuk ve adalet konularında toplumumuzun daha çok düşünmesi ve bilinçlenmesi kaçınılmaz bir gerçektir.(Önsöz'den).


  Kitabın bölümlerinden bazıları:

  ·         Genel olarak adalet; adalet kavramı, adaletin türleri; hukuk dışı adalet, hukuksal adalet, adaletin görünümleri, adalet ve hukuk

  ·         Hukuk felsefesinde adalet; eski Yunan felsefesinde adalet, dinsel hukuk görüşünde adalet, doğal hukuk görüşünde adalet, yararcı hukuk görüşünde adalet, pozitif hukuk görüşünde adalet, marksist hukuk görüşünde adalet, varoluşçu hukuk görüşünde adalet

  ·         Hukukta norm ve adalet; norm ve hukuk normu, hukukun normatifliği, adalet kavramı, hukukta norm ve adalet beraberliği

  ·         Görelilik ve adalet; görelilik sorunu, saltık adalet ve eleştirisi, adaletin görelilik ölçütleri

 • Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan

  Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan

 • Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan
  Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e Armağan
  45.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Armağandaki makaleler:

   

  I– KAMU HUKUKU

  ·          Dr. YUSUF AKSAR : The Significance of State Practice in the Development of the Law Relating to Navigation in Coastal Waters, Including International Straits

  ·          Doç. Dr. BAHTİYAR AKYILMAZ: İdari İşlemlerde Gerekçe Yükümlülüğü

  ·          Prof. Dr. ÜREN ARSAN : Yatay Eşitsizliğe Kısa Bir Bakış

  ·          Dr. ÇETİN ARSLAN : TCK’nin 258. Maddesi Üçüncü Fıkrasının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir İnceleme

  ·          Dr. ADNAN DEYNEKLİ : Bankaların İflasında Sıra Cetvelinin Özellikleri

  ·          Arş. Gör. SELMAN DURSUN: İdari İşlemlerin Geri Alınması, Kaldırılması, Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi

  ·          Prof. Dr. FEYYAZ GÖLCÜKLÜ : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında “Demokratik Toplum” Ölçütü

  ·          Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ : Danıştay Kararları ve Memur Sendikacılığı 1992-2000

  ·          Prof. Dr. SAİT GÜRAN : Anayasa’da Değişiklik Yapan 4709 sayılı Kanun Hakkında Düşünceler

  ·          Yrd. Doç. Dr. YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ : İnsan Hakları Standardının Yükseltilmesi ve Demokratikleşme Açısından 03.10.2001 Tarihli Anayasa Değişiklikleri

  ·          Dr. ONUR KARAHANOĞULLAR : İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararları ve Vergi Davaları

  ·          Yrd. Doç. Dr. CEMİL KAYA : İngiliz İdare Hukukunda Gerekçe Belirtme Yükümlülüğü İlkesi

  ·          Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM KAYA : Afganistan Harekatı ve Uluslararası Hukuk:Jus ad Bellum ve Jus in Bello Yansımaları

  ·          Dr. SEDAT LAÇİNER : Uluslararası Terörizm ile Mücadelede Hukuki Önlemler: İngiltere’de Yeni Terörizm Yasası Örneği

  ·          HASAN MUTAF : L’applicabilité de L’article 6/1 de la Convention Européenne des Droits de L’homme Dans le Domaine du Droit Administratif

  ·          MÜNCİ ÖZMEN : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No.lu Protokol Çerçevesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Eğitim Hakkı

  ·          MICHELE DE SALVIA : Laïcité et Droits de L’homme Dans le Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L’hommes

  ·          Prof. Dr. TURGUT TAN : İdari Yaptırımlar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki Güvenceler

  ·          Prof. Dr. DURMUŞ TEZCAN : Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Hakkında Uygulanacak Disiplin Esasları ve Hükümlünün Adil İşlemlere Tabi Tutulması Bakımından Hakları

  ·          Prof. Dr. STEFAN TRECHSEL : Access to the File :An Essential Element of Fair Trial

  ·          Prof. Dr. DIDIER TRUCHET : Fransız Danıştay’ı Kararlarında Kamu Yararı: Kaynağa ve Dengeye Dönüş

   

  II– ÖZEL HUKUK

  ·          Prof. Dr. SERVET ARMAĞAN : General Characters of the Land Law in the Ottoman Empire

  ·          Dr. ÇETİN ARSLAN : Kamu (Amme) Alacaklarında Gecikme Zammı ve Faiz

  ·          Dr. MEHMET DEMİR : Cezaî Şart Kaydına Genel İşlem Koşulları Arasında Yer Verilmesi Sorunu

  ·          Arş. Gör.  A. DİLŞAD KESKİN : Amerikan Hukukunda İnsanın Dondurulması (Human Cryogenics) ve Konunun Türk Pozitif Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  ·          HANSWERNER ODENDAHL : Türk Medeni Kanunu’nun Yeni “Mal Rejimi” Hükümleri, Eksiklikleri ve Sorunları Üzerine Bir Karşılaştırma

  ·          Prof. Dr. MICHAEL. R. WILL/Prof. Dr. BİLGE ÖZTAN : Menschenrechtswidriges in unserem neuen Zivilgezeetzbuch

  ·          Prof. Dr. MICHAEL. R. WILL/Prof. Dr. BİLGE ÖZTAN : Yeni Türk Medenî Kanunu’nda İnsan Haklarının İhlâli

  ·          ZÜMRÜT TURHAN-SCHNIEDER/Doç. Dr. PETER FINGER Anerkennung dt. Scheidungsurteile – mit Folgesachen – in der Türkei

   

  III– DİĞER KONULAR

  ·          Yrd. Doç. Dr. ALİ ŞAFAK BALI : Rawls’Theory of Justice I: Justice as Fairness

  ·          Dr. M. MURAT BASKICI : Karamanlıca Bir Sâlnameden: “Atalar Sözü”

  ·          Arş. Gör. ÖMER KORKMAZ : Tarihsel Süreç İçerisinde Evrensellik Düşüncesi

 • Roma ve Türk Hukukunda Hata

  Roma ve Türk Hukukunda Hata

 • Roma ve Türk Hukukunda Hata
  Roma ve Türk Hukukunda Hata
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Roma hukuku özellikle, Kıta Avrupası çağdaş hukuklarını ve bu arada Türk hukukunu da önemli oranda etkilemiştir. Bu etki özellikle Özel hukukta ve Özel hukukta da Borçlar hukuku alanında belirgin biçimde gözlemlenebilir.

  Türk Borçlar Hukuku’ndaki temel kural ve ilkelerin önemli bölümünün kaynağını Roma Hukuku’nda bulabiliriz.

  Çalışmamın konusunu oluşturan hata, çağdaş hukuk sistemlerinde bir hukukî işlemin, sözleşmenin hukuken geçerli sayılabilmesi ve hukukun o tür işlemlere bağladığı sonuçları doğurabilmesi için bulunmaması gereken irade bozuklukları (=sakatlıkları, =fesatları)ndan en çok karşılaşılanıdır.


  Kitabın konularından:

  • Roma hukukunda hukuki işlem
  • Roma hukuku’nda hukukî işlem yapma iradesi ile bu iradenin açıklanması arasında ortaya çıkan uygunsuzluk durumu: Hata
  • Genel olarak irade beyanı ve hata kavramları
  • Hatanın çeşitleri
  • Hataya düşenin sözleşmeyi iptal hakkı ve bu hakkın kullanılması
 • Prof. Dr. Tuğrul ANSAY'a Armağan

  Prof. Dr. Tuğrul ANSAY'a Armağan

 • Prof. Dr. Tuğrul ANSAY'a Armağan
  Prof. Dr. Tuğrul ANSAY'a Armağan
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Armağana Yazılarıyla Katkı da Bulunanlar:

  Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL: Osmanlı Kanunlaştırma Çabalarında "Avrupalı" ya da "Hasta Adam" Olma İkilemi ve Türkiye Cumhuriyeti

  Dr. Kemal DAYINLARLI: Eser Sözleşmesine ilişkin İsviçre Federal Mahkemesi Kararı...

  Dr. Sait GÜRAN: Kamu Hizmeti Uygulama Sözleşmelerinde Gündeme Gelen İdare Hukuku Meseleleri

  Dr. Turgut KALPSÜZ: Milletlerarası Sözleşmelerde Kullanıldıkları Manada Gemi Alacağı ve Deniz Alacağı Kavramları

  Dr. Sami KARAHAN: Alan Adı ile Diğer Tanıtma İşaretleri (Marka - Ticaret Unvanı ve İşletme Adı) Arasında iltibas - Somut Olay İncelemesi

  Dr. Yaşar KARAYALÇIN: Adli Yargıda Usuli Müktesep Hak

  Dr. Ulrich KARPEN: Gesetzesfolgenabschatzung

  Dr. Heinz-Peter MANSEL: Vereinheitlichung des Internationalen Erbrechts in der Europaischen Gemeinschaft - Kompetenzfragen und

  Regelungsgrundsatze      .

  Dr. Erdoğan MOROĞLU: Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun İbrayı Kaldıran Kararı Hakkında Açılan İptal veya Geçersizliğin Tesbiti Davasının Dinlenebilirliği Sorunu     

  Dr. Bilge ÖZTAN: Türk Hukukunda Boşanmada Birlikte Velayet Sorunu

  Dr. Hasan PULAŞLI: Eski Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun İbra Etmeme Kararının İptalini Dava Etme Hakkının Türk Ticaret Kanununa ve Tasarıya Göre Değerlendirilmesi

  Dr. Christian RUMPF: Almanya'da ve Avrupa'da Avukatların Reklam Yapma Hakkı

  Dr. Rona SEROZAN: Doğum Öncesi (Prenatal) ve Ölüm Sonrası (Postmortal) Kişiliğin Korunması

  Dr. Gülören TEKİNALP, Dr. Ünal TEKİNALP: Türk Rekabet Hukukunda Etki İlkesi

  Dr. Asuman TURANBOY: Ticari Sır

  Dr. Turgut TURHAN: Euro'nun Hukuki Araçlara Etkisi Hakkında Kanunda Yer Alan Kanunlar İhtilâfı Kuralları

  Dr. Hikmet Sami TÜRK: Anonim Şirket Nizamname-i Dahilisi

  Dr. İsmail KIRCA: Türk Borçlar Kanunu Tasarısı - Kefalette Eşin İzni

  Dr. Sibel ÖZEL: Avrupa Adalet Divanı'nın Inspire Art Kararı Üzerine Bir İnceleme             

  Dr. Kemal ŞENOCAK, Refik Cemal HANEDAN: Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  

  Dr. Şükrü YILDIZ: Ticari İşletme Rehni Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Sanayi İşletmeleri Üzerinde Kurulacak Ticari İşletme Rehninde Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunlar

  Dr. Aynur YONGALIK: Adi Şirkete Yeni Giren Ortağın Eski Borçlardan Dolayı Sorumluluğu Hakkında Alman Federal Mahkemesi'nin 7.4.2003 Tarihli Kararı - Bir Metodoloji Sorunu -

  Aytekin ÇELİK: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Anonim Şirketlerin Denetimi        

  Mücahit ÜNAL: Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Azaltımı

  Ali YARAYAN: Datenbankschutz in Deutschland und der Türkei

 • Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı

  Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı

 • Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı
  Türk Hukuk Tarihi 18. Baskı
  48.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın İçindekiler:

   

  ·          Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölümleri

   

  ·          Türk Tarihinin ve Türk Hukuk Tarihinin Dönemleri

  ·          Türk Hukuk Tarihinin Önemleri

  ·          Hukuk Tarihinde Kaynak Sorunu

  ·          İslâmiyetten Önce Türk Hukuku

  ·          Türklerin Yaşadığı Bölgenin Coğrafi Durumu ve Türk Devletlerinin Genel Özellikleri

  ·          Mete Zamanında Hun Devleti ve Bu Devletin Hukuku Hakkında Bilinenler

  ·          Göktürk Devleti ve Hukuku

  ·          Uygurlar ve Hukukları

  ·          Türklerin İslâmiyetten Önce Kabul Etmiş Oldukları Dinler

  ·          İslâmiyetten Sonra Türk Hukuku

  ·          İslâm Hukuku

  ·          Tanzimat Dönemi’ne Kadar Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku ve Örgütü

  ·          Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku ile Örgütünün Kökenleri

  ·          Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku ve Örgütü

  ·          Tanzimat’tan Sonra Türk Hukukunun Gelişmesi

  ·          Avrupa Hukuku’nun Gelişmesi

  ·          Tanzimat’tan Sonra Türk Hukuku

  ·          Bibliyografya

 • Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri (1727-1928)

  Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri (1727-1928)

 • Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri (1727-1928)
  Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri (1727-1928)
  13.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makalelerine Genel Bir Bakış
  • İçindekiler Penceresinden Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri
  • Kaynakları Açısından Arap Harfli Hukuk Tarihi Kitapları
 • Orman ve Ormancılık Kavramları ve Terimleri Sözlüğü (Botanik-Coğrafya-Çevre) (Ekoloji-Orman) &&& Memleket ve Amenajman Haritaları Lejandı

  Orman ve Ormancılık Kavramları ve Terimleri Sözlüğü (Botanik-Coğrafya-Çevre) (Ekoloji-Orman) &&& Memleket ve Amenajman Haritaları Lejandı

 • Orman ve Ormancılık Kavramları ve Terimleri Sözlüğü (Botanik-Coğrafya-Çevre) (Ekoloji-Orman) &&& Memleket ve Amenajman Haritaları Lejandı
  Orman ve Ormancılık Kavramları ve Terimleri Sözlüğü (Botanik-Coğrafya-Çevre) (Ekoloji-Orman) &&& Memleket ve Amenajman Haritaları Lejandı
  97.20 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu sözlük, hazırlanış yöntem ve tekniği itibariyle yüzyılın ilk örneğidir denebilir. Bu kıymetli çalışmayı Orman Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinde ve Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği bölümlerinde ders veren değerli Öğretim Üyelerimize ve kıymetli Öğrencilerine, Çevre ve Orman Bakanlığında, Orman Genel Müdürlüğünde ve Orman Bölge Müdürlüklerinde görev yapan ve ayrıca serbest olarak çalışan Orman Mühendislerine ve Orman Yüksek Mühendislerine, Orman Teknikerlerine, Çevre, Peyzaj  ve Jeoloji Mühendislerine, İl ve İlçe Ziraat Müdürlüklerinde görev yapan ve serbest çalışan Ziraat mühendislerine, Ziraat Yüksek Mühendislerine ve Ziraat Teknikerlerine, Bakanlık ve Genel Müdürlük Hukukçularına, Eğitim Daire Başkanlıklarına, Hukuk Müşavirliklerine, Orman Mühendisleri Odasına, Ormancılar Derneği ile TEMA Vakfı üyelerine, ayrıca değerli Hukukçularımıza, Avukat ve Hâkimlerimize, bilim adamlarımıza ve doğayı sevenlere, dünya insanına  yararlı olacağı düşüncesiyle bu sözlüğü hazırladık.

  Sözlüğün, kelime ve kavramlar bölümünde bir kısım özgün maddeleri resimlendirdik. Ekler bölümünde ise, bazı orman ağaçlarının renkli resimlerini koyduk.

  Ayrıca biz sözlüğümüzün sonuna, genelde Türkiye’de ve Dünya’da hazırlanan sözlüklerde bulunmayan genel bilgilere giriş, ekler ve lejant bölümlerini ilave ettik. Memleket Haritaları lejantı ile Amenajman plan ve meşcere haritalarını okuma anahtarını renkli olarak ekledik.(Önsöz’den)

 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası

  Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası

 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası
  Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları 38. Bası
  20.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitap, hukuk öğrenimi görmemiş olanlara, hukuk ve hukukun bazı kavramları hakkında bilgi verme amacını gütmektedir. Bu nedenle, basit ve anlaşılır bir biçimde konuların ele alınmasına çalışılmıştır. Kitabın birinci bölümünde, hukuk ile ilgili bazı temel bilgilere, ikinci bölümünde de hukukun bazı temel kavramlarına yer verilmiştir. Bunlar, bir el kitabı çerçevesi içinde ve her şeyden önce öğrencilerin derslerini izleyebilmelerine olmak için ele alınmıştır (Önsöz).

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır