Seçimi Daraltın

 • Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası

  Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası

 • Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası
  Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar Genişletilmiş - Gözden Geçirilmiş 3. Bası
  76.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  (Önsöz'den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
  • Fikri Haklarla Sınai Hakların Karşılaştırılması
  • Eser – Eser Türleri – Eser Niteliğinde Olma Koşulu Aranmayan Bazı Yaratımlara İlişkin Özel Koruma Yolları
  • Eser Üzerinde Hak Sahipleri
  • Eser ve Bağlantılı Hak Sahipliğinden Doğan Haklar
  • Eser Sahipliğinden Doğan Haklara İlişkin Hukuksal İşlemler
  • Eserle İlgili Hak Sahiplerine Getirilen Sınırlandırmalar (Hukuka Uygunluk Sebepleri)
  • Hakların Zor Alım – Alım – Ön Alım Konusu Olması
  • Hakların Miras Yoluyla intikali
  • Fikri Hakların İhlalinde Hukuksal Koruma Yolları
  • Zaman Aşımı
  • 5846 Sayılı Yasanın Yeniden Düzenlenmesi Gereği
  • Fikri ve Sınai Hakların Karşılaştırılmasına İlişkin Tablolar
  • Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Tablolar
  • Bilirkişi Raporları
 • Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma

  Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma

 • Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma
  Fikri Haklarda Sözleşmeden Cayma
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  2015 yılının hayatımdaki en verimli yıl olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak, 2015 yılında bu doktora tezini yazmayı tamamladım ve ikinci olarak da yine aynı yıl bir oğlum oldu. Tezimi bir kitap olarak yayımlamamın biraz daha geç olmasında da işte bu ikincisinin büyük bir rolü var. Bu nedenle aradaki bu süre tezime yaptığım eklemelerden değil, tamamen kişisel sebeplerden kaynaklanmakta olup; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) bölümünde başladığım ve büyük bir kısmını Tübingen’de yazdığım doktora tezimi, teamüle uygun olacak şekilde jüride kabul edildiği haliyle yayımlıyorum.


  KİTABIN BÖLÜM BAŞLIKLARI

  1. Bölüm

  Cayma Kavramı, Cayma Hakkının Hukuki Niteliği ve Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi

   

  2. Bölüm

  Cayma Hakkının Tarihi Gelişimi ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Durumu

   

  3. Bölüm

  Cayma Hakkının Koşulları ve Kullanılması

   

  4. Bölüm

  Cayma Hakkının Hüküm ve Sonuçları ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Cayma Hakkı

 • Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat

  Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat

 • Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat
  Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat
  75.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  sözle?me hükümlerinin uygulanmas? bak?m?ndan faydal? olabilce?ini dü?ündüklerini ifade ettikleri bu eseri kaleme alm??lard?r.

  Ö?reti ve uygulama birlikteli?ini daha iyi gerçekle?tirebilece?i kanaatiyle, eserin haz?rlanmas? esnas?nda hem bilimsel görü?lere, hem de yarg? kararlar?na yer verilerek uygulamaya ???k tutmak istenmi?tir.

  ??te bu eser, KHK hükümlerini Türk Medeni Kanununun 1. maddesi anlam?nda yarg? kararlar?n? ve bilimsel görü?leri de dikkate alarak aç?klamak maksad?yla kaleme al?nm??t?r. Bu sebeble, çal??mam?zda KHK.n?n sistemati?i takip edilmi? ve KHK, maddesel bir s?ra ile incelenmi?tir. Her bir madde alt?nda ilk olarak aç?klay?c? bilgilere yer verilmi? ve bu aç?klamalar alakal? mahkeme kararlar? ile tamamlanm??t?r. Madde içinde ayr? konu ba?l??? vermemek için paragraf usulü tercih edilmi? ve ilgili konular ayn? paragrafta alt paragraflar halinde s?ralanm??t?r.

  Bu eserin haz?rlanmas? esnas?nda Yarg?tay 11. Hukuk Dairesinin 2000 y?l?ndan önceki kararlardan ço?unlu?u ve 2000 y?l? ile 2004 y?l?n?n ilk yar?s?na kadar ki markalarla ilgili tüm mahkeme kararlar? taranm??, ancak metinde yazarlar?n önemli gördükleri kararlara yer verilmi?tir. Yarg?tay 7. Ceza Dairesinin KHK.n?n 61/A maddesi ile ilgili kararlar?ndan da önemli ölçüde istifade edilmi?tir.

  Eser olu?turulurken maddelere tümden gelim yöntemi ile yakla??lm?? ve metinleri KHK.n?n 1. maddesinde öngörülen amaç do?rultusunda yorumlamaya çal???lm??t?r.

  Kitab?n ekinde, madde aç?klamalar?nda yer alan, uluslararas? andla?malar ile ilgili mevzuat?n tam metinlerine yer verilmi?tir. (Giri?'ten).
  Kitab?n içindekileri:

  • Birinci K?s?m: Ba?lang?ç Hükümleri 
  • ?kinci K?s?m; Ba?vuru 
  • Üçüncü K?s?m; Tescil ??lemleri 
  • Dördüncü K?s?m: Markan?n Koruma Süresi ve Marka Tescilinin Yenilenmesi
  • Be?inci K?s?m; Markan?n Hükümsüzlü?ü ve Marka Hakk?n?n Sona Ermesi 
  • Alt?nc? K?s?m; Enstitü Kararlar?na ?tiraz 
  • Yedinci K?s?m; Garanti Markalar? ve Ortak Markalar 
  • Sekizinci K?s?m; Marka Hakk?na Tecavüz Durumlar? 
  • Dokuzuncu K?s?m; ??lem Yetkisi Olan Ki?iler ve Marka Vekilleri 
  • Onuncu K?s?m; Ücretlerin Ödenmesi ve Hukuki Sonuçlar? 
  • Onbirinci K?s?m: Son Hükümler
 • Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Türkisches Urheberrecht)

  Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Türkisches Urheberrecht)

 • Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Türkisches Urheberrecht)
  Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (Türkisches Urheberrecht)
  65.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku İle İlgili Milletlerarası Anlaşmalar

  ·          Fikrî Haklarda “Yaratma”nın Mahiyeti

  ·          Menfaatler Dururmu

  ·          Fikir ve Sanat Eserleri (Eser Kavramı)

  ·          Eser Sayılma Yönünden Önem Taşımayan Hususlar

  ·          Eser Parçaları

  ·          Fikir ve Sanat Eserlerinin Çeşitleri

  ·          İşlenmeler ve Derlemeler

  ·          Bağımlı Eserler

  ·          Eserin Alenîleşmesi ve Yayımlanması

  ·          Eser Sahipliği

  ·          Eser Sahibinin Hakları

  ·          Tahditler (Eser Sahibinin Haklarının Sınırları)

  ·          Fikrî Haklar ve Miras Hükümleri

  ·          Mâlî Haklar ve Hukukî İşlemler

  ·          Hukuk ve Ceza Dâvaları

  ·          Fikrî Haklara Tecavüzün Önlenmesi

  ·          Eser Sahibinin Hakları İle Bağlantılı Haklar

  ·          Eser Ve Bağlantılı Hak Dışında Kalan Bazı Konularda Koruma

  ·          Kanunlar İhtilâfı ve Yabancılar Hukuku Kuralları

  ·          Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Sözleşmeleri

 • Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı

  Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı

 • Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı
  Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çalışmanın bir diğer amacı, markanın internet yoluyla haksız kullanımı hususuna ilişkin olarak, halihazırda, uluslararası veya ulusal aşamada, üzerinde anlaşmaya varılmış herhangi bir hukuk metninin olmadığı hususunu belirtmektir.

  Bu kapsamda, mevcut marka hukukuna ilişkin temel kavramlar, bilgi ve iletişim teknolojileri ve özellikle internetin doğuşu, gelişimi, mevcut toplumsal yapıya etkileri ve neden olduğu değişiklikler, bu kapsamda ulusal ve uluslar arası anlamda atılan adımlar, markanın internet yoluyla haksız kullanımının, markalara ilişkin mevcut hukuki çerçevede çözümlenebilip çözümlenemeyeceği, internet ve marka hukukunun farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan sorunlar irdelenmiştir.

 • Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesi

  Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesi

 • Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesi
  Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesi
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  • Patent Lisansı Sözleşmesinin Önemi Ve İşlevleri İle Tanımı Ve Türleri
  • Patent Lisansı Sözleşmesinin Önemi Ve İşlevleri
  • Patent Lisansı Sözleşmesinin Tanımı
  • Patent Lisansı Sözleşmesinin Türleri
  • Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesinin Özellikleri Ve Hukukî Niteliği İle Kurulması Ve Unsurları
  • Patent Lisansı Sözleşmesinin Özellikleri
  • Patent Lisansı Sözleşmesinin Hukukî Niteliği
  • Patent Lisansı Sözleşmesinin Kurulması
  • Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesinden Doğan Hak Ve Yükümlülükler
  • Genel Olarak Sözleşme İlişkisinden Doğan Hak Ve Yükümlülükler
  • Patent Lisansı Sözleşmesinden  Doğan Hak Ve Yükümlülükler
  • Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesinin Sona Ermesi
  • Patent Lisansı Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri
  • Patent Lisansı Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
 • Fotoğraf Üzerindeki Haklar

  Fotoğraf Üzerindeki Haklar

 • Fotoğraf Üzerindeki Haklar
  Fotoğraf Üzerindeki Haklar
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  • Fotoğrafın Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Önemi Ve Hukuksal Düzenlemelere Konu Edilmesi
  • Fotoğrafın Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Toplumsal Yaşamdaki Rolü Ve Önemi
  • Fotoğrafın Ulusal Ve Uluslararası Alanda Korunması Karşılaştırmalı Hukukta Fotoğraf
  • Fotoğraf Eserlerinin Kıta Avrupası Ve
  • Anglo-Sakson Hukuk Sistemleri Çerçevesinde Ele Alınması Türk Hukukunda Fotoğraf
  • Türk Hukukunda Eser Niteliğindeki
  • Fotoğraflar (Fotografik Eserler)
  • Türk Hukukunda Eser Niteliğinde Olma Koşulu Aranmadan Korunan Fotoğraflar
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır