Seçimi Daraltın

 • İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey

  İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey

 • İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey
  İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey
  27.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Birinci Bölüm:

  Araştırmanın Yöntemi

  İkinci Bölüm:

  Aile, Evlilik ve Devlet/Hukuk

  Üçüncü Bölüm:

  Bireyin Özerkliği, Evli Birey ve Evlilik İdeolojisi

  Dördüncü Bölüm:

  Evli Bireyin İlişkisel Özerkliğinin Olgusal Görünümleri

 • Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması

  Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması

 • Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması
  Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması
  15.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Bu sorun, çocukların evlilik dışı çocuklar konumunda bulunmaları dolayısıyla, kendine özgü özellikler göstermektedir. O nedenle, evlilik dışı çocuklar üzerinde ana babanın birlikte velayeti ayrıca incelenme konusu yapılmalıdır. (Giriş’ten).

  Kitaptan bölümler:

  • Türk ve İsviçre hukuklarında durum
  • Ayrılıkta düzenleme farklılığı
  • İlgili yasal hükümlerin 'anlaşmazlık kuralları' olup olmadıkları
  • Velâyete ilişkin sübjektif bir yetkininin/istemin/hakkın varlığı?
  • Yasal düzenlemelerin yeniden yazımı
  • Ailenin birlikte velayeti imkansız kılacak şekilde değişimi/dönüşüme uğramaması
  • Boşanmanın analığı babalığı etkilememesi
  • Ana baba hakkı
  • Velayetin tevdîinde 'anlaşma'
  • Velayetin iradî 'devri'
  • Velayet anlaşması
  • Velayetin yapısı ve çocuk
  • Çocuk hakkı olarak velayet
  • Yasa hükümlerini düzeltme, yeniden yazma ve aşma (yenileme)
  • Velayetin âidiyetinde genel kural-özel kural
 • Miras Hukuku Genişletilmiş 6. Bası

  Miras Hukuku Genişletilmiş 6. Bası

 • Miras Hukuku Genişletilmiş 6. Bası
  Miras Hukuku Genişletilmiş 6. Bası
  43.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Eski ve yeni yasal düzenlemelere göre son yıllarda yazılmış genel nitelikli miras hukuku kitapları, tez, monografi ve makaleler arasından seçilmiş bazı eserlere kaynakçada yer verilmiştir. Ayrıca, Yargıtay tarafından, ölüme bağlı hukuksal işlemlerin (vasiyetname ve miras sözleşmelerinin) geçerliliği ile iptal, tenkis ve denkleştirme (iade) gibi miras hukuku davalarında verilmiş olan önemli bazı daire, genel kurul ve içtihadı birleştirme kararlar hakkında yeri geldikçe gerekli açıklamalar yapılmıştır.

  Bu çalışmalar çerçevesinde, kitabın ilgili bölümleri, 4721 sayılı yeni Türk Medenî Kanunu'ndaki sistem izlenmiştir. Bu doğrultuda: Miras hukuku hakkında genel bilgiler ve temel kavramlar; Yasal ve atanmış mirasçılık; Maddî ve şeklî anlamda ölüme bağlı hukuksal işlemler; Mirasın geçişi (intikali); Mirasın paylaşılması ve miras ortaklığı; Mirasta denkleştirme gibi konular ilgili bilimsel görüşler ve yargı uygulamaları ışığında ele alınıp, incelenmiştir.

 • Öğretide ve Uygulamada Nafaka, Nişan ve Eşlerin Katkı Payı ile İlgili Davalar

  Öğretide ve Uygulamada Nafaka, Nişan ve Eşlerin Katkı Payı ile İlgili Davalar

 • Öğretide ve Uygulamada Nafaka, Nişan ve Eşlerin Katkı Payı ile İlgili Davalar
  Öğretide ve Uygulamada Nafaka, Nişan ve Eşlerin Katkı Payı ile İlgili Davalar
  75.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  bunun yanı sıra, evlenme halinde eşlerin gerek evlilik öncesi, gerekse evlilik sonrası edindikleri mal varlıkları üzerindeki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yepyeni "Mal Rejimi" kurumu düzenlenmiştir.

  Kitapta, Yeni Medeni Kanun'un yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden sonraki döneme ait tüm (Nafaka, Nişan ve Mal Rejimleri)ne ilişkin gelişme­ler ve uygulamalara yer verilmiş; her iki döneme ait (yani hem eski Medeni Kanun ve hem de Yeni Medeni Kanun) zamanlarında eşler arasındaki katkı payı ile ilgili davalar da özel olarak incelenmiştir. (Önsöz’den).

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

  ·          Tedbir Nafakaları, Yoksulluk Nafakası

  ·          İştirak Nafakası, Yardım Nafakası

  ·          Nafaka Davalarının Medeni Usul Hukuku ile İlgili İçtihatları

  ·          Nafaka Hukuku ile İlgili İncelemeler

  ·          Yeni Medeni Kanuna Göre Nişan Davaları

  ·          Evlilik Sona Erdikten Sonra Diğer Eşin Mal Varlığında Bulunan Katkıların İadesi Davaları

 • İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat

  İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat

 • İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat
  İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  ·          Zarar: İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuğun Bakım Masrafları

  ·          Diğer Şartlar: Sözleşmeye/Hukuka Aykırılık, Uygun İlliyet Bağı ve Kusur

  ·          Diğer Sorunlar

 • Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili

  Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili

 • Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili
  Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili
  16.50 TL
  Ürün Özellikleri:

  Çocuğun temsilinde kayyımlık Türk hukukunda öğreti ve uygulamada hak ettiği önem ve değeri kazanamamış kurumlardan birisidir.

  Kayyımlık, kişinin hukuksal işlem ehliyetini etkilemeyen bir vesayet önlemidir. Çocuğun kayyım tarafından temsilinde ise kayyımlığın bir vesayet önlemi olmasının ötesinde bunun çocuğun bağımsız temsil edilme hakkının tanınmasının bir yolu olduğu görülmektedir. Özellikle çocuğun yararının yasal temsilcisinin yararı ile çatışması durumunda kayyım atanmasını öngören TMK 426/b.2 hükmünün amacı, çocuğun kendisini ilgilendiren konularda salt kendi çıkarlarını savunabilecek bir temsilci aracılığıyla işleme ya da davaya katılabilmesini sağlamaktır. Çocuğa hangi hallerde kayyım atanacağı TMK mad. 426/b.2-3 dışında Türk Medeni Kanunu’nun diğer bazı hükümlerinde özel olarak düzenlenmiştir. Ancak İsviçre Medeni Kanunu’nda öngörülen bazı kayyımlıklar Türk Medeni Kanunu’nda öngörülmemiştir, bunun yanında çocuğun boşanma davasında temsiline ilişkin özel düzenlemeler İsviçre hukukunun aksine Türk Medeni Kanunu’nda bulunmamaktadır. Bu düzenlemelerin eksikliği çocuğun temsilinde uygulamada duraksamalara yol açmaktadır. Diğer yandan kayyımın hangi kişiler arasından atanacağı da uygulamadaki başlıca sorunlar arasındadır; kayyımlığı gereği gibi yürütmeye uygun kişilerden oluşan bir örgütün ya da kurumun eksikliği işi yapmaya yeterli kayyım atanmasına engel olmaktadır. Kayyımın atanması ve görevden alınması gibi konularda özel düzenlemelerin yasada yer almayıp bu konuda vasilik hükümlerine kıyas göndermesinde bulunulması da kayyımlığa uygulanabilecek hükümler üzerinde düşünmeye sevk etmektedir.(Önsöz’den)

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Genel Olarak Kayyımlık, Çocuğun Hukuksal İşlem Ehliyeti Ve Temsili

  ·         Genel Olarak Kayyımlık

  ·         Çocuğun Hukuksal İşlem ve Dava Ehliyeti ile Temsili

  ·         Çocuğa Kayyım Atanmasını Gerektiren Nedenler ve Münferit Durumlar

  ·         Çocuğa Kayyım Atanmasını Gerektiren Nedenler

  ·         Çocuğa Kayyım Atanmasını Gerektiren Münferit Durumlar

  ·         Çocuğun Temsilinde Kayyımlığın Kurulması, Kayyımın Görev ve Yetkileri, Kayyımlığın Sona Ermesi

  ·         Kayyımlığın Kurulması ve Kayyımın Atanması

  ·         Kayyımın Görev ve Yetkileri, Sorumluluğu, Çocuğu Yetkisiz Temsili

  ·         Kayyımın Görevinin ve Kayyımlığın Sona Ermesi

 • Katkı - Katılma Alacağı Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar - 6. Bası

  Katkı - Katılma Alacağı Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar - 6. Bası

 • Katkı - Katılma Alacağı Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar - 6. Bası
  Katkı - Katılma Alacağı Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar - 6. Bası
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Önceki basıya önsözümde ifade ettiğim gibi, yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'muzun 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesinden son-a,bu alanda getirilen en önemli değişiklik olan "edinilmiş mallara katılma" rejimi çok geniş kesimler tarafından tam olarak anlaşılamamıştır. Yeni Medeni Kanunu'muzdan önceki dönemde de Yargı Kararlan ile geliştirilen ve yeni yasanın 227. maddesi ile yasa hükmü haline getirilen "katkı alacağı" ile yeni yasal mal rejimi olan "edinilmiş mallara katılma rejiminden" doğan "katılma alacağı" kavramları, koşulları, hesaplanması, aralarındaki farklar bakımından karıştırılmaya müsait konular olarak karşımıza çıkmıştır. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla basit örnekler ve anlatım yöntemi içeren bu eserin birinci basısını hazırlayıp yayımladım. Esere gösterilen ilgi nedeniyle kısa zamanda tükenmesi karşısında yeni basıyı yapma ihtiyacı ortaya çıktı.

  Eserin bu basısında, öncelikle bu arada yürürlüğe giren yeni Hukuk Muhakemeleri, Borçlar, Ticaret Kanunları'nın konumuzla ilgili kısımlarında gerekli güncelleştirmeler yapıldı. Bunun dışında bu arada söz konusu alacaklarla ilgili olarak üretilen içtihatlara yer verildi. Bu içtihatlar arasında özellik gösterenler eserin bu basısında ilgili konularda ele alınmış ve okuyucuya kolaylık olması açısından kitabın ekler kısmında da aynen yayımlanmıştır. Bunlar arasında özellikle bu tür alacaklarda çok tartışmalı hale gelen zamanaşımı süresi ve başlangıcı ile yeni HMK.muzun 107. maddesi ile getirilen "belirsiz alacak davası" nın zamanaşımına etkileri konusu üzerinde geniş olarak durulmuştur.

  Bütün bunlardan başka bu arada bana intikal eden dosyalarla ilgili olarak vermiş olduğum özellik arz eden bazı bilirkişi raporlarına da kitabın ekler kısmında yer verilmiştir.

  Bu eserimizle ilgilenenlerin eleştirileri ve uyanları bunun gelecek basılarda daha faydalı olmasına hizmet edecektir. (Önsöz'den)

   

  Kitabın Bölüm Başlıkları:

   

  ·         Katkı Alacağı

  ·         Kavram, Tanım

  ·         Katkı Alacağının Koşulları

  ·         Katkı Alacağının Hukuksal Niteliği

  ·         Katkı Alacağının Benzer Alacaklardan Farkı

  ·         Katkı Alacağının Dönemi

  ·         Katkı Alacağının İspatı ve Hesaplanması

  ·         Katkı Alacağını Ödenmesi

  ·         Katkı Alacağında Zamanaşımı

  ·         Katkının Eski ve Yeni Medeni Kanunlarımız Döneminde Gerçekleşmesi Açısından Yaratılan Farklar ve Eleştirisi

  ·         Mal Rejimleri     

  ·         Genel Olarak Mal Rejimleri

  ·         Katılma Rejimine Hâkim Olan İlkeler

  ·         Katılma Rejiminin Süresi

  ·         Katılma Rejiminde Mal Türleri

  ·         Katılma Rejiminin Tasfiyesi

  ·         Ölüm Halinde Sağ Kalan Eşin Katılma Rejimindeki Haklarıyla Miras Hakkı Arasındaki Farklar

  ·         Katılma Rejimiyle Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi Arasındaki Farklar

  ·         Katılma Rejiminin Yararları

  ·         Katılma Rejiminin Yürürlüğe Girişi

  ·         Bilirkişi Raporları

  ·         Yargıtay Kararları

 • Aile Hukuku 2 bası 2016

  Aile Hukuku 2 bası 2016

 • Aile Hukuku 2 bası 2016
  Aile Hukuku 2 bası 2016
  54.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  EVLİLİK HUKUKU

              Evlenme

              -  Nişanlılık

              -  Evlenme Ehliyeti ve Engelleri

              -  Evlenme Başvurusu ve Töreni

              -  Batıl Olan Evlenmeler

              Geçerli Evliliği Sona Erdiren Sebepler ve Boşanma

              -  Geçerli Evliliği Sona Erdiren Sebepler

              -  Boşanma Sebepleri

              -  Boşanma Davası ve Sonuçları

              Evliliğin Genel Hükümleri

              Eşler Arasındaki Mal Rejimi                                 

              -  Genel Hükümler

              -  Edinilmiş Mallara Katılma

                  -   Edinilmiş Mallar–Kişisel Mallar–İspatı–Haklar–Sorumluluklar

                  -   Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

              -  Mal Ayrılığı

              -  Paylaşmalı Mal Ayrılığı

              -  Mal Ortaklığı

  HISIMLIK

              Soybağının Kurulması

  -  Soybağı ve Kurulması

  -  Soybağının Hükümleri – Velayet Çocuk Malları

              Aile

  VESAYET

              Vesayet Düzeni

              Vesayetin Yürütülmesi

 • Aile Hukuku 6. Bası

  Aile Hukuku 6. Bası

 • Aile Hukuku 6. Bası
  Aile Hukuku 6. Bası
  165.00 TL
  Ürün Özellikleri:

  Kitap Hakkında;

  1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Aile Hukuku ile ilgili ikinci kitabı, değişiklikten en fazla etkilenen kısımdır. Anayasa’nın aileyi Türk toplumunun temeli olarak saydığı gerçeği karşısında, getirilen bu yeni düzenin âzamî dikkatle ele alınması, incelenmesi şarttır.

  Aile Hukuku ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, getirilen yenilikler, özellikle de özgün bir kanun yaratmak iddiasıyla yapılmış bulunan değişiklikler, işin asıl ağırlık noktalarını teşkil etmektedir. Daha önce bu kitabın 4’üncü basısının önsözünde de belirtildiği gibi, özgünlük iddiasına rağmen İsviçre Medenî Kanunu’ndan büyük ölçüde yararlanıldığı açıkça görülmektedir. Bu, son derecede isabetli olmuştur. Ancak, nâdir de olsa rastlanan bazı önemli tercüme hataları, kanunlaştırma sürecinde kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda yapılan değişikliklerin gözönünde tutulmamış olması gibi esasa etkili atlamalar, bazı maddelerin yorumunda ve uygulanmasında boşluklar, dolasıyla da zorluklar yaratmaktadır. Yeni bir kanun yapılırken olmaması gereken önemli aksaklıklar! Bu önemli aksaklıklar, Medenî Kanun gibi, toplumun medenî seviyesini etkileyen bir yasal düzenleme yapılırken, daha araştırmacı, daha dikkatli ve çok önemli bir husus olarak, mütevazi olmak gerekliliğini bir kere daha gözler önüne sermektedir. Bütün bunlar, bir kanunla ilgili olarak akademik çalışmalar yapılırken önemlidir; yargı alanında sağlam, çelişkisiz kararlar verilmesi bakımından önemlidir; kısacası doğru anlama ve doğru sonuçlar bakımından önemlidir.

  Geçen zaman içinde Yargıtay’ın ilgili dairelerinin olağan üstü bir gayretle bu maddeleri yorumlamaya, boşlukları doldurmaya çalıştığı görülmektedir. Zaman zaman ortaya çıkan içtihat hata ve çelişkilerinin, bu Daireler’in değerli hâkimlerince giderileceğinde hiç şüphe yoktur.

  Kanun’un Anayasa hükümlerine ters düşen hükümleri, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmektedir; muhtemelen bu durum devam edecektir. Ancak, büyük kanunların herhangi bir hükmüne bu şekilde, ne derecede olursa olsun dokunulursa, diğer hükümlerle uyumsuzluklar doğmaması gerekliliğine tam uyulduğunu söylemenin haksız ve yersiz olmayacağı izahı gerektirmez.

  Keza, bazı özel kanunlarla yapılan değişikliklerde de özenli davranıldığını söylemek mümkün değildir.

  Bütün bu söylenenlerden de anlaşılacağı üzere, Aile Hukuku alanı, üzerinde çok uzun, çok ciddî pek çok çalışmanın yapılması icap eden bir alandır. Kitabın bu basısı bu saikten hareketle hazırlanmıştır. (Altıncı basıya önsöz'den).

  ·         EVLİLİK HUKUKU

  ·         Evliliğin Genel Hükümlerinin Kapsamı, Genel Hükümlere Hâkim İlkeler ve Genel Hükümlerin Gruplandırılması

  ·         Evlilikte Mal Rejimleri

  ·         Evliliğin Sona Ermesi

  ·         HISIMLIK

  ·         Soybağının Kurulması

  ·         Aile

  ·         VESAYET

  ·         Vesayet Düzeni

  ·         Vesayetin Yürütülmesi

  ·         Vesayetin Sona Ermesi

Copyright © 2016 Turhan Kitabevi
Adres: Yüksel Cad. No:8/32 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 418 77 60
E-Posta: bilgi@turhankitabevi.com.tr
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır