Seçimi Daraltın

 • Türkiye'nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme.

  Türkiye'nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme.

 • Türkiye'nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme.
  Türkiye'nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme.
  7.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  kavramın tanımlamalarında ortak nokta olarak önce çıkan; çevre politikalarının, ekonomik ve sosyal gelişme sektörüne ait politikalar ile bütünlüğünün sağlanıp sağlanamadığı konusunda saptamalar yapmaktadır. (Önsöz'den).

  Kitabın bölüm başlıkları:

  • Sürdürülebilir Gelişme Kavramı ve Kavramın Birleşmiş Milletler Çevre Konferanslarındaki Yeri
  • Türkiye'nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme Kavramı
 • Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği

  Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği

 • Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği
  Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Bir Düzenleme Örneği
  7.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  İlgili belgelere ve makalelere, gerek Yale ve Londra Üniversitesi kütüphaneleri ile British Library'den, gerekse Anakara Üniversitesi'nin olanaklarından yararlanılarak ulaşılmıştır.(Giriş'ten).

   Kitapta işlenen konular:

  • Deniz Çevresinin Korunması ve Bölgesel Düzenlemeler: Akdeniz Örneği
  • Akdeniz Çevresi ve Korunması
  • Akdeniz Deniz Çevresinin Özellikleri ve Türlü Kullanımları
  • Akdeniz'de Kirlenmenin Önlenmesi, Denetimi ve Çevrenin Korunması
 • Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Yönetimi Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi

  Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Yönetimi Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi

 • Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Yönetimi Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi
  Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Yönetimi Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Pamukkale'nin geli­şim süreci, sorunları ve koruma çabalarının başarı derecesi bugüne değin yeterli sayıda ve nitelikte bilimsel araştırmalara konu yapılmamıştır. Dr. Evinç Torlak ile Mustafa Ege'nin elinizdeki bu kitabı, böyle bir boşluğun bir ölçüde doldurulması yönünde atılmış başarılı adımlardan biridir. Konuyu geniş bir bakış açısından, Çevre Hukuku'nun sürekli ve dengeli (sürdürülebi­lir) gelişme ve katılım ilkeleri çerçevesinde değerlendiren yazarlar, ayni zamanda, konunun daha iyi aydınlatılmasına yarayabilecek çevre yönetimi kavramı ile bu alandaki uluslararası düzenlemelere yer vermekten de geri kalmamışlardır. Ülkemizdeki Özel Çevre Koruma Bölgelerinin genel konu­munu yasal, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla irdeleyen yazarlar, bu bi­limsel çalışmayı Pamukkale üzerinde gerçekleştirdikleri bir sormaca (anket) ile de tamamlamış bulunuyorlar. Böylesine duyarlı bir yörede halkın yöne­time katılmasına ilişkin bu sormacanın bulgularından yararlanarak, bir yan­dan çevre bilincinin varmış olduğu düzeye ilişkin ipuçları elde etmişler; bir yandan da, sorunların çözümüne ilişkin olası ve gerçekçi siyasalara ışık tut­muşlardır.(Önsöz).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Kavramsal Çevre

  ·          Çevre Yönetiminin Araçları ve Politikaları

  ·          Çevrenin Uluslararası Boyutu

  ·          Çevre Yönetimi

  ·          Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Kurumu

  ·          Pamukkale – Özel Çevre Koruma Bölgesi

  ·          Araştırma – Pamukkale ÖÇKB Halkın Yönetime Katılımı

 • Ekoloji ve Yönetim Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme'nin Karşılaştırılması

  Ekoloji ve Yönetim Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme'nin Karşılaştırılması

 • Ekoloji ve Yönetim Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme'nin Karşılaştırılması
  Ekoloji ve Yönetim Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme'nin Karşılaştırılması
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu kitapta, ekoloji ve yönetim ilişkisinin, insanın doğa karşısındaki ev­rimsel gelişiminden soyutlanarak, salt akılcılık bağlamında kurulamayacağı savunulmaktadı. Dolayısıyla, baskın biçimde söz konusu ilişkiyi ele alan akılcı ve indirgemeci yaklaşımların hem eleştirisi hem de bu ilişkinin yeniden kurul­ması denemesidir. Buradan hareketle kitap, "küreselleşme" diye ifade edilen, olay ve olguların "akılcılık", "faydalılık" ve "genellik" gibi nitelik ölçütlerine dayanarak açıklandığı mevcut sürecin, "ekoloji ve yönetim" bağlamında yeni­den ve ciddi biçimde sorgulanmasını amaçlamaktadır. (Önsöz).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Ekolojik Sorunlara Karşı Benimsenen Yaklaşımlar ve Yönetim

  ·          Ekolojik Düşüncede ve Çevre Korumacılıkta Yönetsel Düşünce: Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir Gelişme

  ·          Yönetsel Düşünce Bağlamında Toplumsal Ekoloji ile Sürdürülebilir Gelişme’nin Karşılaştırılması

 • Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden 'Yönetişim'e Geçiş Sorunu

  Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden 'Yönetişim'e Geçiş Sorunu

 • Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden 'Yönetişim'e Geçiş Sorunu
  Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden 'Yönetişim'e Geçiş Sorunu
  17.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Yoğun ilgi ve girişimlerin odak noktası olan yönetişim konu­sunda çalışma yapmak çok cezbedici idi. Konuyla ilgili olarak hem kuramsal tartışmalar hem de uluslararası örgüt pratiklerinde ortaya çıkmaya başlayan farklı söylem ve uygulamalar benim için geniş bir araştırma alanı sunmuştur. Ancak bu çalışmanın benim için asıl cezbedici tarafı yönetişim, sürdürülebilir kalkınma, hükümet-dışı ör­gütlerin katılımı, şirket sorumluluğu gibi konuların ve bu konulara ilişkin hep bir ağızdan çıkmış gibi olan söylem ve uygulamaların arka planını araştırmak olmuştur. Ayrıca yönetişimin hem genel olarak hem de çevre alanında ne anlama geldiği, yönetişimin önceki "yöne-tim"den ne farkının olduğu, yönetişime geçişin ne tür sorunları olduğu sorularına politika, aktör, uygulama araçları ve finansman mekanizma­ları üzerinden cevap verilmeye çalışılmıştır. Çoğunluk tarafından baş­tan onaylanan konularda farklı görüşleri dile getirme istek ve çabası, bu çalışmanın ana hedeflerinden birisi olmuştur.   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Çevre’de Yönetimden Yönetişime

  ·          Yönetişime Geçişte Aktörler ve Değişen Rolleri

  ·          Yönetişime Geçişte Değişen Uygulama Araçları ve Finansman Mekanizmaları

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır