Seçimi Daraltın

 • Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları

  Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları

 • Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları
  Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları
  12.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın konularından bazıları:

  • Konut ve konut dokunulmazlığı kavramları, konut kavramının ikametgah kavramı ile ilişkisi
  • Hürriyet kavramı, gelişimi ve korunması 
  • Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı ceza yasalarında konut dokunulmazlığını ihlal cürümleri, TCK'da konut dokunulmazlığını ihlal cürümleri 
  • Özel kişiler tarafından işlenen konut dokunulmazlığını ihlal suçu; konut, suçun faili
  • Suçun maddi unsuru, hareket, hukuka aykırılık unsuru 
  • Manevi unsur, kast, hata
  • Suçun ağırlatıcı nedenleri; gece işlenmiş olması, silah ile işlenmesi, birçok kimse tarafından toplu olarak işlenmesi
  • Suçun özel görünüş şekilleri; iştirak, teşebbüs, içtima 
  • Suçun kovuşturulması, görevli mahkeme, suçun yaptırımı ve hukuksal sonuçları
  • Memurların işledikleri konut dokunulmazlığını ihlal suçu; suçun faili, memur kavramı
  • Suçun unsurları, maddi unsuru, girmek fiili, bu fiilin görevi kötüye kullanmak sureti ile işlenmesi, suçun manevi unsuru
  • Suçun özel görünüş şekilleri; teşebbüs, iştirak ve içtima
  • Ağırlaştırıcı nedenler
  •  Suçun kovuşturulması, görevli mahkeme ve suçun yaptırımı
  • Yasal düzenleme ve konuyla ilgili Yargıtay kararları
 • Organize Suçluluk ve Çıkar Amaçlı Örgüt Suçu (4422 Sayılı Kanun M.1)

  Organize Suçluluk ve Çıkar Amaçlı Örgüt Suçu (4422 Sayılı Kanun M.1)

 • Organize Suçluluk ve Çıkar Amaçlı Örgüt Suçu (4422 Sayılı Kanun M.1)
  Organize Suçluluk ve Çıkar Amaçlı Örgüt Suçu (4422 Sayılı Kanun M.1)
  10.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Organize suç ve suç örgütlerinin varlığı sadece ülkemiz açısından değil, günümüzde tüm dünya için tehlikelidir. Kitap, sayın CEYLAN'ın Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı'nda yaptığı yüksek lisans tezidir, bu konuda kapsamlı bir araştırmanın ürün olarak okurlara sunulmuştur.(Önsöz'den).
  Kitabın bölüm başlıklarından bazıları:

  • 4422 Sayılı Kanun
  • Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
  • Organize suçluluk tanımı; kavramı, muyeseli hukuk, organize suçluluk kriterleri, organize suçluluk kriterleri kapsamında tipik kabul edilen suçlar, sınırı aşan örgütlü suçlara karşı BM  sözleşmesi
  • Türkiye'de organize suçluluk; tarihçesi, görünümü, doğuran etkenler, ülkemizdeki organize suç örgütlerinin ortak özellikleri, faaliyet alanları ve işlemiş oldukları tipik suçlar, sosyolojik yapısı
  • Çıkar amaçlı suç örgütü
  • Ülkemizde çıkar amaçlı suç örgütünün düzenlenmesi konusundaki çalışmalar
  • Çıkar amaçlı suç örgütü; korunan hukuki değer, maddi unsur; hareket, örgüt kurma, yönetme, örgüt adına faaliyette bulunma, örgüte üye olma, örgüt oluşumunda fail sayısı, manevi unsur, suçun özel görünüş biçimleri; teşebbüs, iştirak, içtima
  • İlgili mevzuat; 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu, sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
 • Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar

  Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar

 • Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar
  Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar
  0.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ne ölçüde aktarılacağını zamanın göstereceğini ileri süren yazar, bu çalışmasıyla bugünlere gelinceye kadar yaşanılan süreç içinde, uluslararası suçların şekillenmesinde uluslararası ceza mahkemelerinin nasıl bir rol oynadığını araştırmakta ve incelemektedir.(Önsöz'den). 
  Kitabın bölümleri:

  • Uluslararası insaniyet hukuku; uluslararası sözleşmeler ve uluslararası ceza mahkemeleri ile ilişkisi
  • Uluslararası ceza mahkemeleri
  • Ad hoc mahkemeler; İkinci Dünya Savaşı sonrasında ( Nüremberg ve Tokyo ) ve soğuk savaş dönemi sonrasında kurulan ( Eski Yugoslavya ve Ruanda ) ad hoc mahkemeler  
  • Uluslararası ceza mahkemesi; devletlerle ve uluslararası kurumlarla ilişkisi 
  • Soykırım suçu;  suça iştirak ve üst'ün sorumluluğu, suçun unsurları, soykırım suçu fiilleri ( grup üyelerinin öldürülmesi, zihinsel ve bedensel ağır zarar verilmesi, yok etmek maksadı ile hayat şartlarının zorlaştırılması, doğumları engellemek, çocukların başka bir gruba zorla nakledilmesi ) , soykırım ile insanlığa karşı suç ve savaş suçu arasındaki farklar
  • İnsanlığa karşı suçlar; tarihi süreç, silahlı çatışma bağlantısı, suçun unsurları, suç oluşturan fiiller, adam öldürme
  • Yok etme, köleleştirme, göçe ya da nakle zorlama, hukuka aykırı olarak hapsetme ya da hürriyetinden mahrum bırakma, işkence, zulüm, kişileri zorla ortadan kaybetme, cinsel özgürlük aleyhine işlenen suçlar, apartheid 
  • Savaş suçları; tarihi süreci, savaş suçunun şartları, suçun unsurları, savaş suçu fiilleri, uluslararası nitelik taşıyan silahlı çatışmalarda gerçekleştirilen savaş suçları ( 38 adet suç sayılmıştır ), uluslararası nitelik taşımayan silahlı çatışmalarda gerçekleştirilen savaş suçları 
  • Saldırı suçu; tarihi süreci, suçla ilgili kriterler, ulusal hukuk düzenleri ve saldırı suçu, Roma statüsü ve saldırı suçu
 • Türk Hukukunda Tekerrür

  Türk Hukukunda Tekerrür

 • Türk Hukukunda Tekerrür
  Türk Hukukunda Tekerrür
  9.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Tekerrür, gerek ilk defa suç işleyen bir kişinin yeni suçlar işlemesini engellemek, gerek tehlikeli suçlara karşı toplumu korumak, gerekse cezaların bireyselleştirilmesi bakımından önemlidir. Bu nedenle tekerrür, esaslı bir ceza siyaseti aracı, suç genel teorisinin önemli konularından biridir ve birçok yabancı ceza kanununda olduğu gibi TCK.'nunda da yerini almıştır.(Önsöz'den).

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Kavramsal Çerçeve ve Tekrrüre İlişkin Genel Bilgiler
  • Tekerrürün Teorik Esası
  • Türk Hukukunda Tekerrür
 • Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu

  Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu

 • Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu
  Türk Ceza Hukukunda İşkence Suçu
  12.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  arasındaki farklılığı ortaya koymada yoğunlaşması ve işkence ve bezeri kötü muamelelerin bir bütün olmadığı, bunlar arasında ağırdan hafife doğru bir derecelendirmenin göstermesi bakımından önem arzatmektedir.Yazar çalışmasında doktrindeki görüşlerin yanı sıra uygulamanın ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarından yararlanmıştır.

  Kitabın konuları:

  • İşkencenin tanımı ve unsurları, işkence suçu kavramı, işkence suçunun kanunlarda düzenlenmiş şekli ve işkencenin tarihçesi
  • Türk hukukunda işkence suçunun tarihi gelişimi, benzeri suçlardan farkı, korunan hukuki yarar, faili ve mağduru
  • İşkence suçunun unsurları; kanuni unsur, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru, manevi unsur
  • Suçun özel görünüş şekilleri; suçu etkileyen haller, yaptırım ve kovuşturma usulü, Türk Ceza Kanunu tasarılarında işkencenin önlenmesi
 • Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi

  Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi

 • Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
  Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  uluslararası hukukun öngördüğü klasik yöntemle, yani bir uluslararası antlaşma ile değil, Güvenlik Konseyinin bir kararıyla kurulmuştur. Bu iki özellik, yani galip devletlerin dayattığı bir mahkeme ya da eşitler arasında oluşturulan bir organ olmaması, uluslararası mahkemeyi gerçek bir ceza mahkemesi olarak algılamaya izin vermektedir.(Kitabın 7. sayfasından).

  Kitabın bölümleri:

  • Eski Yugoslavya'da çatışma ve uluslararası tepkiler ve mahkemenin kuruluşuna kadar olan süreç
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi; hukuksal özellikleri, kuruluşu, Güvenlik Konseyi'nin yetkileri, yetki sorunu
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temel özellikleri; kurucu ve temel belgeleri, merkezi, bütçe ve kaynakları, idari ve mali açıdan denetlenmesi, çalışma dili 
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi işlemlerinin hukuksal değeri; devletler ve uluslararası örgütler bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yapısı; Daireler, oluşumları, yargıçları, savcı, yazmanlık, genel kurul, eş güdüm konseyi, yönetim komitesi
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisi; kişi bakımından, konu bakımından, yer ve zaman bakımından ,
  • Yargılama sürecinin aşamaları; yargılama öncesi işlemler; soruşturma, iddianame, yakalama, ilk işlemler, başvurular, yargılama dairesi önündeki işlemler; davanın sunulması, kanıtlar, hüküm ve ceza, üst yargılama işlemleri; hükmün gözden geçirilmesi ve infazı
  • Zanlılılar ve sanıkların hakları  (sorgulamaya tutulmaya ve yargılamaya ilişkin)
  • Savunmanlara ilişkin düzenleme ve sonuçlar
 • Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı

  Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı

 • Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı
  Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  çalışmamızın ilgi alanına girmektedir.Böyle olunca da, tezimizin bütünü içinde, esas olarak Uluslararası Ceza Divanı'nı ve bunun kuruluşuna götüren tarihsel seyri incelerken, uluslararası ceza hukukunun geneline de, panoramik bir bakış açısıyla göz atmak mümkün olmaktadır.(Önsöz'den).
  Kitabın bazı bölümleri:

  • Uluslararası Ceza Divanı'na varılırken kat edilen yol; Uluslararası Ceza Mahkemesine duyulan ihtiyaç, Uluslararası Ceza mahkemesi kurma çabalarının tarihsel seyri
  • Uluslararası Ceza Divanı'nın kurulması; Roma Konferansı'na giden yol, Roma Konferansı, Uluslararası Ceza Divanı'nın yapılanışı
  • Uluslararası Ceza Divanı'nın yargı yetkisi
  • Ceza hukukunun genel ilkeleri; Ne bis in idem, Nullum Crimen, Nulla Poena Sıne Lege (kanunsuz suç ve ceza olmaz) ilkesi, kişisel cezai sorumluluk ve esasları, resmi görevin mazeret teşkil etmemesi, amirin emrini ifa, zamanaşımı kurallarının uygulanmaması, cezai sorumluluğu ortadan kaldıran haller, suçun özel görünüş biçimleri
  • Uluslararası alanda Uluslararası Ceza Divanı'na yaklaşım; ABD'nin muhalefeti, uluslararası örgütlerin tavrı
  • Ekler: Roma Statüsü'ne Taraf Devletlerin Listesi, Roma Statüsü'nü İmzalayan Devletlerin Listesi
 • Tehdit Suçu

  Tehdit Suçu

 • Tehdit Suçu
  Tehdit Suçu
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın bölümleri:

  • Suç hakkında genel bilgiler; özgürlük kavramı, gelişimi ve korunması, özgürlüğe karşı cürümlerin ceza yasalarında düzenlenişi
  • Tehdit suçunun ceza yasalarında düzenlenişi; yasamızın sistemi, karşılaştırmalı ceza yasalarında tehdit suçunun düzenlenişi (Federal Almanya, İtalya, İsviçre, Fransa), korunan hukuksal yarar
  • Fail, mağdur, suçun öğeleri (maddi ve manevi)
  • Suçun ağırlatıcı nedenleri; silahla işlenmesi, failin kendini tanınmayacak bir hale koyarak suç işlemesi, suçun birkaç kişi tarafından işlenmesi, imzasız mektupla işlenmesi, özel işaretlerle işlenmesi, var olan veya varsayılan gizli örgütlerin tehdit gücünden yararlanarak işlenmesi
  • Suçun hafifletici nadeni; basit-adi vs. tehdidat
  • Suçun özel görünüş biçimleri (kalkışma, katılma, birleşme)
  • Suçun kovuşturulması; görevli mahkeme
  • Suçun yaptırımı ve hukuksal sonuçlar
 • Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları

  Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları

 • Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları
  Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  19.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve gerekçeleri ve mülga 1918 sayılı Kanun ile 4926 sayılı Kanunun hükümlerinin karşılaştırması oluşturmaktadır.1918 sayılı Kanun çıkarıldığı dönemin ekonomik koşullarını ve tercihlerini yansıtmaktadır. 1932 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ve büyük durgunluğa ve işsizliğe konu neden olan ekonomik kriz, korumacı politikaların benimsenmesi ve uygulanmasına yol açmıştır. Ülkemizde de yeni kurulmuş olan devletin devletçi ve himayeci politikalar bu kriz nedeniyle daha da yoğunlaşmıştı. İşte bu ortam içinde hazırlanan kaçakçılık kanunu öncelikle yerli sanayiin kriz nedeniyle yok olmasını önlemeyi amaçlıyordu. Bu nedenle ve doğal olarak kanun, ithalat ekseni üzerine oturtulmuştur. Nitekim, ithal kaçakçılığı çeşitli maddelerde ayrıntılı bir şekilde yer almakta ve zaman içinde yapılan değişikliklerle artan cezalar öngörmektedir.”(Önsöz'den).

  Kitabın konularından seçmeler:

  • Gümrük kaçakçılığı suçları; Türk hukukunda gümrük eşyası kaçakçılığı tanımı: Mülga 1918 sayılı Kanuna göre, 4926 sayılı Kanuna göre, dünya gümrük örgütünce benimsenen kaçakçılık tanımı
  • Kaçakçılık mevzuatındaki kavramların Türk hukukundaki karşılaştırması; teşebbüs, iştirak, içtima, müsadere: 1918 sayılı Kanunda nakil aracı müsaderesi, 4926 sayılı Kanunda nakil aracı müsaderesi, muhakeme usulü, arama kuralları, para cezası: özelliği ve infaz, tazmini para cezasında sorumluluk, ön ödeme hakkı, yetkili mahkeme, kaçakçılık suçları; ithali mümkün eşyada ithal kaçakçılığı: İthali mümkün eşya kavramı, Mülga 1918 sayılı Kanuna göre, 4926 sayılı Kanuna göre, ithali ve ihracı yasak eşyada ithal ve ihraç kaçakçılığı: Yasak eşya kavramı, Mülga 1918 sayılı Kanuna göre, 4926 sayılı Kanuna göre, ihraç şartıyla satılan eşyada ihraç kaçakçılığı
  • 1918 ve 4926 sayılı kanunların müeyyidelerinin karşılaştırılması; bireysel kaçakçılık: Mülga 1918 sayılı Kanuna göre, 4926 sayılı Kanuna göre, Yargıtay uygulaması, toplu kaçakçılık: Mülga 1918 sayılı Kanuna göre, 4926 sayılı Kanuna göre, Yargıtay kararlarına göre, şartları, 1918 sayılı Kanunun 27/4 fıkrası ve 4926 sy. Kn, teşekkül halinde kaçakçılık
  • 4926 sayılı Kanunda bulunan diğer hükümler; ağırlatıcı nedenler; devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık, ceza ehliyeti olmayanları kullanma, mesleğin verdiği kolaylıktan yararlanma, değeri pek fahiş eşyada kaçakçılık, değeri fahiş eşyada kaçakçılık
 • Türk Ceza Hukukunda Cezalar. Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar, Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para ya da Önlemlere Çevrilmesi, Erteleme ve Adli Para Cezası (TCY 45-52)

  Türk Ceza Hukukunda Cezalar. Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar, Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para ya da Önlemlere Çevrilmesi, Erteleme ve Adli Para Cezası (TCY 45-52)

 • Türk Ceza Hukukunda Cezalar. Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar, Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para ya da Önlemlere Çevrilmesi, Erteleme ve Adli Para Cezası (TCY 45-52)
  Türk Ceza Hukukunda Cezalar. Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar, Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para ya da Önlemlere Çevrilmesi, Erteleme ve Adli Para Cezası (TCY 45-52)
  11.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Ayrıca, Yasanın, birinci bölümünde yer alan "Özgürlüğü bağlacıyı cezanın para ya da önleme dönüştürülmesi (çevrilmesi)", "erteleme (tecil)" ve "adli para cezası" kurumlarını da açıklayacağız. (Önsöz'den). 
  Kitaptaki konular:

  ·          Konuyla ilgili kavram ve genel açıklamalar

  ·          Türk hukukunda cezalar

  ·          Özgürlüğü bağlayıcı cezalar

  ·          Kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaların başka yaptırımlara  dönüştürülmesi (çevrilmesi)

  ·          Erteleme

  ·          Para cezaları

  ·          Konu ile ilgili kanunların ilgili maddeleri
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun
  • Strafgesetzbuch
  • Alman ceza yapısı
  • 765 sayılı Türk Ceza Kanunu

 • Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri

  Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri

 • Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri
  Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  vatandaşlık hukuku, dernekler hukuku ve nüfus hukukunun yanı sıra, bu çalışmanın; anayasa hukuku, ceza usul hukuku ve idare hukuku ile de çok yakın ilişkisi mevcuttur. Deyim yerindeyse özel hukukta Cumhuriyet savcılarının görevleri, birçok hukuk dalının kendine özgü seslerinden oluşan hoş bir senfoniye benzemektedir.(Önsöz'den).

  Kitabın bölümleri:

  • Cumhuriyet savcılığına ilişkin genel bilgiler
  • Cumhuriyet savcısının görevli olduğu hukuk davaları
  • Cumhuriyet savcılarının icra-iflâs dairelerini ve mahkeme veznelerini denetlemesi
 • Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu

  Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu

 • Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu
  Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Hukuka uygun yöntemlere göre yapılan araştırma ve soruşturma sonucu elde edilen kanıtlara dayanılarak eylemle/olayla ilgili maddi gerçek ortaya çıkarılmalıdır. Kanıt elde edilirken kişisel ve toplumsal değerlerin korunması zorunludur. Bu nedenle ceza yargılaması, kişi özgürlüğünü yakından ilgilendiren bir konudur. Dürüst ve adalete uygun yargılanmak insan haklarından, en önemlilerinden biridir. Uluslararası sözleşmelerde yer alan "adil yargılanma ilkesi" Anayasamıza da eklenmiştir (m.38). Adil yargılama, ceza yargılaması hukukunun temel ilkelerinden biridir. Ceza yargılamasının amacına ulaşabilmesi için de yargılama hukukuna ilişkin kuralların tam olarak uygulanması zorunludur.

  Çağdaş hukukta devlet, uyuşmazlıkları çözmek için ayrı makamlar belirlemiştir. Ceza yargılama hukukunda, iddia, savunma ve yargılama makamlarının işbirliği sonucu uyuşmazlık bir kararla kesilip atılır. Yargılama makamı, tarafların katılımıyla ve düşünce alışverişini sağlayan "çelişme" sistemine göre, şüphenin birlikte yenilmesi sonunda, bir karara varmaktadır. Bu kararın, kural olarak doğru olması gerekir. Kararı, yargılama makamında bulunan yargıç ya da yargıçlar kurulu vermektedir. Yanılma, insan içindir (errare humanum est). Yargıç da insan olduğundan yanılabilmesi her zaman için bir olasılık dahilindedir.

  Bu nedenle, kararın hukuka aykırı olduğu kuşkusunun akla gelmesi doğaldır. Bir hukuka aykırılık olasılığı akla geldiğinde de böyle bir karar taraflar için doyurucu ve inandırıcı olamaz. Yargılama makamına olan güven sarsılır. Bu nedenle kararın gözden geçirilmesi gerekir.

  Yargılama makamlarının kararlarının hukuka aykırı olması durumunda, hukuka aykırılıkların giderilmesi için bazı yasal çareler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de yargısal çarelerdir. Ceza Yargılaması Yasasında buna "yasayolları" adı verilmektedir. Yasayoluna başvurularak daha doğrusu "yasayolu davası" açılarak yasayolu yargılamasında yargılama makamlarının kararları başka yargılama makamları \ tarafından denetlenir/incelenir. Kararda hukuka aykırılık varsa (düzeltme, gerialma, bozma gibi çarelerle) giderilir. Bu nedenle bir yargı kararının yasayollarına başvurularak başka bir yargı makamınca  yeniden incelenmesi, sanık ve toplum için bir güvencedir.

  Bu güvencelerden biri de, inceleme konumuzu oluşturan, ceza  yargılamasında yer alan  yasayollarından  "temyiz yoludur".

  Kitabın Bölümleri:

  ·          Yasayollarına ilişkin genel bilgiler

  ·          Temyiz

  ·          Yargıtayda temyiz yargılamasının yapılması

  ·          Yargıtayın kararından sonra ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin durumu

 • Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (Kara Para Aklama Suçu)

  Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (Kara Para Aklama Suçu)

 • Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (Kara Para Aklama Suçu)
  Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (Kara Para Aklama Suçu)
  22.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  önlenmesine yardımcı olacaktır. Suçtan elde edilen yararların soruşturma ve kovuşturma makamlarının dikkatinden kaçırılarak yasal bir gelir gibi gösterilmesi topluma onarılamaz zararlar vermektedir.

  Bu zararların farkına varan uluslar arası toplum aklama fiillerinin suç olarak düzenlenmesi yönünde görüş birliğine varmıştır. Hukukumuzda ilk kez 4208 sayılı Kanunda "kara para aklama suçu" adı ile düzenlenen fiil 5237 sayılı Kanunun 282 nci maddesinde de yaptırıma bağlanmıştır. Unsur­larında önemli değişiklikler yapılan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerle­rini aklama suçu"nu, ceza hukuku disiplini açısından yeniden ele alma ge­rekliliği doğmuştur. Çalışmamız bu gerekliliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve gerek Türk hukuku gerekse de mukayeseli hukukta yer alan dü­zenlemeler ışığında konu detaylı olarak işlenmiştir (Önsöz'den).

  ·          Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri Kavramı Benzer Kavramlarla Mukayesesi

  ·          Aklama Kavramı, Nedenleri, Sonuçları, Aşamaları ve Yöntemleri

  ·          Aklama Suçunu Düzenleyen Uluslar Arası Örgütler ve Hukuksal Araçlar

  ·          Mukayeseli Hukukta Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

  ·          Türk Hukukunda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

 • Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar Sistemi Çerçevesinde Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları

  Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar Sistemi Çerçevesinde Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları

 • Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar Sistemi Çerçevesinde Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları
  Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar Sistemi Çerçevesinde Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları
  12.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Türk Ceza Kanununun Hürriyete Karşı Suçlara İlişkin Sistemi

  ·          Mukayeseli Hukukta Hürriyete Karşı Suçlar

  ·          Hürriyetlerin İhlâlinde Müşterek Araç Hareketleri

  ·          Genel Açıklamalar

  ·          Zorlama Vasıtaları

  ·          Cebir

  ·          Tehdit

  ·          Hile

  ·          Telkin

  ·          Kimyasal Araçların Kullanılması ve Hipnoz

  ·          Tehdit Suçu

  ·          Şantaj Suçu

  ·          Cebir Kullanma Suç

 • İnsan Ticareti Suçu (TCK.m.80)

  İnsan Ticareti Suçu (TCK.m.80)

 • İnsan Ticareti Suçu (TCK.m.80)
  İnsan Ticareti Suçu (TCK.m.80)
  16.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Türk Hukukunda İnsan Ticareti Fiilinin Düzenleniş Şekli

  ·          İnsan Ticareti Suçunun Benzer Suçlarla Mukayesesi

  ·          İnsan Ticareti (Kölelik) Olgusunun Tarihi Gelişimi

  ·          İnsan Ticaretini Yasaklayan Uluslar arası Belgeler

  ·          Mukayeseli Hukukta İnsan Ticareti Suçunun Düzenleniş Şekli

  ·          Korununa Hukuki Değer, Suçun Maddi Konusu, Fail ve Mağduru

  ·          Suçun Unsurları

  ·          Suçun Özel Görünüş Şekilleri

  ·          Yaptırım ve Kovuşturma

 • Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Adli Para Cezası

  Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Adli Para Cezası

 • Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Adli Para Cezası
  Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Adli Para Cezası
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Para Cezasının Yaptırımlar Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi

  ·          Para Cezasının Leh ve Aleyhindeki Görüşler

  ·          Para Cezasının Uygulama Alanı, Para Cezasının Tayini Sistemleri, Para Cezasının Tayini

  ·          Para Cezasının Tayini Sistemleri

  ·          Para Cezasının Tayini

  ·          Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Para Cezasının İnfazı

  ·          Mukayeseli Hukukta Para Cezasının İnfazı

  ·          Türk Hukukunda Adli Para Cezasının İnfazı

 • Yargıtay Kararları Işığında Mala Zarar Verme Suçları (5237 sayılı TCK. m.151 vd.)

  Yargıtay Kararları Işığında Mala Zarar Verme Suçları (5237 sayılı TCK. m.151 vd.)

 • Yargıtay Kararları Işığında Mala Zarar Verme Suçları (5237 sayılı TCK. m.151 vd.)
  Yargıtay Kararları Işığında Mala Zarar Verme Suçları (5237 sayılı TCK. m.151 vd.)
  17.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·          Malvarlığına Karşı Suçlara İlişkin Genel Açıklamalar

  ·          Mukayeseli Hukuktaki Durum

  ·          Mal Kavramı

  ·          Mal Ve Malvarlığı Ayrımı

  ·          Malın Başkasına Aidiyeti

  ·          Medeni Hukukta Zilyedlik

  ·          Ceza Hukukunda Zilyedlik

  ·          Malvarlığına Karşı Suçlarda Zarar

  ·          Malvarlığına Karşı Suçlarda Yarar

  ·          Malvarlığına Karşı Suçların Sınıflandırılması

  ·          Mala Zarar Verme Suçları (Ytck. M.151 Vd.)

  ·          Mala Zarar Verme Suçu (Ytck. M.151/1)

  ·          Sahipli Hayvana Zarar Verme Suçu (Ytck M.151/2)

  ·          İbadethanelere Ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçu (Ytck M.153)

  ·          Ortak Hükümler (Ytck. M. 167-168)

  ·          Şahsi Cezasızlık Sebebi Ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Sebep

  ·          Etkin Pişmanlık Hali

 • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

  Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

 • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
  Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Dünyada ekonomik hayatın gelişmesi ve ülkeler arasında gelir farklılığının ortaya çıkmasının doğal sonucu olarak, insanlar yaşamlarını daha kolay ve rahat sürdürebilecekleri coğrafyalara gitme hayalleri kurmaya başlamışlardır. Bu düşünce ile kimileri kendilerini bulundukları ülkeden başka bir ülkeye gitme konusunda gönüllü olmuşlar, hatta bu iş için tüm malvarlıklarını satarak bu hayallerinin peşinden gitmeye çalışmışlar; kimileri de zorla bu işleme tabi tutularak bazı kimselerin oyuncağı haline gelmişlerdir. Bu bağlamda, eski dönemlerde mevcut olmayan bir kısım suçlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan ikisi de göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretidir. Göçmen kaçakçılığı suçunun TCK'ya girmesi ile Türkiye tarafından da imzalanmış bulunan "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek "Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol'ün gereğinin yerine getirilmesi amaçlanmıştır, İnsan ticareti suçu ise, "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine" Ek "İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol'ün gereğini yerine getirmek üzere düzenlenmiştir. Şimdiye kadar özellikle kadın ve çocukların sömürülmelerini önlemek ve bu eylemlerle mücadele etmek üzere meydana getirilmiş çeşitli milletlerarası sözleşmeler imzalanmış, kararlar alınmıştır. Ancak anılan Protokolün imzalanmasından önce insan ticaretinin bütün yönlerini göz önünde bulunduran ortak bir metin yoktu. 1990'lı yıllardan itibaren suç Örgütlerinin, etkinliklerini sınırlar ötesi alana genişleterek, özellikle kadın, çocuk ve insan ticaretini örgütledikleri ve insanları bu uygar dünyada âdeta esarete tâbi kıldıkları görülmektedir. İşte bu nedenle, Protokolün öngördüğü suçlara hukuk sistemimizde de yer verilmesi uygun görülmüştür.

  I Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı TCK'nın yürürlüğe girmesinden sonra 5 yılı aşkın bir süre geçti. Artık Yeni TCK ile ilgili bir kısım kurumlar ve suç tipleri uygulaması oturmaya başladı. Bu hususun gerçekleşmesinde, suç tiplerini ayrı ayrı ve geniş bir şekilde ele alan eserlerin katkısı yadsınamaz. Biz de bu kapsamda olmak üzere, son zamanlarda ülkemizde uygulaması artan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarını ayrıntılı olarak ele alarak, uygulamayı yansıtarak ve karşılaşılmamış sorunlara çözüm önerileri sunarak hukukçularımıza faydalı olmaya çalıştım.(Önsöz'den)

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Göçmen Kaçakçılığı

  ·         İnsan Ticareti

  ·         Suçun Sübutunda Esas Alınacak İlkeler

  ·         Cezanın Tespitinde Esas Alınacak Ölçütler

  ·         Yargıtay Kararları

 • Suç Ekonomisi ve Terörün Finansmanı

  Suç Ekonomisi ve Terörün Finansmanı

 • Suç Ekonomisi ve Terörün Finansmanı
  Suç Ekonomisi ve Terörün Finansmanı
  21.60 TL
  Ürün Özellikleri:

  Küreselleşme ile birlikte karmaşıklaşan ve yoğunlaşan kazanç sağlamaya yönelik organize suç örgütlerinin terörizmle ilişki içine girdiği ve birlikte küresel bir tehdit halindeki faaliyetlerini örtüştürerek sürdürdüğü günümüzde; suç faaliyetlerinin yarattığı ekonomiye yönelik kavram kargaşasının, boyutunun ve terörizmle finansal ilişkisinin açıklanarak ortaya konulması önem arz etmektedir.

  Ekonomik suç kavramı, geniş anlamda, ekonomik amaçlarla gerçekleştirilen yasadışı eylemleri kapsamaktadır. Bu çerçevede ekonomik suçlar; ekonomik çıkar sağlamak amacıyla devletler tarafından yasaklanan yasadışı faaliyetlerin yapılması, yasadışı yöntemlere başvurulması, yasadışı kurumlar oluşturulması ve yasadışı piyasalarda işlem yapılmasını ifade eder. Bu kapsamda, yasalarda suç olarak tanımlanan faaliyetlerden elde edilen ekonomik değerler suç ekonomisini oluşturmaktadır.

  Örgütlü suçların bir türü olarak karşımıza çıkan terörizmin tanımlanması; zaman içinde toplumdan topluma, devletten devlete, hatta bir araştırmacıdan diğerine farklılık göstermektedir. Bakış açısına bağlı olarak bazı durumlarda aynı faaliyet, terör faaliyeti veya özgürlük hareketi olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle, uluslararası platformda ortak bir terörizm tanımlaması halen yapılamamaktadır. Terörizm konusunda uluslararası kabul edilen realite ise; her ülkenin kendi tanımlaması çerçevesinde, terörizmin finansmanını izleyip tespit ederek bununla mücadele etmesi gerektiğidir.

  Bu çalışmada; suç ekonomisinin tanım ve kapsamının belirlenmesi ile terör faaliyetleri açıklanarak finansal kaynaklarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Suç Ve Suç Ekonomisinin Hukuki Boyutu

  ·         Suç Kavram ve Tanımı

  ·         Suç Tasnifleri

  ·         Suç Ekonomisi

  ·         Suç Ekonomisini Oluşturan Suç Türleri

  ·         Suç Türleri

  ·         Organize Suç Ve Terörizm

  ·         Organize Suç Kavram ve Tanımı

  ·         Organize Suç Örgütlerinin Temel Unsurları

  ·         Organize Suç Örgütlerinin Sınıflandırılması

  ·         Terörün Finansmanı Ve Örnek Olay İncelemesi

  ·         Terörün Finansmanı

  ·         Terörün Finansmanıyla Mücadele

  ·         Örnek Terör Örgütü İncelemesi

 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Birleşmiş Milletler Akıllı Yaptırımları

  Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Birleşmiş Milletler Akıllı Yaptırımları

 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Birleşmiş Milletler Akıllı Yaptırımları
  Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Birleşmiş Milletler Akıllı Yaptırımları
  35.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAPSAMINDA UYGULANAN YAPTIRIM TÜRLERİ

  ·         Birleşmiş Milletler Yaptırımları

  ·         Birleşmiş Milletler’in Küresel Düzeni SAĞLAMAYA Yönelik Yaptırımları

  ·         BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAPSAMINDA TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER

  ·         Terörizmin Finansmanı Kavramı

  ·         Genel Kurul’un Faaliyetleri

  ·         Güvenlik Konseyi’nin Faaliyetleri

  ·         AKILLI YAPTIRIM KARARLARININ UYGLANMASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUNLAR

  ·         Güvenlik Konseyi’nin Akıllı Yaptırım Kararlarına İlişkin Yetki Sorunu

  ·         Akıllı Yaptırım Kararları ve İnsan Hakları

  ·         Akıllı Yaptırım Kararlarının Yargısal Denetimi

  ·         BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AKILLI YAPTIRIM KARARLARININ TÜRK HUKUKU’NDA UYGULANMASI

  ·         Akıllı Yaptırım Kararlarının Türk Hukuku’ndaki Yeri

  ·         Akıllı Yaptırım Kararlarının Uygulanması İçin Türk Hukuku’nda Yapılan Düzenlemeler

 • Taksirli Suçun Dogmatiği

  Taksirli Suçun Dogmatiği

 • Taksirli Suçun Dogmatiği
  Taksirli Suçun Dogmatiği
  30.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  • KAVRAMSAL VE NORMATİF BOYUTUYLA TAKSİR
  • GENEL OLARAK
  • HUKUKİ VE GRAMATİK ÇERÇEVEDE TAKSİR KAVRAMI
  • TÜRK CEZA HUKUKUNDA TAKSİRE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

  ·         TAKSİRİN DOGMATİK YAPISI VE BU YAPININ KASITLA İLİŞKİSİ

  • GENEL OLARAK
  • SUÇ İSTATİSTİKLERİ AÇISINDAN KASIT VE TAKSİR İLİŞKİSİ
  • TAKSİRİN KASIT İLE DOGMATİK İLİŞKİSİ
  • TAKSİRLİ SUÇLARIN DOGMATİK YAPISINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR VE ULAŞILAN SONUÇLAR

  ·         TAKSİRLİ SUÇUN UNSURLARI

  • GENEL OLARAK
  • TİPİKLİK

  ·         TAKSİRLİ SUÇLARDA HUKUKA AYKIRILIK

  ·         TAKSİRLİ SUÇLARDA KUSUR

  • TAKSİRE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
  • ÜSTLENİLMİŞ TAKSİR
  • TAKSİRİN ÇEŞİTLERİ
Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır